החיפוש הניב 36 תוצאות

חזור

על ידי חזק וברוך
24 אוגוסט 2019, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת עקב - 'ארץ זית שמן ודבש', למה לא כתוב זית ותמר?

הפסוק מספר על שבחה של א"י ש'לא תחסר כל בה' ומאריך שאבניה ברזל ומים ונחושת וכו' וכו'. גם בענין המאכלים משבח הכתוב שלא חסר כלום. והפסוק מחלק את השבח לשנים [פעמיים 'ארץ'] - ה'ארץ' הראשון הוא על גוף המאכלים, שיש בה כל המינים הנצרכים לתזונת האדם, וה'ארץ' השני הוא על טעם המאכלים, שיש בא"י כל דברים הנצרכים...
על ידי איש ווילנא
18 נובמבר 2019, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

ולמה ירע לנו במה שפירשו רבותינו. כי בזמני שמחה יש חשש עוונים ולזאת כפרה אנו טעונים. כבוד הרב יהודי נאמן אין לי חפץ לעמוד בויכוח על עיקר דבריך שיש לנו לילך בדרך רבותינו ולא לסטות מדברייהם כמלא נימה רק כמדומה שהבנתי מתוך דבריך שאתה סבור שיש הוראה מרבותינו שמבחינה עקרונית [ולא מעשית פרקטית וכו'] אין ל...
על ידי ספר וסופר
19 נובמבר 2019, 00:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

אם אני מבין נכון מבין כל הדיבורים של הרב טל חרמון שליט"א, אין כאן כוונה דוקא למשהו מעשי מסוים, אלא הרצון להיות מ'דורשי ציון'. ואם כן, העומד לדיון כעת, מהי 'דרישת ציון', שעליה הכתוב מתאונן - 'ציון היא דורש אין לה'. מה שיש בידינו, הוא א' תקנת רבן יוחנן בן זכאי שעימו נפתח האשכול. ב', דרישת דוד את מקום ...
על ידי אמת מארץ תצמח
19 נובמבר 2019, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

אם יש לך טיעון תורני תטען אותם, ולא תצטרך להשתמש בהשמצות זה לא המקום, הנושא שהועלה פה זה טאבו אצל יראי ה', ומי שזה לא טאבו אצלו - אינו נמנה עליהם. מזל היה שהקב"ה דאג שהלאומיים דאז יתחילו לחבוש כיפות סרוגות. מה יהיה הפעם? פתח אשכול איהו הר הבית והמקדש לגופה של סוגיא, בבחינת דרוש וקבל שכר, שם יהיה אפ...
על ידי שמואל שלומוביץ
19 נובמבר 2019, 12:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטבע ברכת אבות - אל עליון קונה שמים וארץ, ושינויו - פתרון תעלומה

בעקבות דברי הרמב"ן בפרשת השבוע ראיתי להציע דברים בנושא. רמב"ן בראשית כד, ג אלהי השמים ואלהי הארץ - הקדוש ברוך הוא יקרא אלהי ארץ ישראל, כדכתיב (מ"ב יז כו) לא ידעו את משפט אלהי הארץ, וכתוב (דהי"ב לב יט) וידברו אל אלהי ירושלים כעל אלהי עמי הארץ. ויש בזה סוד עוד אכתבנו בעזרת השם (עיין ויקרא יח כה). אבל ...
על ידי ספר וסופר
30 נובמבר 2019, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם גר ירדני מותר לבוא בקהל? ומה עניין מעשר עני לעמון ומואב...

לגבי עצם השאלה, אכתוב כאן חידוש גדול שעלה בדעתי, לפלפול אך לא למעשה [ - לתשומת לב חברי מכון צומת], יתכן שהוא נסתר מגמרות מפורשות. צריך להבין בסוגיא שם, מה פתאום עלה בדעתו של רבן גמליאל מכוח הנבואה של 'אשיב את שבות עמון' שהם כבר שבו, וכי כל נבואה מתקיימת בו ביום? ומה ענה לו רבי יהושע שגרם לו להבין אח...
על ידי איש ווילנא
03 דצמבר 2019, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מלמדת התורה בסיפורים על יצחק.

