החיפוש הניב 16 תוצאות

חזור

על ידי רב פפא
02 פברואר 2020, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות ל ע"א - כיון התפילה

ת"ר סומא ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות יכוין ליבו כנגד אביו שבשמיים
איני מבין אטו אדם רגיל שמכוין את פניו לביהמ"ק לא צריך לכוין ליבו לאביו שבשמיים? ומה הרבותא שצריך לכוין בתפילה?
על ידי רב פפא
03 פברואר 2020, 22:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף לא - כמה הערות והארות

דף לא. א - בגמ' ת''ר אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך שמחה של מצוה. צ"ב דהתינח לגבי עצבות מובן שלא יתפלל מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוה, שהוא היפך של עצבות, וכן גם לענין שחוק ושיחה ודברים בטלים מובן שלא יתפל...
על ידי רב פפא
03 פברואר 2020, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף לא - כמה הערות והארות

זוכרהו,  והתם לא מחק הגר"א דבר הלכה, וצ"ב מה שמביא אח"כ כי הא דרב כהנא אלוייה לרב שימי בר אשי ... דא''ל מר ודאי דאמרי אינשי הני צניתא דבבל איתנהו מאדם הראשון ועד השתא וכו', א''ל אדכרתן מילתא דרבי יוסי ברבי חנינא דאמר ר' יוסי ברבי חנינא מאי דכתיב {ירמיה ב-ו} בארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם וכו...
על ידי רב פפא
05 פברואר 2020, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות לב ע"ב - חסידים הראשונים

יחי כתב:
04 פברואר 2020, 21:52
בספר הנדיר שולחן ערוך: שעה אחת אחר התפלה שלא תהא נראית עליו כמשאוי שממהר לצאת ממנה. והמקור מיימ'.
ודאי שאין כוונת השו"ע למה ששהו החסידים שהרי זו מידת חסידות ולא מן הדין - החסידים שהו שעה אחת ממש השו"ע לא דיבר על שעה ממש אלא על שהייה קלה...
על ידי רב פפא
05 פברואר 2020, 13:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר דרשת ברית

אני אישית דיברתי 90 שניות בדיוק. יותר מזה יש לחשוש לטירחא דציבורא ועוד יותר יש לחשוש לקשיי קשב וריכוז שהולכים ומתפתחים ביחס ישיר לדרשה המתארכת שמעתי שיש שחששו משום לא תחסום דבר שקורה לעיתים קרובות כשהמלצר מגיע בתזמון מושלם עם תחילת הדרשה והסועדים עסוקים בחישוב מורכב האם עד שהמלצר יגיע אליהם השניצל י...
על ידי רב פפא
05 פברואר 2020, 14:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף לב. - כמה הערות והארות

אבל למען האמת, עיינתי במקרא בירמיהו, ותמהתי. שם דווקא מפורש לחובתן של עם ישראל. שהקב"ה חושב להביא רעה על הגויים, והם עושים תשובה, אבל לא בתולת ישראל (ומעין מה שאירע עם יונה הנביא). וא"כ, איך אפשר שהמקרא הזה יתמוך את רגלינו במשפט. שאלה טובה. יתכן לאמר שהטענה על ישראל בזה שלא חוזרים בתשובה דייקא - הח...
על ידי רב פפא
05 פברואר 2020, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות לב ע"ב - חסידים הראשונים

בספר הנדיר שולחן ערוך: שעה אחת אחר התפלה שלא תהא נראית עליו כמשאוי שממהר לצאת ממנה. והמקור מיימ'. ודאי שאין כוונת השו"ע למה ששהו החסידים שהרי זו מידת חסידות ולא מן הדין - החסידים שהו שעה אחת ממש השו"ע לא דיבר על שעה ממש אלא על שהייה קלה... על המחלק להביא ראיה. החסידים האריכו אבל הטעם אחד בספרים הנד...
על ידי רב פפא
05 פברואר 2020, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות לג ע"א - מסירות נפש - במידת החסידות??

מהגמרא עולה שסיכון כמו שור תם או עקרב מהוה עילה מספקת להפסקת התפילה 
א"כ אותו חסיד שלא ענה לשאילת השלום של השר וסיכן עצמו בצורה ודאית יותר משור תם, האם הוא נהג כשורה?
האם "וחי בהם" לא תקף כשנוהגים במידת החסידות?
או שתפילה שאני או אולי נאמר שאותו חסיד ידע בעצמו שיוכל לפייס את השר.
אשמח לתשובתכם.
על ידי רב פפא
06 פברואר 2020, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות לב ע"ב - חסידים הראשונים

