החיפוש הניב 30 תוצאות

חזור

על ידי נתן הבבלי
22 פברואר 2020, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עריכת ברית בבית המדרש דוקא?

יצא כעת ספר נפלא אריה שאג שו"ת ממרן הגר"ח ודן בזה העתקתי לשונו והערתו שם
שאלה: מה הענין לעשות ברית מילה בבית הכנסת.
תשובה: פרסומי מילתא.
ובפעם אחרת ענה: מצוה במצוה.
ובהערה כתב שם: שו"ר בשו"ת הרשב"א חלק ז' סימן תקלו וז"ל: "ומה שנהגו למול בבית הכנסת משום דכתיב ויכרתו ברית לפני ה' ואין ברית אלא מילה".
על ידי נתן הבבלי
07 מרץ 2020, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תאריך עלייתו לגדולה של המן: ה' שבט...

שמעתי שבירושלמי מגילה איתא להדיא ששנה זאת היתה מעוברת...
על ידי נתן הבבלי
07 מרץ 2020, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

במדרש: לפני ביאת המשיח יהיה דבר גדול (קורונה??)

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב
א"ר חייא בר אבא סמוך לימות המשיח דבר גדול בא לעולם והרשעים כלים, והגפנים סמדר נתנו ריח, אלו הנשארים ועליהם נאמר (שם /ישעיהו/ ד') והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם,
על ידי נתן הבבלי
08 מרץ 2020, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תאריך עלייתו לגדולה של המן: ה' שבט...

עדינו העצני כתב:
08 מרץ 2020, 13:40
היכן הירושלמי?

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק א
ר' לוי בשם רבי חמא בר חנינה אותה השנה היתה מעוברת מה טעמה [שם ג ז] מיום ליום ומחדש לחדש שנים עשר הוא חדש אדר אדר הראשון תוספת אדר השני תוספת מה ביניהון 
על ידי נתן הבבלי
08 מרץ 2020, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סבסוד הוצאות עריכת ספרים!

איך יוצרים איתך קשר בבקשה
על ידי נתן הבבלי
09 מרץ 2020, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עשרת הדיברות

מסורת אבותינו כתב:
09 מרץ 2020, 19:36
ולמה לא נזכר אהבת ה' ?
קודם צריך לשאול למה כן נזכרו מה שהוזכר, מה הגדר של הדברות

נכון בבקשה תבאר לנו גם את השאלות מצידך ואח"כ את שאלת הרב 
יישר כח
על ידי נתן הבבלי
15 מרץ 2020, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תאריך עלייתו לגדולה של המן: ה' שבט...

חוזר ומגיד כתב:
08 מרץ 2020, 14:10
ושמעתי ששבעים פסוקים מגדולתו למפלתוזה מדרש רבה מפורש
במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד
"והמן הרשע הנחש מבראשית עד ארור אתה מכל הבהמה שבעים פסוקים המן מאחר הדברים האלה גדל המלך וגו' עד ויתלו את המן שבעים פסוקים לתכלית שבעים נתלה על חמשים" 
על ידי נתן הבבלי
18 מרץ 2020, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

יהודי כתב:
18 מרץ 2020, 14:38
לא כ"כ מובן מה ברכת שהחיינו שייכת כאן, וכן מה שייכת קריאת שמע. הרי מסתמא כבר קרא בבוקר. אא"כ עשה זאת רק לעיני המצלמות במחשבה (לא מובנת) שישפיע על מאן דהו.

לא כ"כ מובן מה אתה חייב להגיב כשאין לך מה להגיב
על ידי נתן הבבלי
19 מרץ 2020, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר ללימוד תנ"ך פשוטו של מקרא ע"פ חז"ל

ספרי משבצות זהב על הנביאים שווים יותר מזהב ממש
בדוק
על ידי נתן הבבלי
20 אפריל 2020, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת זיתים עם לחם בירור שמועה מפי החזו"א

לדעתי כדאי להעיר הערה בכל הנושא הזה בפרט, ובהתייחסות לדברי חז''ל בכלל. מעולם לא ראיתי ולא שמעתי, אדם שאכל זיתים והתחיל לשכוח. כל האוקימתות הדחוקות והמוזרות שמוסיפים על הגמרא, זיתים חיים, זיתים כבושים, עם שמן, בלי שמן, זוגי, לא זוגי באות בניסיון לתרץ את העובדה שכולם רואים שזה פשוט לא קורה - זיתים לא...
על ידי נתן הבבלי
22 אפריל 2020, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

לאור דבריך האיך נסביר את מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישלח וז"ל "שלא נתן הקדוש ברוך הוא תכשיטין לאשה, אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה, שאין נותנין פירצה לפני הכשר, וביותר לפני הגנב, וכך איוב אמר ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה".
על ידי נתן הבבלי
24 אפריל 2020, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא לומדים תנ"ך?

