החיפוש הניב 105 תוצאות

חזור

על ידי עמנואל
08 דצמבר 2019, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

אב בבינה כתב:
08 דצמבר 2019, 21:32
יש בזה קונ' באוצר החכמה בשם "תכלה רגל מן שוק בזמנינו"
תודה.
מצאתי אותו גם כאן:
https://beta.hebrewbooks.org/reader/rea ... hlts=&ocr=
על ידי עמנואל
12 דצמבר 2019, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלשה שאלו שלא כהוגן

ראיתי בספר לב אהרן (מהר"א אבן חיים זצ"ל) שביאר הדבר בארוכה, ותמצית דבריו שבקשת יפתח שונה בכך שלא די שלא הובן ממנה מה שלא רצה (לזבוח את בתו), אלא שהרחיק בדבריו את מה שרצה וקרבם אל מה שלא רצה. כי מאחר שאמר "כל היוצא", מדוע ביאר והוסיף "לקראתי בשובי בשלום" שמשמע מכך אדם היוצא לקראתו ושמח ששב בשלום - מה...
על ידי עמנואל
12 דצמבר 2019, 19:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלשה שאלו שלא כהוגן

יואל נהרי כתב:
12 דצמבר 2019, 11:48
שמעתי פעם

בלב אהרן הביא כן בשם "מה ששמענו בזה לדרשנים" וכתב שהוא פלא, אדרבה, מי שחטא במה שאינו נוגע לכבודו אין נזקקים לו, אך חטא וכוונתו לש"ש ראוי שיתקן ה' מה שעוות.
על ידי עמנואל
12 דצמבר 2019, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה שמשועבדת לבעלה ובזמן זה הלכה וכבדה את אביה, אם קיימה בזה מצווה

ש"ך יורה דעה סימן רמ ס"ק יט לפיכך היא פטורה כו'. ונראה דאם אין בעלה מקפיד חייבת בכל דבר שאפשר כמו האיש דברי הש"ך צ"ב, ולכאורה נראה שמה שכתב הש"ך "בכל דבר שאפשר כמו האיש" היינו בכל הדברים שבן חייב לעשות לאביו. ואין נראה שכוונתו שאף במה שאפשר לכבד את אביה ובמקביל למלא את חובותיה לבעלה, צריכה רשות, כי...
על ידי עמנואל
15 דצמבר 2019, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעמים נוספים לקביעת חנוכה שמונה ימים

טל חרמון כתב:
15 דצמבר 2019, 14:56
בספר מקבים ב מצוינת הסיבה לשמונה ימי החגיגה - לשם ציון חג הסוכות, אשר לא נחגג כראוי עקב המלחמה.
מעניין לציין שבספר הרוקח (רכה) כותב ר"א מגרמיזא, שהקישו את סוכות הסמוך לחנוכה לעניין 8 ימים ושצריכים לגמור את ההלל, ושדרשו את ההשוואה גם מזה שבכתוב (ויקרא כג כד) סמך את חג הסוכות להעלאת נר תמיד.
על ידי עמנואל
17 דצמבר 2019, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

הערות בפשט על סוגיות דחנוכה

א. "אמר רב הונא, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת אין מדליקין בהן בחנוכה בין בשבת בין בחול, אמר רבא מאי טעמא דרב הונא קסבר כבתה זקוק לה ומותר להשתמש לאורה. ורב חסדא אמר מדליקין בהן בחול אבל לא בשבת, קסבר כבתה אין זקוק לה ומותר להשתמש לאורה." קשה, מניין לרבא שרב חסדא סבר כבתה אין זקוק ל...
על ידי עמנואל
22 דצמבר 2019, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בפשט על סוגיות דחנוכה

המשך ההערות ט. "אמר רבא צריך נר אחרת להשתמש לאורה." רש"י: "צריך נר אחרת - דאי לא לא הוי היכר." ולא פירש משום שאסור להשתמש לאורה, משום שלעיל פירש את דברי ר"ה שמותר להשתמש לאורה ומשמע שסבר כדבריו. (פר"ח [תרעג], מר דרור, ראש משביר והגר"א [על הש"ע, וכאן מחק המלילם "להשתמש לאורה"].) וצ"ע א"כ מדוע רבא אמר...
על ידי עמנואל
22 דצמבר 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכר כסותו עבור נר חנוכה, ומשתמש לנר שבת