ובבואו להתפלל ישהא מעט קודם שיקום להתפלל דתנן חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת קודם תפלה כדי שיכוונו לבם למקום ושעה אחת לאחר התפלה שלא תהא נראית עליו כמשוי שממהר לצאת ממנה: של"ה מסכת חולין פרק נר מצוה ועל דרך זה מצינו בחסידים הראשונים שהיו שוהין שעה אחת קודם תפלה וכו' ושעה אחת אחר התפלה (ברכות ל ב...
על ידי רב פפא
06 פברואר 2020, 17:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות לב ע"ב - חסידים הראשונים

הטור אינו עוסק שם כלל בהנהגה שלאחר התפילה, וגם אח"כ כל הסימן עדיין מדבר על ההנהגה שלפני התפילה, כך שברור שהוא מדבר על המשך הציטוט של חסידים הראשונים. וז"פ ואי"צ לפנים. הטור אינו עוסק שם כלל בהנהגה שלאחר התפילה, - ואולי כן?..... וגם אח"כ כל הסימן עדיין מדבר על ההנהגה שלפני התפילה, - אינו ראיה לדבריך...
על ידי רב פפא
08 פברואר 2020, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות לב ע"ב - חסידים הראשונים

ומה שאמרת שמשמע בגמ' שחילקו מאשרי וכו' ( בזה"ל: "גם בגמרא חילקו את מעשי החסידים הראשונים - מההלכה שנפסקה מהפסוק אשרי יושבי ביתך") זו שגגה גמורה, שהרי אשרי הוא המקור למתפלל ולחסידים דמתני' כאחד, כמבואר שם. זאת מנין לך? הרי הפסוק מופיע רק בדברי ריב"ל ולא במעשה החסידים? אבל הגמ' הביא את דברי ריב"ל על ...
על ידי רב פפא
11 פברואר 2020, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים בתורה בארמית

לחייםל ונדיב לב כנראה שיש אנשים שהבינו למה אני מתכוון והוסיפו לנו מילים ויחד יתרו ויאבק איש עמו למדנו ששאר לשונות שהוזכרו בתורה כטט ופט ו'הן' הם לשון עיברי והביאו לזה ראיה סהכ משאר לשונות על הדרך למדנו על חשיבות התרגום שזה לא סתם לקרוא ולומר בשפה אחרת אלה דווקא בארמית תרגום אז .. כן .. החכמנו אפשר ...
על ידי רב פפא
13 פברואר 2020, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנס בהר סיני שלא מדברים עליו משום מה

כולם יודעים שכל מי שהיה עיוור\חרש\אלם\חגר הבריא בהר סיני, אבל יש פרט אחד שלא מציינים משום מה, והוא דווקא נראה לי הכי חשוב מכולם והוא... וכל העם רואים. מגיד שלא היה בהם סומין, ומנין שלא היו בהם אלמים שנאמר (י"ט ח') ויענו כל העם, ומנין שלא היו בהם חרשין שנאבד (פ׳ משפטים) ויאמרו וגו' נעשה ונשמע, ומנין...
על ידי רב פפא
16 פברואר 2020, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוש המילות בפייט קה אכסוף

עמנואל כתב:
16 פברואר 2020, 18:51
רב פפא כתב:
13 פברואר 2020, 22:27
כנראה שמשום כן כתב הפייטן "מתאחדת" ולא "מאוחדת"
מה זה אומר?
כיצד ניתן להתאחד מבלי להיות אחד?
ישראל קוב"ה ואןרייתא חד הוא - תמיד.
והשבת מתאחדת איתם, אבל רק בשבת. 
 
על ידי רב פפא
16 פברואר 2020, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כדורים פסיכאטרים

איני יודע אם לזאת כיונת , מר איש קטן.(ואקוה שאיני לוקח לך את האשכול לכיוון אחר..) אך יש היום תופעה הולכת וגוברת של מורים ומורות שממליצים להורים לקחת ריטלין ודומיו..... וזאת למודעי כאחד שנחשף לכמה וכמה סיפורים, בהרבה מקרים פשוט מדובר על חוסר כח מצד הצוות החינוכי לטפל ואז הם פשוט זורקים את הכדור (תרתי...
על ידי רב פפא
16 מרץ 2020, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת דף י. - מה ההבדל בין חגורה לטלית

ועוד ראיה למה שכתבתי, שהרי הזמן של משיפחו בעלי דינין אין סברא שזה טירחא כלשהיא לדיין אחרי שאחד מבעלי הדינים פתח יותר מאשר לפני (שהרי הדיין לא עשה כלום, רק בעה"ד פתח בדבריו) וע"כ שבמנחה כיון שהתחילו אין מפסיקין, אע"פ שאין טורח. לכאורה אינה ראיה, דמה שלא מתפלל הכא הוא משום שטרוד בדין לאחר שהתחיל לשמו...