העולם החרדי כתב:
24 אפריל 2020, 12:43
האם מישהו יודע מדוע לא לומדים תנ"ך? 

"מפני שלא מבינים"

כך ענה הבריסקר רוב 

הו"ד בפניני רבינו הגרי"ז
על ידי נתן הבבלי
26 אפריל 2020, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

דבר שיש לו מתירין עוד 100 שנה

שו"ע יו"ד ס' קב ס"א "דבר שיש לו מתירין – אינו בטל אפילו באלף". יש לעיין אם המתיר יהיה עוד מאה שנים, (ולא התקלקל), האם ג"כ מקרי דבר שיש לו מתירין ואסור.
על ידי נתן הבבלי
29 אפריל 2020, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בכל עצב יהיה מותר

שלום23 כתב:
29 אפריל 2020, 23:38
נתן הבבלי כתב:
29 אפריל 2020, 23:25
הא אדרבה מצוה להיות שמח

נא לציין מקור למצוה זו (מצוה גדולה להיות בשמחה ל"מ בחז"ל)


תשאל נא את האור החיים דברים פרק ז שכתב וז"ל
עקב תשמעון, ופירוש עקב שכר עסק התורה תשמחהו, והוא מה שרמז התנא באומרו (אבות פ"ד) מצוה גוררת מצוה וכו' ששכר מצוה מצוה שהיא השמחה: 

 
על ידי נתן הבבלי
04 מאי 2020, 17:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיק"ו

פראנק כתב:
04 מאי 2020, 17:24
דבר עומד בלא הכרעה. בן יהודה צדק.

שם רשעים ירקב
על ידי נתן הבבלי
04 מאי 2020, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישכר וזבולון

לכל הכותבים ששאלה זאת נובעת מתפיסה שגויה להווי ידוע שהשאלה הזאת היא של מרן הגראי"ל זצוק"ל, וא"כ הם הם שצריכים לשנות את תפיסתם השגויה.
עי' ספר אפיקי איל עמוד לא, עי"ש שדחה תשובות שכתבו פה.
על ידי נתן הבבלי
04 מאי 2020, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע יצא דוד המלך ע"ה לראות מי הוא המתעסק באילנות, סקרנות?

כבוד "נדיב לב" זכית לכוון בערך למה שכתב החת"ס בחידושיו שם לשבת, אשריך.
על ידי נתן הבבלי
05 מאי 2020, 18:24
עבור לפורום
עבור לנושא

למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו - פשט בתשובת מרן הגר"ח

שאלתי את מרן הגר"ח בסנהדרין קח:  " אמר לו הקדוש ברוך הוא לנח : קבע בה אבנים טובות ומרגליות , כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים ", צ " ב מדוע היה צריך ציוו מהקב " ה על זה , וכי לא היה לו נרות להדליק . וענה לי "המבול כיבה את כל הנרות" . מה ביאור תשובתו
על ידי נתן הבבלי
06 מאי 2020, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישכר וזבולון

לכל הכותבים ששאלה זאת נובעת מתפיסה שגויה להווי ידוע שהשאלה הזאת היא של מרן הגראי"ל זצוק"ל, וא"כ הם הם שצריכים לשנות את תפיסתם השגויה. עי' ספר אפיקי איל עמוד לא, עי"ש שדחה תשובות שכתבו פה. אין הספר תחת ידי ואיני יודע מה בדיוק אמר הגראי"ל, אבל כנראה שזבולון וגם כל שאר שבטי ישראל כן החזיקו בתפיסה זו. ...
על ידי נתן הבבלי
06 מאי 2020, 15:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישכר וזבולון

אנחנו ודאי נקראים כבע"ב שדעתם הפוכה מדעת תורה של הגראי"ל והוא בכ"ז לא שאל על חזקיה אלא כנ"ל, אז בבקשה בא לא נכתוב מה הקושיא הנכונה, אלא זקניך ויאמרו לך.
על ידי נתן הבבלי
06 מאי 2020, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור תשובת מרן הגר"ח שלש מאות גרבי יין של תפוחים של ע' שנה

