החיפוש הניב 49 תוצאות

חזור

על ידי נושא למחשבה
06 מאי 2019, 13:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש למישהו את הסיפור על הח"ח שהצטער שהוציא כספו על ספרים?

הסיפור של הח"ח ידוע, אך מקור אין בידי. אולם יש מקור הרבה יותר קדמון אשר מעורר על תוכן דומה, והוא בחרדים (מצוות התלויות בא"י פ"ד) וז"ל, " באכלך יותר על שובעך הפסדת ובטלת זמן האכילה וזמן היציאה ואם יזיק האצטומכא ותהיה טרוד בצערה הרי שלשה זמנים ואם יגרום חולי כמאמר רמב"ם הרי עברת על האזהרה ונשמרתם מאד ...
על ידי נושא למחשבה
06 מאי 2019, 15:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה פורסם שמו של התנא שהטיל אימה יתרה בביתו?!

על גוף ההערה, הרי שנראה להוסיף ולציין מן הפסוק בדברים (כד, ט) "זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים", מדוע התורה הקדושה לא חששה מהגנאי על צדקת ונביאה כמרים אחות משה ואהרן? ודברי הרב תיובתא ויתר המשיבים שהשיבו על דרכו מיישבים גם זאת. שאדרבה גודל השכר מעודף על מיעוט ההפסד. ואדרבה כל ההתעו...
על ידי נושא למחשבה
08 מאי 2019, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביבוש קצירה תשברנה.

תודה דבריך נפלאים וישרים, הנקודה שפתחת בדבריך כי גם הקרבת קרבן של נכרי היא תוספת לממלכת שמים. יצא לי השנה לשמוע שני יהודים שנעמדו בליל שבת שאחר שביעי של פסח, ונדברו ביניהם על נקודות האור שנשפכו להם השנה בעניינו של חג החירות. ובין היתר שאל אחד מהם, ''תגיד לי, ידוע מה שמבואר בחז"ל כי לעת"ל הגאולה כ"כ ...
על ידי נושא למחשבה
09 מאי 2019, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכירת נכס ראשון

שו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' ק"ה) וז"ל: ובעיקר הדבר נלענ"ד למש"כ רש"י אינו סימן טוב שימכור אדם מקחו הראשון דזה לא שייך בנכסים שקונים ע"מ למכור ולהרויח אלא בקרקעות שקנה להיות לו לנחלה ומפקיע נחלתו בראשונה. ועוד יראה לענ"ד דאין לנו ראי' דשייך בא"י כגון במוכר קרקע ע"מ לבנות עליו בית בא"י דעובדא דקידושין בבבל...
על ידי נושא למחשבה
15 מאי 2019, 09:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש טעם למה שנהגו בהרגשה לחלק בין המאנה אונאת דברים לגדול לבין העושה כן לקטן

יש דיוק ידוע מהח"ח שמותר לדבר לשה"ר על קטן [ורק ביתום שגדל אצל אחרים אסור מפני חשש היזק], אך שם הטעם הוא, משום שאין מזה כל משמעות לרע, שהרי כך טבעם של ילדים שעושים מעשי קטנות. אך בנוגע לאונאה, פשיטא שהדבר אסור. ואדרבה, במכתב מאליהו כותב, שלהטביע סירת צעצוע של קטן, הוא כמו להטביע ספינה מסחרית של גדול...
על ידי נושא למחשבה
16 מאי 2019, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נושא למחשבה
16 מאי 2019, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נושא למחשבה
17 מאי 2019, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש טעם למה שנהגו בהרגשה לחלק בין המאנה אונאת דברים לגדול לבין העושה כן לקטן

יודגש בזאת, שכוונת הבן של רב שיחי', לא להרהר חלילה על מעשי האבות הקדושים, אשר וויתרו רבות בענייני הגשמיות, כגון אאע"ה ששקל כסף מלא לעפרון, או יצחק שנתן לרועי גרר את הבארות כדי לא לריב עמהם, או יעקב שנתן צבורים של כסף לעשיו וכל כיו"ב, דבזה פשיטא שיש מעלה גדולה לוותר, לוותר על חיי העוה"ז החולפים, למען...
על ידי נושא למחשבה
17 מאי 2019, 10:29
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נושא למחשבה
20 מאי 2019, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

