החיפוש הניב 23 תוצאות

חזור

על ידי משה נפתלי
07 יוני 2019, 02:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סמך על הרוב ואכל חתיכה והתברר שהיתה חלב, האם מביא קרבן?

בריש פרק החולץ, על הא דתנן 'הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ וְנִמְצָאת מְעֻבֶּרֶת - יוֹצִיא וְחַיָּבִין בַּקָּרְבָּן', כתבו התוס' וז"ל: בְּחוֹלֵץ תּוֹךְ שְׁלשָׁה חֳדָשִׁים אַיְרֵי, דְּאִי לְאַחַר שְׁלשָׁה, אַמַּאי חַיָּב קָרְבָּן, כֵּיוָן דְּרֹב נָשִׁים עֻבָּרָן נִכָּר לִשְׁלִישׁ, וְזוֹ הוֹאִיל וְלֹא הֻכַּ...
על ידי שמואל דוד
19 ינואר 2020, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

לשון כל על פחות מג׳

ידוע מבעלי הכללים שלא שייך לשון ׳כל׳ על פחות מג׳. ועיין תוספות כתובות ח. וברמב״ן עמ״ס מכות ועוד.  והנה בפרשת שמות כתיב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְיָן לֵךְ שֻׁב מִצְרָיִם כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַמְבַקְשִׁים אֶת נַפְשֶׁךָ ועיין רש״י שהכוונה לדתן ואבירם.  לכאורה יש ראיה מכאן דלא ככלל הנ״ל...
על ידי HaimL
20 ינואר 2020, 16:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

למרות שאין עדיין זמנו. מדוע אמר יהודה הוציאוה ותישרף, ופירש"י משום שהיא הייתה בת כהן. הרי לא היו עדים בדבר, שכתוב מפורש בתורה כי כסתה פניה. אלא משום שהוכר הריונה, ולפני מתן תורה אולי היו יכולים להרוג נואפת בכה"ג (שמטעם זה בכלל הייתה מחוייבת מיתה, שהרי הייתה שומרת יבם, ואיסור יבמה לשוק הוא במלקות) א...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

משה נפתלי כתב:
20 ינואר 2020, 23:32
הערשל כתב:
20 ינואר 2020, 23:13
בב"ק כז: כ' תוס' דלא אזלי' רק ברוב דדיינים. ואילו בסנהדרין ג: ד"ה דיני כ' דבכל רובא אזלי' בתרי'.
במחילה, הליכה אחר הרוב בממון בהליכה אחר הרוב בנפשות נתחלף לך.
אין עוררין על כך שהולכים אחר הרוב (ואחר כל רוב) בדיני נפשות.
 

במחילה רבה. אבל לא עיין בתוס' שם.
על ידי HaimL
21 ינואר 2020, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בנמצא הלך אחר הרוב

אם לוקח את החתיכה,  הרי כבר פרשה מהרוב, ואינו דומה לאישה שקידש בשוק, דשמא תחזור לביתה, והדרא לניחותא ובפשטות אם לא אמר לשליח סתם צא וקדש אלא צא וקח לי אישה, וקדש אותה במקום פלוני, שיהיה מותר בכל הנשים שבעולם, שכבר פרשה ממקום קביעותה, ולא הדרא לניחותא. הרי כשתבוא החתיכה לביתו של הלוקח תהי' קבוע במקו...
על ידי HaimL
22 ינואר 2020, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישוב קו' רע"א על תוס' בנזיר יב. בענין דשלב"ע

לדעתי, יש לקיים את קושיית רע"א, דאין אדם מקנה דשלב"ל, יש לומר שהסברא היא שאין כאן גמירות דעת במעשה הקניין, שמא לא יהיה הדבר בעולם (ולכן יש מ"ד שאדם מקנה פירות דקל דעבידי דאתו). וה"נ בגט, שמא לא יהיו קידושין ולא סמכה דעתה לקנות את הגט. אבל אם נגיד שאדם מקנה דשלב"ל, משמע שהקניין חל מעצם המעשה של הקניי...
על ידי חזק וברוך
23 ינואר 2020, 17:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא ניקה עצמו עם מים - ברכותיו לבטלה - היתכן?!

