החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי יושב אוהלים
31 ינואר 2020, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות כה ע"א בית הכסא קבוע

האם בית הכסא של זמנינו נחשב כבית הכסא של פרסיים יש פוסקים שהקילו כל שהורידו המים ואין בזה שום לכלוך של צואה. החזון איש החמיר כיון דשונה מביה"כ הפרסי שהצואה נכנס מיד למקום רחוק כין שהפה רחב ודפנותיו משופעים למטה והצואה יורד מיד לעומק, משא"כ אצלנו שעד שמוריד המים נמצא הצואה בתוכו. ויש שהחמירו בזמנינו...
על ידי יהודי רציני
01 פברואר 2020, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

גדר עם הארץ בזמנינו

הראה לי חבר ואם עד היום זה לא פורסם בפורום לענ"ד ראוי לפרסמו-

גדר עם הארץ אליבא דהחזו"א (שביעית סימן י', ו')-

ואולי הוא ג"כ בזמנינו שמשנתן סדורה להן מקופיא ואינם יודעים לעיין ולהבין ומתגאין נגד רבותינו היודעים התורה באמת ואינם שומעים להם ואינם נכנעים להם.
על ידי יושב אוהלים
03 פברואר 2020, 18:31
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות דף לא - כמה הערות והארות

דף לא. א - בגמ' ת''ר אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך שמחה של מצוה. צ"ב דהתינח לגבי עצבות מובן שלא יתפלל מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוה, שהוא היפך של עצבות, וכן גם לענין שחוק ושיחה ודברים בטלים מובן שלא יתפל...
על ידי אוריאל
04 פברואר 2020, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף לא - כמה הערות והארות

יח - בגמ' שמואל מורה הלכה לפני רבו היה ... אמר ליה מימר שפיר קא אמרת מיהו מורה הלכה בפני רבך את וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה, אתיא חנה וקא צוחה קמיה אני האשה הנצבת עמכה בזה וגו', אמר לה שבקי לי דאענשיה ובעינא רחמי ויהיב לך רבא מיניה, אמרה ליה אל הנער הזה התפללתי: צ"ב אם הוא חייב מיתה משום מורה...
על ידי קדמא ואזלא
06 פברואר 2020, 09:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות לב ע"ב - חסידים הראשונים

צל"ח מסכת ברכות דף לב עמוד ב שם הא דמאריך ומעיין וכו'. ונלע"ד שזהו הוא הטעם של חסידים הראשונים שהיו שוהים שעה אחת אחר התפלה וכו', ולכאורה מה תועלת בשהייתם אחר התפלה ומה דהוה הוה. ואמנם באותו שעה היו מחשבים רוממות הבורא ושפלות האדם ושאינו כדאי שתקובל תפלתו, וממילא לא היו מעיינים לבטוח שנתקבלה תפלתם ...
על ידי יחי
06 פברואר 2020, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות לב ע"ב - חסידים הראשונים

של"ה מסכת חולין פרק נר מצוה ועל דרך זה מצינו בחסידים הראשונים שהיו שוהין שעה אחת קודם תפלה וכו' ושעה אחת אחר התפלה (ברכות ל ב במשנה. ושם לב ב בגמרא), שלא יהא נראה עליו כמשא. כס"מ הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ד- טז: לפיכך צריך לישב מעט וכו'. כלומר אף על גב דא"א לשהות שעה אחת כחסידים הראשונים מ"מ צריך...
על ידי נדיב לב
06 פברואר 2020, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות לב ע"ב - חסידים הראשונים

ודאי שאין כוונת השו"ע למה ששהו החסידים שהרי זו מידת חסידות ולא מן הדין - החסידים שהו שעה אחת ממש השו"ע לא דיבר על שעה ממש אלא על שהייה קלה... על המחלק להביא ראיה. החסידים האריכו אבל הטעם אחד בספרים הנדירים הנ"ל: רא"ש כאן. רי"ף כאן. רמב"ם פ"ד הט"ז מהלכות תפילה. וכן המעיין קלות בלשונו של השו"ע יראה כ...
על ידי נדיב לב
06 פברואר 2020, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות לג ע"א - מסירות נפש - במידת החסידות??

מהגמרא עולה שסיכון כמו שור תם או עקרב מהוה עילה מספקת להפסקת התפילה  א"כ אותו חסיד שלא ענה לשאילת השלום של השר וסיכן עצמו בצורה ודאית יותר משור תם, האם הוא נהג כשורה? האם "וחי בהם" לא תקף כשנוהגים במידת החסידות? או שתפילה שאני או אולי נאמר שאותו חסיד ידע בעצמו שיוכל לפייס את השר. אשמח לתשובתכם. שלו...
על ידי חזק וברוך
17 פברואר 2020, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה 3 יהודים שחיו בזמן מתן תורה לא עמדו אצל הר סיני ולא השתתפו במ"ת?

אתה מעלה פה נקודה מעניינת. האם יתכן שילדיו של משה רבינו לא השתתפו במעמד הר סיני תלוי במחלוקת הידועה אם יתרו הגיע לפני מתן תורה. בשם ר' אהרן מבעלז אומרים שהיה זה בהשגחה מה', שהלא רק דור המדבר ראה בעיניו את מעמד הר סיני, אך הדורות הבאים היו צריכים לסמוך על מה שקיבלו מאבותיהם - "והודעתם לבניך ולבני בנ...
על ידי לילה
16 מרץ 2020, 00:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות להנצל ממגיפת הקורונה

ובכן אם אתה רוצה שאכתוב זאת במפורש, אז אכתוב הסרטונים (אחד המשך של השני) מראים שר' חיים לא היה מודע למגיפה עד לאותה חצי דקה של השאלה. כהקדמה לשאלה אמרו לו שיש 'איזה מגייפע בעולם', כביכול מדובר באיזה משהו שקורה כך בעולם, כמו צונאמי שמתרחש במקום רחוק. שום נתונים, שום מספרים, כמה אנשים מתו, באיזה קצב, ...
על ידי חדא
17 מרץ 2020, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיזוק לתקופה הקרובה

הכותב בהודעה הראשונה דיבר על לימוד תורה וצניעות לנשים, ועל מאה ברכות שדוד המלך תיקן בגלל מגפה .
עוד הזכיר, וכן הביאו בשם מרן הגרח"ק, להתחזק בלשון הרע.
הם כל זה רמזים והבלים??
אולי כדאי לך להתחזק בבן אדם לחבירו?