רכישת קנייני התורה בימי ספיה"ע

  ישנו יסוד ידוע בשם הרבי ישראל סלנטר זצ"ל [כפי שהביא הלב אליהו] שהיה מורה הלכה למעשה מורה לתלמדיו, שבכל יום מהמ"ט ימי הספירה צריך לעבוד על קנין אחר מהמ"ח קניינים של קניני התורה. והדברים ידועים ומפורסמים בכל עולם הישיבות [וכבר פלפלו מה עושים א"כ ביום המ"ט, לאחר שכבר גמרו לרכוש את המ"ח קניינים... יש...
על ידי נושא למחשבה
22 מאי 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונה של הסבא מקלם רבי שמחה זיסל זיו

לתוספת הבנה לתופעה המדוברת כאן, ראה בדברי הסבא קדישא בעצמו בחכמה ומוסר (ח"ב סי' רצ"א) במכתב ששלח לבנו וז"ל, "דע יקירי וכו'. ב' מכתביך באו לידי במועדם. הבילדער [תמונה] של בנותיך יחי' בכט"ס ששלחת, לא ידעתי מה זאת. אדמו"ר ז"ל לא היה חפץ במנהג הזה. כמדומה שהיה אומר, כי ע"פ הזוהר הקדוש, אין להביט עליהם. ...
על ידי נושא למחשבה
26 מאי 2019, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קבורה בקומות בהר המנוחות

אמת שיש לפלפל וכבר פלפלו רבות הפוסקים מדורות שעברו האם קבורת קרקע דייקא,  או העיקר שלא יהיה בקבורת ארון במקום מגולה, אלא יש להקפיד שהמת יהיה מוטמן, וה"ה בבנין שפיר דמי. אך עכ"פ גדולי ההוראה הורו להמנע מכל העיסוק הזה, והוא בשל המהות הכ"כ שורשית שיש בענין הקבורה, שלא מדובר באחסון של בטטות... ויש שיקול...
על ידי נושא למחשבה
16 מאי 2019, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

יש"כ גדול על הכל, שאלה כזו רק חסיד או חוזר בתשובה יכול לעלות כעת. האמת תאמר שזמן רב לא הוחמאתי כפי שהחמאת לי, בודאי שלא באתי למדת החסידות (במס"י זה מופיע רחוק רחוק ממני), ולבעל תשובה, הלואי ואזכה להיות בעל תשובה אמתי. ולהגיע לפרשת קדושים, קדש לך במותר לך, מאן דכר שמיה, אוי לו למי שתולים בו דברים שאי...
על ידי נושא למחשבה
17 מאי 2019, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

חז"ל בתלמוד לא הגבילו לימוד מסויים לנשוי או רווק. הנה לך מקור פשוט ונכון. אמת, וזהו מקור נפלא ויקר! אמנם עדיין יתכן שהדבר תלוי בין אדם לאדם (כפי שחילקו בכמה אופנים- ליטאים/חסידים, לומד'ס/ הלכה למעשה, בציבור/ביחידות), ומאחר שאינו כלל גורף לכן חז"ל לא נכנסו לפסוק בזה דבר. או שמא חז"ל סמכו על הלומד בע...
על ידי נושא למחשבה
29 מאי 2019, 21:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמוד תורה כנגד כולם

יפה שאלת. ראה במשנת ר' אהרן (ח"א עמ' כ"ז) שעמד בזה, ואף מוסיף להקשות שבפאה נתבאר שהיא שקולה רק כנגד מצות מסויימות שנמנו שם ולא כנגד כל התורה כולה. וכתב ליישב דדברי המשנה בפאה לא איירי אלא מענין המצות שיש בהם קיבול שכר בעוה"ז, והם המצות שיש בהם ענינים של חסד עם בין אדם לחבירו, שהוא בבחינת מדה כנגד מד...
על ידי נושא למחשבה
30 מאי 2019, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתינת היד על עינים בזמן קריאת שמע

כך הובא ברא"ש (ברכות פ"ב סי' ג') "לפי שהיה יושב בתוך הצבור, היה מעביר ידיו על עיניו, כדי שיוכל לכוין".
יש עוד פירוש בזה ברבינו יונה (ברכות ז: ברי"ף) ביאר דטעם הכיסוי הוא כדי שלא יראו רמיזותיו שבעיניו לד' רוחות, וכן הובא ברא"ש בפי' הא'.
על ידי נושא למחשבה
03 יוני 2019, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיזור יותר מחומש על מצוות