לא יתכן שברכותיו לבטלה, הרי בזמן הגמ' ניקו באבנים ותו לא.
על ידי איש אל רעהו
13 פברואר 2020, 09:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין שבועה חלה על שבועה

ידוע הדין שאין שבועה חלה על שבועה, ולכן הנשבע שלא אוכל כיכר זו וחזר ונשבע שלא אוכלנה אינו חייב אלא אחת. ויש להקשות דאף אילו נימא שבועה חלה על שבועה אין לו להתחייב יותר מא', עפ"י מה שנח' סומכוס וחכמים בשוחט בהמה ובת בתה ואח"כ שחט הבת שהיא אם ובת ועובר פעמיים על אותו ואת בנו ולחכמים לוקה א' מפני שעבר...
על ידי קדמא ואזלא
13 פברואר 2020, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין שבועה חלה על שבועה

היינו דאיכא בין הך טעמא דאין אחע"א ובין טעמא דמושבע ועומד, דלטעמא דאין אחע"א גם האיסור השני חייל אלא דאין עונשין עליו לענין קרבן ומלקות, אבל איסורא מיהו רכיב עליה אבל לטעמא דמושבע ועומד לא מצי למיסר אנפשי' כלל ואין כאן חלות השבועה כלל. מה שכתבת שאיסורא הוא דרכיב עלי' זה חידוש של הפמ"ג והאחרונים האר...
על ידי HaimL
13 פברואר 2020, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין שבועה חלה על שבועה

והרי חילל כל שבועה ושבועה בפני עצמה, אבל סו"ס הלאו הוא אחד 'בל יחל' וגם מי שאכל נבילה וחזר ואכל אף שעבר פעמיים על האיסור אינו חייב שתים לולי שיהי' התראות מחלקות. זאת בדיוק טענתי. כאשר הוא נשבע, וחזר ונשבע, הוא הוליד איסור חדש, ובלתי תלוי, על כל שבועה ושבועה. ולכן, אם התרו בו שלא לאכול את הכיכר, הרי...
על ידי יהודי רציני
25 פברואר 2020, 00:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת הגפן בכוס של ברכה

תעיין שם אולי יהיה לך לעזר-
posting.php?mode=quote&f=8&p=114275&multiquote=114425


זה הקישור לכל האשכול ובתוך הדברים נידון שם הנושא הנ"ל (הקישור הקודם מפנה רק לתגובתו של הרב אמת מארץ תצמח בנושא הנ"ל).
viewtopic.php?f=8&t=8595&p=114487#p114275
על ידי שאר לעמו
29 מרץ 2020, 18:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור פסק הרבנים לא להתפלל בביהכ"נ-האם מצטרפים אנשי בבתים

לא הבנת נכון (תתפלל בלי מנין אבל אל תעשה הלכות מנין קורונה, השו"ע לא משתנה).
אבל אני הבנתי משהו:
שיש לא מעט ניקים משועממים שהינם העושים והמעשים בעיני קורונה בפורום לתורה, שהפך את שמו ל'פורום קורונה'..
על ידי אמונה ובטחון
30 מרץ 2020, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה אחרונה על כוס ראשון

מחילה מכבוד תורתו
יעויין המהר"ח או"ז שהבאתי לעיל שכתב בהדיא שיברך ברכה אחרונה שלא יעבור שיעור עיכול
על ידי מלך שבא
01 אפריל 2020, 03:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?

אבל אם בשניהם יש כזית או שבשניהם אין כזית - תרומה חמורה אע"פ שהיא מועטת מהטבל. מנין? הרי כל משהו זה עוד איסור. לא הבנתי תלמוד בבלי מסכת יומא דף פג עמוד א טבל ותרומה תנאי היא דתניא מאכילין אותו טבל ואין מאכילין אותו תרומה בן תימא אומר תרומה ולא טבל, אמר רבה ... כי פליגי בדלא אפשר בחולין מר סבר טבל ח...
על ידי איש ווילנא
03 אפריל 2020, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריאת התורה במנין מרפסות

הערשל כתב:
03 אפריל 2020, 00:21
איש ווילנא כתב:
03 אפריל 2020, 00:16
רק אשמח אם תציין למקומו של הראב"יה
מצאתי אותו בחיפוש באוצר החכמה, אחפש שוב, נראה מתי.

חיפשתי ומצאתי בברכות סימן קלד. 
 
