החיפוש הניב 65 תוצאות

חזור

על ידי שניאור
05 יולי 2019, 09:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלא שינו את לבושם. מה עושים כשהילד מתעקש על לבוש מזעזע?

שמעתי פעם אמירה בשם הסטייפלער זצ"ל ש 95% מהצלחת חינוך הילדים הוא מתפילה ו 5% הוא השתדלות וכו', אבל בלי ה5% לא יעזור התפילה.
על ידי שניאור
05 יולי 2019, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "אחרי מות קדושים אמור"

פלא יועץ ערך סניגוריא:
וביותר צריך ליזהר שלא להזכיר חובת שוכני עפר שהם עומדים בדין וראיתי תועי רוח שכשרוצים לדבר תועה על שוכני עפר מקדימין לומר אחרי מות קדושים אמור ותכף עושים להפך ואומרים מצורע אחרי מות ומה הועילו בתקנתם ואיש טוב מדבר טוב על ישראל ומביא גאולה לעולם:
על ידי שניאור
07 יולי 2019, 10:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

נראה לי שאנחנו מפספסים את הנקודה, לענ"ד פשוט שכשגדו"י אומרים להתחזק בשמירת השבת הם לא מתכוונים להתחיל להחמיר על דברים שיש מחלוקת ויש פוסקים כך ופוסקים כך, אלא התכוונו פשוט לשבת וללמדו הלכות שבת ביסודיות ואז רואים הרבה דברים שנכשלים בהם כמעט מדי שבת בשבתו בלי לשים לב, אפשר לתת ע"ז הרבה דוגמאות שאנשים...
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 07:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

לכאורה אין קשר בין הדברים כלל, כי בריושלים מבואר שצריכין לקדש אותה ולא קידשו את הגגין והעליות, משא"כ קדושת ארץ ישראל נהיית מעצמה (ע"י כיבוש אבל בלי דין קידוש הארץ ע"י מלך וסנהדרין וכו'), ונדמה לי לפי הזכרון שלי שהיתה סיבה מיוחדת למה לא קידשו גגין ועליות בירושלים. מלבד זאת עיין במס' מכות יב ע"א שאפשר...
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפרושי מאיסורא

עי' נתיבות המשפט סי' ג' סק"א ובמשובב נתיבות שם שהאריכו בזה טובא, מיהו לענין לגזול ממונו לכאורה לכו"ע אסור, זולת בג' החמורות דלא עדיף מלהרגו, כתבתי מסברא בלא מקור.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 10:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת חולין דף קכ: בסוגיית משקין היוצאין

זקן ויושב בישיבה כתב:
08 יולי 2019, 10:16
לאפוקי תמרים ותפוחים שאין בהם תרומה מדאורייתא גם כן טעות עיין היטב ברש"י שלא זה הנידון, אנו מתייחסים לדרבנן כאילו הוא מדאורייתא.
מלבד זאת הרי בכמה ראשונים כתבו שהנידון שייך גם בדגן שהוא ודאי תרומה מדאורייתא, והאריכו באחרונים למה רש"י לא למד כן.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 11:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

איפה הבעיה בזה שהוא רתחן? בסה"כ הוא צריך לעבוד על המידות שלו ולא לכעוס איפה שאסור.
על ידי שניאור
14 יולי 2019, 12:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע בענינים הבוערים שהובאו בחוברת "יערימו סוד"

יש כאן נקודה כואבת מאוד, כי מצד אחד מה נגיד שלא יתפרנסו? ומצד שני יש כאן אש בוערת של קלקול וכפירה וכו', אבל לפחות זה שיידע כל בעל/הורה ששולח את אשתו/בתו למוד או לעבוד במקומות מסוכנים שלא יסמוך על שום דבר ויברר היטב מה המצב שם, וגם אח"כ מה עם בתו/אשתו, כי אם לא הוא עלול לגלות באמצע יום בהיר שהם כבר א...
על ידי שניאור
16 יולי 2019, 10:44
עבור לפורום
עבור לנושא

