החיפוש הניב 29 תוצאות

חזור

על ידי מהבהב בחושך
21 ינואר 2020, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת אבידה במקום שמציאות האבידה נעשית על ידי הבעלים

בענין וודאי הינוח במקום המשתמר קצת.
עי' בנ"י שכתב דחיישי' דילמא שכחו שם, ןוע"כ חשיב אבידה. ובהחילוק בין משתמר קצת למשתמר לגמרי, י"ל בב' אופנים, הא' דבמשתמר קצת חיישי' טפי דילמא יוזק לבעלים, -אף בלא שכחו- שיקחנו אדם שאינו הגון. או דאיכא טפי למיחש דילמא שכחוהו.
על ידי מהבהב בחושך
21 ינואר 2020, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסרטון שעזר לי מאוד לכוין ב"השיבה שופטינו".

לא אמרתי אבל להתלונן על ציבור שמבקש להקים משפט התורה בארץ? בושה חרפה וזעזוע, לו היו מבקשים להקים משפט תורתינו בארץ יששראל, לחיי. הבעיה שהם מבקשים להקימה במדינת ישראל, כחלק ממוסדותיה,מתוך תפיסה שדרכה ועל ידה תבוא גאולתנו. ומתוך כך בקשתם כי מדינת ישראל תקים מוסדות משפט עפ"י תורה. זהו עיוות גמור. יען ...
על ידי מהבהב בחושך
27 ינואר 2020, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יחס התורה כלפי האישה

בפסוק ודבק באשתו, התורה מתארת את טבע האדם לאחר נישואיו לעזוב את הוריו ולהידבק באשתו. ומכאן בלבד אין להוכיח על השקפת היהדות שאהבת האיש והאשה, היא ערך לכשעצמו.  לדעתי, ענין הפרשה שם יותר נוטה, כי בריאת האשה מצלע האדם, כי בזאת היא עצם מעצמיו, ושייך "והיו לבשר אחד". ובזה יתקיים כראוי מאמר השי"ת, 'לא טו...
על ידי מהבהב בחושך
27 ינואר 2020, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

כפי שהבנתי מתוך קריאתי באשכול, לא מצאתי טענה עקרונית נגד יותר יעיל יותר או פחות. וכן האם יש בכוחנו ובדעתנו לחדש צורה חדשה בלימוד התורה, והאם יש פה משהו עקרוני חדש. אכתוב כאן כפי מה שהבנתי מכמה ת"ח לסיבת התנגדותם. באמת שהסברת הענין דקה היא. ומקווה שיעזרני השי"ת להעביר הדברים אל הכתב בלי לפגוע בדקותם ...
על ידי מהבהב בחושך
29 ינואר 2020, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אם לא יערב אדם את דעתו האישית ויראה שאינה מסתדרת עם התורה איך תשתנה דעתו ותהפוך לדעת תורה? תמיד יהיו לו שתי דעות זאת האישית וזאת של התורה. וכפי מה שהבנתי בבית מדרש הגר"א ס"ה נותנים ביטוי לדעה האישית (מה שבהרבה מקומות משתיקים)תוך התבטלות מוחלטת לדעת ראשונים במחשבה שניה - אם הבנתיך נכון, כוונתך שכל א...
על ידי מהבהב בחושך
29 ינואר 2020, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אז אולי כדאי להושיב ב"ד של שבעים חכמי הפורום, והם יחליטו אם מרגיש להם טוב או לא בעיני הגישה הזו שיושבים כאן אנשים אנונימיים, כבודם במקומם מונח, ובקלילות שכזו קובעים על אחרים שהם קלילים ומבטלים את באימה וביראה וכו', הרבה יותר שטחית וקלילה, וגם בה אין שמץ של אימה ויראה באיזו זכות, רבי מהבהב, אתה אומר...
על ידי מהבהב בחושך
31 ינואר 2020, 13:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בעצם אני חושב שר' דוד כהן צריך לדבר נגד פורום לתורה. הגר"ד כהן אינו אדם משועמם כלל וכלל. הגר"ד רואה בישיבתו תופעה, שבחורים מקבלים תפיסת עולם שלדעתו מעוותת, והוא מדבר על כך בישיבתו למנוע את אותה תופעה. [הוא מדבר עם בחורים גם באופן אישי]. הוא אינו איש מלחמה כלל וכלל. הוא מרגיש -ובצדק- אחריות על ישיבת...
על ידי מהבהב בחושך
31 ינואר 2020, 13:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הקב"ה מונה דפים או שעות

