החיפוש הניב 193 תוצאות

חזור

על ידי קדמא ואזלא
27 ינואר 2020, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

את דעתו של הגר"ד כהן כולנו יודעים כבר, וזה נטחן כאן עד דק. האם אפשר לדעת אחת ולתמיד מה דעתם של הגרמ"ה הירש, הגר"ד לנדו, הגרי"ג אידלשטיין על ביהמ"ד הגר"א ? ניסיתי להעלות מהאשכול תשובות לזה, ומה שמצאתי זה שאחד אומר שהגרמ"ה והגר"ד תומכים ואחד אומר שהם מתנגדים. באמת כ"כ קשה לברר מה דעתם ? אין עדויות שאפ...
על ידי קדמא ואזלא
27 ינואר 2020, 21:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשת חיל

כשאלה אני שואל. יש למישהו צד לקרוא שיר השירים, על אהבת שלמה אשה אלמונית, וכתב עליה ספר רומנטי. פשוט שהוא משל. לשכינה. לכנסת ישראל. לתורה. והמלך, מלכו של עולם. למישהו יש צד ש משלי שלמה מתייחסים לאשה אלמונית מסוימת.  יש למישהו צד שזה מתפרש כפשוטו. למרות שמדובר במשל, אבל הרי כשיש משל ונמשל המשמעות היא...
על ידי קדמא ואזלא
29 ינואר 2020, 17:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לא עולה לי בנטפרי. אתה יכול להעלות את זה פה ?
על ידי קדמא ואזלא
29 ינואר 2020, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בונה בעריסת תינוק

לגבי אהל, הרי אי"צ לאויר שתחתיו.
על ידי קדמא ואזלא
31 ינואר 2020, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין כוונת ביאה ביבום

אנוס שקונה – כגון שראובן הניע ידו לעבר שמעון להחטיף לו סטירה, ותוך כדי תנועה בא לוי והסיט את ידו בחטף לעבר לחיו של יהודה. לאמור: ראובן התכוון לעשות בדיוק את המעשה שבפועל עשה, אלא שהמטרה הָחטאה. לא כן בנפל מן הגג, שלא התכוון כלל לעשות את המעשה; ולא כן בנתכוין להטיח בכותל, שלא התכוין לעשות כמעשה שבפו...
על ידי קדמא ואזלא
31 ינואר 2020, 08:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הקב"ה מונה דפים או שעות

אבינועם כתב:
31 ינואר 2020, 01:11
הריני נשבע בימיני 
אין זו התבטאות של אדם חרדי.
 
על ידי קדמא ואזלא
31 ינואר 2020, 08:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הוא אכן היה מקורב גם אצל החזון איש.
על ידי קדמא ואזלא
31 ינואר 2020, 11:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו ר"א בן יעקב?

תוספות יום טוב מסכת אבות פרק ג
רבי יעקב אומר - כן הגרסא בספר מד"ש ושמצא כתוב שזה ר' יעקב הוא אביו של ר"א בן יעקב שאמרו עליו שמשנתו קב ונקי.
על ידי קדמא ואזלא
31 ינואר 2020, 12:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מקיימים את מצוות החודש הזה לכם?

ספר החינוך פרשת בא מצוה ד
ונוהגת בכל מקום. ובכל זמן שיהיו לנו חכמים סמוכים בתנאים שכתבנו. ועובר עליה ולא עשאה, אם הוא חכם שראוי לה ביטל עשה, וענשו גדול מאד שגורם קלקול המועדות.

תביא מקור אחד בלבד שיחיד שאינו מונה כן, ביטל מ"ע.
על ידי קדמא ואזלא
31 ינואר 2020, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מקיימים את מצוות החודש הזה לכם?

מה שכן כתוב, על ענין דומה, שבאמירת היום יום ראשון בשבת בשיר של יום מקיימים מצות זכירת יום השבת, לפמש"כ הרמב"ן ועוד.
ויש להעיר לפי"ז, דאלו שנוהגים כהגר"א במועדות וכדו' שאז לא אומרים 'היום יום' שם, אולי ראוי לומר זאת בנפרד בלי קשר לשיר של יום, כדי לקיים המצוה הנ"ל.
על ידי קדמא ואזלא
31 ינואר 2020, 12:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

הגר"ד לנדו שליט"א עשה את הדך ההפוכה כמדומני.
על ידי קדמא ואזלא
31 ינואר 2020, 12:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא - זמן מכות ארבה וחושך

בדברי הרמב"ן מבואר כי מכות הארבה והחושך היה בחודש ניסן, באותו החודש בו נגאלו. וכתב על כך בספר 'דברי יואל': נמצא לפי חשבונו דשלש המכות היו בניסן: ארבה, חושך ומכת בכורות. ומכת ארבה נמשך עד ז' בניסן, ומכת חושך מפורש בקרא שהיתה ששה ימים, ואפשר דבשבת לא היתה מכת החשך משמשת, לפי הטעם שנזכר במדרש שיהיו יש...
על ידי קדמא ואזלא
31 ינואר 2020, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

באותה מדה אפשר להביא דוגמאות הפוכות גם מהיום, כגון ר"ש אלתר, האדמו"ר ממודזיץ , מסוכטשוב, ועוד הרבה.
על ידי קדמא ואזלא
01 פברואר 2020, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העיקר ה14 שנא' בפרשת בא

ובאמת כי הלשון לפי שהוציא עצמו מן הכל כפר בעיקר, אין הכרח לפרשו שזהו גופא הכפירה בעיקר, אלא הוכחה. דבריך מתיישבים היטב עם הנוסח במכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה יח: ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל ו כפר בעיקר וכן הוא גם בסדר ר' עמרם גאון. לעצם הענין, הרי לשון הרמב"ם עצמו אחרי סיימו כל י"ג העיק...
על ידי קדמא ואזלא
01 פברואר 2020, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

