החיפוש הניב 51 תוצאות

חזור

על ידי הערשל
16 ינואר 2020, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה במשנה בנדרים פרק ג'

יפה הקשה יצחק בדרך לימוד המשניות. אמנם כשתבוא לסוגית הגמ' תמצא מבואר הטעם דנדר שהותר הוא רק מפני דחשיב טעות בכל הנדר, שאם הי' יודע שאביו ביניהם הי' נודר באופ"א, וזה ל"ש באופן שיודע שחלק מהנדר מותר ובכ"ז נודר על דברים נוספים
על ידי הערשל
17 ינואר 2020, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מפני מה מברכים בכל פעם שאוכלים בסוכה, ואין מברכין בכל פעם שאוכלים מצה

מה שכתב מבקש אמת שגם מצה הוי קיום מצוה שאוכל פת שאינה חמץ. ז"א שאינו מקיים מצוה בכך שמכניס מצה לפיו אלא בכך שאינו מכניס חמץ, ואין ברכה על הימנעות, ואילו בסוכה מקיים המצוה בקו"ע, וז"פ. ומה שכתב שיש ברכה על מצוה קיומית, משחיטה אין ראי' שהרי חייב לשחוט קודם שאוכל ובדיוק כמו סוכה. ומה שהוכיח מתרומה וקדש...
על ידי הערשל
20 ינואר 2020, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בתו ובת אשתו

ומישהו יוכל לומר לי איפה הרמב"ם?  פ"ב מאיסו"ב. ואגב עיינתי ברמב"ם ועלה בדעתי לבאר את ד' הראב"ד התמוהים לכא' שטוען על הר"מ שאין איסור חל על איסור וק' דמשכח"ל בב"א שנולדה מאשתו. ועי' לח"מ מש"כ בזה ודבריו צ"ע. והנראה לכא' דסובר הר"א דאין כאן שמות מוחלקין שלא נאמר כרת על בתו אלא דילפי' מבת אשתו. ולכן ב...
על ידי הערשל
22 ינואר 2020, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

ישוב קו' רע"א על תוס' בנזיר יב. בענין דשלב"ע

כ' התוס' דהכלל שכל מילתא דאיהו לא מצי עביד לא מצי לשוויי שליח שייך גם בדבר שבידו להיות מצי עביד דכיון דעתה אינו מצי עביד א"י למנות שליח והוכיחו זאת מהגמ' ביבמות דהאומר לחבירו כתוב גט ליבמתי לכשאכנסנה אגרשנה הגט פסול דהשליח לא נתמנה בזמן שיכול לכתוב גט, דבזמן שא"י לגרש א"י לכתוב, כש"כ רש"י שם, דבעי' ...
על ידי הערשל
22 ינואר 2020, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

ישוב קו' רע"א ביו"ד שכ"ח על תוס' בנזיר יב.

התוס' מק' על המנהג למנות שליח להפרשת חלה עוד קודם שנילושה העיסה, שהרי זה מילתא דאיהו ל"מ עביד. ותי' תוס' שבידה להביא עיסה מגולגלת ולהפריש חלה עתה כדי שתפטור את הקמח לכשיהי' נילוש, שבדבר שבידו אין חסרון של לא בא לעולם.  ומק' רע"א למה הוצרכו התוס' שתביא עיסה אחרת והרי אפשר מהקמח עצמו להפריש לכשילוש. ו...
על ידי הערשל
23 ינואר 2020, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה דינו של המקלל חמשה מישראל בקללה אחת?

ביתר הרחבה. עי' תוס' בסנהדרין נד: שגופים מחלקים זה רק היכא שיש פס', והתוס' בקידושין עז: סוברים שאי"צ פס'. ועי' שעה"מ שציין רע"א בגהש"ס. וללמוד מקורח ושורט ודאי אין צד דהתם אי"ז אפי' גופים מחלקים אלא ילפי' שיש בהם חילוק כעין חילוק גופים. וההגדרה של גופים חלוקים זה רק בע"ח, ועי' בזה ג"כ בשעה"מ הנ"ל. ו...
על ידי הערשל
25 ינואר 2020, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה?

נראה שכאן אינו שייך לאינו מצווה, דמאחר שקיבלו עליהם נעשו מצווים כחומר שאר דברי סופרים, וא"כ יש להם גם המעלה של האינו מצווה שהכניסו עצמם לחיוב, וגם מעלת המצווה שמקיים מתוך חובה.
על ידי הערשל
26 ינואר 2020, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בתו ובת אשתו

משה נפתלי כתב:
26 ינואר 2020, 01:58
הגע עצמך! כלום לא משכחת הרבה שמות בגוף אחד בצדיקא בר צדיקא, כגון בתו שהיא אשת אחיו ושהיא אשת איש ושהיא נדה, ולאיזה צורך הדה התלמוד ידו על מאורת צפעוני?
עי' בתוס' ישנים על אתר.
 