האמרה כי הקב"ה מונה שעות ולא דפים היא חלקית.
הלוא הקב"ה מונה ההשגה, העמל, השקיעות, החיבור וההתקשרות.
עיקר הנושא הוא איפה דעתו שכלו וחייו מונחים.
על ידי מהבהב בחושך
02 פברואר 2020, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה חדשה: סיפור יצי"מ בשעת פדיון הבן!

מלך שבא כתב:
01 פברואר 2020, 23:39
ועוד יש להעיר, דא"כ תהיה מצות סיפור יצי"מ בשעת קיום כל המצוות, ע"פ הכתוב בפ' ואתחנן
שמעתי מהגר"נ רוטמן שליט"א, שנחלקו בזה הגרי"ש זילברמן והגר"ש אויערבאך זצוק"ל.
הגרי"ש זילברמן נקט שאינה בכל שעה. והגר"ש נקט שהיא בכל שעה שישאלנו עפ"י הפרשה שהזכרת.
ולא שמעתי שרש טעמיהם.
על ידי מהבהב בחושך
04 פברואר 2020, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

חבל שכל דיון עכשוי שמתחיל כענייני יורד לדיוטות הללו.
על ידי מהבהב בחושך
19 פברואר 2020, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!

haiosi כתב: ↑10 פברואר 2020, 11:46 אדם אינו גדל מהמאכלים שהוא אוכל, אלא ממה שהוא מעכל. כך, אין אדם גדל בתורה ממה שהוא לומד, אלא ממה שנשאר אצלו מלימודו, ושמור בזיכרונו בשם ר' יצחק הוטנר, שלמי שמחה עמוד קעד אדרבה אולי זה ראיה להיפך כי אם לומד מהר ואינו זוכר אינו גדל. באמת לא מובן מה רצה להוכיח מזה. ן...
על ידי מהבהב בחושך
23 פברואר 2020, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אורך החצאית על פי ההלכה

לפי המ"ב יתכן ולא צריך גרביים מדין ערוה כלל (רק מדין צניעות וכמו גברים ולפי המקובל) וכן כתבו הגר"מ פיינשטיין (אגרות משה ח"ז) והגרש"ז אויערבאך (מנחת שלמה ח"ג סי' ק"ב), שאם נוהגים כהמ"ב שתחת הברך אינו שוק, מעיקה"ד דצניעות א"צ גרביים כלל במקום שנהגו בלא גרביים. [דאל"כ הוי כלא שומרת דת יהודית]. וע"ש שה...
על ידי מהבהב בחושך
23 פברואר 2020, 14:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על אמינות הגרפולוגיה

אינני מבין בתורה זו אמרתי לא אתייחס אך זה כן לפני שנים ישבתי בהרצאה של גרפולוג מסוים שהראה את יכולותיו על לוח עם מלל שנכתב על ידי הנוכחים משום מה הייתה לי תחושה שהוא (כמעט ו) לא מאבחן את הכתב, אלא בעיקר את התכונות הקלות שכל בר בי קיו בן חד יומא יכול לאבחן מיד אם רק ישב איתו שתי דקות כמו בן אדם עז א...
על ידי מהבהב בחושך
01 מרץ 2020, 08:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