ספר החינוך פרשת אם כסף מצוה סו
והאזהרות הרבה שהזהירונו זכרונם לברכה עליה, שאמרו [כתובות דף ס"ח ע"א] שהאדם מרוחק ונמאס ונתעב ונאלח ומשוקץ עד שקרוב להיות מיאוסו כמיאוס עבודה זרה, אם יש לו ומושך ידו ממצוה זו, וכמה נחמד ונאהב ומרוחם ומתברך בכמה ברכות המחזיק בה.
על ידי קדמא ואזלא
02 פברואר 2020, 14:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידיים מכלי

זה אומר שאם נכנסת לבית הכסא שבימינו לצורך אחר, גם תצריך נטילה. יש נידון אם בית הכסא שלנו נחשב כבית הכסא ממש. ועכ"פ א"ז רוח רעה של נטילת הבוקר שצריך לסירוגין. מגן אברהם סימן ז וכתוב בס' היכל הקדש היוצא מבית הכסא צריך לערות עליהן ג"פ וכ"ה בז"ב ד' ט' ומיהו דוקא ברוח רע דשחרית אמרי' בת חורין היא ומקפדת...
על ידי קדמא ואזלא
02 פברואר 2020, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וינוחו בה\ וינוחו בה\ וינוחו בם

וינוחו בה\ וינוחו בה\ וינוחו בם מה הגירסא הנכונה והאם תלוי בתפילות ועל ההבדל בין לילה לשון נקבה ויום לשון זכר, כ' האוה"ח הקדוש (ויקרא יט, ג) דליל שבת בחינת כלה ויום שבת בחינת חתן. ובשיירי כנה"ג (הגה"ט סי' רסח) כתב: ולי נראה שבליל שבת אומרים בה, ככלה בבית אביה, שעיקר השמחה היא בבית אביה. ובשחרית בשב...
על ידי קדמא ואזלא
02 פברואר 2020, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וינוחו בה\ וינוחו בה\ וינוחו בם

אולי לפי פשוטו ההסבר הוא, שבלילה מדברים על השבת, ולכן זה לשון נקבה, בבוקר שזה יום מדברים על יום השבת לשון זכר, ובמנחה מדברים כבר על השבתות הבאות.
על ידי קדמא ואזלא
02 פברואר 2020, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בבריסק אמרו על תורת ר"ש שקאפ זצ"ל 'אסתכל בעלמא וברא אורייתא'..
על ידי קדמא ואזלא
02 פברואר 2020, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הולך באגד בדיוק

י"ל לאחרונה חוברת מקיפה בענין הזה [גניבה מהמדינה], לא זוכר מה ומי.
על ידי קדמא ואזלא
03 פברואר 2020, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בשבתנו על סיר הבשר - קרבן פסח?

טל חרמון כתב:
02 פברואר 2020, 23:57
פרלמן משה כתב:
02 פברואר 2020, 19:25
ואיך יפרש מ"ד שצלי קדר פסול?

תיובתא...
ואולי יש לאמר בדוחק שבמכת חושך אז גם ה' הרג את כל אלה שאהבו להיות בגלות,

במדרש מבואר גם שבני אפרים שטעו לצאת מהגלות לפני הזמן נהרגו.
על ידי קדמא ואזלא
03 פברואר 2020, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

כתוב בספר הלואה מאוזנת בשם ר' מרדכי יפה בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל במי שאביו צוה עליו לא לחתום ערבות, שאין לשמוע בקולו לעבור על דברי תורה.
על ידי קדמא ואזלא
03 פברואר 2020, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הולך באגד בדיוק

הגרי"ש אלישיב דוקא סבר שאין היתר לגנוב מהמדינה. [ולא כפי שהובא כאן].
על ידי קדמא ואזלא
03 פברואר 2020, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסל מיכה

הגמרא הידועה בסנהדרין  א"ל מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו לעבודת כוכבים א"ל אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי בענין הגמ' הזאת שהזכרת, שם כתוב שמנשה שאל את רב אשי שאלה בענין בציעת הפת. והדברים אינם מובנים, מה פשר שאלה זו לענין ע"ז. ובספר עקדת יצחק פ' בשלח מבואר הדבר. אלא שדב...
על ידי קדמא ואזלא
03 פברואר 2020, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטרית נשים לגבר

השאלה האם יש בעיה הלכתית לגבר ללכת עם מטרייה ורודה של אישה? הרב יקיר לענס תשובה שלום וברכה שואל יקר! יש איסור בתורה שנקרא "לא ילבש גבר שמלת אשה", ואין האיסור רק על פרטי לבוש, אלא האיסור כולל לנהוג במנהגי נשים שעושות אותו כדי להתייפות, כגון הורדת שערות במקומות שנשים מורידות או צביעת שערות לבנות לשחור...
על ידי קדמא ואזלא
03 פברואר 2020, 20:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטרית נשים לגבר

הרב ארז חנני, הידברות מעשה ביהודי שנחפז היה לצאת ולהתפלל בבית הכנסת, אלא שבחוץ ירדו גשמים עזים ולא הצליח האיש למצוא את המטריה שלו. המטריה היחידה שהיתה בהישג יד היתה המטריה של רעייתו, שהיתה בצבע ורוד, והסתפק האיש: האם מותר לו ליטול מטריה זו שניכר שהיא של נשים, או שמא כרוך הדבר באיסור "לא ילבש"? תשובה...
על ידי קדמא ואזלא
03 פברואר 2020, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שניצל

ושניצל תירס?