החיפוש הניב 200 תוצאות

חזור

על ידי וחי בהם
13 נובמבר 2019, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הב"י חי מקביל לתקןפת מהר"ם אלשקר ולא אמור להכיר את כל תשובותיו , כנ"ל הרדב"ז, כנ"ל מהרי"ט , והרי מיניה וביה ע"כ שלא הכירו את התשובה הזאת שהרי א"כ היו אמורים להתחייס אליה ולומר שהוא צודק או שלא . בנוגע לאחרונים שבאשכנז דבר פשוט ומסתבר שלא היו אמורים להכיר את תשובות מהר"ם אלשקר, וכנ"ל שאם היו מכירים ...
על ידי וחי בהם
15 דצמבר 2019, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטע חדש לרבינו אברהם בן הרמב"ם בעניני השקיעה

יש לסייעו בעוד הרבה הבנות, ואחהמ"ח מכמה דברים שנסתפק בהם ולא כתב תשובה מוחצת. אך יש להם תשובה מפורשת בספרי רבותינו הראשונים והאחרונים (הבאתי דבריהם בשמותם במאמרי הנ"ל) שכתבו להדיא ששקיעת עגולת השמש היא עצמה ד' מיל, והביאור בזה או דס"ל כחכמי ישראל, או לעצם כניסתה ברקיע עד השלב והאישורת האחרונה הסופי...
על ידי וחי בהם
18 דצמבר 2019, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

אני חושב שהחיד"א מבין במנהגים יותר מכל הכותבים כאן, והוא מוכיח וכותב בספרו מחזיק ברכה (או"ח סי' רסא בקונטרס אחרון) שהמנהג בזמן הב"י היה כהגאונים גם לגבי מוצ"ש. והחיד"א הוא לא היחיד שכותב זאת, אלא כך כתבו עוד כמה אחרונים (מהר"י נבון בספרו נחפה בכסף ח"א דף קנד: וכ"כ מהר"י ענתיבי בתשובתו שנדפסה בקובץ ת...
על ידי וחי בהם
19 דצמבר 2019, 08:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצ"ל

יהיה איך שיהיה, אולי גם אצל האדמו"ר היה רק התעלפות, או תירוצים אחרים. וב"ה שכנראה אתה מסכים שיכולים לומר שהמעשה של האדמו"ר אמת ולא כמו שהיה משמע מדבריך הראשונים שלדעתך לא יתכן שהמעשה היה אמת.
על ידי וחי בהם
19 דצמבר 2019, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

א. אל תשכח לעדכן אותנו אחרי שאתה מעיין, כדי שכל הקוראים יראו שאין ספק בדבר. [ובפרט שזה היה הנושא העיקרי שהתחלתי לדון בו, וקודם צריכים לסיימו ולדעת את האמת ורק אח"כ ראוי לעבור לדברים אחרים]. ב. המהר"ם אלאשקר והמהרלב"ח היו שניהם בזמן המחבר (ואפילו מעט לפני), וגם המהריק"ש היה ממש קצת אחרי המחבר. ג. כתב...
על ידי וחי בהם
20 דצמבר 2019, 14:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתח החצר בחדרי מדרגות בזמנינו, למי יש ראיות לכאן ולכאן

שגם באופן שיש מקום כניסה אחד לכולם אין יוצאים בו כיון שאין ניכר מי הדליק נראה שדעת שש"ג, לפחות כפי שהיא מובאת בטור, שמדין אכסנאי מוכח שניתן להשתתף, אך לא שאינם יכולים להדליק בפתח אחד. ואדרבה, הטור והב"י פסקו כשיטת התוס' דנר שיש לו ב' פיות עולה לב' בנ"א, ומוכח שכמה בתים מדליקים בפתח אחד. לדעת שר שלו...
על ידי וחי בהם
22 דצמבר 2019, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתח החצר בחדרי מדרגות בזמנינו, למי יש ראיות לכאן ולכאן

ולכן לגבי נר שיש לה ב' פיות - הוא מסביר בסי' תרע"א שאיירי שאדם אחד הדליק בליל שני ב' נרות בתלמוד כתוב במפורש שהנר שעולה לשני בני אדם. ואעפ"כ הסביר הטור את הדין לדידן שעושים כממ"ה (וכשיטת התוס'), שעולה שני נרות. וכדברי בית יוסף: "ורבי' לא כתב (כפירוש רש"י) עולה לב' בני אדם מפני שאין אנו עושין נר לכל...
על ידי וחי בהם
26 דצמבר 2019, 19:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מי כתב מרן הדברי יציב זצוקל"ה "מעצת הסטרא אחרא", ותשובת המשקל

