החיפוש הניב 23 תוצאות

חזור

על ידי במבי
17 יולי 2019, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

ביאור בנוגע למעשה ברוריה ור' יוסי הגלילי

בגמ' עירובין (נג ע"ב) איתא רבי יוסי הגלילי הוה אזיל קא באורחא, אשכחה לברוריה, אמר לה: באיזו דרך נלך ללוד. אמרה ליה: גלילי שוטה, לא כך אמרו חכמים: אל תרבה שיחה עם האשה? היה לך לומר באיזו ללוד?,עכ"ל.  ונראה לבאר ע"פ מה שהגמ' שם כותבת קודם לכן שאנשי גליל לא היו מדייקים בלשונם (והיתה שם אשה שאמרה משפט ...
על ידי נבשר
09 מרץ 2020, 19:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתייה ושכרות בליל פורים - והפיוט במחזור ויטרי

ראה ברמ"א (או"ח סי' תרצה ס"ב) שפסק: 'ויש אומרים דאם הזיק אחד את חבירו מכח שמחת פורים, פטור מלשלם'. ומקור דבריו הוא מדברי תרומת הדשן (סי' קי) שכתב: 'שמעתי מה"ר טוביה בשם ריב"א, שכל מאכל שלוקחים הבחורים זה מזה אפילו שלא ברשות, משום שמחת פורים משעת קריאת המגילה עד לילה סעודת פורים, שהן שני לילות ויום ...
על ידי שאר לעמו
14 מרץ 2020, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיזוק לתקופה הקרובה

במקום להתעסק ברמזים והבלים, להתעסק בחיזוק לתשובה, תורה ויראת שמים.
על ידי קדמא ואזלא
16 מרץ 2020, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת המקוואות - מה עושים ?

אפשר גם להסתפק בתשעה קבין - אשר כמדומה שניתן לקיים זאת ע"י עמידה תחת מקלחת, וזה מועיל גם להצריך טבילת עזרא. אבל את המעלה הגדולה של טבילה במקווה אין בזה זה מה שיוצא: תחילה על יד ימין ברציפות י' פעמים, כל נטילה יכוון באות אחרת:  י ו ד ה י ו י ו ה י  ואח"כ כסדר הנ"ל ממש על יד שמאל ברציפות. ואח"כ נוטל ...
על ידי לישועתך קויתי השם
17 מרץ 2020, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

אולי באמת מותר? מי אמר שלא?
על ידי לישועתך קויתי השם
17 מרץ 2020, 15:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

אברהם משה כתב:
17 מרץ 2020, 15:34
לישועתך קויתי השם כתב:
17 מרץ 2020, 15:24
אולי באמת מותר? מי אמר שלא?
כך באמת יצא לי כשלמדתי הלכות שבת בעיון,
אבל שוב, אם סוחט ואין צריך למימיו לא נאמר בכל הלכות שבת, א"כ לכאו' אסור.

אני לא בקיא מספיק בסוגייא זו, אבל אם יצא לך שמותר אז מותר לך
על ידי ayedavid
17 מרץ 2020, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

הרי כל האיסור בשימוש במגבונים בשבת הוא איסור סחיטה, והרי בסחיטה קיי"ל שהסוחט ואי"צ למימיו מותר, א"כ כשמתיזים התרסיס הנ"ל שוב אי"צ במים שבמגבון, א"כ למה לא יהיה מותר שוב להשתמש עם המגבון. במגבון האוסרים סוברים שהמים המועטים היוצאים מסייעים לניקיון ולכן אי אפשר לומר שלא צריך להם. בשיער בארחות שבת פרק...
על ידי ayedavid
17 מרץ 2020, 17:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

לגבי מגבונים - כתבתי בשאלתי כשמשתמשים עם תרסיס מיוחד (יש בו את החומר שיש במגבונים), מה הבעיה אחר שהתיזו כמות מספקת של חומר להשתמש גם עם מגבון? לא יודע. אז למה משתמש במגבון? לגבי שיער - אודה לכם אם תואילו לבאר לי מה הכוונה שזו גזירה בפני עצמה? איזו גזירה? פרק י"ג ס"ק פ"ד כתב כקושייתכם , שלדעת הסוברי...
על ידי יעקב שלם
18 מרץ 2020, 16:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני רעבון