  בספרי החסידות מבואר שיש לחלק בין שאר אינשי שעליהם קאי הרמב"ם בהל' ערכין. לבין חסידים ואנשי מעשה שעליהם דיבר הרמב"ם בפיהמ"ש בפאה שהם זכאים ליתן יותר מחומש. ראה בזה בספר וצוה הכהן (פט"ו) וז"ל: והנה שמעתי בשם החסיד כו' מוה'‏ ישראל בעש"ט נבג"מ אשר שאלו אותו למה הוא מפזר לצדקה יותר מחומש והוא נגד מאמר ...
על ידי נושא למחשבה
03 יוני 2019, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חובת הלבבות שער הביטחון

ראשית כל, נהנתי מאד מן השאלה המעמיקה של מע"כ - ממש לענין. ראה במס"י (פי"ט) שכתב, "ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים וכו'. המפני תפלתי יכנסו הגליות ותצמח הישועה? תשובתו בצדו, כאותה ששנינו (סנהדרין ל"ח), לפיכך נברא אדם יחידי. כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם. וכבר נחת רו...
על ידי נושא למחשבה
03 יוני 2019, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חובת הלבבות שער הביטחון

נזכרתי כעת מדברי החת"ס (חולין פז.) שעומד לבאר מה פשר החיוב של עשרה זהובים בעד חטיפת המצוה, וכי זה כל שוויה של המצוה? ועוד שהרי הראשון רצה לקיים המצוה אלא שנאנס (מחמת השני שחטפה ממנו), והרי כלפי שמים נחשב כאלו עשאה, נמצא שלא הפסיד כלום, אז על מה הוא יכול עוד לתבוע? מיישב החת"ס תירוץ נפלא וז"ל: "הפרש ...
על ידי נושא למחשבה
04 יוני 2019, 15:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חובת הלבבות שער הביטחון

ומה שרבי יוחנן הצטער עד כדי טירוף הדעת מאובדן החברותא, היינו לא משום שלא נתקיים רצון ה' בכך שילמד תורה עם חברותא, אלא מאחר ונהנה מעצם הלימוד (שזה עיקר המצוה ליהנות מתלמוד תורה) הרי שעכשיו היתה חסרה לו הנאה זו, ומאחר והנאה זו היתה עיקר חייו ומשוש לבו נצטער צער רב על מניעתה. וראיה לזה, שהרי רבי יוחנן...
על ידי נושא למחשבה
04 יוני 2019, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חובת הלבבות שער הביטחון

אני רואה ששאלתי לא הובנה הצדק עמך, לא השבתי על שאלתך, שאכן לא הבנתי אותה עד כה. ויש מקום רב להתבונן בזה. מה שנראה בענ"ד לעת עתה לפרש בזה, דהגם שאמת הדבר שאין העשייה תלויה ביד האדם, אולם הרי יד הקב"ה לא תקצר לסייע לאדם בסיום העשייה, וא"כ אמאי בכל זאת לא נסתייע לסיים. אין זה אלא משום שמחשבונות שמים נ...
על ידי נושא למחשבה
04 יוני 2019, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חובת הלבבות שער הביטחון

לגבי רבי יוחנן - למה אי אפשר לומר שנצטער על מניעת ההנאה מלימוד התורה, וכי יש בזה חסרון? ולגבי חוני המעגל - לא אני אומר זאת, אלא הגמ' אומרת כן "לא הימנוהו ולא עבדי ליה יקרא כדמבעי ליה חלש דעתיה בעי רחמי ומית", וברש"י "אם אין חביריו של אדם נוהגין בו כבוד כבתחילה נוח לו שימות". יש"כ הדברים נפלאים, מסכ...
על ידי נושא למחשבה
04 יוני 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חובת הלבבות שער הביטחון

הדרך הב' מתיישבת על לבי, אך לא הדרך הא', משום שאין להקב"ה קורת רוח בעצם מעשה המצוה, וכי צריך הוא מצוות? קורת הרוח היא מזה שמתאמצים לקיים רצונו, ועי"ז משלים האדם נפשו ומתקרב אליו, ובשביל זה אין נפק"מ בין אם המעשה נעשה או לא. מצד הסברא היה נראה כדבריך. אולם אם נלך בכל הדרך אחר הסברא, הרי שכל המושג של...
על ידי נושא למחשבה
06 יוני 2019, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר ליציאת מצרים

