החיפוש הניב 57 תוצאות

חזור

על ידי מלך שבא
12 דצמבר 2019, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה שמשועבדת לבעלה ובזמן זה הלכה וכבדה את אביה, אם קיימה בזה מצווה

ובכל אופן, לשון השו"ע משמע פטור גורף. וכ"כ בס' חדושים ובאורים קידושין יש לעי' בדברים שסיפק בידה לעשות, אם חיובה כחיוב פנוי', או דבזמן שרשות אחרים עלי' ואין סיפק בידה לעשות לא אמרה תורה עלי' מצות תיראו, דהכי מתפרש איש אמו ואביו תיראו ולא אשה, והיינו בזמן שרשות אחרים עלי', ואם נימא דנתמעטה מן המצוה י...
על ידי מלך שבא
13 דצמבר 2019, 01:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה שמשועבדת לבעלה ובזמן זה הלכה וכבדה את אביה, אם קיימה בזה מצווה

ויש לדון כאן בשני נושאים. א ... ב. האם השעבוד של בעלה מפקיע ממנה את המצוה של כיבוד אב ואם, או שהוא נותן דין קדימות לכבד הבעל, אבל עדיין נשאר כאן גדר המצווה של כאו"א. כעי"ז יש לדון באבא אומר השקיני מים ואמא אומרת השקיני מים, דהאב קודם משום שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך, אם עבר ושמע לאמו, האם מקיים מ"ע...
על ידי מלך שבא
20 דצמבר 2019, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכויות על רעיונות

יש כאן כמה נושאים א. מה שהביאו מהיזק ראיה פשוט שאינו שייך לכאן כלל ב. מצד זכויות יוצרים יש להסתפק, ג. אך נראה שכ"ז לראות מחוץ לחנות, אך להכנס לתוך החנות שלא ע"מ לקנות כלל מסתבר שאסור, שהרשות מבעל החנות להכנס לה היא רק לקונים ולא לסקרנים או מעתיקנים. ד. ושנינו כשם שהונאה במקח כך הונאה בדברים, לא יאמר...
על ידי מלך שבא
23 דצמבר 2019, 16:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ציצית בצעיף

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן טז
שיעור טלית, ובו סעיף א'.

שיעור טלית שחייב בציצית, שיתכסה בה באורך וברוחב ראשו ורובו של קטן המתהלך לבדו בשוק ואינו צריך אחר לשומרו. הגה: ואז חייב בציצית. ודוקא כשהגדול לובשו פעמים עראי ויוצא בו לשוק (ב"י בשם בן חביב ובשם מהרי"ח).

וע"ע סי' י' סי"א
על ידי מלך שבא
27 דצמבר 2019, 10:47
עבור לפורום
עבור לנושא

מכשלה מצויה בהדלקת נרות ע"י ילדים בער"ש חנוכה

הנרות המצויים בשוק להדלקת נ"ח [לילדים בד"כ] מחזיקים כ 50 דק' [הסוג הגדול יותר, הסוג הקטן מחזיק בקושי 30 דק'] וא"כ בער"ש שצריך שידלק עד 30 דק' לאחר צאה"כ יתכן ואין יוצאים בהם יד"ח, ונמצאנו מכשילים את ילדינו בברכה לבטלה, ואולי גם בביטול מצות הדלקה לגמרי [כיון שאם דעתו של הבן שלא לצאת בהדלקת אביו יתכן ...
על ידי מלך שבא
01 ינואר 2020, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור האנטישמיות

ראיתי בהרבה מקומות, כשרוצים להביא את המקור בחז"ל לאנטישמיות, מביאים את הגמרא בשבת דף פ"ט ע"א: "מאי הר סיני - הר שירדה שנאה לאמות העולם עליו".  אבל זה לא הפשט הפשוט בגמרא, אלא שבהר זה ירדה שנאה מהקב"ה על אומות העולם, וכפי שפי' רש"י: שנאה לאומות העולם - שלא קבלו בו תורה . כבר בדרשות הר"ן מפרש בגמ' שא...
על ידי מלך שבא
03 ינואר 2020, 11:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור יחוד ב'חדר בריחה'

כפי שהדגשתי נושא המצלמותת הוא עניין בפנ"ע שיש מחמירים (הרב וואזנר זצ"ל והגר"נ קרליץ זצ"ל) ויש שהקלו (הרב אלישיב זצ"ל ויש שהביאו בשמו ג"כ להחמיר) אני שואל האם יש להקל ג"כ בשאינו שומא תומ"צ כל הצד שמצלמה מתירה הוא רק באופן שאם זה המביט במצלמה היה בתוך החדר היה מציל מאיסור ייחוד. בנידו"ד שאחד פרוץ ואח...
על ידי מלך שבא
09 ינואר 2020, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה כל כך רע ברעיון של "ליקוט עצמות"?

