החיפוש הניב 219 תוצאות

חזור

על ידי שניאור
01 יולי 2019, 18:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההגדרה של מחלוקת? מתי זה אסור ומתי זה מצווה? לפרשת קרח ולצערנו גם לענייני דיומא...

לא מצאתי אדרבא כמדומה לי שבתחילת פרק ג' הוא נוקט בפשיטות כהיד שאול שאין טענה של פסקת לחיותי במלמדים.
על ידי שניאור
01 יולי 2019, 18:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?

אמונת אומן כתב:
01 יולי 2019, 15:52
אפשר להתווכח אם זה חובה עפ''י דין, אבל ברור שמי שאינו מעשר בעצמו, עם הזמן מגדל לו ד''א בכרסו...
אם אין כאן חובה עפ"י דין אין כאן ד"א ולא כלום,
וחוץ מזה השפה הזאת מתאימה לאנשים קטנטנים שמי שלא נוהג כמו החומרא (או ההלכה) שהם קיבלו הוא רבע או חצי גוי וד.ל.
על ידי שניאור
01 יולי 2019, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה קשה לאנשים לסלוח? (והאם יש דרך לסליחה באמת?)

בדרך כלל סליחה באה עם חרטה על מה שנעשה והודאה בטעות. הישנות העוול היא עקירה של החרטה. גם זה לענ"ד לא מדוייק, וכי אם מישהו עשה לי עוול ואני מוחל וסולח לו זה אומר שאני אמור לשכוח את מה שהוא עשה לי? כמובן שאני לא מדבר על מי שחי באמונה שהכל מאתו ית', כי אדם כזה מלכתחילה לא נפגע ולא זוכר בכלל מי עשה לו ...
על ידי שניאור
05 יולי 2019, 09:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלא שינו את לבושם. מה עושים כשהילד מתעקש על לבוש מזעזע?

שמעתי פעם אמירה בשם הסטייפלער זצ"ל ש 95% מהצלחת חינוך הילדים הוא מתפילה ו 5% הוא השתדלות וכו', אבל בלי ה5% לא יעזור התפילה.
על ידי שניאור
05 יולי 2019, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "אחרי מות קדושים אמור"

פלא יועץ ערך סניגוריא:
וביותר צריך ליזהר שלא להזכיר חובת שוכני עפר שהם עומדים בדין וראיתי תועי רוח שכשרוצים לדבר תועה על שוכני עפר מקדימין לומר אחרי מות קדושים אמור ותכף עושים להפך ואומרים מצורע אחרי מות ומה הועילו בתקנתם ואיש טוב מדבר טוב על ישראל ומביא גאולה לעולם:
על ידי שניאור
07 יולי 2019, 10:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

נראה לי שאנחנו מפספסים את הנקודה, לענ"ד פשוט שכשגדו"י אומרים להתחזק בשמירת השבת הם לא מתכוונים להתחיל להחמיר על דברים שיש מחלוקת ויש פוסקים כך ופוסקים כך, אלא התכוונו פשוט לשבת וללמדו הלכות שבת ביסודיות ואז רואים הרבה דברים שנכשלים בהם כמעט מדי שבת בשבתו בלי לשים לב, אפשר לתת ע"ז הרבה דוגמאות שאנשים...
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 07:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

לכאורה אין קשר בין הדברים כלל, כי בריושלים מבואר שצריכין לקדש אותה ולא קידשו את הגגין והעליות, משא"כ קדושת ארץ ישראל נהיית מעצמה (ע"י כיבוש אבל בלי דין קידוש הארץ ע"י מלך וסנהדרין וכו'), ונדמה לי לפי הזכרון שלי שהיתה סיבה מיוחדת למה לא קידשו גגין ועליות בירושלים. מלבד זאת עיין במס' מכות יב ע"א שאפשר...
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפרושי מאיסורא

עי' נתיבות המשפט סי' ג' סק"א ובמשובב נתיבות שם שהאריכו בזה טובא, מיהו לענין לגזול ממונו לכאורה לכו"ע אסור, זולת בג' החמורות דלא עדיף מלהרגו, כתבתי מסברא בלא מקור.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 10:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת חולין דף קכ: בסוגיית משקין היוצאין

