החיפוש הניב 269 תוצאות

חזור

על ידי יואל נהרי
23 אוקטובר 2019, 16:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בלק ובלעם, שחור ולבן.

המילה 'נא' שאנו רגילים לפרש 'בקשה', מבוארת בכל המקומות ע"י האבן עזרא ועוד -שהכוונה 'עכשיו'.
ולי זה מזכיר את המילה באנגלית 'נאו'.
והאמת, אולי גם נו נו של זירוז קשור קצת לעכשיו.
על ידי יואל נהרי
23 אוקטובר 2019, 17:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דמחוזא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יט מובא בנפש החיים ד-כ
'אמר ר' שמואל בר אבא ידע אנא בשבילי דרקיע כשבילי דנהרדעא, וכי שמואל עלה לרקיע, אלא על ידי שהוא יגע בחכמתה של תורה, למד מתוכה מה שיש בשחקים'.

מומלץ גם לראות כוזרי מאמר ד'
על ידי יואל נהרי
23 אוקטובר 2019, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דמחוזא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?

דברים רבה (וילנא) פרשת נצבים פרשה ח סימן ו
ד"א מהו לא בשמים היא שמואל אמר אין התורה מצויה באיסטרולוגין שאומנותן בשמים אמרו לשמואל הרי אתה איסטרולוגין וגדול בתורה אמר להן לא הייתי מביט באיסטרולוגים אלא בשעה שהייתי פנוי מן התורה אימתי כשהייתי נכנס לבית המים, 
על ידי יואל נהרי
23 אוקטובר 2019, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

טעות בזמירות שבת ?

בזמירות ליל שבת - כל מקדש, אנו אומרים בקטע האחרון: 'ה' אלקי ישראל אהבת תמים'. שמעתי טוענים, שמדובר בטעות, א. כי אין ביאור למילים האלו. ב. כל הקטעים בזמר זה מסתיימים בסוף עם פסוק: 'איש על מחנהו ואיש על דגלו', 'ברוך ד' אשר נתן מנוחה לעמו ישראל', 'זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו', 'ויכל אלקים ביום השביע...
על ידי יואל נהרי
23 אוקטובר 2019, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

עכשיו ראיתי שבמחזור ויטרי מופיע כנ"ל 'הבה', והוא הקטע האחרון בבית הזה. ושם מופיע גם הקטע החסר עם אותיות ק ר ש.
כך שלא בטוח בכלל שזה רק לחידודי, ובהחלט המדקדק לדעתי צריך כן לשנות את הנוסח ולשיר כמו המקור.
על ידי יואל נהרי
24 אוקטובר 2019, 12:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

אין לי בעיה עם זה שתיתכן טעות... ההבדל העיקרי הוא המשקל שאדם בן ימינו נותן לשכלו המופלג ע"מ לקבל החלטה שרוב ישראל טעו וממהר להכריז על זה באבחת קולמוסו ... אחת הדוגמאות הבולטות, ההסבר הידוע על הטעות של מגדיל מגדול, הסבר כ"כ מבריק ומתקבל על הדעת הפשוטה, עד שכל צורב נהנה לחכך ידיו בציטוטו, רק שכחו לבד...
על ידי יואל נהרי
24 אוקטובר 2019, 19:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואיבה אשית - חלומו של ר' צדוק הכהן

אגב הנושא של עצם מהאב ובשר מהאם, יתכן ע"ד צחות לבאר את הפסוק בפרשתנו (ב,כג): "ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת". שרק בפעם הזאת היו גם העצם וגם הבשר ממני [מזכר], כי מאיש לקחה, אבל לעתיד יהיה רק העצם מזכר, משא"כ הבשר מאמו. כעי"ז בי' ב"משאת המלך" את הפסוק "אך עצמי...
על ידי יואל נהרי
24 אוקטובר 2019, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