רק אציין שביה"ל (רסג) כתב בשם פמ"ג שגם לנר שבת מוכר כסותו, וזה ק"ו מנ"ח. ואין הדבר מוכרח ברמב"ם אלא מדוקיא אתמר. אבל הגלגל בהחלט משמח את הלב.
על ידי עמנואל
30 דצמבר 2019, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

קפיצה ודילוג מעל מדורת הפתילות

דין שרפת מותר השמן והפתילות מוזכר בברייתא ובפוסקים. אולם בעוד שבפוסקים מוזכרת השרפה כהוראה טכנית לחלוטין, באו רבים מגדולי החסידות וקידשו סביבה מנהגים שונים וייחסו לה השפעות גדולות ונצורות. המעניין הוא שגם במרוקו היו כאלו עשו עניין לא קטן ממדורת הפתילות ונהגו, ככל הנראה זה מאות רבות בשנים, לדלג ולקפץ...
על ידי עמנואל
31 דצמבר 2019, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות ט: מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים

לכאורה גם דברי רש"י קשים, כי הוא פירש שיראוך בק"ש של שחרית ולפ"ד מצווה ג"כ להתפלל ערבית עם דמדומי חמה משום ק"ש, אך הוא פירש דקאי על מנחה. (ואגב בדף כט פירש דקאי על יוצר ומנחה). לגבי הקושיה מדף כט ראיתי בספר רחמיך רבים שפירש (ע"פ תר"י) שלפי מהרש"א דמיטרפא שעתא שמא יקיימה בדיעבד, דהיינו שלא יקרא עם הנ...
על ידי עמנואל
02 ינואר 2020, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "את שני בני תמית" האם היו לראובן רק ב' בנים?

עוד פירשו ע"ד פשט
ר"ש בן חפני - הגדולים והמיוחדים שבהם והיו שנים, או שהיו רק שניים ואח"כ ילדה תאומים (להדביק הזמן)
תוספות (גליס) - חצרן וכרמי גימטריה שמעון ובנימין והיינו כנגד השניים הנעדרים
אור החיים - שניים שהיו לפניו
וע"ע ט"ז מ"ש ע"ד דרש
על ידי עמנואל
03 ינואר 2020, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלך המשיח יבוא במוצאי שבת

המקור הוא בארחות חיים סוף סדר תפילת מנחה של שבת, שם הוא כתב שאליהו יבוא במ"ש בזכות שבת. וייתכן שהתכוון לכך שיבוא ביום א, ואם לא כן קשה, כי הלוא כתב בסדר תפילת מ"ש אות ו, שלא מתחילים במ"ש "ובא לציון" אלא "ואתה קדוש", משום שאין גאולה בלילה.
על ידי עמנואל
07 ינואר 2020, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקור כהנים בקברי צדיקים

סתם שאלה, מה נחשב בהלכה לספק קבר ולקבר וודאי (כי מצויה מאוד התופעה של רבים הנוהרים לקברים שאין עליהם מסורת ברורה אלא היא על סמך חלום וכו')
על ידי עמנואל
07 ינואר 2020, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקור כהנים בקברי צדיקים

לעניין גילוי קברי הצדיקים ע"י האר"י בר"ק האריך בספר דבר יהושע (אהרנברג) ד כג, אני מצרף את הקובץ   דבר יהושע - טואמת קברים שהגלו ע''י האר''י.PDF ומה לגבי הצדיק בעג'ור (ע"פ חלום)? ורנ"ח מאומן (ע"פ גויה אוקראינית שהצביעה על מיקום שלא נתן סימני זיהוי של קבר או אוהל)? מסורות של מוסלמים, דרוזים (מה לגבי ק...
על ידי עמנואל
08 ינואר 2020, 19:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דירוג כשרויות ועד אחד