יצחק מייצג את היהודי הפשוט שלא פועל הרבה אבל מוכן לפשוט צווארו על גבי המזבח, זוהי מעלה מאוד גדולה זה אומר שכל החיים הפשוטים מסורים לגמרי לה', אבל צורת החיים הזו היא גם הגורמת לסיכון כפול בירידה למצרים. ברוב הספרים כתוב לא כן, שיצחק היה בדיוק הפוך מאדם פשוט ואדם שחי כחלק מהעולם, אלא חי ביראת ה' צמוד...
על ידי יואל נהרי
03 דצמבר 2019, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מלמדת התורה בסיפורים על יצחק.

ספורנו בראשית פרק כו הנה ליצחק תלה בזכות אחרים עתה וכן למטה באמרו והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי ולא כן אמר ליעקב כל שכן לאברהם וזה היה קודם שהתעורר יצחק לקרא בשם ה' אבל אחר שקרא בשם ה' נאמר ואבימלך הלך אליו מגרר ואמרו ראה ראינו כי היה ה' עמך אתה עתה ברוך ה'. ולא מצאוהו עוד תלאות מקנאים ודברי ריבו...
על ידי אח שלך
03 דצמבר 2019, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקץ לדברי רוח!

יש לציין שהם דנו לגבי הקרבת קרבנות ולא לגבי בנין המקדש. אלו שני ענינים חלוקים ביסודם, שכן הקרבת קרבנות היא מצוה שאיננה תלויה בציבור (למעט קרבנות הציבור) ונהגה בכל מקום ובכל זמן עד איסור הבמות, ואצל כל אדם, החל מאדם הראשון ונח ועד איפרא הורמיז (זבחים קטז,ב). לעומת זאת בנין המשכן והמקדש הוא מצוה המוט...
על ידי הנופל
08 דצמבר 2019, 21:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה כנגד בית קדש הקדשים - לעיכובא, ומי שלא עושה כן נוגע באיסור לאו.

יש על זה אשכול שפתח פעם @בן של רב
מי שיכול שיעשה לזה קישור
על ידי יהודי רציני
15 דצמבר 2019, 04:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הסיבה שלא רדפו אחרי בני יעקב?

ולפי פשוט נראה מפני שהיה חרדת אלהים,  והכוונה בזה שכיוון שיעקב נסע לבית המקדש לקיים נדרו נפל פחד שמימי לא טבעי על כל הסביבה, וזה הקיום הראשוני של - ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך... שלש פעמים בשנה. שכוייח, בהחלט רעיון נפלא, אתה גם עונה בזה על קו' המפרשים (עי'  אוה"ח וספורנו) למה כעבור כמה פס' מהדין ו...
על ידי ספר וסופר
21 דצמבר 2019, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האחים כלל לא מכרו את יוסף...

המדהים בפשט זה שרשב"ם נחשב עוד יותר פשטן מסבו רש"י בפירושו לתורה ואילו כאן הוא לכאו' ממש יוצא מהפשטות והמהקובל כידוע - פשטות ומקובל, אינו בהכרח - פשט דוקא הקריאה של הרשב"ם, שגם אני וגם הרב טל חרמון חשבנו מליבנו, באופן מקומי - היא קריאה רציפה ופשוטה יותר מכל פשט אחר. כי הפשט האמיתי המקובל על חז"ל וכ...
על ידי אח שלך
03 ינואר 2020, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

מה כל כך חשוב בשבעת המינים? ומה כל כך מיוחד במה שקרוב יותר ל"ארץ".

אני לא מתכוין לומר שזה כל  הענין, ממש לא. אבל אולי יש משהו במה שחשבתי היום על דרך הפשט הכי שטחי כנראה. מוזמנים להוסיף הסברים יותר טובים.  הרעיון הפשוט הלזה הוא בסה"כ ששבח הארץ הוא במה שהיא נותנת את צרכי האדם העיקריים. וגם דירוג חשיבותם בתורה ובדיני קדימה היא לפי הסדר של התועלת וההנאה הנצרכים לו. וכד...
על ידי אוריאל
05 ינואר 2020, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה תושבע"פ מתחילה ממצות קריאת שמע

שתי הסברים נוספים: א. קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמים, וזה עיקר ושורש כל התורה והיהדות, ולכן דוקא מצוה זו מתחילים לבאר בתושבע"פ. ב. יש מבארים שקריאת שמע יסודה במצות תלמוד תורה, שנתקן ללמוד תורה בוקר וערב בקריאת פרשיות אלו [עיין שאגת אריה סי' א'], וכבר ידוע שתלמוד תורה שקול כנגד כל מצוותיה של תורה ...
על ידי יואל נהרי
05 ינואר 2020, 15:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם על אמציה מלך יהודה נא' ולאום מלאום יאמץ ?

