החיפוש הניב 82 תוצאות

חזור

על ידי אמת מארץ תצמח
10 יוני 2019, 03:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

במ"ב מבואר שהעניין הוא רק לבעל נפש וכפי הצורך לעבודתו ית' משנה ברורה סימן ד ס"ק לו ונ"מ כ"ז לדידן [נא] שבעל נפש יחמיר עכ"פ ביום . [נב] ואין שבת בכלל זה. ועיין לקמן בסימן רל"א ס"א דאם א"א לו ללמוד בלא שינת הצהרים מותר לישן מעט אבל לא יאריך בה עיין שם ועיי"ש עוד שגם זה לא תהיה כונתו להנאת עצמו רק לעבו...
על ידי אמת מארץ תצמח
10 יוני 2019, 03:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

וכמה זה שיעור שנת הסוס  בביאור הלכה שם   רבו בו הדעות בשיעור זה י"א דהוא ג' שעות וראיה מהא דהאר"י ז"ל היה ישן בשבת ב' וג' שעות ויש דוחין דשאני ת"ח בשבת דמצוה לענג השבת ועוד אינו מוכרח כלל דשמא היה ניעור כמה פעמים בתוך שינתו ולא היה ישן ס' נשמין בפעם אחת וי"א דהוא יותר מחצי שעה וי"א דהוא שיעור מעט יו...
על ידי אמת מארץ תצמח
10 יוני 2019, 16:40
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אמת מארץ תצמח
10 יוני 2019, 16:45
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אמת מארץ תצמח
10 יוני 2019, 16:59
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אמת מארץ תצמח
10 יוני 2019, 18:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה דחופה: האם הכהן יכול לאכול מבשר הבכור טרם והוקטרו אמוריו?

בנוגע להקטר חלבים לכאורה אין סיבה שבכור תם יהיה שונה מכל הקרבנות, אלא שיש להעיר שיש שיטות שבשר השלמים נאכל לבעלים אחר זריקה, אף קודם הקטרת האימורים אמנם הרי בחזה ושוק לכהנים לכו"ע מותרים רק אחר הקטרת אימורין, (פסחים נט:) ואכילת בכור תם הוקשה לחזה ושוק (בכורות כז:), (קי"ל דאין היקש למחצה). אמנם היה ...
על ידי אמת מארץ תצמח
10 יוני 2019, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קמח שנטחן אחר הפסח - החזו"א לא הקפיד?

כדאי להקפיד על ודאי דאורייתא - שמירת הלשון והעיניים טיעונים של קודם יש להקפיד על לה"ר וכדו', הם נכונים כשלעצמם שהרי מצינו שלה"ר שקול כג' עבירות, ושמירת עיניים היא היסוד. אמנם אם המטרה היא לחזק את היראה להקפיד יותר על איסור לה"ר ושמירת עיניים ק"ו ממה שמחמיר בדרבנן ודאי דבר גדול הוא. אבל טיעונים אלו ...
על ידי אמת מארץ תצמח
11 יוני 2019, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אמת מארץ תצמח
11 יוני 2019, 01:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

סיפור שהשתרבב לתוך רש"י - על ידי מגיה יש לך מקור להנחה זו טענה של חוקרים בהשוואה בין גירסת רש"י בכתב היד לגירסת הדפוס בקובץ המצורף עמוד 43 http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/netuim17_bin-nun.pdf המאמר של הרב הנקין הי"ד בגרסת כתב היד מופיע גם אותו מעשה דברוריה. (בהבדל קל של כמה מילים) במאמר : (...
על ידי אמת מארץ תצמח
11 יוני 2019, 03:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך כבוד ה' ממקומו - פירוש "מקומו"

הפרשנים ביחזקאל (רד"ק מלבי"ם מצודות) מפרשים מקומו על ביהמ"ק.

ומאידך:
בחגיגה יג: "ברוך כבוד ה' ממקומו מכלל דמקומו ליכא דידע ליה"
וכן "משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו"

ואפשר לפרש במצודות וברד"ק (אבל לא במלבי"ם) שהכוונה שמקום גילוי שכינה היה במקדש עד החורבן, ואח"כ ליכא דידע ליה.
 