האמת שאת הדברים הראה לי אברך יר"ש שסיפר לי שהוא נוהג ע"פ דבריו למעשה. למרות תמיהותיי שהדברים מוזרים, הוא הסתמך על ההסכמה החתומה של בני הרב ואף הוסיף לבסס את הדברים ע"ד תוס' בגיטין שאשה נאמנת על שחיטה, למרות שאינה בקיאה בהלכות שחיטה, מפני שבידה ללמוד, ושכל אדם בידו ללמוד וכו'. לאור מורכבות נושא הכשרו...
על ידי עמנואל
09 ינואר 2020, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה אנשים מותר לקלל? וכיצד שינו את הקללה בברכת המינים.

משומדים מורידים ולא מעלים. וצ"ע אם הקללה חלה בימינו, הרי נחלשו הדורות וכולם בגדר תינוקות שנשבו ואנוסים דיצר ודרוח שטות וכו' (כידוע ומפורסם). לשון "תעקר" מתאימה כמובן על "מלכות הזדים" וכפי שרמז הרב @שלמה בן דוד 15
על ידי עמנואל
09 ינואר 2020, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראות מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א

במשנ"ב "דרשו" נאספו הערות שעוסקות הן בהבנת דברי המשנ"ב והן בהורדת הדברים לפרקטיקה. ובכן טעם רב יש ללימוד משנ"ב כשלצידו ימצא הקורא לקט מעניין ומועיל מגדולי התורה, ורבים מעידים כי הדבר שיפר את לימודם במשנ"ב בכמות ובאיכות. למי שלא מעוניין ללמוד בהוצאת "דרשו" (ואני ביניהם), עדיין מוכרים משנ"ב בהוצאות אח...
על ידי עמנואל
16 ינואר 2020, 19:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בגמרא ובפוסקים מסכת ברכות י"ב ע"ב

אכן קושיה גדולה. * * * לביאור העניין אפרש למי שלא יודע. ניתן לחלק את המילים הסמוכות לשתי קבוצות: 1. במקרה שנפרש את המילים הסמוכות נוסיף בין המילה הסומכת למילה נסמכת את המילה "של" - אנו נחבר בכך בין שני שמות עצם, לדוגמא: בית כנסת - בית (שם עצם) של כנסת (שם עצם), מערת מכפלה - מערה של מכפלה, אשת איש - ...
על ידי עמנואל
18 ינואר 2020, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאמר "צבקות" אלקים" שקי"? או שיש בכך איסור של מכנה שם?

מתוך תבואות שמש י"ד עג (והלאה): מתוך שאלתו של הרב משה מלכה זצ"ל (לימים רבה של פ"ת): "כבוד מעלת הרב הגאון מעוז ומגדול כבוד קדושת שם תפארתו וכבוד מורינו הרב הגאון רבי שלום משאש שליט"א, רב ראשי וראש בית הדין בעיר ואם בישראל קזבלנקא יגן עליה א-לוהים. רב מאוד נעלה. ברגשי כבוד הראויים הנני להגיש לפני רום ...
על ידי עמנואל
18 ינואר 2020, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניית לחיים

ואגב, לא רק חלק מבני עדות המזרח נהגו באמירת לחיים, אלא כל עדות הספרדים והמזרח נוהגים כן כיום (בשונה מהמנהג בימי הרב הכנה"ג, כנז'). וראה עוד חיי אברהם (כלפון), כתר ש"ט, הלכה ברורה. וכן מנהג חלק מבני עדות אשכנז (פמג מ"ז קעד יא, מנהגי החת"ס הוסיף לומר לחיים טובים ולשלום, ועוד, וראה פסקי תשובות ס"ס קעד)...
על ידי עמנואל
19 ינואר 2020, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משפט נפלא בעניין דרך הלימוד

בב"מ פה ב מובא שר"ל היה מתרץ על כ"ד קושיות כ"ד תירוצים.
(בר"ח כתב שזה לשון גוזמא)
(רשב"י היה מתרץ על קושיה אחת של רפב"י כ"ד תירוצים.)
על ידי עמנואל
21 ינואר 2020, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרסיס שמן קנולה בד"ץ בית יוסף

