החיפוש הניב 44 תוצאות

חזור

על ידי פיניפיני
19 יוני 2019, 11:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה למפלתן של רשעים האם זה הלכה למעשה או לא.

כתב רש"י בפירושו על הפסוק 'יתמו חטאים' חוטאים
היינו שלא פסק כברוריה אשת רבי מאיר שאמרה יתמו חטאים ולא חוטאים.
על ידי פיניפיני
19 יוני 2019, 11:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה למפלתן של רשעים האם זה הלכה למעשה או לא.

דוד המלך אמר שירה כשראה במפלתן של רשעים כמבואר בגמ' ברכות האם יש כעת חובה להתפלל למפלתן של אוייבי הדת או רק להתפלל שיעזבו אותנו לנפשנו? ואיך זה לא סותר את הגמ' "יתמו חטאים ולא חוטאים". וכן הרי שנינו "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה". ועלה בדעתי שאולי מפלה זה לא מיתה רק מפח נפש, ודוחק. יעוין דב...
על ידי פיניפיני
19 יוני 2019, 11:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבוחר בשירי זמרה

יוסף יצחק כתב:
28 מאי 2019, 02:18
מי מחליט מה הפשט הפשוט אם לא הנפש החיים ושאר גדולי עולם?!
אכן, אך פשט זה שלא נענה סבר ה'נפש החיים' אך ודאי וידוע שגדולי עולם החסידיים חלקו עליו באופן מוחלט וסברו שנענה.
על ידי פיניפיני
20 יוני 2019, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמעון כיפא האם הי'ה מגדולי ישראל או מגדולי הנצרות

עי' מחזור ויטרי סי' שכה שכ' בשם רבינו תם שסדר יום הכיפורים "אתן תהלה" תיקנו שמעון כיפא, ולפי"ז יוצא שהוא מח' רש"י ור"ת ביחס לשמעון כיפא.
על ידי פיניפיני
20 יוני 2019, 12:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם רשעים ירקב

הרב יעקב ב. פרידמן סיפר שפעם בשיחה עם מרן בעל הדרכי שמואל זיע"א, רצה מרן זצוק"ל להזכיר את מקום מגוריו של הרב פרידמן רחוב בן גוריון, והתבטא כך: אתה גר ברחוב של זה שנפגש עם החזו"א... אחד מהגדולים שילב פעם ב' דברים יחדיו ברצונו להזכיר את רחוב אחד העם ואמר את ב' המילים הקודמים בפסוק למילים 'אחד העם'......
על ידי פיניפיני
24 יוני 2019, 10:36
עבור לפורום
עבור לנושא

לאומרים 'ויצמח פורקניה' האם צריך לאומרו בקדיש דסיום מסכת?

האם יש קשר לומר ויצמח פורקניה בקדיש של סיום מסכת והלא מדברים כבר על זמן של אחרי  'לאחיה מתיא' וכו' שזה כבר הרבה אחרי 'ויקרב משיחי''
על ידי פיניפיני
24 יוני 2019, 10:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו הדור האחרון?

קלקול בדורות עברו היה הרבה יותר מהיום, ללא השוואה בכלל. לבוא ולומר שאנחנו במצב הכי גרוע שהיה זה סכלות שאין למעלה הימנה, וגם כפיות להקב"ה שהשפיע עלינו יכולת להתמודד די בהצלחה עם נסיונות הדור, מה שלא היה בכמה דורות שעברו בהם רוב צעירי ישראל סרו מדרך התורה. כנראה לא שמת לב למה שכתבת היום רוב יהודים אי...
על ידי פיניפיני
24 יוני 2019, 12:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו הדור האחרון?

קלקול בדורות עברו היה הרבה יותר מהיום, ללא השוואה בכלל. לבוא ולומר שאנחנו במצב הכי גרוע שהיה זה סכלות שאין למעלה הימנה, וגם כפיות להקב"ה שהשפיע עלינו יכולת להתמודד די בהצלחה עם נסיונות הדור, מה שלא היה בכמה דורות שעברו בהם רוב צעירי ישראל סרו מדרך התורה. כנראה לא שמת לב למה שכתבת היום רוב יהודים אי...
על ידי פיניפיני
25 יוני 2019, 09:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסעות חינם ביום הבחירות

לגבי לגנוב מהמדינה ידוע בזה נידון רבותינו זיע"א ושליט"א יש המצדדים לכאן ויש לכאן, כמובן וכמובן במקום שאין חילול ה', אך בזמנו שמעתי בשם מרן הגריש"א זי"א שהיה עונה על כאלה שאלות "החפץ חיים לא היה עושה זאת" מלבד מה שהוא סבר לאיסור ושיש למדינה איזה סמכות לקבוע. יש ע"ז ציטוטים בשמו בספר השקדן. שמעתי מדי...
על ידי פיניפיני
25 יוני 2019, 10:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

שאר לעמו כתב:
24 יוני 2019, 13:25
כי אסתר מסתמא לא יצאה מפרס, ומרדכי קבור בירושלים.. מה יש לו בגליל הנכרי בתקופה זו.
ואת"ל שזה בפרס, הרי הוא היה בירושלים.

