החיפוש הניב 84 תוצאות

חזור

על ידי יוסף ה'
30 מאי 2019, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבט חדש על הגולם מפראג / הרב יהושע ענבל

ז"ל של הרב ענבל "נראה כי בר אילן חושב את ר"י רוזנברג למעין ר' משה די ליאון של דורו."

וצ"ע אם זו דעתו.
על ידי יוסף ה'
30 מאי 2019, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבט חדש על הגולם מפראג / הרב יהושע ענבל

ז"ל של הרב ענבל "נראה כי בר אילן חושב את ר"י רוזנברג למעין ר' משה די ליאון של דורו." וצ"ע אם זו דעתו. זה דעתו של ענבל! אחרי הציטוט של בר אילן. הוא מוסיף את הדברים [דבר למותר אילו היה מתכחש לזה] ובכן, אחרי שברור לנו שאגדות-עם בנוגע לגולם של המהר"ל היו קיימות שנים רבות קודם לפרסום ספרו של ר"י רוזנברג...
על ידי יוסף ה'
30 מאי 2019, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: א"ז ישנתי א"ז ינוח לי. בקשת מידע תורני/היסטורי/עדכני על סכנה לבריאות בעקבות זלזול בשעות השינה ומה קרה לגדו"י שנהגו כ

עיין בספר "הגאון" ח"א עמוד 107 ואילך.

ובקצרה אומר, מובא שם על הגר"א שהתחרט על מה שהסתגף בצעירותו באוכל ושינה ושהיה מוכיח אחרים (ר' שאול קצנלנבויגען ואחיו) שלא לעשות כך.
על ידי יוסף ה'
30 מאי 2019, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש התומים שפוסקים כהשו''ע ולא כהגר''י קארו

אני חושב שיש כאן מקום לדון בעיקר מה שעומד מאחרי חידוש זה. שהנה לכאו' דברים אלו פשוטים הם, שהרי דעת מהר"י קארו, לא גרע מדעת כל יחיד ויחיד מגדולי אותו הדור ושלפניו. ומ"מ כל בית ישראל יאמרו אחר מוצא פיו קדוש. וע"כ, היינו משום שאין תוקף השו"ע בזה שהוא דעת מהר"י קארו, אלא בזה שהוא פסק שהתקבל בכל תפוצות י...
על ידי יוסף ה'
06 יוני 2019, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מה שמחים בחג השבועות

שמחים על סיום הקציר, ומביאים קרבן תודה לה' על כך 2 הלחם ועוד קרבנות.

בנוסף ביום זה, לדעות מסוימות היה הזמן שבו ניתנה תורה.

השמחה בזה היא מאוד פשוטה, שקיבלנו דבר שלא היה שייך דווקא לנו, ומאז הוא נתייחד לנו.

נ.ב. הדגשתי את העניין של חג הקציר, מעודף ההדגשה של זמן מתן תורתנו, וד"ל.
על ידי יוסף ה'
10 יוני 2019, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון ביו"ט

כמעט כל אדם בעולם מתרחץ מפעם לפעם, ואעפ"כ אין זה נקרא שווה לכל נפש. באמת יש לדון מה ההבנה בזה, אבל עכ"פ אין הענין נמדד לפי כמה אנשים עושים זאת, אלא לפי כמה זה נחשב כצורך בעצם, כמבואר בתוס' שבת לט,ב. היום שהרבה אנשים מתרחצים כל יום ואולי אפי' רוב במדינות אלו,לכאו' מותר לחמם מים להתרחץ ביו"ט! וכן ראי...
על ידי יוסף ה'
17 יוני 2019, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה בעצם מנהג?

