הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 37 תוצאות

חזור

על ידי משבט הכהונא
06 ספטמבר 2019, 11:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג שלא לעבור מעל ילד

עיין בספר שו"ת באר משה להרה"ג ר' משה שטרן ראה אודותיו   במכלול שאלה אם יש מקום למנהג שלא לעבור על ילד קטן. השבתי כן היה המנהג מאז ומקדם והכל הי' מקפידים ע"ז. וכן דקדקו שלא לעבור על ילד ולא לקפוץ עליו וזוכר אני דמי שהיה קופץ עליהם או עבר עליהם בקשו ממנו שיעבור אחור או יקפוץ אחור היפך ממה שעשה בראשונה...
על ידי משבט הכהונא
08 ספטמבר 2019, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יהודים בזמן בית ראשון היו מתפללים?

מפורש שהיו מתפללים מוסף בזמן בית שני במקדש בגמ' סוכה  סוכה דף נג עמוד א  מובא שהתפללו תפילת שחרית ומוסף ומנחה וז"ל תניא, אמר רבי יהושע בן חנניה: כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו. כיצד? שעה ראשונה - תמיד של שחר, משם - לתפלה, משם - לקרבן מוסף, משם - לתפלת המוספין, משם - לבית המדרש,...
על ידי משבט הכהונא
04 נובמבר 2019, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע מזלזלים במצות קציצת הצפרנים בערב שב"ק???

ראוי לציין כי הגירסא בשו"ע (ריס ר"ס) הוא "ומצוה לחוף הראש ולגלח הצפרנים בערב שבת" ובשו"ע הרב הוסיף "ומצוה לחוף הראש ולגלח הצפרניים בכל ערב שבת"
על ידי משבט הכהונא
05 נובמבר 2019, 11:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע מזלזלים במצות קציצת הצפרנים בערב שב"ק???

ראיתי לנכון לסדר הענין ע"פ מה שסדרו בספר המופלא "מאיר הלכה"- הל' שבת מבואו ועד צאתו שיצא לאור לאחרונה הנה לשון הב"י בשם הכל בו שצריך ליזהר בתגלחת צפרניים בכל ערב שבת וכן הלשון בספר היראה לרבינו יונה בשו"ע הרב ובשולחן הטהור - קומרנא כתב 'חיוב לגלח הציפרניים בכל ער"ש' ובשל"ה כתב במסכת שבת פרק נר מצוה...
על ידי משבט הכהונא
22 ינואר 2020, 11:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לכוונה בתפילה

רציתי להוסיף על הרעיונות דלעיל שקודם כל שידע הכונה דהיינו שילמוד כונת הענין בקביעות ויחזור על כך (ואפי' בעיון) כך שלא כל פעם שיאמר מילות התפילה ינסה לחשוב אח"כ הפירוש אלא שילך ביחד שנפשו קשורה בדיבור התפילה ובאופן זה הרי זה מקרב האדם מאוד להשי"ת והרבא מגדולי הדורות המליצו לזה גם ידע השייכות בין ענין...
על ידי משבט הכהונא
23 ינואר 2020, 19:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף ט - כמה הערות והארות

האם מעכ"ת יכול לסכם בקיצור אין מתיישבים שתי הסוגיות, מש"כ במקום אחד 'בשעה שהחמה זורחת', ובמקום אחד כתוב בשלש שעות?? לכאו' לדעת התוס' הכונה ג"כ לג' שעות ולא לשעת זריחה וכ"ה במדרש אגדה אמנם במאירי כתב להדיא שזה בזמן ריחה וכ"מ בספורנו ובשאגת אריה ביאר דאכן המלכים שאין משתחוים לחמה קמים בשלש שעות וזהו ...
על ידי משבט הכהונא
26 ינואר 2020, 08:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'זמן שכיבה' בזמן הזה

(נקדים הקדמה קצרה שאנה קשורה כ"כ ידועין דברי החזון איש לענין שוחד שכיון שהתורה ככתבה שמעור דברי חכמים זה עושה כן שמעתי שכן אחז החזון איש ביחס לכל התורה אם כן ג"כ הכא כיון שהתורה עשתה שיהא זמן שכיבה זה נהיה כך כי העולם נברא ע"י התורה והתורה קדומה וכן הוא עדי היום כמו אנשים בריאים וילדים שהולכים לישו...
על ידי משבט הכהונא
29 ינואר 2020, 16:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין מברכים על מליחת בשר וצליית כבד?