למה נראה לך שלא יצאה, יכול להיות שאחר מות אחשורש עלתה לא"י ובפרט בעלית עזרא
 
על ידי פיניפיני
26 יוני 2019, 09:04
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת קרח: דתן ואבירם - דבר תמיהא

כתב רשי בריש פר' קרח: ודתן ואבירם: בשביל שהיה שבט ראובן שרוי בחנייתם תימנה, שכן לקהת ובניו החונים תימנה, נשתתפו עם קרח במחלוקתו, אוי לרשע אוי לשכנו. כו' והלא זה תמוה והלא ראינו את דתן ואבירם כרשעים גמורים עוד במצרים כשקרא להם מרע"ה רשע למה תכה רעיך, ובמן הותירו עד בוקר ועוד ועוד, למה רש"י צריך לבאר ...
על ידי פיניפיני
26 יוני 2019, 12:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת קרח: דתן ואבירם - דבר תמיהא

כתב רשי בריש פר' קרח: ודתן ואבירם: בשביל שהיה שבט ראובן שרוי בחנייתם תימנה, שכן לקהת ובניו החונים תימנה, נשתתפו עם קרח במחלוקתו, אוי לרשע אוי לשכנו. כו' והלא זה תמוה והלא ראינו את דתן ואבירם כרשעים גמורים עוד במצרים כשקרא להם מרע"ה רשע למה תכה רעיך, ובמן הותירו עד בוקר ועוד ועוד, למה רש"י צריך לבאר...
על ידי פיניפיני
26 יוני 2019, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערבות בגרים

כתב רש"י ביבמות מ"ז וז"ל:
דאמר מר קשים גרים לישראל כספחת דכתיב ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב. לשון ספחת שאוחזין מעשיהם הראשונים ולומדים ישראל מהם או סומכין עליהם באיסור והיתר:
ולפי זה אולי יתורץ הנ"ל כי אכן אין ערבות בגוים אך מביאים פורענות מהסיבה שאין מוחים בישראל הלומדים מהם ודו"ק.
על ידי פיניפיני
27 יוני 2019, 09:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קורח היה נגד התכלת או רק היקל בטלית שכולה תכלת או שרק התלוצץ סתם? והאם כשיהיה לוי גדול הוא ילבש כליל תכלת (כמרדכי)

יעקב שלם כתב:
27 יוני 2019, 08:24
מספרים על איזה אדמור שהיה אומר ההיליגער זיידע קורח

מדובר ב'הרבי מלובלין' [בשפת העם: "החוזה"]
על ידי פיניפיני
27 יוני 2019, 09:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו מחברו של 'נשמת כל חי'

ראיתי עתה שני חידושים בעיני ב'סידור חסידי אשכנז' [ירושלים תשל"ב]: א. עד עתה לא ראיתי שיש א' מהראשונים שאומר במפורש ששמעון כיפא חיבר את נשמת אלא שהמח"ו הביא ש'יש אומרים' והנ"ל הביא כך בשם ר' יודא ב"ר יעקב [מתלמידי רבי יהדה החסיד]. ב. עוד כתב שם שתפילת 'אהבה רבה' בשחרית י"א ששמעון כיפא יסדו! סידור חסי...
על ידי פיניפיני
27 יוני 2019, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת קרח: דתן ואבירם - דבר תמיהא

מצ"ב דבר נפלא מהרי"י מבלענדוב בנו של השרף ממאגלניצא ונכד המגיד מקאזניץ בספרו אמת ליעקב בעניין זה.

אמת ליעקב קרח.pdf
על ידי פיניפיני
28 יוני 2019, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קורח היה נגד התכלת או רק היקל בטלית שכולה תכלת או שרק התלוצץ סתם? והאם כשיהיה לוי גדול הוא ילבש כליל תכלת (כמרדכי)

איש ווילנא כתב:
27 יוני 2019, 13:30
מה שהביאו בשם הגרח"ס או הגרי"ז שקרח היה אפיקורס הדבר מבואר בדברי הרמב"ן בפרשה שכפר בנבואת משה
ואולי אין זה סתירה לדברי הגר"מ שפירא שכנראה גם לא היה סתם אפיקורס אבל לומר הייליגער על קרח קצת לא מתאים
ונדמה לי שהרבה הרבה יותר לא מתאים לומר ל'חוזה מלובלין' מה מתאים לומר ומה לא מתאים לומר!!!

 
על ידי פיניפיני
28 יוני 2019, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מת שנשתכח גזירה או מציאות טבעית -סתירה-

על המת זה גזירה ונלמד מהפסוק 'נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד' והלימוד מ'אובד' שהוא כאבידה - הוא רק לענין הזמן, שהוא י"ב חודש, אכן באבידה זה מציאות, אך כלפי לשכוח אדם, בעצם אין שכחה, כנלענ"ד
על ידי פיניפיני
30 יוני 2019, 11:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה יותר גרוע לבזות רבנים ולכפור בתורה מן השמים ולכפור בנבואה - או סתם לריב??