כמו שכתבתי יתכן שיש כאלו שיחשבו שאפשר ליישב מנהג זה אבל המציאות שזו קולא ושמי שאוחז בהשקפה ה"לא שמרנית" מבין מיד שאין להקל בזה. אתה טועה כי שמרנות היא מעצם מהותו של יהודי חרדי לדבר ה'. הויכוח הוא רק על מה להעמיד את השמרנות. מי שאוחז בהשקפה לא שמרנית מקומו לכל הפחות במזרחי. לא לזוז מהשו"ע כמלוא הנימ...
על ידי יואל נהרי
27 אוקטובר 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין נקראו "אות"

מלשון רש"י בעירובין כמדומה שמשמע שרק ע"י המצוה הוי אות, וז"ל [עירובין צו]: מי שצריכין אות, ימים שישראל צריכין להעמיד אות על עצמן להכיר שהם מחזיקים בתורתו של הקב"ה יצאו שבתות וי"ט שהן עצמן אות בין הקב"ה לישראל דכתיב כי אות היא ביני וביניכם, עכ"ל. להחזיק בתורתו כו' כמובן זה ע"י קיום המצוה. כמדומה שגם ...
על ידי יואל נהרי
28 אוקטובר 2019, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין נקראו "אות"

מלשון רש"י בעירובין כמדומה שמשמע שרק ע"י המצוה הוי אות, וז"ל [עירובין צו]: מי שצריכין אות, ימים שישראל צריכין להעמיד אות על עצמן להכיר שהם מחזיקים בתורתו של הקב"ה יצאו שבתות וי"ט שהן עצמן אות בין הקב"ה לישראל דכתיב כי אות היא ביני וביניכם, עכ"ל. להחזיק בתורתו כו' כמובן זה ע"י קיום המצוה. כמדומה שגם...
על ידי יואל נהרי
28 אוקטובר 2019, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין נקראו "אות"

זה גם עוזר ליישב את הקושיא למה מילה עם תפילין יש ענין בזה, ושבת [גם אות] עם תפילין אסור משום זלזול באות פירוש נפלא, ובעצם הקושיה לא זכיתי להבין ,הרי שבת כל כלל ישראל כלולים באות, וכאן לכאורה, האות נקרא על הנימול, ולא על מניח התפילין? כבר נתקשו בזה הפרי מגדים (במש"ז לא,א) והא"ר, והקשה עוד בפמ"ג, דגם...
על ידי יואל נהרי
28 אוקטובר 2019, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטן פטור ממצוות

מקור הדבר שגיל עונשין הוא 13 מבו' בשו"ת הרא"ש שהוא הלכה למשה מסיני.

שו"ת הרא"ש כלל טז סימן א
"וששאלת מאין לנו דבן י"ג שנה ויום אחד הוא בר עונשין אבל פחות מכן לא, דע כי הל"מ =הלכה למשה מסיני= הוא והוא בכלל שיעורין חציצין ומחיצין שהן הלכה למשה מסיני". 
על ידי יואל נהרי
30 אוקטובר 2019, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תה"מ בחדר שיש בו תינוק יושן

אגב, כותבים ישן ולא יושן, כי שינה זו לא פעולה אלא מצב.
על ידי יואל נהרי
30 אוקטובר 2019, 09:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקשבה בחזרת הש"ץ

יש עצה שיכולה קצת לעזור לחלק מהאנשים, לפי מה שידוע מש"כ הח"ח [להלן אעתיק לשונו] עצה טובה לגבי תפילת שמו"ע [לא חזרת הש"ץ], לעצור לרגע לפני כל ברכה ולחשוב על מה אני הולך לבקש עכשיו ורק אז להגיד את הברכה. אמר לי פעם מישהו שהוא משתדל בחזרת הש"ץ לפחות לזה, שאמנם קשה לכוון את כל הברכה, אבל בכל ברכה שהחזן ...
על ידי יואל נהרי
31 אוקטובר 2019, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

דל גאה הקב"ה שונאו, מה המקור ?