מכל מקום, יש מושג של ניגוד עניינים  ועל כן נראה שהרב יעביר את הדו"ח לחכם אחר. ממש נכנסו לך ההשקפות הציוניות כארס של עכנאי... ממתי יש בתורה מושג של ניגוד עניינים??? והלא חכם רואה טריפה לעצמו! הלא היה צריך לחדש בנגעים ובשוחד שזה בעיה ואם לא - היה מותר לקחת שוחד! תמהני. השוחד יעוור עיני חכמים באגרות ח...
על ידי מהבהב בחושך
01 מרץ 2020, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

השוחד יעוור עיני חכמים באגרות חזו"א האריך בזה בלשונו הזהב. ותורף דבריו כי הת"ח מסולק הוא לחלוטין מנגיעה. ולכן רואה טריפה לעצמו. ולעניין השוחד המעוור עיני חכמים, כתב שם שהוא מגזירת הכתוב, והלכה מסויימת במשפט.  עיין שם באורך. ובפחד יצחק שבועות העתיק דבריו. קילסם. ופירשם בדרכו. דברי החזון איש בזה הם ד...
על ידי מהבהב בחושך
01 מרץ 2020, 17:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי אברהם אבועלפיא

ואמירת חלקם על רבם שהוא יהי' המשיח (שכבר על התנו"א אמרו כן כמבואר בסנהדרין צח, ב – וכן אמרו בכל הדורות על רבים מגדולי ישראל) – תקרא הדרדרות?! בגמרא שם לא נזכר שאמרו כן בבירור. אלא אם הוא מן החיים הרי הוא כזה. וביותר פירש"י שם, אם יש דוגמתו בחיים. ולא נקטן בבירור מאן הוא. בקשר לשאר הדורות, אשמח אם ת...
על ידי מהבהב בחושך
18 מרץ 2020, 20:02
עבור לפורום
עבור לנושא

מצות בהכשר בד"ץ

מנהג רוב מוחלט של בני התורה שאני מכיר להקפיד במצות בפסח על מצות מ'חבורה' שהם/קרוביהם שותפים בקיומה.

וכל זאת למה??

האם משהו לא טוב במצות בבהכשר בד"ץ העדה החרדית??
על ידי מהבהב בחושך
19 מרץ 2020, 20:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדרש בהוצאת שלמה בובר - האם נחשב כמקור מוסמך?

הובא כאן פעם כמדומני שהובא במשנה ברורה -שער הציון- באיזה מקום. והגרח"ק למד שאפשר לסמוך עליו.

כמדומני שראיתי ג"כ מהג"ר הלל זקס זצ"ל שאפשר לסמוך בשם הגר"ש היימן. ואבדוק בעזה"י.
על ידי מהבהב בחושך
19 מרץ 2020, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לכבוד איש אל רעהו כנראה שאתה מזמן כבר לא היתה בחור ישיבה, המציאות היום שכל בחור קצת מוכשר שואל את עצמו את השאלות שמציף הרב עינבל גם בלעדיו, ולכן לבחורים כאלו יש מזל שיש את הרב עינבל שעוזר להם לפתור את שאלותיהם בראי ההלכה. זה מגוחך להתייחס כלל לשאלות הללו. איך אמר הרב שרייבר? גן ילדים. מה תענה לבחור...
על ידי מהבהב בחושך
26 מרץ 2020, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מה תענה לבחור ששואל כאלה שאלות? אם תענה לו בסגנון הזה הוא כנראה לא יבא שוב אליך לשמוע את דעתך נכון הוא שלענות לו במסורת זו לא קושייא זה לא לענות. ורק מביא זלזול יותר במערכת. אבל, לדעתי הענייה, זה לא אומר שצריך לאשר שזו קושייא. ולענות לו מדוע זה כן מתאים וכדומה. הבה נשאל עצמנו שאלה. לראשי הישיבות של...
על ידי מהבהב בחושך
26 מרץ 2020, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מה תענה לבחור ששואל כאלה שאלות? אם תענה לו בסגנון הזה הוא כנראה לא יבא שוב אליך לשמוע את דעתך נכון הוא שלענות לו במסורת זו לא קושייא זה לא לענות. ורק מביא זלזול יותר במערכת. אבל, לדעתי הענייה, זה לא אומר שצריך לאשר שזו קושייא. ולענות לו מדוע זה כן מתאים וכדומה. הבה נשאל עצמנו שאלה. לראשי הישיבות של...
על ידי מהבהב בחושך
31 מרץ 2020, 16:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האחוזים של החולים החרדים בבתי החולים

