החיפוש הניב 9 תוצאות

חזור

על ידי תורה לשמה
05 אוקטובר 2019, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה בפסחים דף מג עמוד א'

בגמר' ור''א עירובו בלאו מנא ליה דכתיב כל מחמצת לא תאכלו, אי הכי כרת  נמי לחייב דהא כתיב כי  אוכל מחמצת ונכרתה, ההוא מיבעי ליה לכדתניא חמץ אין לי אלא שנתחמץ מאליו, מחמת דבר אחר מניין ת''ל כל מחמצת ונכרתה, אי הכי דלאו נימי להכי הוא דאתי  וכאן לא מובן לי, הרי שאלת הגמר' אם המלה מחמצת הולכת על חיוב כרת ...
על ידי תורה לשמה
15 אוקטובר 2019, 17:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מפני מה מברכים בכל פעם שאוכלים בסוכה, ואין מברכין בכל פעם שאוכלים מצה

הנה כנודע אין חיוב לאכול בסוכה אלא בלילה הראשון. אבל בשאר הלילות, אינו חייב לאכול או לישון שם, אלא שאם רוצה לאכול, אז הוא חייב לעשות זאת בסוכה. לכאורה גדר המצוה כפי ששגור בפי העולם לקרותה "מצוה קיומית". אין חיוב לאכול בסוכה, אבל אם רוצים לאכול - חייבים לעשות זאת בסוכה. והנה כידוע שיטת הגר"א שגם בפס...
על ידי תורה לשמה
16 אוקטובר 2019, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן רואים במקורותינו שנשים לא סובלות שדורכים על הרצפה בעת רחיצתה.

בושה!!! וחרפה!!! ישר מהפקולטה לתלמוד של אוניברסיטת בר אילן. ??? המשנה במגילה יז ע''א אומרת קראה סירוגין ומתנמנם יצא, והגמר' מסבירה שלא ידעו רבנן מה הכוונה לסירוגין של המשנה עד ששמעו את אמתא דבי רבי דקאמרה להו וכ''ו עד מתי אתם נכנסים סירוגין סירוגין. שמזה הם הבינו שהכוונה שקורא מעט ופוסק ושוהה וחוזר...
על ידי תורה לשמה
16 אוקטובר 2019, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן רואים במקורותינו שנשים לא סובלות שדורכים על הרצפה בעת רחיצתה.

אז זה מה שנשאר לנו מהגמרא הזו שהשפחה של רבי היתה כל היום מדברת על ניקוי הרצפות? עד שכשכתוב שאמרה להם לתנאים לא להיכנס לסירוגין זה בגלל הבלטות?  הגמר' מסבירה שממה שהיא אמרה סירוגין, הכוונה לסירוגין של המשנה הוא לאדם שקורא מעט ופוסק וחוזר ופוסק, כן כן כשצריך הגמר' מביאה ראיה גם משפחה של רבי ויתכן מאו...
על ידי תורה לשמה
21 אוקטובר 2019, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המשמעות המקורית של הגשם מול ימינו אנו. (והחילוק בזה בין גשם למטר)

עדיין אין משהוא שיחליף את הגשם הטבעי לשדות לגידול חקלאי, לולי גשם חורפי מתרבים מכרסמים המזיקים לגידולים, וכן לאוויר נקי שהגשם שוטף את כל הלכלוך והאבק, להטיס מטוסי כיבוי עשרים וארבע שעות שיטפטפו עלינו ולהעמיד מאווררי קור בכל פינה עדיין רחוק מהמציאות, כך שתמיד נצטרך ל-''ידך המלאה הפתוחה הקדושה והטהורה...
על ידי תורה לשמה
20 נובמבר 2019, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

בין אדם לחבירו קודם לבין אדם למקום, ''ומלכי צדק''

פרשת לך לך ''ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לקל עליון'' והק' החתם סופר שמן הראוי היה צריך להיות כתוב והוא כהן לקל עליון תיכף אחר מלך שלם להשלים תיאורו ורק אח''כ הוציא לחם ויין, שמעתי קושיא זו ולא שמעתי מה תירץ,  ויתכן לומר דמכאן שבין אדם לחברו קודם לבין אדם למקום שהכתוב מתאר קודם את התנהג...
על ידי תורה לשמה
30 נובמבר 2019, 22:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוסיף רשעה על רשעתו

עשיו לא באמת דקדק בדברי אביו והא לא באמת התנהג לפי גילוי דעת אביו, אבל כשראה את יעקב מדקדק בדברי אביו זה כבר הדליק אותו והחליט לחקות אותו עד הסוף
על ידי תורה לשמה
07 דצמבר 2019, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין אדם 'מתפלל' אלא במקום שלבו חפץ

כנראה שלא נפסק להלכה, אחרת בתי הכנסת היו ריקים מאנשים,
על ידי תורה לשמה
25 מאי 2020, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר

ובעיקר הדבר לא נ"ל דיש מקום לומר שפט"ח ממצוות התלויות בארץ, הנידון רק בבכור בהמה טהורה אם בא מחו"ל. שמות יג' יא' ''והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני....ובפסו' יב' והעברת כל פטר רחם לה' וכל פטר שגר בבהמה.. ברש''י יש מרבותינו שלמדו מכאן שלא קדשו בכורות הנולדים במדבר, ויתכן שלאותם רבותינו דין פטר חמור במ...