בכל המקורות דלהלן מובא בשם חז"ל שהקב"ה שונא דל גאה. האם ידוע למישהו מה המקור? שערי תשובה לרבינו יונה שער ב: "כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (פסחים קיג, ב): שלשה הקדוש ברוך הוא שונאם - דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף", פנים יפות שמות פרק כג: "הלא אמרו שהש"י שונא דל גאה". יושר דברי אמת לקוטים: "שהוא אחד ...
על ידי יואל נהרי
01 נובמבר 2019, 11:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתיית קפה לפני התפילה

במשנה ברורה משמע שהיה אפילו הו"א שהרעב מחוייב לאכול לפני התפילה כדי שיוכל לכוון. משנה ברורה סימן פט (כו) וישתה - משמע שאינו מחוייב מדקאמר אם רוצה והטעם משום דעכשיו בזמן הזה בלא"ה אין מכוונים כ"כ ומ"מ אם רוצה לאכול ולשתות קודם כדי שיכוין מותר ועיין בא"ר: מבו' במשנ"ב להדיא, שהטענה שלך שבין כך לא מכוו...
על ידי יואל נהרי
01 נובמבר 2019, 11:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתיית קפה לפני התפילה

אני גם לא דיברתי על מי שמכור לקפאין. מכור זה משהו מיוחד, וישוב הדעת משהו אחר. לשון המ"ב: "ובפרט בהמקומות שרגילין בהם ואין מתיישב הדעת בלתם" [מ"ב פ"ט כ"ב]. מה זה 'שרגילין בהם', מכורים?

בתכל'ס המ"ב הקל כבר בדורו, וק"ו בדורנו, שהפוסקים מתייחסים אליו כיותר חלש מבתקופת המ"ב גם לענין צומות.
על ידי יואל נהרי
02 נובמבר 2019, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח - המבול

כתוב ברש"י על הפסוק וירד ה' יא, - עונש דור הפלגה - וירד ה' לראות. לא הוצרך לכך, אלא בא ללמד לדיינים, שלא ירשיעו הנידון עד שיראו ויבינו. במדרש רבי תנחומא.וכן בפרשת וירא יח,כא על הפסוק ארדה נא ואראה - סדום - ארדה נא. למד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה, הכל כמו שפרשתי בפרשת הפלגה. צריך עיון למ...
על ידי יואל נהרי
03 נובמבר 2019, 08:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להעביר ילד את הכביש בדרך לביקור חולים

פטור מן המצוה, אבל מי אומר שאסור.

נדמה לי שרק הריטב"א [סוכה כה] אוחז כך, אבל כך פוסקים?

עי' שו"ת יבי"א ח"ה י"ג -ו
על ידי יואל נהרי
04 נובמבר 2019, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גמילות חסד במתן סיגריה

סיגריה אחת אינה מזיקה, ואני לא סייעתי לו אלא בסיגריה אחת, שלא תוסיף ולא תגרע, ורק תניח את דעתו כרגע.
ממילא יש כאן מצות חסד גמורה.
זו דעתי.
על ידי יואל נהרי
04 נובמבר 2019, 08:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גמילות חסד במתן סיגריה

סיגריה אחת אינה מזיקה, ואני לא סייעתי לו אלא בסיגריה אחת, שלא תוסיף ולא תגרע, ורק תניח את דעתו כרגע. ממילא יש כאן מצות חסד גמורה. זו דעתי.   ולדעתך תמיד יהיה מותר לעשן שהרי אף פעם אינו מעשן יותר מסגריה אחת  האדם עצמו יש לו בחירה להחליט אם הוא רוצה לעשן קבוע או רק לפעמים. הסיגריה האחת שאתה תמנע ממנו...
על ידי יואל נהרי
04 נובמבר 2019, 19:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