משקל הפמ"ג בהלכה למעשה

מצאתי דבר מעניין במשנ"ב סוף סי' רנ"ז: י"א דצריך ליזהר שלא יטמין הקדרה בתנור בתוך הגחלים מכל צד דקרוי הטמנה בדבר המוסיף הבל מחמת הגחלים גופא [מו] ויש מקילין גם בזה דהא טוח בטיט ולא אתי לחיתויי וכן משמע באור זרוע [מז] וטוב להחמיר לכתחלה ובשעה"צ כתב על המחמירין: רש"ל ט"ז תוספות שבת ומאמר מרדכי. ועל המק...
על ידי שניאור
17 יולי 2019, 18:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

כל זה לא סותר למה שכתבתי, כי כל זה מדובר כשהוא לא מקבל שבת אבל אם מקבל שבת מיד בתחילת פלג המנחה אפשר להדליק גם סמוך לפלג המנחה  הביאור הלכה מביא דעות שאפשר להדליק שעתיים לפני הלילה. אי אפשר להדליק קודם פלג המנחה בשום פנים כי הקבלת שבת לא חלה אז, ואדרבה הדין שאפשר להדליק מזמן פלג המנחה הוא רק אם מקב...
על ידי שניאור
17 יולי 2019, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לכך התכוון הבעל שם טוב? - טבילת שחרית

לחסידות סקויירא בירושלים יש מנהג משונה. שלא לעלות שליח ציבור או לתורה אדם שלא טבל שו"ת מן השמים סימן ה' בענין טבילת עזרא: ואחר זה השיבו: שמענו מאחורי הפרגוד לטהר כל ישראל יחד אי אפשר, אך אם יטהרו שליחי צבור בכל מקום ימהרו ביאת הגואל. ובכל מקום מוגש לשמי ומנחה טהורה אבוא אליך וברכתיך. אם נתייחס לתשו...
על ידי שניאור
17 יולי 2019, 18:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לכך התכוון הבעל שם טוב? - טבילת שחרית

מאן דהו כתב:
17 יולי 2019, 18:22
כתבת פלפול לא נכון
וכאן בלי קשר לטבילת עזרא הם כופים. וכי על צד הספק יכולים לכפות מי שאינו נוהג כדברי רבם
מצטער אני לא מבין למה זה לא נכון.
אתה רוצה שבמקום לכפות על כולם יגשו למי שרוצה להיות ש"ץ וישאלו אותו את מה שאמרו בגמ' הכל יודעין כלה וכו' אלא כל המנבל את פיו וכו'?
על ידי שניאור
22 יולי 2019, 08:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש הבדל בכשרות בחלב 'טרה' בין ההכשר של העדה"ח להרב וסטהיים?

לכבוד הרב אמונת אומן: מי שאמר לך שאין לעדה"ח מצלמות הוא פשוט עבד עליך, וזה מידיעה אישית. דבר שקביל בבית משפט כראיה גמורה מועיל גם לגבי חשש חלב עכו"ם אין דיני התורה שווים לדיני עכו"ם! ואם צריך חלב ישראל ממש אין מועיל מצלמה, כך עכ"פ סבר הרב לנדא זצ"ל. וגם מה שאתה אומר שנעשות באופן שלא תתכן גישה לבעלים...
על ידי שניאור
22 יולי 2019, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נכון להמציא "הלכות טקט" ע"פ המכנה המשותף של הלכות תפילה וביהכ"נ.

אמונת אומן כתב:
14 יולי 2019, 13:32
חושבני שיש הבדל בין טאקט לדר''א ועומד לפני המלך
פשוט שיש הבדל בין מדבר עם חבירו למדבר עם מלך, עם זאת גם איך לדבר עם מלך הוא חלק מ"טאקט".
על ידי שניאור
23 יולי 2019, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

לפי הטעון המעניין שאתה מעלה כאן. אילו היו מגיעים לבכות לפני המשנה ברורה, הרי שהפסק היה משתנה?! ייתכן גם לפני המחבר והרמ"א? ושמא אם היו טורחים להגיע לפני מתקני הצומות היו פוטרים אותם בתקנתם לגמרי גם בת"ב. אכן מענין. ליצנות במיטבה. ולעצם העניין שמעתי מרב אחד שבתחילת דרכו בהוראה הרעיש מאוד נגד קולתו ש...
על ידי שניאור
23 יולי 2019, 18:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה לליטאי בשטיבל חסידי?