זקן ויושב בישיבה כתב:
08 יולי 2019, 10:16
לאפוקי תמרים ותפוחים שאין בהם תרומה מדאורייתא גם כן טעות עיין היטב ברש"י שלא זה הנידון, אנו מתייחסים לדרבנן כאילו הוא מדאורייתא.
מלבד זאת הרי בכמה ראשונים כתבו שהנידון שייך גם בדגן שהוא ודאי תרומה מדאורייתא, והאריכו באחרונים למה רש"י לא למד כן.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 11:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

איפה הבעיה בזה שהוא רתחן? בסה"כ הוא צריך לעבוד על המידות שלו ולא לכעוס איפה שאסור.
על ידי שניאור
14 יולי 2019, 12:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע בענינים הבוערים שהובאו בחוברת "יערימו סוד"

יש כאן נקודה כואבת מאוד, כי מצד אחד מה נגיד שלא יתפרנסו? ומצד שני יש כאן אש בוערת של קלקול וכפירה וכו', אבל לפחות זה שיידע כל בעל/הורה ששולח את אשתו/בתו למוד או לעבוד במקומות מסוכנים שלא יסמוך על שום דבר ויברר היטב מה המצב שם, וגם אח"כ מה עם בתו/אשתו, כי אם לא הוא עלול לגלות באמצע יום בהיר שהם כבר א...
על ידי שניאור
16 יולי 2019, 10:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

שמעתי פעם מאחד הרבנים כשבאו לספר לו מעשה לא טוב על אחד האברכים בקהילתו ואמר אני מכיר את האברך טוב וזה לא יתכן, אמרו לו שהרב ההוא מספר את זה, הגיב הרב בסיפור: מישהו פגש איכר ושאל אותו ממה יש לך פרנסה ענה האיכר יש לי פרה חולבת שנותנת כל יום 100 ליטר חלב, שאל אותו האיש מה היא אוכלת שנותנת כ"כ הרבה חלב,...
על ידי שניאור
16 יולי 2019, 10:44
עבור לפורום
עבור לנושא

משקל הפמ"ג בהלכה למעשה

מצאתי דבר מעניין במשנ"ב סוף סי' רנ"ז: י"א דצריך ליזהר שלא יטמין הקדרה בתנור בתוך הגחלים מכל צד דקרוי הטמנה בדבר המוסיף הבל מחמת הגחלים גופא [מו] ויש מקילין גם בזה דהא טוח בטיט ולא אתי לחיתויי וכן משמע באור זרוע [מז] וטוב להחמיר לכתחלה ובשעה"צ כתב על המחמירין: רש"ל ט"ז תוספות שבת ומאמר מרדכי. ועל המק...
על ידי שניאור
17 יולי 2019, 18:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

כל זה לא סותר למה שכתבתי, כי כל זה מדובר כשהוא לא מקבל שבת אבל אם מקבל שבת מיד בתחילת פלג המנחה אפשר להדליק גם סמוך לפלג המנחה  הביאור הלכה מביא דעות שאפשר להדליק שעתיים לפני הלילה. אי אפשר להדליק קודם פלג המנחה בשום פנים כי הקבלת שבת לא חלה אז, ואדרבה הדין שאפשר להדליק מזמן פלג המנחה הוא רק אם מקב...
על ידי שניאור
17 יולי 2019, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לכך התכוון הבעל שם טוב? - טבילת שחרית

לחסידות סקויירא בירושלים יש מנהג משונה. שלא לעלות שליח ציבור או לתורה אדם שלא טבל שו"ת מן השמים סימן ה' בענין טבילת עזרא: ואחר זה השיבו: שמענו מאחורי הפרגוד לטהר כל ישראל יחד אי אפשר, אך אם יטהרו שליחי צבור בכל מקום ימהרו ביאת הגואל. ובכל מקום מוגש לשמי ומנחה טהורה אבוא אליך וברכתיך. אם נתייחס לתשו...
על ידי שניאור
17 יולי 2019, 18:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לכך התכוון הבעל שם טוב? - טבילת שחרית