ובזה גם אם נימא שיש מחלוקת ברורה בין הפוסקים, מ"מ כותב מרן השפע חיים זצוקלה"ה, שספק דאורייתא לחומרא. ולא שייך להכריע "בדאורייתא" על פי דעה כלשהי. ניחא בדרבנן, אבל בדאורייתא לעולם הספק קיים, אחרי כל המנהגים, ואחרי כל התירוצים, הספק כאמור קיים. אי אפשר למחוק את ר"ת והש"ע והראשונים וכו'. לא נכון, גם ב...
על ידי וחי בהם
27 דצמבר 2019, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מי כתב מרן הדברי יציב זצוקל"ה "מעצת הסטרא אחרא", ותשובת המשקל

וחוץ מזה בשו"ת דברי יציב סימן קיא, האריך שהגאונים סוברים כר"ת, יעויין שם. וחוץ מזה אם הוא קורא למי שאומר אחרת "סטרא אחרא", וכתב בפירוש שאין "קום ועשה" מצד איזה רב להקדים, א"כ נראה שזו שמועה לא נכונה. אני משער שבנו האדמו"ר מצאנז שליט"א בקי בדברי אביו (והוא יודע גם מה שלא נכתב) וכאמור הוא מתבטא כי אל...
על ידי וחי בהם
27 דצמבר 2019, 10:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת

זה לשון האגרות משה בחיו"ד ח"ד (סימן יז אות כז): "אבל תמה אני מי התיר להם דבר כזה, וכי הם יכולים להכריע בדין זה נגד מנהג אבותינו ורבותינו הראשונים, ולומר שהדין עם הגר"א נגדם וכו', ואם היו גם הרבה מתלמידיו שעשו כמותו לא הנהיגו כן בעלמא, והגר"א עצמו לא הנהיג כן, אף לא בעירו וילנא, וידעינן שגדולי עולם ...
על ידי וחי בהם
29 דצמבר 2019, 19:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת

אתה מערבב שתי דברים, האגרות משה דיבר על לסמוך על הגאונים, עכשיו יש שאלה אחרת האם לפי ר"ת אפשר לסמוך על המנחת כהן, זה דבר פשוט וברור שאין למנחת כהן מקום אחר שרואים המציאות בארץ ישראל, ובוודאי שאין לסמוך באיסור דאורייתא על דברים תמוהים של גדול אחד דלית נגר ובר נגר דיפרקיניה. אני לא מערבב שני דברים, א...
על ידי וחי בהם
29 דצמבר 2019, 19:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת

אני לא מערבב שני דברים, אלא הכל דבר אחד. האגרות משה כמו המנחת כהן בעצמו, שניהם סברו שהעיקר הוא הכוכבים, אלא שהם חשבו שלפי הגאונים הוה לילה לפני הכוכבים ולא אזלינן בתר הכוכבים לפי שיטת הגאונים, ולפי ר"ת אזלינן בתר הכוכבים והוה לילה כשרואים הכוכבים, ועל כן כתבו לחוש לר"ת. אולם לפי דבריך - שהם כפי המה...
על ידי וחי בהם
30 דצמבר 2019, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

נכתבו כאן הרבה דברים נכונים ויפים. אולם הגדה העיקרית היא: חסידות הכוונה לעשות לפנים משורת הדין. כלומר שהאדם משתוקק ומחפש לקיים דברים שאינו חייב בהם כלל. לפיכך, לא שייך להגדיר את החסידות במדה מסויימת, אלא כל אדם לפי מידותיו ולפי תכונותיו ולפי מדרגותיו - מחפש מה הוא יכול לעשות מעבר לחיובים שלו. ומפני ...
על ידי וחי בהם
30 דצמבר 2019, 01:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש היתר לזרוק בחור מהישיבה

באופן כללי מקובל בעולם הישיבות: כלל ראשון: אסור לזרוק בחור - מפאת שבזה עלולים להזיק לעתידו הרוחני ואכמ"ל. כלל שני: במקרה שבחור מזיק ומקלקל אחרים - שאז זה כעין רודף הבא להרוג שהשכם להרגו - צריכים לזרקו. אם כי לפעמים יש מקרים חריגים בשני הכללים הללו, שניתנו להכרעת חכמי הנפש יחד עם התייעצות עם גדולי תו...
על ידי וחי בהם
24 ינואר 2020, 10:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משנה ברורה ציין לשו״ת של האחרונים