מנהג זה מנהג הלכתי, כלומר שנהגו העולם כשיטה מסויימת בהלכה, וא"כ אין מקום לפסוק הלכה כאחר, היות ואין ההלכה נקבעת כיום ע"י בי"ד הגדול, וד"ל. המקור למנהג הוא סברא של מסורת וחלק מהשולשלת של אב לבנו, וכן מגמרות בפסחים ועוד. בכל מקום בש"ס ובראשונים ובראשוני האחרונים שהוזכר מנהג זה בקשר למנהג הלכתי וכמו שכ...
על ידי יוסף ה'
18 יוני 2019, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוסף ה'
19 יוני 2019, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

הגר"י לנדא ראש ישיבת "היכל יצחק", הוא ובניו מטילים תכלת בטליתם והולכים עם זה בריש גלי. הגר"י הוא מאסכולת ישיבת "חברון", פתח את הישיבה לע"נ אחיו הג"ר יצחק לנדא זצ"ל שהיה ר"מ בישיבת חברון גבעת מרדכי. הישיבה היא ישיבה ליטאית רגילה ומצליחה. באופן כללי הוא נחשב לאדם מקורי. הגר"י לנדא למד בישיבת בית מתתי...
על ידי יוסף ה'
20 יוני 2019, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים

אגב הנני בא להעיר שראיתי באחד מספרי בעל היביע אומר או בנו הראשון לציון. שעושה מחרוזת לומר שהבית יוסף חולק לפעמים על ראשונים ומביא כל מיני מקורות לכך אבל כל המקורות הם מספרים כמו כל בו, ארחות חיים , ועוד כיוצא בו שוודאי אין להם סמכות של ראשונים וכשאנו אומרים שפוסקים על פי ראשונים היינו הראשונים בעלי...
על ידי יוסף ה'
21 יוני 2019, 09:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו בן סירא

אקדים ואומר שלדעת רוב החוקרים מקור המדרש מאלפא ביתא דבן סירא שהוא מפוקפק כתיב: 'עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר'. בא וראה כמה גדולים מעשיו של הקב"ה. אם נאמר עושה גדולות עד אין חקר? למה נאמר ונפלאות עד אין מספר? ואם נאמר ונפלאות עד אין מספר? למה נאמר עושה גדולות עד אין חקר? כיצד? פירשו חז...
על ידי יוסף ה'
21 יוני 2019, 11:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו בן סירא

 בתשב"ץ בח"ג (סי' רס"ג) מפקפק על מדרש זה, שכתב בלשון "ואם נאמין לספרים חיצונים מצינו בספר בן סירא כי אמו נתעברה מש"ז של ירמיה באמבטי". אך מביא מזה סיעתא לפסקו!!!!!!!!!! [עיי"ש] סייעתא חלשה. ראשית הוא דן שם האם זה אפשרי בכלל להתעבר באמבטי, והוא מביא הרבה עדויות שזה אפשרי ובסוף מוסיף שאם נאמין לסיפור...
על ידי יוסף ה'
24 יוני 2019, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספק רודף

יש לחקור בדין רודף אחר חבירו, אלא שיש לנו ספק אם האבן שביד הרודף יש בה כדי להמית. האם מותר להרוג את הרודף מספק? לכאו' מזה שיש דין התראה ברודף (ר"מ רוצח פ"א ה"ז), נראה שאין הורגים בספק (שטעם ההתראה לברר את חובת החייב אם כר' יהודה ואם כחכמים), אמנם מבואר במקום אחר שאם אין אפשרות להתרות הורגים גם בלי ...
על ידי יוסף ה'
24 יוני 2019, 18:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שים שלום" ו"שלום רב"

חלק א׳ ממעל כתב:
24 יוני 2019, 18:19
למה לא?

עי' סנהדרין נב ע"ב
על ידי יוסף ה'
24 יוני 2019, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין בליעה בכלים שבזמנינו

בעבר שאלני יהודי ב"סגנון חרדי" קצת בזלזול מה זה כל הבליעות שמדברים זה לא בולע כלום וכו לא הכרתי את כל המקורות שהבאת אבל השבתי לו תשובה שהניחה את דעתו ומסקרן אותי איך זה מסתדר עם מה שכתבת אפשר לראות במוצרים מסוימים למשל שוקולד עלית פרווה בתור אזהרה לאלרגנים מיוצר בקו ייצור חלבי שהוכשר לפרווה משמע שא...
על ידי יוסף ה'
25 יוני 2019, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרמב"ם תלמיד של מי?