מאן דהו כתב:
17 יולי 2019, 18:22
כתבת פלפול לא נכון
וכאן בלי קשר לטבילת עזרא הם כופים. וכי על צד הספק יכולים לכפות מי שאינו נוהג כדברי רבם
מצטער אני לא מבין למה זה לא נכון.
אתה רוצה שבמקום לכפות על כולם יגשו למי שרוצה להיות ש"ץ וישאלו אותו את מה שאמרו בגמ' הכל יודעין כלה וכו' אלא כל המנבל את פיו וכו'?
על ידי שניאור
22 יולי 2019, 08:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש הבדל בכשרות בחלב 'טרה' בין ההכשר של העדה"ח להרב וסטהיים?

לכבוד הרב אמונת אומן: מי שאמר לך שאין לעדה"ח מצלמות הוא פשוט עבד עליך, וזה מידיעה אישית. דבר שקביל בבית משפט כראיה גמורה מועיל גם לגבי חשש חלב עכו"ם אין דיני התורה שווים לדיני עכו"ם! ואם צריך חלב ישראל ממש אין מועיל מצלמה, כך עכ"פ סבר הרב לנדא זצ"ל. וגם מה שאתה אומר שנעשות באופן שלא תתכן גישה לבעלים...
על ידי שניאור
22 יולי 2019, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נכון להמציא "הלכות טקט" ע"פ המכנה המשותף של הלכות תפילה וביהכ"נ.

אמונת אומן כתב:
14 יולי 2019, 13:32
חושבני שיש הבדל בין טאקט לדר''א ועומד לפני המלך
פשוט שיש הבדל בין מדבר עם חבירו למדבר עם מלך, עם זאת גם איך לדבר עם מלך הוא חלק מ"טאקט".
על ידי שניאור
22 יולי 2019, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כת ביהדות החרדית

לא מובן לי, באלו נושאים אומרים שאסור לנטות ימין ושמאל מהוראות גדולי הדור שליט"א, ובאלו נושאים 'לא יועילו הוראות מכל רבני בני ברק יחד'... מספרים על מישהו שסיפר לאחד הרבנים שהוא לא סומך על המפעלים וההכשרים ועושה הכל לבד, אופה לחם, מולח בשר, וכו', שאל אותו הרב האם אתה גם עושה יין לבד? ענה האיש ואמר לא...
על ידי שניאור
23 יולי 2019, 09:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נכון להמציא "הלכות טקט" ע"פ המכנה המשותף של הלכות תפילה וביהכ"נ.

לא צריך להפוך את כל דיני התפילה למשונים, ההסבר בכוונת ברכת אבות הוא שזהו החלק העיקרי בתפילה להכיר בבעלות הקב"ה על העולם וע"ז הדרך הכוונה בברכת מודים, כי הרי כל המושג של תפילה הוא לומר להקב"ה בריותך אנחנו כמ"ש הרמב"ן ס"פ בא. וענין אי החזרה הרי כתב הרמ"א בפירוש שאף בחזרה קרוב הוא שלא יתכוון, ויתכן שכו...
על ידי שניאור
23 יולי 2019, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

לפי הטעון המעניין שאתה מעלה כאן. אילו היו מגיעים לבכות לפני המשנה ברורה, הרי שהפסק היה משתנה?! ייתכן גם לפני המחבר והרמ"א? ושמא אם היו טורחים להגיע לפני מתקני הצומות היו פוטרים אותם בתקנתם לגמרי גם בת"ב. אכן מענין. ליצנות במיטבה. ולעצם העניין שמעתי מרב אחד שבתחילת דרכו בהוראה הרעיש מאוד נגד קולתו ש...
על ידי שניאור
23 יולי 2019, 18:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה לליטאי בשטיבל חסידי?