על ידי אמת מארץ תצמח
17 יוני 2019, 17:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

טוב וחסד כתב:
16 יוני 2019, 09:12
והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית לו", לגירסת הדפוסים "...והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית", מוכיחה כי ברוריה חטאה חטא ממשי ולא רק נתרצתה לחטוא,
איך מוכח מהמילה לו שעשתה מעשה?
מה ההבדל אם המילה לו מופיעה או לא מופיעה?
על ידי אמת מארץ תצמח
20 יוני 2019, 04:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

בד"כ המים נבלעים בין חלקים מקרוסקופיים בחומר הבולע, ולא נבלעים לתוך אותן חלקיקים פנימה. כך שלא מובן מה כוונתו להתיר מגבונים לחים.
על ידי אמת מארץ תצמח
24 יוני 2019, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג

לא כתוב סקילה כתוב מיתה ואולי בידי שמים תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מג עמוד א  מאי טעמיה דשמאי הזקן? קסבר: שני כתובים הבאים כאחד מלמדין, והוא ההוא לא דריש. ואיבעית אימא: לעולם דריש, ומאי חייב? חייב בדיני שמים. מכלל דת"ק סבר: אפילו מדיני שמים נמי פטור? אלא דינא רבה ודינא זוטא איכא בינייהו. ואיבעית אי...
על ידי אמת מארץ תצמח
24 יוני 2019, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג

הקשה כן בנודע ביהודה מהדו"ת - אבן העזר סימן עז ע"ש
על ידי אמת מארץ תצמח
24 יוני 2019, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג

סליחה הנודע ביהודה מהדו"ק - אבן העזר סימן עה משיב שמדובר במקרה כמו דוד ויואב שבודאי ישמע יואב לציווי המלך כדי שלא יחשב מורד במלכות וכשלא ידע השליח שהוא דבר עבירה, שבדבר עבירה יואב לא מחויב לשמוע למלך, ומוכיח מזה ששליח לדבר עבירה הוא גם כשהשליח לא ידע שזו עבירה ובמהדורא תניינא - אבן העזר סימן עז השוא...
על ידי אמת מארץ תצמח
25 יוני 2019, 15:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג

זו דעת הנוב"י (אבה"ע מהדו"ק סימן עה) שזה נחשב התראת ספק וז"ל "איך אפשר לדונו והא התראת ספק שמא לא ישמע לו השליח ואפילו בחבר שא"צ התראה מ"מ הוא עצמו ג"כ אינו יודע שבודאי ישמע לו השליח" אמנם הגאון רבי יצחק בלזר כתב (שו"ת פרי יצחק ח"ב סימן סו) שזה לא נחשב התראת ספק וז"ל "ונראה דזה לא מקרי התראת ספק כמו...
על ידי אמת מארץ תצמח
26 יוני 2019, 03:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג

1 הנודע ביהודה כותב ששליחות לדבר עבירה הוא התראת ספק שמא לא ישמע לו השליח מה זה קשור לפרשנותיך וכי אם השליח עשה זאת מיד אז זה היה יותר ודאי שהשליח ישמע לו?! כך שהפרשנות בהתראת המשלח אין לה קשר לדברי הנודע ביהודה. 2. ובלא"ה אין כזה דבר התראה לבטל שליחות. ההתראה תמיד היא על מעשה החטא ואין התראה לבטל ש...
על ידי אמת מארץ תצמח
26 יוני 2019, 18:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג

איש ווילנא כתב:
26 יוני 2019, 18:08
בל בשולח שליח הרי אתה מתרה אותו על התוצאה
תירוץ חדש שלא קשור לנאמר לעיל:
אם כי זה לא יתכן שאם כן בכל התראת ספק אפשר לומר שהתראה היא על התוצאה שתהא תוצאת איסור
על ידי אמת מארץ תצמח
26 יוני 2019, 19:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג

והדבר דומה לזורק אבן ספק תהרוג ספק לא תהרוג שלא חשיבא התראת ספק אנציקלופדיה תלמודית כרך יא, התראת ספק [טור שטו] נתכוין להכותו על מתניו ולא היה בה כדי להמיתו על מתניו, והלכה לה על לבו והיה בה כדי להמיתו על לבו, ומת, שפטור, הטעם הוא שכשהתרו בו אל תזרוק שמא תלך על לבו התראת ספק היא. אולי אתה מדמה זאת ...
על ידי אמת מארץ תצמח
27 יוני 2019, 17:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי תורה עם תפילין

בביאור הלכה ריש סימן לז.מביא את הפמ"ג 'מסתפק אם מדאורייתא חייבים להניח תפילין כל היום או שחיוב כל היום הוא מדרבנן ומשום גוף נקי בטל חיוב זה (ע"ש בביה"ל שמי שיודע שיכול להיזהר חייב)
על ידי אמת מארץ תצמח
28 יוני 2019, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

יש כסף משנה הלכות יסודי התורה סוף פ"ד. לפי מה שהבנתי מת"ח אחד הרב שך פעם כשהתייחס ללימוד קבלה ציין לכס"מ זה. ישר כוחך על המקור החדש  אמנם דברי הכס"מ שם נסובים על חכמת הפילוספיה [והסיפור שלך  הוא סיוע לדברי חתנו של הרב שך שחותנו נתכוון לפילוספיה ולא לקבלה]  בכסף משנה משמע שלפחות חלק זה בדבריו הוא גם...
על ידי אמת מארץ תצמח
28 יוני 2019, 12:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מת שנשתכח גזירה או מציאות טבעית -סתירה-