משנה ברורה סימן כה סקנ"ו ואנשים שנוהגין לקפל הטלית ותפילין ולהניחן בתיקן בעת אמירת קדיש לא יפה הן עושין דמאוד יש לכוון בעניית איש"ר כמבואר לקמן בסימן נ"ו בטור ובשו"ע ואיש"ר הוא עוד במדרגה גבוה יותר מקדושה כמבואר שם במ"א סק"א ובודאי לא גרע משאר ברכות דרבנן דאסור לעשות אפי' תשמיש קל בשעה שהוא מברך כמב...
על ידי יואל נהרי
05 נובמבר 2019, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהה עצומה בנוסח יה"ר שבברכת כהנים

ובעיני כל רואינו וכו' כשם שנתת את יוסף וכו' בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים ????? שליחה על ידי יודע ספר » 04 מאי 2016, 13:38 בתפילה שאומרים בשעת ברכת כהנים ברגלים כשכהנים מנגנים את ה'שלום' המובאת בשערי ציון ומודפסת בסידורים, אנו אומרים כך: ותתנו לאהבה לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ויהיו דבר...
על ידי יואל נהרי
05 נובמבר 2019, 01:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהה עצומה בנוסח יה"ר שבברכת כהנים

יוסף יצחק כתב:
05 נובמבר 2019, 01:07
ובקצרה: viewtopic.php?f=9&t=679
אני צריך ללמוד פעם איך עושים את זה.
 
על ידי יואל נהרי
05 נובמבר 2019, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסח התפילה לבעל חוב להפטר מהחובות

"יהי רצון מלפניך ד' אלקי ואלקי אבותי שתתן לי עזר ויכולת לשלם כל חוב שאני חייב לבני אדם, ולא יתחלל שמך בי" מן הראוי לבקש גם שלא ילווה כלל (וכברכת בנ"א: שתהא מן המלווים ולא מן הלווים). מהו הלשון "ולא יתחלל שמך בי" הול"ל "ולא יתחלל שמך על ידי"? צודק בשאלה, אבל בחז"ל גם מצאנו כך: רות רבה (וילנא) פרשה ז...
על ידי יואל נהרי
06 נובמבר 2019, 19:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

אני לא מבין על מה הויכוח פה. האמת היא כמו תמיד איפשהו באמצע. לא צריך ואסור להיות מוזנח, ומאידך לא צריך להשקיע בזה יותר מדי, צריך להיות נורמלי, ולהיראות בן אדם, זה הכל.
על ידי יואל נהרי
07 נובמבר 2019, 18:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

[ועי"ש בשו"ע ומ"ב שי"א שלכתחילה יהיו הציציות בצד של אורך הטלית, דהיינו בצד של הפרנזים, ולא ברוחב הטלית]. לכאורה אורך הטלית הוא לא בצד של הפרנזים בטח לא בטלית קטן, ועכ"פ הטעם מפורש בשו"ע שהוא כדי שיהא הציצית נוטף על הבגד ולא תלוי כלפי הקרקע, וממילא זה תלוי איך אתה הולך את הטלית. צודק, התכוונתי לפי מ...
על ידי יואל נהרי
10 נובמבר 2019, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגעי כח

איוב פרק ג (יז) שָׁ֣ם רְ֭שָׁעִים חָ֣דְלוּ רֹ֑גֶז וְשָׁ֥ם יָ֝נ֗וּחוּ יְגִ֣יעֵי כֹֽחַ:   זהו מקור המילים הכונה שם לאחר מיתה, וא"כ אולי הכונה ליום שכולו שבת [ומנוחה לחיי העולמים]. ו'שם' זה עוה"ב, ואף שמקודם כתוב 'בו', כבר כתבו פה שבפיוט זה יכול לקרות, [בפרט כשמעתיק לשון פסוק]. ר"ה ל"א: בשביעי היו אומר...
על ידי יואל נהרי
12 נובמבר 2019, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יואל נהרי
12 נובמבר 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.