אפשר להפריש את הדם בעזרת סוכר במקום מלח לדעת כמה מהפוסקים. בספר הלכות קטנות סימן ריח התיר זאת אמנם רק בקרבנות, אבל בספר עיקרי הד”א סימן יד הכשיר בדיעבד, ובשו"ת אבני נזר או”ח סימן תקלב כתב בשם החוות דעת שהכשיר זאת בשעת הדחק. כמובן שדעת רוב רובם של הפוסקים לאסור ע"י סוכר כמדומה שבמשנ"ב דרשו יש בזה שה...
על ידי משבט הכהונא
31 ינואר 2020, 09:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

אקדים ואומר שראיתי רוב הדברים שנכתבו ולא כולם ועם כל הנ"ל לענ"ד המעיין בספרי חסידות יראה שעיקר החידוש של אור שבעת הימים הבעש"ט זיע"א הוא כי ענין הצמצום אינו כפשוטו אלא הסתרה ויש בזה כמה וכמה השלכות ונפרט. וז"ל האוצרות חיים דע כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אין סוף. ולא היה (שם) שום חלל ...
על ידי משבט הכהונא
31 ינואר 2020, 11:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיות עצומות באיסור סנדקאות

ערוך השולחן יורה דעה סימן רסה ולכן נוהגין שלא ליתן שני ילדים [מאב אחד] לבעל ברית אחד כדאמרינן גבי קטרת חדשים לקטרת עכ"ל וטרחו גדולים בזה ד אטו בקטרת לא היה רשאי הכהן להקריב כמה פעמים אלא שלא נתנו לו כדי לזכות לכולם וא"כ כשהאב רוצה למה לא יכול ליתן ועוד דהרי יש מקומות שהרב הוא סנדק בכל הילדים אך בזה ...
על ידי משבט הכהונא
02 פברואר 2020, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לסעודות שבת עם הילדים

חשבתי פעם שהאבא יחשוב איך השולחן שבת יהיה מועיל לבן לחזקו לאהבה ויראה ומצוות וכו' (כי בשמחת השבת הרי אנו מכניסים בליביהם אהבה למצוות שאנו שמחים אם השבת) ולא יחשוב איך הוא אישית רוצה שיראה הסעודת שבת (ולפעמים זה בגלל ששמע.. או שראה... אצל השכן.... הידיד... הקרוב.... ודי"ל...) ואז הוא ככל עניני החינו...
על ידי משבט הכהונא
03 פברואר 2020, 09:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניי עירך בזמנינו

בגמ' בב"מ עא ע"א עני ועשיר עני קודם ענייך ועניי עירך ענייך קודמין עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמין ופרש"י ענייך ועניי עירך - עניים שהם קרובין וממשפחתך: ענייך קודמין - דכתיב עמך. הקרובין לך: עניי עירך קודמין לעניי עיר אחרת - דהנך הוו עמך טפי: וכ"ה ברש"י על התורה משפטים כב כד עניי עירך ועניי...
על ידי משבט הכהונא
04 פברואר 2020, 08:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניי עירך בזמנינו

מכל הנ"ל נראה שכמו במשפחה גם בקהילה לתת לקרוב קודם אמנם ראוי הוא לדעת שאם צרכיהם אינם בשוה כגון שאחד נצרך ביותר צריך לתת קודם אפי' לעניים שבעיר אחרת ועיין בחת"ס נדרים פ ע"ב ובשו"ת יו"ד סי רלא כ"ז בתוך הקהילה, אבל מנין שמותר ליתן רק לעניי קהילתו ואינו מחויב מצד קדימה ליתן לעניי העיר הבאתי שהענין של ...
על ידי משבט הכהונא
04 פברואר 2020, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיום מסכת וסעודות מצווה

המקור הראשון לכאורה נימוקי יוסף מסכת בבא בתרא דף נג עמוד ב מאן דלא מוסיף יסיף. שימות בחצי ימיו כמו [אסתר ט] וזכרם לא יסוף מזרעם כתבתי זה לשני תועלות היוצאים להיות זריז להתחיל ולקבוע תלמודו בלילות אלו להביא עליו ברכה ולא קללה וגם שהוא מנהג לשמוח בענין מצוה עד שכשהשלימה עושין שמחה ומשתה וי"ט: וברמ"א ש...
על ידי משבט הכהונא
07 פברואר 2020, 07:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ט"ו בשבט - רק לחסידים?????