אני מתקן מה שלא אומרים בהוב"ש בברכה שיוצא, כיון שהוא מדין שומע כעונה, הרי שאינו עונה על ברכת עצמו. המ"ב בתראה והוא כתב שזה רמז בלבד. וסגי לי בהכרעתו. אף שלא עיינתי בסוגיא. אני מניח שגם אתה מבין שהגרי"ז לא 'נבהל' מקו' תורה תמימה. החזו"א לא אמר שלא סומכים על מע"ר. הוא התכוון שאין לזה משקל כשל הגר"א ע...
על ידי שניאור
25 יולי 2019, 07:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזענות

לענ"ד, מי שמזלזל במוסר האנושי הבסיסי, סופו שיזלזל גם במוסר התורה. נח מצא חן בעיני ד' כי לא השחית דרכו, ודור המבול נמחה על הגזל, למרות שלא היתה תורה ולא היה להם שום ציווי ע"כ, וסדום ומורה נהפכו ע"כ. אדם שמחנך את בניו רק בגלל המצוה אך אינו אוהב אותם אהבה טבעית ובריאה כפי שיצר הקב"ה בעולמו, עלול יום א...
על ידי שניאור
25 יולי 2019, 11:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

עדיין לא הבנתי מה הבעיה בכנס כזה בבין הזמנים, במקום לדבר שטויות ופוליטיקה מדברים על ההיסטוריה של עם ישראל והעולם לאור התורה הק'.
על ידי שניאור
25 יולי 2019, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לבכות כמו חצי שעה??? איך בדיוק?

לדעתי הנושא הוא עמוק מני ארץ, אבל בוא נתחיל עם דבר פשוט מאוד, הרי אין אף אחד שמרוצה ממצבו הן ברוחניות הן בגשמיות, ולכולנו ברור שאילו היה לנו בית המקדש וגילוי שכינה הכל היה אחרת לגמרי, אז הבה ונתבונן קצת בצרות הפרטיות והכלליות שיש לנו ונבכה כולנו יחד עליהם בכוונה שאילו היה לנו משיח כל זה לא היה לנו. ...
על ידי שניאור
30 יולי 2019, 12:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

דורדיא כתב:
30 יוני 2019, 20:07
אז ייש"כ גדול על העלאת הנושא והמודעות,
וכיוון שרבים הם הודעותיך וא"א לפורם ולתת על כל אחד "תודה"

הנני כאן לומר : "תודה" .....

מקווה שאני לא צריך לתרגם ליידיש..
ג"א מצטרף להנ"ל
הק'...
על ידי שניאור
30 יולי 2019, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה אפשרויות לפרש להלכה ולמעשה מה זה "גבור"! (2 שהן 4 בפנים ו-2 שהן 4 בחוץ)

אין מה לומר קונטרס מקורי ומעניין ומעורר נקודות חדשות שלא חשבנו עלייהם קודם כדרכו של המחבר [אני חושב שאנו רגילים לפרש גיבור ונורא כמשהו מופשט בעל הכוחות כולם וכיוצא בו. ואילו בגמ' רואים שמדובר על משהו ריאלי שאנו רואים בעינים] מסכים עם כל מילה, ועדיין כמש"כ אני וכמש"כ אתה צריך להזהר ולא להכוות בגחלתן.
על ידי שניאור
04 אוגוסט 2019, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירושלים נהגו לכנות את הכאת התלמיד ע"י המלמד בשם "משכנתא"