לעיקר השאלה "מה רע בליקוט עצמות" לדעתי אמנם עצם הדבר אינו רע שהרי כך נהגו חז"ל, אבל ברור שלפי התרבות שלנו כזה דבר נחשב לבזיון לעצמות המת וכל אחד ששומע ע"ז מצטמרר [ובאמת צ"ב איך בזמן חז"ל לא הרגישו כך, מ"מ זו המציאות], ואפי' גוי [שאינו מהמודרנים שלא איכפ"ל כלל מכבוד המת] מרגיש שיש בזה חסרון בכבוד המת...
על ידי מלך שבא
14 ינואר 2020, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בואו נראה איך למדו פעם ואיך לומדים היום...

כונתי היתה בעיקר לסוג השאלה וכמו שהדגיש הגרע"א שאין בה דבר חדש רק שאלה בהבנה, וזה מבחינתו שאלה יוצאת דופן ואילו אנחנו בעולם הישיבות אלו הם סוג השאלות שהכי מעסיקים אותנו - שאלות ב"הבנה"... מכאן רואים שגם רע"א צריך ללמוד בהבנה ... ברור שגם אצל הגרע"א הקושיות הכי חשובות היו שאלות בהבנה, אבל בד"כ כשהגר...
על ידי מלך שבא
14 ינואר 2020, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר

א. הדברים המצוטטים לעיל מביאים לידי גיחוך ויש להניח שלא יצאו מפי הגרי"ש. בגמ' אין שום מקור שהיה ישראל, אלא רק מבואר בגמ' שהיה ממלכי או"ה ולכן ראוי למנות לו מתשרי. והרי פשוט שאם היה מלך מישראל שימלוך על אומה מאומות העולם ימנו לו מתשרי, שהדבר אינו נקבע לפי המלך אלא לפי האומה שמולך עליה, ופשוט. מלבד זא...
על ידי מלך שבא
16 ינואר 2020, 01:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתר "כושרות" - מפתיע ברמה גבוהה ביותר בתחום הכשרות

עוד אקסיומה שבדו כאן מליבם: החרדלי"ם מקפידים כמו החרדים על כשרות. מי שכתב את זה, לא מכיר כלל את הציבור שם (אמנם יתכן שהם מקפידים כמוהו). בודאי שהאקסיומה הזו נכונה: מה החרדים הללו, מהם מדקדקים במצוות ומהם קלי עולם ומאכילי מאכלות אסורות לאלפי אנשים, כך החרדלי"ם הללו, מהם מדקדקים במצוות ומהם קלי עולם ...
על ידי מלך שבא
16 ינואר 2020, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף יג. כמה הערות והארות

מצטט משיעורי משמר הלוי להגרמ"מ שולזינגר זצ"ל: ...נ"ל דמשכח"ל לפמש"כ מרן רעק"א זצוק"ל בשו"ת שנדפסו ע"י כבוד הרה"ג מהר"ש איינשטיין שליט"א (וכמדו' שעל חלק מתשובה זו קאי החת"ס בשו"ת חחו"מ בהשמטות סי' קצ"ב), שחידש שם שאם קורין בלשון לעז "והיו הדברים האלה" -"זאל זיין די רייד", בכה"ג חשיב למפרע כיון שנמצא...
על ידי מלך שבא
20 ינואר 2020, 20:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

תמוה מאד שכולם כאן דנים רק מצד אמירה לנכרי, ולא הזכירו טעם יותר חזק לאסור: מצד מה שהמפגינים נכנסים בשבת מול עדשת המצלמה ומצטלמים, וניחא להו בצילום זה.
על ידי מלך שבא
26 ינואר 2020, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