וז"ל
"רבותי רבי יוסף הלוי הזכירו גם בההקדמה לפיה"מ ובפיה"מ אבות פ"ד מ"ה ושבועות פ"ו מ"ז. התשב"ץ ח"א סי' ע"ב כ' דהיה רבו ממש ובס' יוחסין חולק ורק דרך כבוד קראו כן (שם הגדולים עש"ב). ורבו תשו' הרי"ף כ"י (ק"מ).
על ידי יוסף ה'
27 יוני 2019, 19:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

יש מישהו שעשה את הרעיון שלך וקרא לזה "עיתים" ולבאים בשעריו קרא "בני תורה".

ראה כאן
על ידי יוסף ה'
02 יולי 2019, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא על זמן צאת השבת הכתוב בלוחות, שאת זמן זה יסד הרב טיקוצ'ינסקי זצ"ל

אבקש לתקן, יש זמן שכתבו הגאונים ופסק כן הגר"א ובא"ח שהוא כמהלך 3/4 מיל אחר השקיעה הידועה. ויש זמן שייסד רבינו תם ואחריו הרבה ראשונים וכן נפסק בשו"ע שצאת הכוכבים זה אחרי שעובר כמהלך 4 מיל. העניין הוא שיש מח' אחרונים נפרדת כמה זמן זה הילוך מיל, יש שאמרו 18 דק' ויש 22 ויש 24 (כתבתי מהזיכרון, ייתכן וטעי...
על ידי יוסף ה'
07 יולי 2019, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

ברצוני להבהיר עניין מסויים. קופרניקוס גילה לפני כ400 שנה וגלילאו אחריו חיזק את הדברים (זה התקבל כאמת רק כ100 שנה אחרי) שהארץ מסתובבת סביב השמש, באמצעות הוכחות המבוססות על הסבר אחיד לכל השאלות העולות בקשר לסיבת סיבוב כוכבי הלכת במסלולם הידוע. תירוצים ניתן לתרץ, כמו שניתן לומר הסבר מפולפל על כל כוכב ב...
על ידי יוסף ה'
10 יולי 2019, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

שמעתי מאבי שתמיד טיסות ממערב למזרח קצרות יותר, מאשר טיסה בין שני אותם מקומות ממערב למזרח, משום שסיבוב כדור הארץ מסייע. האם ידוע למישהו? אם כבר אז הפוך. הרי כדור הארץ נע ממערב למזרח, וא"כ הנוסע ממערב למזרח אם מחשבים אותו במנותק מכדור הארץ, הרי הוא צריך לרדוף אחרי כדור הארץ וא"כ זה ייקח לו יותר זמן, ...
על ידי יוסף ה'
10 יולי 2019, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בלק היה אחיין של משה רבינו?

שמעיה כתב:
09 יולי 2019, 21:22
במבי כתב:
09 יולי 2019, 21:17

וכן צאצאי יתרו מכונים משפחת הקיני, והציפור גרה בקן, 

רעיון יפהפה...

אפשר להוסיף על זה, "וירא את הקיני... ושים בסלע קינך... כי אם יהיה לבער קין"
על ידי יוסף ה'
10 יולי 2019, 09:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

הנידון כאן תמוה לי מאד. מה שייך נידון של כפירה על שאלות מציאותיות? אם יש נידון ערכי מה רצון ה' ומה נגד רצונו, הרי נצטוינו בתורה לא לסור מדברי החכמים ימין ושמאל אפילו נראה שטועים, אבל מה שייך לומר כך על נידון במציאות? מי שלא בטוח בזה, אביא כאן כמה לשונות מהראשונים ואחרונים בזה: - הרמב"ם (מורה נבוכים...
על ידי יוסף ה'
10 יולי 2019, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים

בס"ד נוכיח כי רבן גמליאל חישב בעצמו את ממוצע הקפת הלבנה את כדור הארץ. (אני בטוח כי אין אנו צריכים לכל זאת ואם דברי הגמרא נאמרו על ידי רבן גמליאל אזי בוודאי שכך הוא, אולם נחמד להיווכח כי כך היה) ... הוכח כי רבן גמליאל חישב בעצמו את הזמן ובוודאי שלא לקח זאת מהגויים - כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמי...
על ידי יוסף ה'
14 יולי 2019, 19:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקבל מיילים בשבת

במחילה, מה האיסור לשולח מייל בשבת? איזו מלאכה או דרבנן? אשמח למקורות.

(לא שחלילה התרתי, וברור לי שאסור, אלא שתורה היא וללמוד אני צריך).
על ידי יוסף ה'
15 יולי 2019, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט

אדם שלא יודע את שורשו, חסר לו הרבה.

כמו"כ, זה א ב באמונה והבסיס של כל המסורת שלנו.

רק אציין שטעם זה רלוונטי לכל לימוד ההיסטוריה היהודית.
על ידי יוסף ה'
16 יולי 2019, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

פרה היסטוריה בעיתונות החרדית

מזה זמן רב, מוציא אותי מדעתי המציאות של חוסר סינון חומר מדעי ארכיאולוגי, בעיתונות החרדית. והנה היום זה שוב קרה והפעם בjdn (מן הסתם עוד מעט וכולם יעתיקו)  https://www.jdn.co.il/news/israel/1174032/ הכותרת " במהלך עבודות בכביש: נחשף יישוב עתיק והיסטורי ליד ירושלים". כותרת משנה " בחפירה נרחבת של רשות ה...
על ידי יוסף ה'
21 יולי 2019, 02:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רצו מתענין. האם היום זה תלוי בנו אם אנחנו רוצים להתענות?

אין כמעט מדינה בעולם שהחוק מחייב לבנות ממ"ד בכל בית. הלזה תקרא שאין גזירה? כל יום אנחנו מקוים שחיל האויר ימשיך לא לתת לפרסי להתקרב אלינו, ומייחלים שמה שהיה בכורים בעיראק וסוריה הוא שיהיה בעילם. ומה פה? בכל מוסד לימודים ובכל מרכז מסחרי יש מאבטח. הידעת שפעם זה לא היה? ובהרבה מדינות כלל לא מכירים מציא...
על ידי יוסף ה'
29 יולי 2019, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגו כח הטענה ר' אלחנן

אנו רגילים תמיד שהעולה על הכל זה בירור האמת בדין. וזה נכון. אבל לפעמים כדאי לקבוע כללים שמועילים לבירור האמת. גם אם בדרך אתה מפסיד כמה מקרים שבהם האמת לא תתברר. לדוג', שתי אחים פסולים לעדות, ואפי' משה ואהרן, על אף שאתה מפסיד את האמת, אבל שווה לקבוע עיקרון ע"מ להרוויח, שיהיה כלל כזה. ואע"פ שהיה ניתן ...
על ידי יוסף ה'
30 יולי 2019, 19:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

פעם ראיתי את הגרמ"מ קארפ המרבה לשהות עם תפילין על ראשו, ועבר עליו שקיעה ולא מיהר לחלוץ, אבל חלץ אחרי כמה דקות.
על ידי יוסף ה'
07 אוגוסט 2019, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לפני עיור - ויראת מאלוקיך

מדובר פה באדם שעובד על עצמו ומשכנע את עצמו שזה בסדר.

אדם רגיל לשכנע את עצמו שזה בסדר, כשחיצונית זה נראה בסדר.

וכשאומרים לו תזהר, ה' יודע כל חדרי בטן, אז הוא נבהל ובודק את חדרי בטנו לפני שהוא בא "לעזור" לשני.