החיפוש הניב 39 תוצאות

חזור

על ידי מבקש אמת
09 מאי 2019, 01:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביבוש קצירה תשברנה.

לאחרונה ראיתי שהביאו כאן מנושא הויכוח הנודע בין גדולי בעלי ההשקפה שבדורינו, כיצד היו נוהגים אילו היו מגלים שהם גויים, האם היו ממהרים להתגייר, או שמא היו בוחרים תחילה להקריב קרבן [אשר נמנע מאתנו להקריבו מפני חורבן ביהמ"ק] ונסתפקתי בדבר, מדוע והאם לא יהיה בדרך השניה (להקריב קרבן) חשש של החזקת ידי העכ...
על ידי בן של רב
09 מאי 2019, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אזהרות מעשיות על טהרת כהנים.

לגוף השאלה ידוע מה שמצינו על גדולי האמוראים שעסקו בציון קברים (ראה ב"מ פה:, ב"ב נח.), ואכן מעניין פירושו של רש"י (ב"מ) שמבאר את טעם הדבר: "מציין מערתא דרבנן - שלא יכשלו כהנים לעבור עליהן ולהאהיל, שלא תארע תקלה על ידי צדיקים". הרי שכל הטורח הזה היה למען ה'צדיקים' שמתו, שלא יגרמו לתקלה עבור הכהנים, ו...
על ידי בן של רב
11 מאי 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם השימוש בדחף הטבעי הוא שלילי או טבעי

הוא לא אמר חבל! זוהי טעות עצובה שרבים טעו בה! כל מי שבאמת הכיר את הגראי"ל יודע שאדרבה הוא התכוין להדגיש לו שכל מה שמטריד את היצר הרע זה דוקא אותם האחוזים של הלש"ש שלך. ולכן תתמקד להרבות באחוזי לש"ש אפילו אם בשלא לשמה תשיג יותר! כי עיקר המאבק מול הסט"א הוא על ה% של מחשבות נכונות. מהיכן אני יודע? גם מ...
על ידי אסף
13 מאי 2019, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאין אתה יודע שכרן של מצוות

מן הסתם הרב מבקש אמת כיוון למשנה באבות (ב א) "והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות" שעליה באו פירושי רש"י הרמב"ם ורבינו יונה הנ"ל. והכלל העולה מן הדברים שיש לו לאדם להשתלם בכלל המצוות ואין לו להתמקד במצוה אחת בלבד שאותה יקיים מחמת גודל שכרה. ומה שהקשו כאן מהמשנה בפאה שמדרגת את ...
על ידי יוסף יצחק
16 מאי 2019, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יעקב שלם
16 מאי 2019, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
16 מאי 2019, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נדיב לב
16 מאי 2019, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מלמד להועיל
17 מאי 2019, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
17 מאי 2019, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי דורדיא
17 מאי 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ayedavid
17 מאי 2019, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נבשר
17 מאי 2019, 01:46
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
17 מאי 2019, 01:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מבקש אמת
17 מאי 2019, 08:17
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי דורדיא
17 מאי 2019, 10:44
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זאת נחמתי
17 מאי 2019, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אור זרוע
19 מאי 2019, 16:21
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי תיובתא
19 מאי 2019, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מאן דהו
20 מאי 2019, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לנסוע באוטובוס?

והלא לכאורה איכא דרכא אחרינא, ואיכא דרכא אחרינא הוא פושע. צ"ע קצת על הדין הזה של דרכא אחרינא, כיצד מתיישב עם הגמרא ע"ז (יז ע"א): "ר' חנינא ור' יונתן הוו קאזלי באורחא, מטו להנהו תרי שבילי, חד פצי אפיתחא דעבודת כוכבים, וחד פצי אפיתחא דבי זונות. אמר ליה חד לחבריה: ניזיל אפיתחא דעבודת כוכבים דנכיס יצרי...
על ידי מבקש אמת
04 יוני 2019, 19:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חובת הלבבות שער הביטחון

ומה שרבי יוחנן הצטער עד כדי טירוף הדעת מאובדן החברותא, היינו לא משום שלא נתקיים רצון ה' בכך שילמד תורה עם חברותא, אלא מאחר ונהנה מעצם הלימוד (שזה עיקר המצוה ליהנות מתלמוד תורה) הרי שעכשיו היתה חסרה לו הנאה זו, ומאחר והנאה זו היתה עיקר חייו ומשוש לבו נצטער צער רב על מניעתה. וראיה לזה, שהרי רבי יוחנן...
על ידי ayedavid
05 יוני 2019, 09:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרחקת ממזר - עושק ??