לשון מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלא סעיף ו ס"ק טז בט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות. ונוהגין האשכנזים להרבות במיני פירות של אילנות (תיקון יששכר דף ס"ב כ"ה): ועיין ב כף החיים ס"ק צז שיש מהספרדים הנוהגים כן  וע"ע בסידור היעב"ץ ובספר פרי עץ הדר למוהרח"ו ובספר חמדת ה...
על ידי משבט הכהונא
07 פברואר 2020, 09:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הפירוש המילולי של הביטוי "לא ראי זה כראי זה"?

תפארת ישראל - יכין מסכת בבא קמא פרק א ו) לא הרי. פירש הנה איננו [כמו הריני, שפירושו הנני, וכ"כ הרי זה שהוא כמו הנה זה, משא"כ לא ראי זה כראי זה דאשכחן כ"פ הוא נגזר ממלת ראוי, או מלשון ראי מוצק [איוב ל"ז פי"ח] שהוא לשון חוזק , משא"כ הכא א"א לומר כן, דאי חיוב השור אינו חזק ואפ"ה חייבו רחמנא, מכ"ש מבעה...
על ידי משבט הכהונא
12 פברואר 2020, 11:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בהבנה

ודאי שאין הכוונה בפשוטו ממש - חלילה. וא"צ לפנים תעיינו בספר נשמת שבתי הלוי לבעל שפע טל, בו מאריך לבאר כוונתו במה שכ' שהנשמה היא חלק אלוק ממעל ממש, ומאריך לבטל הדעות שהבינו דבריו כפשטם. וכן אצל חב"ד ביארו בכמה מקומות שאין הכוונה כפשוטו אלא בדמיון מה וכו'. מאוד מעניין אם תביאו ראיות וסימוכין לכך גם י...
על ידי משבט הכהונא
13 פברואר 2020, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בהבנה

וככלל, יש לחסידות הגזמה כללית במה שהיא כוללת כחידוש של החסידות [והם רגילים לקרוא כמעט לכל ענין 'קבלה' - 'חסידות', וכמו שתשמע הרבה מהם אומרים על דברי קבלה - 'וע"פ חסידות הכוונה היא .. וכו''. ואולי זה בגלל החינוך להפוך כל ענין בתורה לעבודה ולענין נפשי, אבל צריך להיזהר לא להגזים ולטעות ביסודי הדברים] ...
על ידי משבט הכהונא
13 פברואר 2020, 22:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש סגולות להתמדה

ללמוד היטב בעיון ובחזרה הספר חוסן יהושע ושער ד' מנפש החיים בדוק ומנוסה
על ידי משבט הכהונא
16 פברואר 2020, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות מג: סתם אדם מותר לכתחילה לצאת מבושם לשוק

צריך לומר שיש כמה מדרגות בענין החשד ויש חשד שאסרוהו על כל העולם ואפילו בחדרי חדרים אסור ונעשה כחפצא דאיסורא ויש חשד כזה שאינו חשד כ"כ אבל לת"ח הקפידו שלא יהא חילול ש"ש כך נ"ל וזה לשון השל"ה שער האותיות  ויש ליתן שני טעמים לדבר. אחד כדי שיתרבה כבוד שמים, שאם אדם אחד נחשד בדבר עבירה, אז ח"ו נתמעט כבוד...
על ידי משבט הכהונא
17 פברואר 2020, 15:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור | אין אדם נכשל בחמורה אלא אם כן נכשל בקלה

הגמ' הידועה בשבת דף קה ע"ב
והתניא ר"ש בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא שאמר משום ר' יוחנן בן נורי המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"ז שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"ז והולך ועובד
על ידי משבט הכהונא
18 פברואר 2020, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'השקפת בעלי בתים' שורש פורה ראש ולענה