על המת זה גזירה ונלמד מהפסוק 'נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד' והלימוד מ'אובד' שהוא כאבידה - הוא רק לענין הזמן, שהוא י"ב חודש, אכן באבידה זה מציאות, אך כלפי לשכוח אדם, בעצם אין שכחה, כנלענ"ד מבואר בגמ'  מברכים מחיה המתים לאחר יב חודש בהשוואה לאדם מת לא בהשוואה לאבידה. לענ"ד אפשר לומר שבאופן טבעי שוכ...
על ידי אמת מארץ תצמח
29 יוני 2019, 21:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מת שנשתכח גזירה או מציאות טבעית -סתירה-

על המת זה גזירה ונלמד מהפסוק 'נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד' והלימוד מ'אובד' שהוא כאבידה - הוא רק לענין הזמן, שהוא י"ב חודש, אכן באבידה זה מציאות, אך כלפי לשכוח אדם, בעצם אין שכחה, כנלענ"ד מבואר בגמ'  מברכים מחיה המתים לאחר יב חודש בהשוואה לאדם מת לא בהשוואה לאבידה. לענ"ד אפשר לומר שבאופן טבעי שוכ...
על ידי אמת מארץ תצמח
29 יוני 2019, 22:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי תורה עם תפילין

צויין לעיל דברי הביאור הלכה. וע"ש שמביא את דברי הישועות יעקב שפסק שמן התורה מצוותן כל היום. ומוסיף שמוכח מהאליהו רבה דמי שיודע שיש לו גוף נקי אין לו לפטור את עצמו מצוות תפילין כל היום. ומבאר דבריו שהכוונה שיודע שיוכל להיזהר על כל פנים משחוק וקלות ראש התפילין. ומביא גם את המעשה רב שמי שחושש ליוהרא יל...
על ידי אמת מארץ תצמח
30 יוני 2019, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

בניגוד למה שכתב לא כולם מסכימים לרדב"ז שהצכרא הוא אבן השתיה, ויש אף שמזהים את מקום קודש הקדשים קרוב יותר לאזור של הכותל הגלוי. אין בראשונים או באחרונים מי שפקפק בזה ואדרבה האחרונים נקטו שזהו מקום אבן שתיה לגבי הלכה בדאורייתא באיסור כרת. (ללא חולק) הרדב"ז  חלק ב סימן תרצ"ב  הגר"ח אלפאנדרי  בספרו דרך...
על ידי אמת מארץ תצמח
30 יוני 2019, 02:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון - נשים

כידוע מהתולדות אדם על' ר' זלמלה שאמר לאשתו שלהחזיק גרזן זה לא תלבש ולמד זאת מהתרגום יונתן על יעל בתולדות אדם לא כתב כך. ראה כאן  image.png http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=46836&st=&pgnum=23&hilite= מדובר שם על חרב וכתב בתולדות אדם אף שאין איסור גמור הוא צל ודמות איסור יש בזה , ומביא את...
על ידי אמת מארץ תצמח
30 יוני 2019, 03:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

ואין אפשרות לפקפק על מקום המקדש כי בניגוד לכותל המערבי, לזה יש מסורת רציפה. אם אין מסורת רציפה על מקום המקדש אולי גם אין על הר הבית. ואם אתה מסתמך על הקדמונים לגבי זיהוי הר הבית מניין לך שלא להסתמך על דבריהם לגבי זיהוי מקום המקדש. על פי מסכת מידות אבן שתיה נמצאת בפסגה ביחס לעזרה ועזרת נשים וכו', הי...
על ידי אמת מארץ תצמח
30 יוני 2019, 03:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה יותר גרוע לבזות רבנים ולכפור בתורה מן השמים ולכפור בנבואה - או סתם לריב??

אם יש לי אפשרות לשכנע אחד שהוא בעל מחלוקת להפסיק לריב ובמקום זה אני אגרום לו לבזות רבנים ולכפור בתורה מן השמים ולכפור בנבואת משה. לעשות זאת?  מסתמא תענו: 'חלילה וחס, וחס וחלילה וכו' וכו'.  וא"כ תימה למה קורח ידוע דוקא בתואר "בעל מחלויקת", הרי הוא נפל גם בשלשה דברים יותר חמורים לכאורה. בביזוי הת"ח ה...
על ידי אמת מארץ תצמח
30 יוני 2019, 04:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

מתוך הספר משכנות לאביר יעקב
image.png
על ידי אמת מארץ תצמח
30 יוני 2019, 19:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

אוכלים אותו במוצאי יום כיפור כי לחם הפנים נאכל ביומו דהיינו ליום ולילה אחד כי בקדשים לילה הולך אחר היום, ולכן גם חשיב נאכל ביום יא