כנראה לאדון אמונת אומן יש הרבה זכויות, לכן זכה שהתגלגל על ידו בירור כמה הלכות. ואף שלכולם ברור שהדיון לכשעצמו על "מחויבות הליטאים להלכה" חסר תועלת, מ"מ כיון שהוזכרו כאן הלכות שונות משתדלים לדון בהם. --- כך כותב החוט שני (על אהע"ז כ"א, עמ' ל"ו) "אמנם בני משפחה המסובים יחדיו כגון בסעודת שבת וכיוצ"ב אי...
על ידי מלך שבא
26 ינואר 2020, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

אם הדיון היה מי יותר צדיק, היה מקום לאוסף הטענות המתגבב כאן, הבעיה היה שאת הדיון הזה גמרנו לנהל בסביבות גן חובה, הדיון הוא כעת על השקפת החסידות, האם היא מחויבת להלכה, וע"ז מוכיחים מדברים שהנחילו מנהיגי החסידות לשומעי לקחם, וכנגד זה מנסים לעורר דיון האם ההשקפה הליטאית היא שיש מחויבות להלכה, אבל גם אם...
על ידי מלך שבא
27 ינואר 2020, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

חזרה למעלה אך לעצם הענין לא נראה שיש איסור בצחקוקים עם קרובות משפחה באופן הנהוג, ולא מיבעיא אם הצחוק הוא עם כולם שבודאי אין בזה בעיה כמו שהזכירו כאן, אלא גם אם נעשה רק עם הערוה מ"מ מאחר ולא נעשה לשם חיבת אישות אלא לשום קורבה אין בזה איסור, כמבואר בתוס' קידושין פב,א והובא ברמ"א אה"ע כא,ה (וכבר מצינו...
על ידי מלך שבא
02 פברואר 2020, 00:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי הם מחברי ספרים הכי גדולים החיים אתנו

בספר משנ"ב דרשו ישנם טעיות למכביר, (יהודי ת"ח שנוהג לעיין במקורותיהם טען לי שמי שמתבונן בדברים בפנים ימצא הרבה טעויות ופרשנויות מוטעים) רק לדוגמא: בסימן קנ"ח ס"ק א' כתבו: (הערה 2) שלתרומה כ' ביה"ל (סי' ק"ס סי"ג ד"ה ויש מתירין) שצריך ליטול עד הפרק אבל בנט"י לסעודה כ' השו"ע (קס"א ד') שנחלקו בכך ראשונ...
על ידי מלך שבא
11 פברואר 2020, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

השאלה סותרת את עצמה, מאחר ופשוט שנהנה חייב לשלם רק מה שחסך ע"י האכילה, ז"א מה שהיה מסכים לשלם בין כה וכה. מה שאכל. מה שחסך. מחנה אפרים הלכות נזקי ממון סימן ג יראה דבכה"ג אפילו אם אין דרכו של זה להתענות מ"מ מצי טעין לא הייתי מוציא כל כך בסעודתי ולא יתן אלא כפי מה שדרכו לאכול ולא יותר ואע"פ שנהנה הרב...
על ידי מלך שבא
24 פברואר 2020, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לברך על המוגמר טעות שהשתרבבה?

אין כאן שום שיבוש אלא מליצה יפה מאד [שכתובה כבר לפני מאות שנים].
על ידי מלך שבא
25 פברואר 2020, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "פסק הלכה" מופרך

סו"ס זה רק הנאה ממעשה שבת של גוי, ובצירוף של מה שכתב: ציטוט 'כשעה לאחר כניסת השבת' – עיצומו של יום הששי הוא, לדעת מרן ומור"ם בשולחן ערוך, ולא עיצומה של השבת. ובמקום שמחת חתן וכלה כנראה שלא היה צריך בכלל עניין של פיקוח נפש בשביל להתיר את זה. אינני בסוגיא, אבל ממה שזכור לי זה אמור להיות מותר. זה בסה"...
על ידי מלך שבא
25 פברואר 2020, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "פסק הלכה" מופרך

ומה עם אמירה לנכרי? [מ"ב של"ח סק"ט] להזכירך כאן אומרים לו מער"ש. ותודה על המקור! א"כ אפילו בפורתא סגי. להזכירך איסור אמירה לנכרי הוא גם באמירה מע"ש. כדי שלא תטעה אחרים, אדגיש שהמ"ב שציינתי אוסר אמירה לעכו"ם לצורך שמחת חתן [ודרך אגב גם המקילים לצורך שמחת חתן מסתבר שהיינו רק לחתונה עצמה ולא לשבת שבע ...
על ידי מלך שבא
27 פברואר 2020, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור גברא וחפצא