על ידי הכהן
17 אפריל 2020, 14:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת אצבע הכהן בדם החטאת

הערשל כתב:
17 אפריל 2020, 13:50
ושמעתי לבאר שבחטאת שאופן עבודתה הוא ע"י נתינה על הקרנות היה הכלי של הדם ביד בניו והוא טבל האצבע בכלי, ואילו בעולה שעבודתה בזריקה הוזקקו ליתן את הכלי לידו של אהרן, ולכן בחטאת לא היה אלא הקרבה ואילו בעולה המציאו, ומבואר בב"מ דף ב. דומצאתה דאתא לידיה משמע.
כן כתב בהעמק דבר
על ידי יואל נהרי
19 אפריל 2020, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת כהנים מרשות אחרת

מה שכתבת שהוא ברך את העם על המזבח, לא ברירא כ"כ. ספרא שמיני - מכילתא דמילואים (כט) וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם זה מקרא מסורס ואין ראוי לומר אלא וירד מעשות החטאת העולה והשלמים, וישא אהרן את ידיו ויברכם שבירידתו נשא את כפיו ובירך את העם. ועי' גם ירושלמי תענית פ"ד ה"א, ובמפרשים שם. [ויש שביארו שם ש...
על ידי נבשר
21 אפריל 2020, 22:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה משמעות יש לקריאה?

הערשל כתב:
21 אפריל 2020, 22:28
הרב מרגליות מניח בוודאות שכן יש ברכה ע"ז.
היכן ?
עיין בקישור קודם שהובא לעיל שם הרב מרגליות מדבר על הרבה הרבה מקרים למשל ברכה בסמיכה.
על ידי סלקא דעתך
24 אפריל 2020, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרנא הב"ח - יומא דהילולא כ' אדר

הערשל כתב:
23 אפריל 2020, 17:41
פעם שמעתי שכתב את ספרו בגיל כ"ד . מישהו יודע לאשר או להכחיש.

ככל הידוע לי זה כתוב על הש"ך
על ידי משה נפתלי
24 אפריל 2020, 15:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת אצבע הכהן בדם החטאת

שמעתי לבאר שבחטאת שאופן עבודתה הוא ע"י נתינה על הקרנות היה הכלי של הדם ביד בניו והוא טבל האצבע בכלי, ואילו בעולה שעבודתה בזריקה הוזקקו ליתן את הכלי לידו של אהרן, ולכן בחטאת לא היה אלא הקרבה ואילו בעולה המציאו, ומבואר בב"מ דף ב. דומצאתה דאתא לידיה משמע.     מספר 'פנים יפות': ומ"ש גבי חטאת 'ויקריבו' ...
על ידי שירת הלווים
27 מאי 2020, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס פרקטי - איך לא נהפוך את חג השבועות ל'יום עינויים' (ביטול עשה דאורייתא!)

שמעתי אמרה יפה שהליטאים לא יכולים להתחבר לשום חג בלי שהוא יום דין ואידך זיל גמור
על ידי מכל מלמדי השכלתי
04 יוני 2020, 09:18
עבור לפורום
עבור לנושא

אודות הגמרות המנוקדות בהוצאת 'עוז והדר'

בס"ד   אודות הגמרות המנוקדות בהוצאת 'עוז והדר'  - דרך הכרעת הספקות בניקוד 'תלמוד בבלי המנוקד והמפוסק - עוז והדר' כחלק מההתפתחות המבורכת בשדה הספר התורני יצאו לאור בשנים האחרונות כמה מהדורות של גמרא מנוקדת ומפוסקת, למעשה בכל שלל הגמרות המפורשות ניקדו המוציאים לאור את מילות הגמרא המשולבות בתוך הפירוש....
על ידי אביגדור אהרן
03 ספטמבר 2020, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקפת הראש אצל הספר

שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן קלט ישאו הרים שלום לנופך ספיר ויהלום יגדל כסאו וירום קרנו ה"ה הרב הגאון הגדול האמתי המפורסים כערוגת הבשם נ"י ע"ה פ"ה כקש"ת מו' עקיבא איגר ני' אב"ד ור"מ דק"ק פרידלאנד. אשר בדק לן מר מנ"ל היתר סריקות פאות הראש למאן דמחמר בש"ע י"ד סי' קפ"א אפי' במספריים כעין תער משום...