על ידי הערשל
30 ינואר 2020, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המעגל קרן בבגד כדי שלא יתחייב בציצית כשלובשו - האם נקרא שמפקיע עצמו מן המצוה

נראה שיש כאן סברא שלא ראיתי שכתבו לפני. שאם מה שיטיל ציצית יגרום לו שלא ילך כלל עם הבגד, פשיטא שאין בזה מפקיע עצמו ממצוה כיון שבלא"ה לא יקיים המצוה. ואם באמת לא איכפ"ל להטיל ציצית אז למה שלא יטיל. משא"כ בתרו"מ שודאי אוכל הפירות גם אם יעשר אינו ראוי שיפקיע עצמו מקיום המצוה. ויתכן להוסיף שגם באופן שבי...
על ידי הערשל
25 פברואר 2020, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה בדין 'כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה'

יתכן לבאר, דאשה שרואה בזמן הוסת אין סיבה לתלות שהי' בזמן מוקדם יותר כיון שכל שעה מהיום היא מועדת לראיה. משא"כ ברואה שלא בשעת וסתה שיש סיבה לומר שהראיה לא היתה עכשיו א"כ אין לנו ידיעה אם לתלותה בתחילת העונה או בסופה. ולעולם אימתי שתראה עדיף לומר שעתה התחילה הראיה, וכשאיננו יכולים לומר כך מתחילים להסת...
על ידי הערשל
01 מרץ 2020, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברי ושמא באבידה ובגזילה

השבת אבידה מועיל רק על ידי סימנים. וידועה קושייתו של הפנ"י למה אין בזה דין של ברי ושמא, והרי המוצא אינו מוחזק. ובשם הגר"ח מובא שברי ושמא לא מועיל לקיים את דין ההשבה, ולהשבה צריך בירור. והנה לענין גזילה נחלקו ר"ט ור"ע במי שגזל וחמישה תובעין אותו אם מניח גזילה ומסתלק או שמשלם לכל אחד ואחד. ומשמע שאם ...
על ידי הערשל
29 מרץ 2020, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מחלקים את קריאת התורה?

עי' יומא דף כו שהיו עושים עבודת הולכת איברים לכבש בב' כהנים, א' עד חצי המזבח, ואחד משם ולהלן, משום ברוב עם הדרת מלך, וכמו"כ בריש הפרק שם היו עושים ד' פיסות ולא כולם בפיס אחד משום הכבוד דבבית אלוקים נהלך ברגש. ועי' רשב"א בריש מגילה שכשהיו קוראים ע"י אחד לא היתה הקריאה חשובה בעיניהם לבוא לשמוע, וכשתיק...
על ידי הערשל
30 מרץ 2020, 13:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה אחרונה על כוס ראשון

יש שו"ת שאילת שאול לאב"ד דציריך שחידש בח"א סי' כד- דכל מה שא"א לברך ברכה אחרונה לאחר שיעור עיכול הוא דווקא היכא שהסיח דעתו אבל היכא דלא הסיח דעתו יכול לברך גם לאחר שיעור עיכול ולפי"ז תירץ שלכן לא מברכים ברכה אחרונה על כוס ראשון אע"פ שעבר שיעור עיכול - ונראה לי שהוא חידוש גדול מי שיש לו ראיות בעד או...
על ידי הערשל
02 אפריל 2020, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עדיף? תפילה בציבור עם כובע מלוכלך או ביחידות בלי כובע

תלמוד תורה כנגד כולם כתב:
02 אפריל 2020, 23:44
נו? אני מחכה כבר לתשובה.
לוקח כובע שמגיע עד אזניו, או כובע שעומד לו ברישא דקרקפתא.
על ידי הערשל
05 אפריל 2020, 01:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי עיונים בפרשת צו

אתה רוצה לטעון שרק לגבי עבודה החשיבו אותו ככהן, אבל בעצם דינו הוי למפרע כזר גמור, וא"כ לא חל עליו חיובים של כהן, ולפי"ז הספק שייך גם בכהן הדיוט ביום שהתחנך, ועוד יש להסתפק אם מנחתו נשרפת כמנחת כהן, אמנם נראה שמאחר שעבודתו כשרה א"כ זה נחשב שהוא כהן, ועי' במכות יא: שיש מ"ד שכה"ג שנמצא חלל נחשב למיתת ה...
על ידי הערשל
16 אפריל 2020, 13:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

התפיסה הקדומה היא שטומאה זה מציאות, ואילו התפיסה המודרנית גורסת שזה דין מגזיה"כ, ויש הרבה פוליטיקה מסביב הנושא.
על ידי הערשל
17 אפריל 2020, 13:50
עבור לפורום
עבור לנושא

טבילת אצבע הכהן בדם החטאת

בפרשת שמיני פ"ט פס' ט' בענין עשיית החטאת של יום השמיני כתוב "ויקריבו בני אהרן את הדם אליו" ובפס' יב בענין עשיית העולה כתוב "וימציאו בני אהרן אליו את הדם" וצ"ב שינוי הלשון. ושמעתי לבאר שבחטאת שאופן עבודתה הוא ע"י נתינה על הקרנות היה הכלי של הדם ביד בניו והוא טבל האצבע בכלי, ואילו בעולה שעבודתה בזריקה...
על ידי הערשל
19 אפריל 2020, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכת כהנים מרשות אחרת

