החיפוש הניב 10 תוצאות

חזור

על ידי אמת וצדק
19 ינואר 2016, 03:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לפירוש המושג "גזירת הכתוב"

בכורות ה: אמר ר' חנינא שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא רבא מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים א"ל גזירת הכתוב היא ועוד שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים. וכתב המהרש"א בחא"ג "א"ל גזירת הכתוב, ובחומש פירש"י גזירת הכ...
על ידי אמת וצדק
19 ינואר 2016, 04:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיף ללמוד עם הפסקות או לא ללמוד?

יש בנותן טעם להביא את דברי שו"ע הגר"ז בהלכות תלמוד תורה פ"ב ס"ה
ואל יאמר השוכח דבר אחד אילו לא למדתי דבר זה לא נתחייבתי בנפשי ולמה אתחייב כשלמדתי ושכחתי כי באמת אלו לא למד דבר זה לא מעלה עליו הכתוב בלבד כאלו מתחייב בנפשו אלא היה מתחייב בנפשו ממש.
על ידי אמת וצדק
20 ינואר 2016, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וקרא זה אל זה ואמר

אגב גם מקור להניף אצבעו כנגד הגבהת ס"ת הוא דבר בלי מקור (לפחות כמעט), וכן שמעתי בשם הרב וואזנר זצ"ל ובמעם לועז (כי תבא כו-כז. עמ' תתרלז. מחבר כרך זה הוא ר' יצחק ארגואיטי, די קדמון) כתב שנוהגים להצביע עם הזרת. ובשם הגרח"ק מובא שהדגיש שצריך להצביע עם האצבע, שכן כתוב בר' חיים פלאג'י. המעם לועז על פרשה...
על ידי אמת וצדק
21 ינואר 2016, 15:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא-בשלח: מדוע רק ללכת שלושה ימים?

הבן איש חי בדרשות בן איש חיל ביאר שהיה זה מדה כנגד מדה למה שעשה פרעה, שהטעה את ישראל מתחילה עד שבאו מרצונם לעבוד, וסברו מסתמא שיקבלו שכר כפועלים, ושוב נהפך עליהן הדבר לעול ולעבודת פרך. וכך גם בא עליו ה' ברמאות כביכול, ולאחר שחשב שמשלח את ישראל לזמן מועט התברר לו שברח העם. [אמנם במדרשים נאמר שבזמן מכ...
על ידי אמת וצדק
25 ינואר 2016, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריבוי באמירת קדיש

תשובה לשאלותיך במקור הדין בשו"ת דבר שמואל סימן קפג.
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=144
על ידי אמת וצדק
26 ינואר 2016, 18:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת נח - מגדל בבל

בראשית רבה לח,י
ונבלה שם שפתם, א"ר אבא בר כהנא משפתם אעשה נבלה, הוה חד מנהון אמר לחבריה אייתי לי קולב והוא הוה יהיב ליה מגרופי הוה מחי ליה ופצע מוחיה, הה"ד משפתם אעשה נבלה.
על ידי אמת וצדק
30 ינואר 2016, 21:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מציאת מקור לסיפור עם ר' שמחה זיסל ברוידא זצ"ל

נסיך ממלכת התורה עמוד 246.
[עד כמה ששייך מקור לסיפורים].
על ידי אמת וצדק
31 ינואר 2016, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המפיל

יש שנמנעו מלברך מחשש שמא לא יירדמו או שמא יפסיקו בינה לשינה. ויש שנמנעו ע"פ הסוד מלברך על שינה לאחר חצות לילה.
ראה באריכות בחזו"ע ברכות וביחו"ד ח"ד שהביא דבריהם וחלק עליהם.
על ידי אמת וצדק
24 אוקטובר 2018, 10:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מבין את המלבי"ם - האברבנאל - הזה?

לשון האברבנאל: "וענינו אצלי שהיו ממלאים אותו רוח בנפיחה כדי שיראה שמן, והוא היה רזה ודל".
יתכן ע"י סוג אוכל הגורם לגזים אצל הבהמה, כמצוי.
על ידי אמת וצדק
11 יוני 2019, 17:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

ב'דרכי שמואל' על שבת ראיתי חידוש נפלא שהאריך לחדש בשיטת הרמב"ם , שביום טוב אין מצווה של הדלקת הנר, שרק בשבת שאסור להדליק נר בשבת יש מצווה מיוחדת של הדלקת הנר, מה שאין כן ביום טוב. ובסוף דבריו כתב שלאחר מכאן נודע לו שאכן כך הוא מנהג התימנים שלא לברך ביו"ט על הדלקת הנר. האם עד היום התימנים אינם מברכי...