החיפוש הניב 34 תוצאות

חזור

על ידי רז בן ציון
22 ינואר 2020, 17:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסורות הגננות

ומה בנוגע לחג השבועות מתן תורה??
כל גן שולח כתר לוחות הברית, למרות שבו ביום לא היו שום לוחות, רק שמיעת י' הדברות.
את הלוחות הוריד משה אחרי 40 יום, שברם, ואז עלה שוב 40 יום, ושוב 40 יום.
על ידי רז בן ציון
22 ינואר 2020, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע בסדרת העשרות הראשונה מקדימים את היחידות ומהשניה והלאה מקדימים את העשרות?

כה"ר במבי היקר - פסוקיך עוסקים בפרים וערים ואלפים, וכן בשנים. אבל לענין ימים, בדרך כלל פותחים ביחידות ולא בעשרות. מקור החילוק - שו"ע אה"ע קכו, ה: הגה: ויכתוב בשנים מנין המרובה קודם, אבל בימים יכתוב מנין המועט קודם, והעיר הגר"א בלשונו הקצרה - שכן הוא במקרא. ובט"ז שם נתן סימן לדבר "שנים רבות, ימים אחד...
על ידי רז בן ציון
22 ינואר 2020, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרטי דינים ב"לועג לרש"

בענין נתינת צדקה - הרגילות בקברי צדיקים שמניחים קופת צדקה על הציון ממש.
ושמא יש ללמד זכות על כמה מקומות דא"ז לועג לרש, כיון שממילא הכסף לא מגיע לצדקה..
מיהו עכ"פ דעת הנותן לצדקה, וצל"ע בספ"ק דב"ק הכשילם בבנ"א וכו'.
על ידי רז בן ציון
25 ינואר 2020, 19:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשת חיל

אולי זה בכלל לכבוד הבעל:
נוֹדָע בַּשְּׁעָרִים בַּעְלָהּ בְּשִׁבְתּוֹ עִם זִקְנֵי אָרֶץ: 

זו כוונתי האישית בכל אופן...
על ידי רז בן ציון
25 ינואר 2020, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות כ' ע"ב, נשיאות פנים לישראל, ובענין "פשוטו של מקרא"

א. יש לציין שהרא"ם עה"פ "לא ישא פנים" (דברים י, יז) מפרש פשטיה דקרא כתוס' - לא ישא פניכם. וכ"מ באלשיך שם. ויתכן טעמם דנשיאת פנים לזקן היינו מחמת חשיבותו של זקן, דומיא דהדרת פני זקן. (ועדיין יש לפרש כמהרש"א). אגב יש להעיר על חילוק יסודי (לדעתי) בין תוס' בנדה לתוס' בר"ה: בתוס' ר"ה משמע דקו' הגמ' היא ...
על ידי רז בן ציון
26 ינואר 2020, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רצון בעלה

מעניין לציין את דברי תרגום יונתן עה"פ "והוא ימשול בך" - והוא יהא שליט בך למיזכי ולמחטי. וביאר בעל הבני יששכר בזה"ל: כדאשכחן בגמרא דנדרים במעשה דבבא בן בוטא דתברא האי איתתא על רישיה תרין בוצינון ואמר לה את עשית רצון בעלך יהי רצון שיצאו ממך בנים כבבא מן בוטא, הגם שהוא עבירה לפי דעתה לילך ולהכות על ראש...
על ידי רז בן ציון
28 ינואר 2020, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות כב: - הגהות הב"ח אינן מהב"ח?

הגהות הב"ח נדפסו כמעט 200 שנה לאחר פטירתו,
יתכן שבמשך השנים נוספו הגהות בשולי הדף, שבטעות יוחסו אליו,
כפי שטוען הרב מונדשיין במאמר שפורסם בקובץ מוריה:

image.png
על ידי רז בן ציון
28 ינואר 2020, 09:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

עפר ואפר כתב:
27 ינואר 2020, 23:11
(אודות אשתו גאמילא)
במקור שהבאתי לעיל מוזכרת אשתו בשם חנה.
בהמשך הוא מזכיר שהיא היתה גלגול של כלבא שבוע.
[אגב, היתה לו בת בשם 'אניגלא', שמתה בימיו. ואולי נתחלפו 'גאמילא - אניגלא']
על ידי רז בן ציון
28 ינואר 2020, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב:
28 ינואר 2020, 22:49
מאמר עקבתא דמשיחא
עקבתא דמשיחא 1.PDF
עקבתא דמשיחא 1.PDF
עקבתא דמשיחא 2.PDF
עקבתא דמשיחא 2.PDF
על ידי רז בן ציון
29 ינואר 2020, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המוציא מחבירו עליו הראיה האם יש עניין להחמיר