יש בנתיבות רל"ד סק"ג שאיסור דרבנן בשוגג א"צ כפרה, והן הן הדברים
על ידי מלך שבא
27 פברואר 2020, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האברך הרב יוסף פלמן ז"ל, שלא לדבר בשעת התפילה וקרה"ת

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תענית סימן תקסט יחיד המתענה על צרה ועברה או על חולה ונתרפא או מת צריך להשלים כל התעניות שקיבל עליו משנה ברורה סימן תקסט ס"ק ד כן שארי נדרי צדקה שקיבל עליו בשביל שיחיה פלוני אף אם מת צריך לקיים. ועיין ביו"ד סימן ר"כ סט"ו בהג"ה דדוקא בשלא נדר בלשון תנאי אבל אם אמר אם יחיה פ...
על ידי מלך שבא
01 מרץ 2020, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

באגרות חזו"א האריך בזה בלשונו הזהב. ותורף דבריו כי הת"ח מסולק הוא לחלוטין מנגיעה. ולכן רואה טריפה לעצמו. ולעניין השוחד המעוור עיני חכמים, כתב שם שהוא מגזירת הכתוב, והלכה מסויימת במשפט.  עיין שם באורך. ובפחד יצחק שבועות העתיק דבריו. קילסם. ופירשם בדרכו. דברי החזון איש בזה הם דברי דרש מתוקים מדבש.  ה...
על ידי מלך שבא
01 מרץ 2020, 19:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

דברי החזו"א הם תורת אמת. [אני מבין שזה מפריע לך אבל תתגבר. וגם כשאתה מפקפק על דברי החזו"א אתה יכול פשוט לכתוב שיש חולקים עליו במקום לשקר במצח נחושה ולומר שאמר דבריו דרך דרש, בעוד שברור לכל מי שראה דבריו שכוונתו למעשה ממש ולחלוק על דברי בעלי המוסר בזה]. לא מבין מה עולה בדעתך שקשה לי עם זה. כתבתי דרך...
על ידי מלך שבא
01 מרץ 2020, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

טוב. בדקתי בהלכה. רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ב הלכה ז בית דין של שלשה כו' צריך שיהא בכל אחד מהן שבעה דברים ואלו הן: חכמה, וענוה, ויראה, ושנאת ממון, ואהבת האמת, ואהבת הבריות להן, ובעלי שם טוב, וכל אלו הדברים מפורשין הן בתורה, הרי הוא אומר אנשים חכמים ונבונים הרי בעלי חכמה אמור, וידועים לשבטיכם אלו שרוח ...
על ידי מלך שבא
25 מרץ 2020, 01:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגדים צמודים

מעל הסטנדרט כתב:
24 מרץ 2020, 21:20
יאיר כתב:
24 מרץ 2020, 19:11
דברים תמוהים. אשמח מאוד לציטוט מדוייק ומלא.

מה רע במה שציינתי זה מספיק מדויק רק נשאר לך לפתוח ולקרא


ר' יאיר, כמובן שאין שם [בשד"ח] שום ראשון שסובר שנשים אינם מצוות אלפנ"ע.
רק מובא שם ד' הרמב"ן יבמות פ"ד ב' שכ' לחד תירוץ שנשים לא נצטוו אלפנ"ע דלאו שאינו שווה בכל.
על ידי מלך שבא
25 מרץ 2020, 01:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "רבני המערב": במצב חירם - ליל הסדר דרך הסקייפ

עמנואל כתב:
25 מרץ 2020, 00:35
אשמח לקרוא התייחסות עניינית לדברי הרבנים במכתבם
לא הבנתי, למה שלא במצב חירום אסור לעשות כך?
על ידי מלך שבא
25 מרץ 2020, 10:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגדים צמודים

אם לא הובן, אני אסביר שוב. הציטוט דלהלן כמה ראשונים שהביא בשדי חמד [מערכת ו כלל כו או' יא, ובספר חזו"ע סוכות עמ' רמג' כי אין איסור לפני עיור בנשים והן פטורות מאיסור זה פשוט לא נכון מבחינה עובדתית. אין שום ראשון שסובר שאין איסור לפנ"ע בנשים. יש ראשונים שסוברים שאין לפנ"ע בלאו שאינו שווה בכל. ודרך אגב...