אני מתקן מה שלא אומרים בהוב"ש בברכה שיוצא, כיון שהוא מדין שומע כעונה, הרי שאינו עונה על ברכת עצמו. המ"ב בתראה והוא כתב שזה רמז בלבד. וסגי לי בהכרעתו. אף שלא עיינתי בסוגיא. אני מניח שגם אתה מבין שהגרי"ז לא 'נבהל' מקו' תורה תמימה. החזו"א לא אמר שלא סומכים על מע"ר. הוא התכוון שאין לזה משקל כשל הגר"א ע...
על ידי שניאור
25 יולי 2019, 07:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מפת טבריה לכהנים

אסרו ואסרו גם מה שלא צריך לאסור.. גלובנציץ וכל מאות הרוכשים יעידו על ההתנהלות הדורסנית של העדה. אף שהראב"ד התיר להם... לוקחים עצמות חמורים וגויים ומחליטים אחרת מכל המומחים הרבניים ובראשם הראב"ד אתה לא צריך לקבל את מה שאני כותב, אבל על גולובנציץ זה בדיוק הוויכוח בתוך העדה"ח אם לקבל את כל דברי אתרא ק...
על ידי שניאור
25 יולי 2019, 07:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזענות

לענ"ד, מי שמזלזל במוסר האנושי הבסיסי, סופו שיזלזל גם במוסר התורה. נח מצא חן בעיני ד' כי לא השחית דרכו, ודור המבול נמחה על הגזל, למרות שלא היתה תורה ולא היה להם שום ציווי ע"כ, וסדום ומורה נהפכו ע"כ. אדם שמחנך את בניו רק בגלל המצוה אך אינו אוהב אותם אהבה טבעית ובריאה כפי שיצר הקב"ה בעולמו, עלול יום א...
על ידי שניאור
25 יולי 2019, 11:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

עדיין לא הבנתי מה הבעיה בכנס כזה בבין הזמנים, במקום לדבר שטויות ופוליטיקה מדברים על ההיסטוריה של עם ישראל והעולם לאור התורה הק'.
על ידי שניאור
25 יולי 2019, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לבכות כמו חצי שעה??? איך בדיוק?

לדעתי הנושא הוא עמוק מני ארץ, אבל בוא נתחיל עם דבר פשוט מאוד, הרי אין אף אחד שמרוצה ממצבו הן ברוחניות הן בגשמיות, ולכולנו ברור שאילו היה לנו בית המקדש וגילוי שכינה הכל היה אחרת לגמרי, אז הבה ונתבונן קצת בצרות הפרטיות והכלליות שיש לנו ונבכה כולנו יחד עליהם בכוונה שאילו היה לנו משיח כל זה לא היה לנו. ...
על ידי שניאור
30 יולי 2019, 12:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

דורדיא כתב:
30 יוני 2019, 20:07
אז ייש"כ גדול על העלאת הנושא והמודעות,
וכיוון שרבים הם הודעותיך וא"א לפורם ולתת על כל אחד "תודה"

הנני כאן לומר : "תודה" .....

מקווה שאני לא צריך לתרגם ליידיש..
ג"א מצטרף להנ"ל
הק'...
על ידי שניאור
30 יולי 2019, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה אפשרויות לפרש להלכה ולמעשה מה זה "גבור"! (2 שהן 4 בפנים ו-2 שהן 4 בחוץ)

אין מה לומר קונטרס מקורי ומעניין ומעורר נקודות חדשות שלא חשבנו עלייהם קודם כדרכו של המחבר [אני חושב שאנו רגילים לפרש גיבור ונורא כמשהו מופשט בעל הכוחות כולם וכיוצא בו. ואילו בגמ' רואים שמדובר על משהו ריאלי שאנו רואים בעינים] מסכים עם כל מילה, ועדיין כמש"כ אני וכמש"כ אתה צריך להזהר ולא להכוות בגחלתן.
על ידי שניאור
04 אוגוסט 2019, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירושלים נהגו לכנות את הכאת התלמיד ע"י המלמד בשם "משכנתא"

יהודי כתב:
02 אוגוסט 2019, 17:11
גם אני עוד זוכר כמה סתירות קיבלתי בקטנותי מהמלמדים, אני מאמין שילדיי לא זכו לכאלה נתינות הגונות.
אכן הילדים שלנו לא זוכים לחינוך יהודי טהור כמו שאנחנו קיבלנו, ואמת שיש לזה סיבות אובייקטיביות צודקות, אבל זה לא אומר שפעם לא חינכו טוב, אדרבה אולי זה חלק מירידת הדורות שא"א לחנך היום בשחור לבן כמו פעם.