אין לי שום דבר נגדך, ואני דן כל דבר לגופו. בענין האג'נדה של קרבנות כמדומה שבלא"ה אין לך פה בפורום הרבה קופצים, כך שמיותר להתווכח. להגיד בדעת חז"ל שפוטי פרע ויתרו זה אותו אדם, הרי לא היה לחז"ל שום סיבה להמנע מלומר לנו זאת מפורשות, בדיוק כמו מאות מאמרים אחרים פנחס זה אליהו ועוד ועוד, כך שזה מגוחך לומר...
על ידי שלמה בן דוד 15
07 ינואר 2020, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה' ה' אל רחום וחנון - פי' חדש על פי פשוטו לכפילות שם ה'.

אני אענה לך בדרך שונה ואולי נשיג פה "פריצת דרך במשא ומתן" לדעת רוב המפרשים הקריאה היא של ה' שמלמד את משה סדר תפילה - ובלשון חז"ל נתעטף הקב"ה כשליח ציבור וכו' ואם כן ה' לימד את משה איך לקרוא לו בעת צרה והוא לימד אותו שקוראים לה' פעמיים בדרך חיבה!(כך אמר לי ידיד בתגובה לפירוש שלי) אני מוסיף בראש האשכ...
על ידי אח שלך
08 ינואר 2020, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה' ה' אל רחום וחנון - פי' חדש על פי פשוטו לכפילות שם ה'.

לענ"ד זה יכול להשתלב יפה עם דרשת חז"ל "אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטא" שה' הוא ה' האוהב אותנו תמיד. וזה לשון חיבה יתרה המכוון בדיוק להביע את זה שהוא אוהבנו ואהובנו בכל מקרה. מצידו - אוהבנו אפילו אחר שנחטא. ומצידנו - הן יקטלני לו אייחל. נ. ב. כעת הבזיק לי שאולי זה הפשט "אני ה' לא שניתי ואתם ב...
על ידי יואל נהרי
08 ינואר 2020, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התחת אלקים אני??? פשט נפלא וקצר.

ספר מעשי ה' מעשי אבות פרק מה (פרשת ויחי)
או שנאמר נכון מזה, והוא שאמר יוסף אתם אומרים היותכם עבדי אלהים, ואתם אומרים שתהיו לי לעבדים, והיאך יתכן שאקח עבדי האל לי לעבדים, התחת אלהים אני, רצה לומר הבמקום האלהים אני שאקח עבדיו לי לעבדים,
 
על ידי HaimL
08 ינואר 2020, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מולדתך אשר הולדת אחריהם - פירוש נפלא וקצר

כתבתי לפני שהבחנתי שערכת. מתנצל. יש זריז... לא עוין בפירש"י וז"ל  אם תוליד עוד   לא יהיו במנין בני, אלא בתוך שבטי אפרים ומנשה יהיו נכללים, ולא יהא להם שם בשבטים לענין הנחלה. ואף על פי שנחלקה הארץ למנין גלגלותם, כדכתיב לרב תרבו נחלתו, וכל איש ואיש נטל בשוה חוץ מן הבכורים, מכל מקום לא נקראו  שבטים אל...
על ידי אח שלך
09 ינואר 2020, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה כל כך רע ברעיון של "ליקוט עצמות"?

אני ראיתי צילום מכתב של הגרע"י שלזינגר זצ"ל באוצר החכמה, בו הוא כותב בדיוק על זה, וזה תוכן דבריו:
כך מקובלנו מרבותינו שכל דבר טוב שצריך להיעשות על ידי צדיקים ומשום מה הם נמנעים מלעשותו - הקב"ה ישיג את המטרה בכל מקרה, אלא שזה יגיע באיחור וע"י רשעים ועם הרבה קלקולים.
על ידי יהודי תמים
13 ינואר 2020, 02:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בני ציון היקרים - ראה ה' והביטה כי הייתי זוללה

"אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב: נכבדות מדבר בך עיר האל-הים סלה" (תהילים פז)

'יקר' הוא 'נכבד' - "מֵאֲשֶׁר יָקַרְתָּ בְעֵינַי, נִכְבַּדְתָּ" (ישעיה מג)
על ידי אאבבגג
13 ינואר 2020, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקדמת אפרים היא רק לעניין הריבוי, וכשזה לא קורה מנשה קודם לו.