השאלה ששאלו את החי' הרי"ם היא שאלה עצומה [ויש"כ שעוררתני, הגיע הזמן לחשוב קצת על מה שאומרים בתפילה...], והיסוד שאמר החי' הרי"ם ג"כ יסוד נפלא ועצום. וכן פשוט הוא, שבלי התבלין של תורה, א"א להתעלות על כל ההשפעות של תאוות עוה"ז. אך לא הבנתי האם ואיך התשובה באה ליישב את השאלה. השאלה לכאו' עדיין עומדת במל...
על ידי נושא למחשבה
06 יוני 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר ליציאת מצרים

יש"כ על הדברים, אתה מזכיר לי ממה שהראו לי פעם יסוד מהגר"א (על רות), שכתב שהענין של קיום המצות שלא ע"מ לקבל פרס, הוא רק אצל עם ישראל ולא כלפי שאר אוה"ע. וזאת משום שמאז יצי"מ נהיינו עבדים להשי"ת, בצורה יותר חדה מאשר המחוייבות הכללית שקיימת לשאר אוה"ע כלפי בוראם ויוצרם. ושעל כן האיך בכלל נעיז פנינו לבק...
על ידי נושא למחשבה
07 יוני 2019, 12:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

יש מרבותינו שאחזו (ב.)שצריך לעסוק רק בתורה ולא על המידות (בתור פרויקט) וזה עצמו לבד מתקן האדם. ראיתי בשיחותיו של הגר"מ שטרנבוך שליט"א שסיפר על דברים כיו"ב על הגר"ח סלוביצ'יק זצ"ל ואת"ד: בשעה שבאו להגר"ח מבריסק זצ"ל בעלי מוסר וביקשו ממנו לקבוע סדרי מוסר ושיחות מוסר בישיבה, והשיב להם הגר"ח זצ"ל שהוא ...
על ידי נושא למחשבה
07 יוני 2019, 13:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

הדרך הישרה לעבוד על המידות ולשבור את התאוות ע"פ דרך רביה"ק היא לא בנסיונות אינסופיים ולא מצליחים להתגבר לבד על המידות והתאוות הטבעיות, אלא ע"י התבודדות, שזה התפילה האישית שאדם מדבר עם בוראו כדבר איש אל רעהו, ומבקש ומרצה אותו שיעזור לו לשנות לטובה מדה מסוימת או לשבר תאוה. ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול...
על ידי נושא למחשבה
09 יוני 2019, 22:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

עכשיו השאלה היא לא האם צריך ללמוד מוסר או לא, אלא לפי השיטה שלא צריך לעסוק בעבודת המידות באופן פרטני אלא לעסוק רק בלימוד התורה וזה יתקן המידות,  האם זה משפיע רק באופן סגולי או גם במציאות (וכמו שכתבתי לעיל לדוגמא מידת ההכנעה שהרבה פעמים סברת התורה מכריח להכנע).?? שניהם אמת בלי כל ספק, החזו"א באמונה ...
על ידי נושא למחשבה
11 יוני 2019, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העובר עבירה שיש בה הכרעת היתר ולא היה מודע לקיומה של ההכרעה

ראשית כל יודגש: גם מי שחשב לאכול בשיר ועלה בידו בשר טלה - הרי שחייב סליחה וכפרה [עי' קידושין פא:, נזיר כג.] כך שלכאו' הנידון הוא רק בהקשר לחיוב קרבן, האם יתחייב באופן כזה שגם בלמעשה נתברר שעשה איסור. ונראה די ברור שמתחייב גם בקרבן, שהרי כל הסיבה להקל בדינו (של החושב לאכול בשר חזיר וכו') הוא משום שאז...
על ידי נושא למחשבה
11 יוני 2019, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העובר עבירה שיש בה הכרעת היתר ולא היה מודע לקיומה של ההכרעה

העולם מיישב את האוה"ח שבענייני ב"א לחבירו אין את העניין של נתכווין לחזיר. וברוך היודע. היסוד הנ"ל משיב על שאלה אחרת, מדוע האוה"ח פוטר את האחים מכפרה בעוד שהגמ' בקידושין (פא.) מחייבת. ובזה מיישב הכלי חמדה ועוד כפי שציינת, דמצד באל"ח אין כל עוון אלא רק על 'מעשה' הרעה, אך על 'מחשבה' בלי מעשה, הרי שהיא...