בן של רב כתב:
30 יוני 2019, 02:46
בדיוק דוקא המחלויקת זה החטא העיקרי שלו?
דוקא המחלוקת על משה, לא סתם מחלו', כי המחלו' על משה היינו כפירה בנבואתו היינו כפירה בתורתו
על ידי פיניפיני
01 יולי 2019, 12:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו הדבר שהוביל וגרם למחלוקת ראשונים בסדר פרשיות התפילין (רש"י ור"ת)? כי היכן המסורת??

חלק א׳ ממעל כתב:
01 יולי 2019, 11:59
מה זה סותר? ברור שאחרי שיש מחלוקת אז הנידון מה העיקר אבל כבר מהמחלוקת עצמה רואים שהי׳ פשוט להם שלובשים א׳ ולכך לא כ׳ שום ראשון ששניהם אמת

עי' תשו' מן השמים [לרבי יעקב מקורביל מבעלי התוס'] סי' ג'
על ידי פיניפיני
01 יולי 2019, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

האם ומתי ראינו שהשקפה משפיעה על פסק הלכה

האם יש דבר כזה שפוסקים פסקו פסק הלכה [לא הנהגה] מטעם השקפה
על ידי פיניפיני
02 יולי 2019, 10:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

אחד הגיע לנודע ביהודה וביקש הסכמה לספר בקבלה שחיבר, הנו"ב אמר לו שיחכה לאחר תפילת מנחה, במנחה הגישו הנו"ב לעמוד והלה התפלל עם הרבה שגיאות, לאחר מנחה הגיע לנו"ב לקבל את ה'הסכמה', אמר לו הנו"ב שכתוב אם תפילתי שגורה בפי יודע אני שהוא 'מקובל' ואם לאו יודע אני שהוא 'מטורף'.......
על ידי פיניפיני
03 יולי 2019, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: את אשר הקלת החמרתי

יש מקומות שבהם ניכר באופן בולט בעיית המחמירים והוא נושא ה'מראות' שרואים שמי שמחמיר באופן קיצוני בזה כמעט מוכרח להקל משורת הדין הפשוטה ביותר בהרחקות
על ידי פיניפיני
03 יולי 2019, 12:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו הדבר שהוביל וגרם למחלוקת ראשונים בסדר פרשיות התפילין (רש"י ור"ת)? כי היכן המסורת??

אברך בינוני לא יהסס להקשות (ולחשוב שלדחות) דברי הקצות המוקשים, אבל אם נאמר בשם הקבלה.... לדעתי מה שלא מתקבל על הדעת בנגלה, הוא הדין בנסתר. ואם כי הקבלה קודש קודשים, לא כל הנאמר מכוח הסוד אמור להתקבל. וברור שהבא"ח היה גדול מאוד, אך בהחלט אפשר לומר שדבריו בעניין לא מסתברים כלל. אולי אפשר לומר שאינך י...
על ידי פיניפיני
05 יולי 2019, 10:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה להעדיף קשר תפילין מרובע או בצורת דלת

א. לקשר דלת אין מקור קדום
ב. אני לא צריך שום הכרעה לאחר שמרוב פוסקים ראשונים ואחרונים רואים כהקשר המרובע

גילוי נאות. אבי הולך בקשר כמין דל"ת ואני החלפתי למרובע. [אך סב אבי הלך עם מרובע ]
על ידי פיניפיני
05 יולי 2019, 10:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "אחרי מות קדושים אמור"

אני חושב שהסיבה שמדברים חיובי על אדם לאחר פטירתו, הוא כי לאחר המיתה פשוט יורד היצה"ר של לשון הרע ולכן באופן אוטומטי אנשים נוטים לכיוון חיובי, למה לא.
על ידי פיניפיני
07 יולי 2019, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות של גדולי ישראל - תמונה 9

מה זה חומר מעניין. אין כמעט תמונות, רק מסמכים. זה קצת קשה לחפש שם. תאמר לי מה/ממי אתה מחפש. כמו מה שהבאת מהברך משה... מה בדיוק מעניין בזה? אני גם חושב שזה לא לכבודו של בעל הברך משה להראות איך היה נראה בזמן השואה. אגב יש תמונה כזו של הרה"ק רבי אהרן מבעלז ופעם פרסמו את זה באיזה עיתון פה בא"י ועל הבוק...
על ידי פיניפיני
07 יולי 2019, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: את אשר הקלת החמרתי

יעויין פתחי תשובה יו"ד סי' קפד סק"ה "וכתב דאין לחדש חומרות על ישראל והלואי שישמרו מה שמוטל עליהם"
על ידי פיניפיני
07 יולי 2019, 11:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה להעדיף קשר תפילין מרובע או בצורת דלת

יהודה1 כתב:
05 יולי 2019, 14:19
גילוי נאות: אני ממשיך ללבוש ד' ולא מרובע כמסורת אבותי. (על זה שאלתי בעבר).
אגב כדאי לבדוק מהי המסורת הקדומה אצל אבותיך, אצלי למשל, אבי וסבי הולכים עם דל"ת והייתי בטוח שזהו מנהג אבותי עד שיום אחד גיליתי בראותי את תפיליו של אב סבי שהלך עם מרובע!