יתכן שאתה צודק
אבל לדעתי כדאי להדגיש שזו רק אפשרות
כי אחרת אתה הופך את לימוד המקרא לדבר שאין בו שום קריטריונים (מה שלא נכון) והדבר מביא לנזק שכל אחד אומר מה שמתחשק לו ומאבד בכך את המקום של הוורטים האמיתיים הנכונים והברורים.
לכן דעתי היא שכדאי להדגיש שמדובר רק באפשרות ולא בפשט עובדתי
על ידי HaimL
18 ינואר 2020, 19:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאמר "צבקות" אלקים" שקי"? או שיש בכך איסור של מכנה שם?

כמדומני שהג"ר שלמה גנצפריד כתב בקצוש"ע שאין לומר את המילה אדושם. ומשנה מפורשת, שהתקינו שיהיה אדם שואל את חבירו בשם (למרות שאני בטוח שכבר נשתברו על זה קולמוסים). ועוד דבר. השם אלהים, כשהוא שם של חול, ודאי אסור לכנותו כדרך שמכנים שם לא-להי ישראל. אבל מישהו פעם התווכח איתי על זה, וטען שנמצא כתוב שאסור ...
על ידי ינון בר כוכבא
18 ינואר 2020, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאמר "צבקות" אלקים" שקי"? או שיש בכך איסור של מכנה שם?

קודם כל רציתי להבהיר שכאשר אומר אחד משבעה שמות שאינם נמחקים (המבוארים בשו"ע יו"ד סי' רעו ס"ט שהם: שם ההויה; ושם אדנות; ואל, אלוה, אלהים; שדי; צבאות. ויש גורסין ג"כ אהי"ה אשר אהי"ה) לבטלה תוך כדי שיחה עם חבירו וכדו' שלא באמירת פסוק ושלא בדרך תחינה ותפילה, עובר באיסור אמירת שם ה' לבטלה. ואפילו בלשון ...
על ידי ינון בר כוכבא
18 ינואר 2020, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאמר "צבקות" אלקים" שקי"? או שיש בכך איסור של מכנה שם?

אמונת אומן כתב:
18 ינואר 2020, 21:17
איזה רעיון הזוי 'מכנה שם'.

במחילה הרעיון הזה של "מכנה שם" למי שאומר אדושם או שקי וכדו' כתבוהו גדולי הפוסקים :הט"ז והא"ר ויוסף אומץ וטהרת המים ועוד כפי שציטטתי לעיל משו"ת יבי"א ח"ג סי' יד אות ט.
על ידי נהירו דאנפין
18 ינואר 2020, 21:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאמר "צבקות" אלקים" שקי"? או שיש בכך איסור של מכנה שם?

פעם שמעתי את אחד מגאוני הדור מברך את תלמידו בשם אדנות ככתיבתו ללא כינוי "המוני": "א-ד-נ-י יברכך"
על ידי עמנואל
18 ינואר 2020, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאמר "צבקות" אלקים" שקי"? או שיש בכך איסור של מכנה שם?

מתוך תבואות שמש י"ד עג (והלאה): מתוך שאלתו של הרב משה מלכה זצ"ל (לימים רבה של פ"ת): "כבוד מעלת הרב הגאון מעוז ומגדול כבוד קדושת שם תפארתו וכבוד מורינו הרב הגאון רבי שלום משאש שליט"א, רב ראשי וראש בית הדין בעיר ואם בישראל קזבלנקא יגן עליה א-לוהים. רב מאוד נעלה. ברגשי כבוד הראויים הנני להגיש לפני רום ...
על ידי מכיר את מקומו
18 ינואר 2020, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאמר "צבקות" אלקים" שקי"? או שיש בכך איסור של מכנה שם?

שלום החברים דפה. יהיו ברוכים.
מספרים על החפץ חיים שהיה משוחח [מתפלל] עם ה' בשם אדנות
פעם מישהו שמע אותו באמצע הלילה מדבר אל ה'
כך שמעתי פעם
על ידי יהודי תמים
18 ינואר 2020, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאמר "צבקות" אלקים" שקי"? או שיש בכך איסור של מכנה שם?

בשינון לשון המשנה בשבועות (לה.) אפשר ללמוד משהו
....באלף דלת ביוד הי בשדי בצבאות בחנון ורחום בארך אפים ברב חסד ובכל הכנויין....

רואים שהמשנה מסתפקת בשתי האותיות הראשונות רק בשני השמות: 1. המפורש. 2. אדנות.
שאר השמות משמע שהמשנן יכול לומר בתוך לימודו.

ולא ראיה היא?