אולי ממזר שונה מעבד וגוי וכדו' שתכליתם מעיקרא היתה פחותה, שהוא נשמה יהודית רגילה, ורק ביאת האיסור נטלה ממנו את היכולת להיחשב ככלל ישראל. והראיה שאם היה מאותו זרע באותה אשה ובלא ביאה - לא היה ממזר. ולכן בהכרעת בי"ד את הממזרות נחשב עשוק. עשוק ממה שיכול וצריך היה להיות. [וכמובן שהכל מסובב בהשגחה וכמו ש...
על ידי מאן דהו
06 יוני 2019, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

זכר ליציאת מצרים

שאלו את הרבי מגור, בעל ה"חידושי הרי"ם" זצ"ל, מדוע אנו אומרים בקידוש ליל חג השבועות שהוא "זכר ליציאת מצרים ". הלוא ההיפך הוא הנכון: כל יציאת מצרים הייתה למען חג השבועות, עבור מתן התורה, כמו שנאמר: "בהוציאך את העם ממצרים - תעבדון את האלוקים על ההר הזה". אם כן, יציאת מצרים הייתה טפלה לחג השבועות, ומדוע...
על ידי עניין
06 יוני 2019, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר ליציאת מצרים

עיין בספר החינוך שורש מצוות סיצ"מ: "משורשי מצווה זו מה שכתוב בקורבן הפסח. ואין מין התמה אם באו לנו מצוות רבות על זה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. ועל כן אנו אומרים לעולם בברכותינו ובתפילותינו זכר ליציאת מצרים, לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם, וכי י...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
07 יוני 2019, 07:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

התשובה בקיצור: לעבוד מכוון כפרוייקט, כל מידה עד שמצליחים. ובאמרי "לעבוד" כוונתי בשדה, דהיינו בתפילה והתבודדות אך ורק על העניין הזה בפרטות ולא באופן כללי. ובמקביל לעסוק בתורה, ושילוב שניהם יביא את ההצלחה. ובהרחבה: התורה מגדלת את האדם למה שהוא רוצה ומכוון את עצמו להיות. אם הוא מכוון את עצמו להיות צדי...
על ידי בנציון
10 יוני 2019, 14:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

הדרך הישרה לעבוד על המידות ולשבור את התאוות ע"פ דרך רביה"ק היא לא בנסיונות אינסופיים ולא מצליחים להתגבר לבד על המידות והתאוות הטבעיות, אלא ע"י התבודדות, שזה התפילה האישית שאדם מדבר עם בוראו כדבר איש אל רעהו, ומבקש ומרצה אותו שיעזור לו לשנות לטובה מדה מסוימת או לשבר תאוה. ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול...
על ידי זקן ויושב בישיבה
12 יוני 2019, 09:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרגשים, מחשבות, הרהורים [מוזמנים לכתוב].

התחדש לי לאחרונה, מנהג העולם מאכל מסויים שמיוצר על ידי כמה חברות לפי דירוג, יקנו את מה שיותר טעים, זאת אומרת אף שההפרש ביניהם הוא כלל לא יחסי, אבל אם הוא יותר טעים ומשובח ישלמו ללא הינד עפעף. כגון מוצרי אוסם לעומת חברות אחרות אנשי העולם הזה ישלמו ככל שיושת עליהם. כיוצא בזה ביינות. ואף לו יצוייר שיצי...
על ידי אוריאל
12 יוני 2019, 13:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרגשים, מחשבות, הרהורים [מוזמנים לכתוב].

"אבינו מלכנו זכור כי עפר אנחנו"
האם אנחנו זוכרים?...
על ידי במבי
12 יוני 2019, 13:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרגשים, מחשבות, הרהורים [מוזמנים לכתוב].

המתחיל במצווה אומרים לו גמור -
ודוגמא לדבר זה אם נהג החליט לעצור את הרכב להולך רגל שיחצה את הכביש, הוא חייב להמתין לסוף מעשהו ואבוי אם באמצע חציית ההולך רגל ימאס במעשהו ויחליט להמשיך בנסיעתו...