יהודי כתב:
02 אוגוסט 2019, 17:11
גם אני עוד זוכר כמה סתירות קיבלתי בקטנותי מהמלמדים, אני מאמין שילדיי לא זכו לכאלה נתינות הגונות.
אכן הילדים שלנו לא זוכים לחינוך יהודי טהור כמו שאנחנו קיבלנו, ואמת שיש לזה סיבות אובייקטיביות צודקות, אבל זה לא אומר שפעם לא חינכו טוב, אדרבה אולי זה חלק מירידת הדורות שא"א לחנך היום בשחור לבן כמו פעם.
על ידי שניאור
04 אוגוסט 2019, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיער פאות מברזיל

> אין באמור הסכמה ללבישת פאה וכל חד יעשה כרבותיו < למה צריך להוסיף את זה כל פעם, האם אסור לכתוב ענינית? (אינני נוגע בדבר כלל כי אצלינו לבישת פאה היא איסור גמור, ובכל זאת אני לא אוהב שבכל פעם שמדברים על פאה צריך להכנס ההוספה שיש בזה מח' וכו', אם יש למישהו בעיה עם זה שיש אוסרים אז שיתכבד ויוציא את הפ...
על ידי שניאור
05 אוגוסט 2019, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

מתווכחים פה על דבר מוזר, האם מה שיש היום זה קיבוץ גלויות או לא, בואו נתחיל מהתחלה, כבר הרבה מאוד שנים שיכלו לעלות לארץ (היה באמצע איזה תקופה בריטית שלא יכלו, אבל לפני זה מי עיכב בעד יהודים לעלות לארץ מאחר תקופת מסעי הצלב?), ואף אחד לא טען שעצם זה שיכולים לעלות לארץ הוא קיבוץ גלויות, עכשיו אמת שהיום ...
על ידי שניאור
06 אוגוסט 2019, 10:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

לי לא ידוע על היתר "לכל המניקות", אבל יש הרבה רבנים שמקילים אם התינוק לא ממש רגיל לאכול דברים אחרים, גם אם אפשר להרגיל אותו.
על ידי שניאור
06 אוגוסט 2019, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

שאר לעמו כתב:
25 יולי 2019, 17:08
כן, זה מסוכן בעיני נערים..
זה לא מסוכן בעיני נערים זה מסוכן לנערים, ואלו שחושבים שזה מסוכן, אולי לא מספיק מבוססים באמונת חכמים ובאמונה בתורה הק' בכלל, ואולי להם זה באמת מסוכן.
על ידי שניאור
07 אוגוסט 2019, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

הוויכוח על מעוברות לענ"ד הוא לא וויכוח לענין, כי לך תשאל את הרופאים שמומחים בנושא הריון בסיכון והסתבכויות, ורובם ככולם אומרים היום שצום הוא דבר מסוכן לעובר, מה שהם לא אמרו פעם (ודיברתי עם כמה פרופסורים בנושא), ומה שטוענים שצריך לבדוק את הסטטיסטיקה פשוט לא נכון כי בפיקוח נפש לא הולכים אחר הרוב. לגבי ...
על ידי שניאור
07 אוגוסט 2019, 10:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

אם אכן זה פיקו"נ אז גם ביו"כ נתיר לא לצום. לא מובן לי מה הטעם שמקילים יותר בשאר הצומות מאשר ביו"כ. אלא אם כן נאמר שעל חולה לא גזרו. ועל זה קיימת הטענה שחולי אינו סתם מצב של פיקו"נ אלא מצב המוגדר כך ולכן ייצטרכו לאכול שיעורין כמו ביו"כ, כיון שלא מצאנו בחז"ל שנקראים חולים לעניין זה. לכאורה ברור שאם ג...
על ידי שניאור
07 אוגוסט 2019, 10:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלאפון כשר מחיר היושר

יעקב שלם כתב:
06 אוגוסט 2019, 20:24
מה כוונתך עסקנים וקהילות  זה רציני?????.
אתה רוצה שאפרט לך את שמות העסקנים והקהילות ובכך להרוס את כל המהלך שהם מנסים כבר תקופה ארוכה לבנות?!
רק זאת אומר לך שהם ניסו ועדיין מנסים להשאיר את המושג שיש רק ועדת רבנים אחת ולהוציא מהוועדה את כל המושחתים שהשתלטו עליה ולהחזיר את הכוח לידי הרבנים.