המוציא מחבירו עליו הראיה האם יש עניין להחמיר שו"ע מפורש בחו"מ סי' עה סעיף ט': מנה לי בידך שהלויתיך או שהפקדתי בידך, והלה אומר איני יודע אם הלויתני או אם הפקדת בידי, ישבע היסת שאינו יודע ופטור. ואם בא לצאת ידי שמים ישלם. ובסעיף י': לא תבעו אדם אלא מעצמו אמר לחבירו הלויתני או הפקדת אצלי או גזלתיך ואי...
על ידי רז בן ציון
29 ינואר 2020, 09:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לדעת בעל פה מסכת

משבט הכהונא כתב:
29 ינואר 2020, 09:08
חותן יהושע
חוסן יהושע
משבט הכהונא כתב:
29 ינואר 2020, 09:08
בנבחי הסוגיא
בנבכי הסוגיא
משבט הכהונא כתב:
29 ינואר 2020, 09:08
ההרים והגבהות
ההרים והגבעות

ייש"כ על העצות המועילות
על ידי רז בן ציון
29 ינואר 2020, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

יצחק כתב:
29 ינואר 2020, 19:55
משום שהמן היה נבלע באיברים
שאלתך היא שאלת הגמ' ביומא עה ע"ב:
אלא מה אני מקיים ויתד תהיה לך על אזנך, לאחר שסרחו, אמר הקב"ה אני אמרתי יהיו כמלאכי השרת עכשיו אני מטריח אותם שלש פרסאות.
ופרש"י - לאחר שסרחו - שנתלוננו על כך שאמרו בלחם הקלוקל. 
על ידי רז בן ציון
29 ינואר 2020, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

וא"כ היאך יתפנה? שהרי צריך לצאת חוץ לג' מחנות. עי' רמב"ם שפסק דין זה רק לשעת מלחמה - ספר המצוות עשין קצ"ב, והל' מלכים פ"ו הי"ד. ולעצם הנידון - יתכן שלא הוצרך למעשה, שהרי כתב המשך חכמה שכל זמן המדבר לא היה רוצח בשגגה, דכתיב אחר מיתת אהרן ויבכו אותו כל ישראל, ואם היה רוצח בעיר מקלט א"כ היה אחד ששמח.....
על ידי רז בן ציון
29 ינואר 2020, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

חזק וברוך כתב:
29 ינואר 2020, 20:29
היכן התפנו כל אותם הימים?
אבן עזרא עה"פ כותב שבלילה היו יוצאים לצרכיהם. ומדוייק לשון הכתוב שבעת ימים.
עוד הביא בשם חכ"א שעשו חפירה בחצר אהל מועד, והעיר עליו שא"ז מסתבר.
על ידי רז בן ציון
29 ינואר 2020, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפקר בית דין הפקר לענין איסור בל יראה

נשאל בזה הגר"מ קליין בשו"ת משנה הלכות (ח"ו סי' צט),
ותשובתו בב' דרכים:
א' - אין כח ב"ד יפה להפקיר ממון ישראל אלא במקום קנס.
ב' - הפקר ב"ד הוא מדרבנן, וחמץ דאו', אע"פ שאינו ברשותו עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו.
על ידי רז בן ציון
30 ינואר 2020, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם המסתכל על עצמו במראה.

נתן הבבלי כתב:
29 ינואר 2020, 23:38
אדם נאה מאוד שרואה עצמו במראה, האם יכול לברך ברכה זאת על עצמו?
אולי גם יברך "שחלק מחכמתו ליראיו"?
מוטב שיכוון בחונן הדעת
על ידי רז בן ציון
30 ינואר 2020, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם המסתכל על עצמו במראה.

מזכיר לי סיפור על אותה אשה ששאלה את הרב אם די לה בהדלקת נר אחד לשבת מול המראה, כיון שיש נר נוסף במראה.
והשיב לה הרב, אה"נ, אלא שגם האשה שבמראה צריכה ב' נרות...
על ידי רז בן ציון
30 ינואר 2020, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאווה ובושה צועדים יחדיו?

הרב אבינועם העיר סתירה בין הגמ' בפסחים לפרקי דר"א, האם ארי יש לו בושת פנים. אכן הערה חשובה. חיפשתי ומצאתי בהערות הגרי"ש אלישיב במס' פסחים שם שכתב: ואין לו בושת פנים - פירוש שאינו מרגיש ואינו חושב שעושה דבר שאינו הגון. נראה שכונת הגמ' כאן בהשוואה לאדם שאינו מודע למעשיו כ"כ (חוסר טאקט בלע"ז), ואולי יש...
על ידי רז בן ציון
30 ינואר 2020, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי רז בן ציון
31 ינואר 2020, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב מנשה מאיליא

רבי מנשה מאיליא.PDF
על ידי רז בן ציון
31 ינואר 2020, 00:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב מנשה מאיליא

יש קיצור תולדותיו מאת נכדו, בפתיחת ספר אלפי מנשה
רבי מנשה מאיליא2.PDF
על ידי רז בן ציון
02 פברואר 2020, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי

אי אפשר שלא להזכיר בנושא זה את תנחום שיפטן - לוחם הלוח העברי שלא התייאש לעולם. מדובר ברואה חשבון ירושלמי, שיש לו אובססיה: להיצמד לתאריך העברי ולהתנתק כליל, לחלוטין, ממש, מכל זיק של תאריך אזרחי. עד כדי כך שלמרות היותו רו"ח שמגיש דו"חות לרשויות המס, לא מוזכר בהם התאריך האזרחי כלל. יום הגשת הדו"ח מופיע...
על ידי רז בן ציון
02 פברואר 2020, 15:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי

סופר כתב:
30 ינואר 2020, 20:01
תודה רבה
מהחתם סופר משמע שכל האיסור זה למנות את החודשים לפי מניינם, ולפי זה נראה שאין איסור לכתוב ינואר וכו'.
יש לציין שגם פורומנו המכובד מקפיד לציין את התאריך בראש העמוד עם שם החודש (ינואר, פברואר..) ולא עם מספרו.
אינני יודע אם זו הסיבה, עכ"פ זה תואם למה שכתבת בדעת החת"ס.
על ידי רז בן ציון
02 פברואר 2020, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וינוחו בה\ וינוחו בה\ וינוחו בם

וינוחו בה\ וינוחו בה\ וינוחו בם מה הגירסא הנכונה והאם תלוי בתפילות הושמט "וינוחו בו " (כנראה מבלי משים). בערבית הנוסח הוא וינוחו בה, ובשחרית וינוחו בו, ואילו במנחה יש ב' גירסאות: וינוחו בו או וינוחו בם. הזכירו החברים ד' המג"א (רסח, ג) שכתב בשם כנה"ג כנ"ל לענין ערבית ושחרית, ובמנחה נקט וינוחו בם. וב...
על ידי רז בן ציון
02 פברואר 2020, 22:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וינוחו בה\ וינוחו בה\ וינוחו בם

בסידורים המדויקים זה לא כתוב וצ"ע אכן צ"ע מדוע לא סידרו הסדורים כמ"ש הפוסקים. כ"ה הנוסח כבר בתשו' רב נטרונאי (סי' עד), ובסדר התפלות להרמב"ם. וכ"כ האחרונים - פתה"ד רצב, ד; חס"ל סי' רצב; שו"ע הרב רסח, ו; ערוה"ש רצב, ה; קצש"ע עו, ג; כה"ח רסח, ב; יחו"ד ח"ה סי' ל; אמנם ראיתי בספר הנהגות ופסקים להגרי"ח ז...
על ידי רז בן ציון
02 פברואר 2020, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וינוחו בה\ וינוחו בה\ וינוחו בם

ayedavid כתב:
02 פברואר 2020, 22:25
זכור לי תוס'
יש תוס' בפ"ק דכתובות (ה.) שכ' דשבת לשון זכר ולשון נקבה.
אבל לא מוזכר שם השמש והירח. אולי זה מקום אחר.
על ידי רז בן ציון
03 פברואר 2020, 09:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך השתמש מרדכי בהמן שהיה ע"ז?

מננין לך שהיה ע"ז? גמ' מגילה י: אמנם במדרש רבה לא משמע כן, שאמרו שם (פרשה ז): מה עשה המן, עשה לו צלם מרוקם על בגדיו ועל לבו, וכל מי שהיה משתחוה להמן היה משתחוה לע"ז. וכן בפרקי דר"א (פרק נ): ומה עשה המן, עשה לו תבנית גלולים מרוקם על בגדיו וכו'. מאידך במ"ר שם נזכר ג"כ כמו הבבלי - ורשע זה עושה עצמו ע"...
על ידי רז בן ציון
03 פברואר 2020, 10:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש קנאה אצל מלאכי השרת?

כתב הט"ז בחיבורו דברי דוד עה"ת (בראשית בראשית א, כו): ויתקנאו בו. וקשה דהא מלאכים אין ביניהם קנאה כדאיתא פרק ר"ע: כלום קנאה יש ביניכם. והרא"ם כתב בזה דכיתות כיתות יש בזה והאריך בזה להביא ראיה מכמה מקומות שנתקנאו מלאכים בבני אדם. וגור אריה האריך טפי לפי דרכו. ולי נראה דלק"מ דודאי בין המלאכים עצמם אין...
על ידי רז בן ציון
03 פברואר 2020, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 5 שמועות וסיפורים - מרן הגר"ח

שאלו את ר' חיים בדרכו ללדרמן או ממנה, היכן נמצא המקור של המהר"ל שתחיית המתים תחילתה במערת המכפלה. סיפור זה שמעתיו לפני כ-3 שנים מפי בעל המעשה, הרב יהושע הרטמן, מהדיר ספרי המהר"ל. עיקר מלאכתו היא למצוא מקורות בחז"ל לדברי מהר"ל (שכידוע לא ציין מקורותיו), ולשם כך פנה לר' חיים. הוא סיפר שר' חיים ממש עב...