ואל תשכחו שהמשנ"ב מביא עשרות (אולי מאות) פעמים את הגר"ז שהיה דור שלפניו. שמעתי פעם שהמשנ"ב חולק בפירוש על הרב הוא לא הזכיר את שמו, וזאת בכדי שלא יאמרו הבריות שזה מח' חסידים ומתנגדים. לדוגמא עי' ביה"ל סי' שמ (סי"ג ד"ה אין שוברין) שמביא את שיטת השועה"ר בענין קורע בשם 'אחד מן האחרונים'. בחיפוש בתקליטו...
על ידי וחי בהם
30 ינואר 2020, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כואב לי הגב

החשוב ביותר זה שתהיה תמיכה טובה לגב התחתון. ברוב הכסאות יש חלל מול הגב התחתון או סתם איזה עיגול כלפי חוץ שאינו נותן שום תמיכה.
בהצלחה!
על ידי וחי בהם
03 פברואר 2020, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הולך באגד בדיוק

קודם כל צריך לשנות את שם האשכול: האם מותר לגנוב מהמדינה.
ולגופו של ענין, הנקודה פשוטה: המדינה לוקחת מהציבור החרדי מיסים ככל אזרח, אולם היא נותנת לו פחות מכל אזרח. היא לא משלמת כמעט כלום על חינוך ילדיו, לא ממנת אירועי תרבות עבורו, ולא מסכימה לחשב נכון ולהתחשב במשפחות מרובות ילדים.
על ידי וחי בהם
03 פברואר 2020, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הולך באגד בדיוק

א. המדינה לוקחת מהציבור החרדי מיסים ככל אזרח, באופן כללי החרדים משלמים פחות, בשל רמת הכנסה נמוכה וטעמים נוספים שאכמ"ל. ב. אולם היא נותנת לו פחות מכל אזרח. נכון, אבל ביחס לתשלומים הנמוכים הנ"ל זה מתקזז. בכל מקרה זה לא שיקול הלכתי, כל זמן שנעשית חקיקה הגיונית - אין משמעות מי מקבל יותר ומי פחות. ג. הי...
על ידי וחי בהם
03 פברואר 2020, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הולך באגד בדיוק

הנני מכיר את נושא "רכוש המדינה" בפן ההלכתי לעומקו ולא כאן המקום לדון בו אלא בבית המדרש. אלא שככלל כל הפיטפוטים כי יש צד היתר גזילה בכסף ציבורי מאלף ואחד טעמים הוא כאוכל שרץ וטעמו עמו!!! ממון ציבור וממון יחיד שוים! ועל שניהם נצטוינו מסיני בלא תגנוב!!! הרוצה לדעת גדר רכוש המדינה יעזוב דרך רשע, ויבוא ...
על ידי וחי בהם
04 פברואר 2020, 08:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הולך באגד בדיוק

האמת היא כמו שכתבתי שאין משמעות למספרים, וכל זמן שהחוקים הגיוניים - זהו דינא דמלכותא, ורק יש מחלוקת האם שייך דינא דמלכותא בא"י. ומה שהחוקים משתנים לפי העומד בראשם, אינו משנה כלל, כל זמן שהם הגיוניים. ומבריאת העולם ועד היום כל מלך היה משנה את החוקים לפי שיקול דעתו, ואין זה גורע כלום מדינא דמלכותא. ו...
על ידי וחי בהם
04 פברואר 2020, 12:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודה בתור נהג אוטובוס - מעלות וחסרונות - אשמח לדעתכם

עפ"י עדותך יציאתך לשוק העבודה (גם אם לא בעבודה דלעיל) תהיה בגדר מאמרם ז"ל ביטולה זהו קיומה שעי"ז תוכל לשבת וללמוד בשעות אחרות בנחת וללא טירדה בס"ד. יורשה לומר כי בתור נהג אוטובוס לא יהיו לך שעות אחרות שתוכל ללמוד בהם. מטבע הדברים בעבודה כזאת תצטרך לפעמים לעבוד עד אמצע הלילה, ולא רק שתפילת ערבית לא ...
על ידי וחי בהם
07 פברואר 2020, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת

שניאור כתב "ואולי להיפך, כיוון שהמנחת כהן והביה"ל היה להם פשוט שבמקומם נעשה לילה לפני 72 דקות, אזי אילו ראו את המציאות בארץ ישראל היו פוסקים כהגאונים? אינני מתכנן להיכנס כאן לוויכוח גאונים/ר"ת, לא נכון/כן נכון, סילוף/טעות, וכו' כל הדברים המחודשים שמסתובבים היום בעולם, רק כיוון שאתה אומר שא"א לסמוך ...
על ידי וחי בהם
12 פברואר 2020, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשיבות "עשה לך רב"