לרבות מחשבות..... ישנו מכתב של הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל, שכתב בתו"ד: "ולא אכחד, כי יש כאן דברים שעלולים להביא לידי גיחוך, אבל חז"ל הקדושים אמרו בנדה כג. שכל כך הביאו לידי גיחוך – ולא גיחך, מפני שלאנשים הגדולים כענקים, המכירים ויודעים בבירור את עוצם קדושת כל אות ואות מתורתנו הקדושה, שבכתב וש...
על ידי נתן הבבלי
06 מאי 2020, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישכר וזבולון

אנחנו ודאי נקראים כבע"ב שדעתם הפוכה מדעת תורה של הגראי"ל והוא בכ"ז לא שאל על חזקיה אלא כנ"ל, אז בבקשה בא לא נכתוב מה הקושיא הנכונה, אלא זקניך ויאמרו לך. אני לא מבין בכלל מה כבודו רוצה. המציאות של ייסוד כלל ישראל על פי הוראת הקב"ה היה באופן כזה שרוב העם לא היה תפקידם לעסוק בתורה, כך מבואר בדברי רבות...
על ידי נתן הבבלי
08 מאי 2020, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נתן הבבלי
12 מאי 2020, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו פשט בתשובת מרן הגר"ח

שאלתי את מרן הגר"ח בסנהדרין קח:  " אמר לו הקדוש ברוך הוא לנח : קבע בה אבנים טובות ומרגליות , כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים ", צ " ב מדוע היה צריך ציוו מהקב " ה על זה , וכי לא היה לו נרות להדליק . וענה לי "המבול כיבה את כל הנרות" . מה ביאור תשובתו התשובה הפשוטה ביותר על מה שהקשה כבודו היא שהגר"ח לא או...
על ידי נתן הבבלי
13 מאי 2020, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדלקת נר לעילוי נשמה, האם גם בימינו?

שאלתי קמיה מרן הגר"ח
וז"ל:
שאלה: האם הענין להדליק נר לעילוי נשמת הנפטר, זהו דווקא בביהכ"נ וביהמ"ד, או ג"כ בבית. תשובה: נהגו גם בבית.
שאלה: ש ענין להדליק נר לעילוי נשמה בביתו ביום, דלכאורה שרגא בטיהר א האם י מאי מהני. תשובה: יש.
על ידי נתן הבבלי
15 מאי 2020, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם עידי קידושין צריכים לראות אחד את השני?

שאלתי בדיוק שאלה זאת קמיה מרן שר התורה וענה לי עי' מכות ו ע"ב .. אגב, לכנות אותו תמיד שר התורה לא מוסיף לא לכבודו ולא לכבודך   ..גם הרבי אמר שלא חייבים כל אחד והרבי שלו... ואשרינו שזכינו בדורינו למרן שר התורה ויה"ר שנזכה לראות יחד עמו בביאת משיח האמת. הרב נדיב לב היית עדין מדי בתגובתך.  
על ידי נתן הבבלי
17 מאי 2020, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

דמעות למלאכים

: " ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות " ( כ " ז , א ') ופרש " י ותכהין - כשנעקד על גבי המזבח והיה אביו רוצה לשחטו , באותה שעה נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו , לפיכך כהו עיניו . וצ " ב מה הפשט בזה איזה דמעות יש למלאכים , ואת " ל דהוי כביכול וְכַמָּשָׁל א " כ מ...
על ידי נתן הבבלי
18 מאי 2020, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

מהו פירוש ואישתדל בתרגום אונקלוס

פ' וישלח: "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו" (ל"ב, כ"ה) תרגם אונקלוס "ואישתדל גוברא עימה". ובפ' משפטים: "וכי יפתה איש בתולה" (כ"ב, ט"ו) תירגם אונקלוס "וארי ישדל גבר בתולתא". וצ"ב, ממה נפשך: מדוע התורה לא כתבה בשני המקומות לשון אחת: או בשניהם לשון "ויאבק", או בשניהם לשון "יפתה". ואם קיים הבדל במשמעות המ...
על ידי נתן הבבלי
25 מאי 2020, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ללומדי מראות....
שמעתי שהרב פישר נסע והנהג עצר בדרך ושאל הרב למה עצר ואמר הנהג שיש רמזור אדום הסתכל הרב על הרמזור ואמר אפשר לסוע זה בסדר זה לא כ"כ אדום.....