מכל הדיון על כושרות ועל בד"ץ ב"י הגעתי למסקנא אחת, ישנם לא קצת חרדים (לכה"פ בפן החיצוני) אשר מכניסים לפיהם דברים מפוקפקים ממש מסקנה מדהימה. דא עקא שכל עוד שאינך מצרף לדבריך החמורים, על בד"ץ "בית יוסף" ועל הסומכים עליו, נימוקים משכנעים, הרי שהם בחזקת השמצות זולות שהעלאתן כרוכה כמובן באיסורי תורה. (ו...
על ידי עמנואל
30 ינואר 2020, 19:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמואל שאול סרירו

רבי שמואל שאול סירירו
בן העיר פאס והדור השני למגורשי ספרד. אחרי פטירת ר"ש אבן דנאן, בשנת שנ"ט, מונה בעירו לרב רבנן. שמשו איתו ברבנות הרבנים: סעדיה אבן דנאן השני, עמנואל סירירו, יהודה עוזיאל.

ראה עוד נר המערב 106 והלאה.
על ידי עמנואל
23 פברואר 2020, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבטא הספרדים בשם ה'

למעשה כבר הובאו דברי הרי"ף בשם הגאונים להפריד בין וחרה לאף. כלומר, ללא ההפסק בין המילים לא נשמעת הבחנה בין הקמץ לפתח שאחריו (וכ"כ חלק מן הראשונים בשם ירושלמי). וכבר העיד אבן עזרא שלפי מנהג ספרד לא מבחינים בין פתח לקמץ (אם כי כתב שבאפריקה ומצרים יש היודעים להבחין בהבחנה הדקה שביניהן). ואין להתפלא כי ...
על ידי עמנואל
26 פברואר 2020, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריאת המגילה במקומות המסופקים

ברוח החודש אשר נהפך מאבל ליום טוב,
יש פרדוקס מעניין, כי אם הרב יצחק יוסף צודק שרמות היא ירושלים, אזי הרב עמאר הוא מרא דאתרא ברמות, אך הרב עמאר עצמו אומר שרמות אינה ירושלים.
על ידי עמנואל
11 מרץ 2020, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב ילקוט יוסף מקל נגד מרן הבית יוסף בדאורייתא

דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
10 מרץ 2020, 23:12
אם אתה יכול תביא בבקשה את ההערות, שם הוא מאריך לבאר את טעמיו.
לכידה.PNG
 
על ידי עמנואל
11 מרץ 2020, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: במדרש: לפני ביאת המשיח יהיה דבר גדול (קורונה??)

האנושות עברה מגפות רבות ונוראות מזו פי כמה וכמה, ומבחינה מגפות מצבנו כנראה מהמשופרים ביותר שידעה ההיסטוריה. כמו כן עברה האנושות קטסטרופות נוראות אחרות - בידי אדם ובידי שמים - אשר דיללו את אוכלוסיית העולם באופן משמעותי וללא השוואה לקורונה. ישנם מספיק סימנים בדורות האחרונים לביאת המשיח. וכבר זה מאות ר...
על ידי עמנואל
12 מרץ 2020, 03:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: במדרש: לפני ביאת המשיח יהיה דבר גדול (קורונה??)

יאיר כתב:
12 מרץ 2020, 03:00
עמנואל כתב:
11 מרץ 2020, 23:58
הקורונה כסימן לביאת המשיח הממשמשת

https://video-tov.ml/watch/JVGVRW4LYhE

מה שם כותרת הסרטון המופיע שם?

להתחסן נגד קורונה - המלצות משרד הבריאות החסידי
על ידי עמנואל
17 מרץ 2020, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחלוקת הפוסקים - בדאוריתא הלך אחר המחמיר ובדרבנן הלך אחר המקל

מהלשון מוכח בבהירות שזה לכתחילה ובאופן שאינו מותיר מקום לשאלה על כך