פ"ט פס' כב "וישא אהרן את ידיו ויברכם וירד וגו' " וברש"י 'ברכת כהנים'. משמע מכאן ששייך לברך בברכת כהנים את הנמצאים ברשות אחרת, שאהרן היה על המזבח, וירד רק אחר הברכה, והציבור עמדו בפתח אהל מועד, שזה חוץ מן הקלעים.
על ידי הערשל
19 אפריל 2020, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת כהנים מרשות אחרת

רוצה לדעת כתב:
19 אפריל 2020, 01:04
אכן מקור נפלא לדברי הגמ' אפי' עם שבשדות וכו'
אמנם כאן זה יותר מחודש, מפני שלא היה כלל ציבור במקום שבו בירך.
על ידי הערשל
19 אפריל 2020, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים שלא היו

וזה חוץ ממה שיתכן ואינו יכול להוכיח בב"ד את היותו צאצא ביולוגי של הח"ח, כי שמעתי (ממקורות שאינם מוסמכים כלל) שבפנקס הח"ק של ראדין כתוב שאמו של ר"ה היתה בת אשתו של הח"ח מנישואיה הקודמים.
על ידי הערשל
21 אפריל 2020, 00:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נקודה למחשבה "טור אישי" יום השואה

המרד אינו בא לבטא גבורה פיזית, שהיה ברור לכולם שאין מה להתחרות כרגע עם הגרמנים בזה, שהביאו כמה טנקים וחסל, המרד בא להציל את תחושות הנהרגים הי"ד מהשפלה ומבטא את דעתם בעוז שלא מגיע להם למות על כך שהם יהודים. היו בעלי דרגה שלא הרגישו מושפלים, מפני שהרגישו באמת את היותם נעלים, ואינם מושפעים מהמוות. ומסו...
על ידי הערשל
21 אפריל 2020, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נקודה למחשבה "טור אישי" יום השואה

הרב ווינברג בספרו יד שאול כתב דברים חוצבי להבות במעלתם של מקדשי השם מורדי גטו וורשה. וכך כתב (ציטוט מדויק הובא ב"לפרקים, ח"א עמ' קנט): רק מתוך ידיעת המצב כמו שהיה יש להעריך את עלילת הגבורה של ההתקוממות הספונטנית בתוך הגיטו המעונה והמושפל גואלים לכבוד העם הבזוי והשסוי צעירי ישראל שלא יכלו לראות יותר ...
על ידי הערשל
08 מאי 2020, 15:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוטה דף סט. - איך יצא שמעון הצדיק מירושלים

עי' מנ"ח מ' קלו שטעמו של הרמב"ם משום דין לינה על הקרבן, דכה"ג מקריב מנחת חביתין בכל יום, ולפי"ז נראה שצריך רק שתהיה דירתו שם, ואין איסור לצאת לזמן מועט ע"מ לחזור.
עי' דרך חכמה להגרח"ק על הרמב"ם שהבאת שעמד בזה.
על ידי הערשל
18 מאי 2020, 18:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דף ד. יין של מצוה

לגבי מע"ש אינו מוכרח שיש ביטול עשה אף אם מאבדו שלא יהיה ראוי לאכילה, דמבואר בתוס' בהזהב שלמ"ד מע"ש ממון הדיוט מותר מדאורייתא להאכילו לבהמה, וכן בתוס' במכות מבואר שהאוכל מע"ש חוץ לירושלים אם לא ראה פני החומה אינו מבטל עשה אלא עובר על עשה הנלמד ממשמעות דקרא וצרת הכסף, אמנם הרמב"ן בהשמטת העשין מצוה א' ...
על ידי הערשל
04 יוני 2020, 16:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה נגרע

תמיד מי שמביא קרבן חייב להכנס למקדש? לא, ולכן מקריבים את כל שאר הקרבנות על טמאים, חוץ מקרבן פסח משום שצריך להיות ראוי לאכילה, שעיקר מצות ק"פ זה האכילה ממנו, ולכן אין זורקים על הטמאים, ומש"כ איש ווילנא שיש כאן שתי סברות או משום שאינו ראוי לאכילה או שזה דין בפ"ע, כמדומה ששגג בזה ולכו"ע הטעם הוא משום ...
על ידי הערשל
05 יולי 2020, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים

הברכ"ש מחלק בין טמון באש שחייב לכלים בבור שפטור, ויש לו הוכחות לכך, כמדומה שהחזו"א סובר שבשניהם חייבים.
על ידי הערשל
05 יולי 2020, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים

יחצאל כתב:
05 יולי 2020, 14:18
הברכ"ש בונה את דבריו על רש"י ב"ק, ואיני יודע מניין רש"י יידע להמציא כאלו חילוקים, והראיה שלו גם לא נכונה.
אם אתה רוצה להתווכח איתו, תכתוב מה הראיה ומה ההשגה שלך, אם אתה סתם כותב שהראיה לא נכונה למה שנאמין לך יותר ממה שנאמין לו.