החיפוש הניב 10 תוצאות

חזור

על ידי סתם יעקב
02 יולי 2019, 19:10
עבור לפורום
עבור לנושא

צאת הכוכבים על פי הגמרא

בס"ד להלן נסביר מדוע צאת הכוכבים אינו 13.5-72 דקות לאחר שקיעת החמה הנראית בימי תקופת ניסן ותשרי. איתא במגילה דף כ' ע"ב וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר: מנהני מילי? אמר רבא דאמר קרא ויקרא אלהים לאור יום למאיר ובא קראו יום, אלא מעתה ולחשך קרא לילה למחשיך ובא קרא לילה, הא קיי"ל דעד צאת הכוכבים לאו לילה ...
על ידי סתם יעקב
02 יולי 2019, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צאת הכוכבים על פי הגמרא

הגדרות הלכתיות אינם תמיד לוגיקה פשוטה. כלומר אפשר שמה שנראה לך "מחשיך ובא" נחשב לחושך גמור על פי ההלכה. ההבנה הפשוטה של "מחשיך" הינו שיש עדין אור אולם הוא הולך ופוחת וממילא החושך הולך וגובר, שהרי אם לא היה אור, אזי ישנו העדר אור, הווה אומר חושך. על מנת לטעון כי מחשיך ובא הינו חושך על פי ההלכה, יש ל...
על ידי סתם יעקב
02 יולי 2019, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צאת הכוכבים על פי הגמרא

ובאמת לי הוקשה, הרי למאיר ובא קראו יום היינו מעלות השחר ומוכח שזמן מעלות השחר עד הנץ הוא אותו זמן כמו מהשקיעה עד צאת הכוכבים. ואפשר ליישב שקושיית הגמרא אלא מעתה למחשיך ובא קראות לילה? והא קיימ"ל דעד צה"כ יממא הוא אע"ג דמחשיך ובא וש"מ שמחשיך ובא לאו היינו "חושך". ודכוותה מאיר ובא לאו היינו אור. אבל ...
על ידי סתם יעקב
10 יולי 2019, 18:53
עבור לפורום
עבור לנושא

חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים

בס"ד נוכיח כי רבן גמליאל חישב בעצמו את ממוצע הקפת הלבנה את כדור הארץ. (אני בטוח כי אין אנו צריכים לכל זאת ואם דברי הגמרא נאמרו על ידי רבן גמליאל אזי בוודאי שכך הוא, אולם נחמד להיווכח כי כך היה) 1. מולד הלבנה הינו מצב בו הלבנה והשמש נמצאים באותו קו אורך בדיוק, ובמצב זה החלק המאיר של הלבנה נמצא בחלקה ...
על ידי סתם יעקב
16 יולי 2019, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

מהו כ"ד שעי מכסי ירחא

מהו כ"ד שעי מכסי ירחא?   אמר רבי זירא אמר רב נחמן כ"ד שעי מכסי סיהרא - אמר רבי זירא אמר רב נחמן 24 שעות הלבנה מכוסה, כלומר מהזמן האחרון שנראתה הלבנה לפני המולד ועד לזמן הראשון שנראית הלבנה לאחר המולד, הלבנה מתכסה מעינינו למשך 24 שעות. והרי כביכול דבריו מוכחשין מהמציאות – הלבנה מתכסה בערך 18 שעות לפ...
על ידי סתם יעקב
18 יולי 2019, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו צריך שיהא לילה ויום מן החדש

מאן דהו כתב:
17 יולי 2019, 19:12
@סתם יעקב כתבת ספר או שאתה מתעתד להוציא ספר בכל הנושאים הללו
כן, העלתי את הדברים על הכתב.
ספר? ביננו - מי יטרח לקרוא אותו?
לכן כאן אני מסדר את העניינים לפי נושאים כך שאם מישהו יחפש ביום מן הימים על הנושא - יוכל למצוא את המידע בקלות.
 
על ידי סתם יעקב
28 יולי 2019, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

מהו 'ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו לא נראה'?

בס"ד מהו 'ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו לא נראה'? ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו לא נראה וקיבלן רבן גמליאל, אמר רבי דוסא בן הרכינס עדי שקר הן, היאך מעידים על אישה שילדה ולמחר כריסה בין שיניה?! על מנת להעמיד כי השתלשלות המאורעות הינן: באו שנים ואמרו ראינוהו בזמנו - כלומר בכ"ט לחודש בערב ...
על ידי סתם יעקב
04 דצמבר 2019, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה

  בס"ד ניתן פירוש עבור המושג צאת הכוכבים המופיע בגמרא בכמה מקומות. 1. א. רבי יהודה אומר וכו' משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת מילין (פסחים צ"ד ע"א)     ב. הכסיף העליון והשווה לתחתון זהו לילה דברי רבי יהודה.     ג. תניא נמי הכי כוכב אחד יום שניים בין השמשות שלושה לילה 2. 'צאת' של גרם שמיימי הינו זר...
על ידי סתם יעקב
07 דצמבר 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה

ודאי וודאי שידעו. הרי גם זה נכלל במאמר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא. אבל אתה לשיטתך שרעיון דמיוני הוא רעיון שא"א להתאימו למציאות ולכן אתה סובר שאם חז"ל ידעו לחשב ממילא ניתן להתאים את הרעיון למציאות, והוא יצא מכלל דמיוני. ואילו אני סבירא לי שאף אם אין לרעיון פירכא מהמציאות די בכך שאין לו שום בסיס מצי...
על ידי סתם יעקב
05 ינואר 2020, 12:34
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות ב ע"א מהו מילתא אגב אורחיה קמשמע לן

בס"ד אמר מר משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן מכדי כהנים אימת קא אכלי תרומה – משעת צאת הכוכבים, לתני משעת צאת הכוכבים? נאמר במשנה 'מאימתי קורין את שמע בערבין? משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן'. מקשה הגמרא, מאחר שהכהנים אימתי אוכלים תרומה? משעת צאת הכוכבים. אם כן היה לו לתנא לשנות 'מאימתי קורין את ...