לא יודע מה אתם מדברים לפי רשימה שהתפרסמה היום ממשרד הבריאות בבני ברק יש חולים פי שניים מתל אביב. [תל אביב גדולה פי שניים לפחות מבני ברק...] מנכ"ל מכבי אמר היום (לא בהתרסה כ"א בקריאת 'הצילו' למשרד הבריאות) באחת מרשתות התקשורת כך: כי יש למכבי כמליון מבוטחים במרכז. מתוכם כמאה אלף בבני ברק. במרכז יש למכ...
על ידי מהבהב בחושך
31 מרץ 2020, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כוס מלא

כוס מלא הכוונה כמו שממלאים לאדם חשוב, ולא מביאים לו כוס חצי ריקה, גם אם היא גדולה. ואין הכוונה למלא עד למעלה, שלא עושים כך למלך, ואין זה דרך כלל. וכ"כ הגרשז"א אתה יודע מקורות לדין הזה? שמעתי פעם מהגרמ"מ פרבשטיין ר"י חברון, שאמר בשם אביו כי פשוט שכוס מלא אין הכוונה לגמרי אלא כעין 'כוס תה מלאה'. כלשו...
על ידי מהבהב בחושך
01 אפריל 2020, 08:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה יין שותים בליל הסדר?

מעניין לעניין באותו עניין. רבותינו הצרפתים שאמרו כי היין שבמקומם חלוש הוא ואינו צריך מזיגה, כיוונו שהמזיגה אסורה ומבטלת ממנו את חשיבות היין. או שרק חיוב מזיגה המבואר בגמרא איננו, אבל אם חפץ יכול למוזגו כמבואר בגמרו על דדרי ריבעא אתלת מיא. מחיפוש קצר שעשיתי לא מצאתי בשו"ע ונו"כ בהלכות קידוש ובהלכות ד...
על ידי מהבהב בחושך
01 אפריל 2020, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית

מאיזה יום הוידיאו הבא? קיבלתי במייל, וחשוב לי לדעת. מרן שר התורה אינו יודע מהמגפה כיום ה ניסן תשפ.mp4 נ.ב. לכל בעלי האחריות שהבטיחו שלא יהיו חולים מהכוללים התפרסם שיש בכולל בית הלל בב"ב 26 חולים. בעל האחריות הוא מרן הגר"ח. וכיהודים מאמינים בני מאמינים פשוט וברור שבלא לימוד התורה באותו זמן שהורה מרן...
על ידי מהבהב בחושך
07 אפריל 2020, 12:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כנגד ארבעה בנים

כידוע הרבה דרושים נאמרו בזה. ואשתדל שלא לכתוב בכאן אלא דברים הקרובים לפשט. אף שקשה להימלט מן הדרושים המפולפלים בזה. הנה הרשע שאילתו בקרבן פסח. התם במצוות פטר חמור. והשאינו יודע לשאול, והגדת לבנך 'בעבור זה'. תשובתו היא בליל הפסח. והחכם שאלתו בדברים בפרשת ואתחנן אחר מת"ת. ואינה מתייחסת לאיזו מצווה מסו...
על ידי מהבהב בחושך
16 אפריל 2020, 20:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסח ללא חת"ס בזכות הפורום...

ג"א מצטרף לדברי הרב יעקב שלם. הנתונים בפורום על חת"ס למינהו גרמו לי להפסיק לחלוטין את השימוש במוצריו.

כומ"כ שימורים נוספים רק בהכשר שלהם - מלפפון חמוץ בהכשר בד"ץ רק לימות השנה. חת"ס רק לפסח.