בד בבד הייתי אומר שהחסרון הגדול של בני דורינו הוא שאחרי שאברך נישא הוא מרגיש את עצמו 'גדול' שאינו צריך להתייעץ עם אביו ואמו. לדעתי היעוץ עם ההורים על כל צעד ושעל חשוב ומועיל יותר מיעוץ עם רב. אפילו אם מדובר על דברים 'שוליים' כעניני חינוך הילדים שלך והמוסדות שלהם, או בעניני השקעות ממוניות וכו'. עפ"י ...
על ידי וחי בהם
13 פברואר 2020, 10:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גניבה מהמדינה ודין אי תשלום בנסיעה ב"אגד"

מה אני חייב לך? מי זה המדינה, הרי אתה לא מכיר בסמכות שלה לחייב אותך לשלם מסים, ומדוע אתה מכיר בסמכותה לחייב אותי לממן אותך? וכמובן שלא השבת כלום על כל מה שכתבתי לך. אתה מוזמן לצרף קישור. לכל מדינה יש סמכות וחובה לחייב את האזרחים במיסים, שכן זה צורך הציבור ואחרת אי אפשר לשום אדם לדור במדינה. ברגע שה...
על ידי וחי בהם
17 פברואר 2020, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה לאומיות

לא הצבעת לנציגים שמצהירים על 'אף שעל' 'שלמות הארץ' וכיו"ב למי שלא מתמצא: זה החלטה של המועצת, לא של הנציגים. ודבר זה כבר הוחלט בכנסייה בתרצ"ז כאשר המועצת דחתה את תוכנית חלוקקת הארץ של האו"ם (אשר הציונים הסכימו לה!), וראה בריש פסק פסקי תשובה ח"ג, כי האמרי אמת אמר אז את הפסוק (יואל ד ב) וְקִבַּצְתִּי ...
על ידי וחי בהם
18 פברואר 2020, 10:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מקטוביץ ועד ה' באייר

בקשתי ממישהו לעשות קובץ מפורום אוצה"ח. הסתכלתי עליו קצת מקפיא. [יש לי דברים יותר חשובים לעשות עם הזמן שלי.] ע"פ המקצת שראיתי ושכל הישר, מסתבר שהספר באמת מגמתי, אבל גם הביקורת מגמתי. והאמת תהיה נעדרת. מקטוביץ ועד ה' באייר - פורום אוצר החכמה.pdf בעיון בקובץ זה אני רואה שכל התגובות בפורום אוצר החכמה ה...
על ידי וחי בהם
19 פברואר 2020, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה לאומיות

בענין הג' שבועות, שמעתי מיהודי נאמן ששמע מר' ישראל יעקב פישר שאמר: "וכי צריך לבקש רשות מכל עראבערי'ל [ערבי]? אם האו"ם הסכים אין כאן שום בעיה!". כככל כמדומה שכל רבני העדה החרדית לא היה סברו כלל שיש בעיה עם ג' השבועות, וכנראה סברו בזה כדעת ר' יוסף חיים זוננפלד הנזכרת לעיל. ובאמת הבחירות אין קשור כלל ל...
על ידי וחי בהם
23 פברואר 2020, 01:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחלוקת ר"ת והגאונים בענין בין השמשות

ראיתי באשכול "2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?", שדוד ריזל צירף שם קונטרס שלם בנושא תפילת מנחה בשקיעה, ובסוף התכתבויות עם גדולי הרבנים שליט"א.
מצו"ב גם כאן קישור לקונטרס זה, עיין שם בעמוד נ"ב הערה 9 (ד"ה אך צ"ע) שהאריך בענין זה. כדאי גם לעיין שם בעמ' קל"ו שיש שם מכתב שלם בענין זה.
על ידי וחי בהם
23 פברואר 2020, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אורך החצאית על פי ההלכה

איש אל רעהו כתב:
23 פברואר 2020, 10:12
התפרסם בענין תשובת מרן הגרח"ק בכתב ידו כי צריך ללבוש עד הקרסול.
אם זאת אכן דעתו, הייתי רוצה לברר האם בנותיו ואשתו לבשו חצאית עד הרצפה?
על ידי וחי בהם
23 פברואר 2020, 11:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אורך החצאית על פי ההלכה

איש אל רעהו כתב:
23 פברואר 2020, 11:47
ואם לא? אבל מה אפשר לעשות וזו דעתו? שמעתי גם בשם ת"ח ששאל אותו על כך וענה שוב כהנ"ל.
האם ניתן ללמוד הלכות ממנהג נשים ובנות של רבנים? ודאי שלא. לכל אחד יש את היצר הרע שלו.
הרבנית בת שבע לא שמעה בקול בעלה? זה נשמע לי סתם פיטפוטי מילי בעלמא.