כיצד נדע אילו ספרים נגועים בהשקפות כאלו?
איך נבדיל בין ספרי מוסר פלפול חידוד ועיון של גאונים וצדיקים לספרים הגולשים אל מחוץ ל70 פנים?
כמובן שאסור לקרוא עיתונים, אך מה עם עלוני שבת?
מסובך העניין...
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 12:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה לאומיות

אוסיף על דברי הרב 'וחי בהם' לדעתי אם הרבי מסאטמער עצמו היה חי היום ספק רב אם היה סובר כמו שהיה סבור בשעתו. וכן להיפך, אם אני הייתי חי בשעתו ספק רב אם הייתי סבור כמו שאני סבור היום. בשעתו בהחלט היה מקום גדול לחשוב שכל העניין של המדינה זה מעשה שטן שתכליתו בשביל לחלן את כלל ישראל (ומסתמא השטן בעצמ וגם...
על ידי משבט הכהונא
20 פברואר 2020, 16:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר ללמוד גרפולוגיה?

מאתר דרשו בשם הגר"ח כאן מתאים להוסיף דבר נוסף שנשאל רבינו בהזדמנות אחרת מה דעתו לגבי חוות דעת של מומחים בקריאת כתבי יד ('גרפולוגים), והשאלה היתה לגבי שידוך, שבדקו בכתב היד של הבחור וראו דברים לא מחמיאים... רבינו אמר כי אכן יש חכמה כזו, ונזכר בראשונים (עי' רמב"ן בראשית ה' ב' בשם שרירא גאון ובזוה"ק פ...
על ידי משבט הכהונא
20 פברואר 2020, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתה חונן דווקא על תורה

לשון המשנה ברורה ולכן צריך לכוין בה כראוי שזה עיקר השאלה שצריך האדם לשאול מאת הבורא ית׳ שיתן לו שכל ודעת ישר למאוס ברע ולבחור בטוב המהרש"א ברכות לג גדולה דעה כו׳. מבואר כי הדעת היא המדה העליונה שבג׳ מדות שהם חכמה ובינה ודעת כפירש״י בחומש פרשת כי תשא ע״ש והיא רוה״ק ואמר שהיא נתונה בין שתי אותיות ולא ...
על ידי משבט הכהונא
15 יוני 2020, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להשתמש ביצר הרע עצמו לעבודת ה'

ועניו להעלות מידות נפולות ידוע הוא למחלוקות בין גדולי החסידות דהתניא כתב ואל יהא שוטה להתעסק בהעלאת המידות ויש מהלך של היושר דברחי אמת ומהלך של המאור עיניים ואינו ענין מוסכם. (בכל מקרה עם זה עוזר למישהו להישמר מן החטא פשוט שצריך לעשות זאת ויהא שוטה ולא בעל עבירה) הנושא הווא מיסודות החסידות מקורו בד...
על ידי משבט הכהונא
17 יוני 2020, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה בגהינום עם שמחה, היתכן???

אני מצטרף לדברי בעל לישותך קויתי השם שצריך לומר בניחותא ברוגע ובנחת במנגינה נעימה וכו' אמונה בגיהנום מתוך שמחה. כי מה נותנים גיהנום הרי הטוב י לא חלו רחמיך וטבע הטוב להיטיב וזה כוונת בריית העולם האם כוונת בריית העולם שיהיה את מי להעניש אלא הקב"ה נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו כדי שנזכה לעשו...
על ידי משבט הכהונא
18 יוני 2020, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספק בעניני לה"ר: כשאדם מקבל מרבו שפלוני .......

וכל זה הוא מצד ההנהגה למעשה, שמותר וצריך האדם לנהוג כפי שמורה לו רבו, ולהתרחק ממי שמורה לו להתרחק וכו' וכו'. אבל יש כאן עוד ענין, שיחשוב כל אדם על עצמו, אילו היה גדל בסביבה אחרת (בקהילה או בישיבה של אותו פלוני שמדברים עליו וכדו'), הרי ברור שהיה מתייחס הפוך לדברים, וא"כ מצד ההגיון הפשוט, אי אפשר לקב...