תשובה לשאלה מאתר דין בשולחן ערוך סי' ר"מ סעיף י"ב כתוב שאסור לשמש בשני רעבון, וברמ"א ובלבוש הוסיף שהוא הדין שאר צרות שהם צרת הרבים, אכן בשיירי כנסת הגדולה בהגה"ט אות ה' שדווקא בצרות שהם כמו רעבון כגון ירקות שדפון וכדומה אבל בצרות אחרות כמגיפת דבר וכיו"ב שאין בהן רעבון לא נאסר בתשמיש המטה. ור' עוד בש...
על ידי מסורת אבותינו
18 מרץ 2020, 18:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני רעבון

איך אפשר להשוות רעבון ודבר למצב של עכשיו ? ה' יעזור שלא יהיה באמת דבר. ואנחנו נתחזק בחובות הזהירות. אבל איך אפשר להשוות? הלא עכשיו אין מוות ב"ה, ואמנם יש הפסדים כלכליים, אבל עדיין אנשים הולכים וחיים במצב רגיל ושומעים שירים מחלונות הבתים, ובחנויות קונים שוקולד. וכי כל ספק שאולי גם זה דומה, יהיה חשש א...
על ידי ב. זעירא
19 מרץ 2020, 11:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלא נצטרך ה"י

העניין של נט"י הוא תחליף ל"עניין" של מקווה ע"פ נסתר. אבל העיקר הוא תקנת עזרא, שאם אין מקוה אפשר 9 קבין. וכך עשו האמוראים כמבואר בגמ' ברכות ולא לערב ההלכה בסוד, כמו שהזהיר מרנא החת"ס. אכן, אבל לדעת החזו"א א"א להיטהר ע"י תשעה קבין במקלחת , א"כ מי שנמצא בבידוד כמובן שלא יכול להיעזר באחר שישפוך עליו, ו...
על ידי אברהם לוי
24 מרץ 2020, 11:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סדר התפילה העולמי

מצו"ב לרווחת הציבור בקובץ וורד, ניתן לערוך בגופן הרצוי לכל אחד.
תפילה לעצרת.doc
על ידי בעל אוצר
24 מרץ 2020, 17:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

אולי יש מחלוקת האם הקורונה היא מגפה ואסור לצום או שהיא איננה מגפה רק צרה ומותר לצום
על ידי ששמואל
24 מרץ 2020, 17:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

למה פשוט לך שחולה קורונה קל אסור לו לצום - אם מעניין אותך רבים מהחולים נמצאים בבית או במלון וחלקם אפי' בלי סיפטומים. ולגבי החשש, הסיבה שנמצאים בבידוד הוא כדי לא להדביק ולא כדי לא להיות מודבקים ואם הוא מודבק ומרגיש טוב למה הוא לא יכול לצום ? (אמנם אם כמה נמצאים בבידוד יחד (כמו משפחה שאחד ממנה חולה) ...
על ידי חכם באשי
28 מרץ 2020, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ליל הסדר אצל ההורים - בעידן נגיף הקורונה

לא נאמר על זה ועל כיו"ב הדין של שמירה מן המזיקין דליל הסדר.
ראה מג"א סי' תפא סק"ב.

וע"ע דבש לפי מע' ל אות יב.
על ידי שייגניסט
28 מרץ 2020, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ליל הסדר אצל ההורים - בעידן נגיף הקורונה

בענין מגפה נחשב שכיח היזקא דלא סמכינן אניסא גם בשלוחי מצוה שאינם ניזוקים וה''ה הכא
דבר נוסף בענין מגפה חשיב ניתנה רשות וכו' עיין מש''כ בזה הגאון רבי אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם בהקמה
על ידי הנובהרדוקאי
30 מרץ 2020, 19:24
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לשמוח בימים אלו?

מחד, אי אפשר להישאר נורמלי בימים אלו שנמצאים כל הזמן בבית, בפרט עם ילדים צריך לעשות עבודה רצינית על מידת  הרוגע, השלווה והשמחה. ופשוט. אך מאידך בשעה זו שאלפי יהודים יושבים בצער רב בעיקר בניו יורק וגלילותיה אשר נכון לשעה זו כבר נפלו במגיפה 48 יהודים מהקהילה החרדית בתוך ימים ספורים, ודאי שעליי להשתתף ...
על ידי תיובתא
02 מאי 2020, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוש המילה 'הא'

ר"ה ג.
"כי משמש בד' לשונות" ...דהא...
וברש"י: "שנותן טעם לדבר"
על ידי HaimL
03 מאי 2020, 08:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוש המילה 'הא'

ר"ה ג. "כי משמש בד' לשונות" ...דהא... וברש"י: "שנותן טעם לדבר" אשמח להתמקד בנושא בדברי התרגום אונקלוס, ואצלו יש אחידות בדבר - שמתרגם בכל מקום 'כי' 'ארי', כלומר דהא. האם יש איזה ספר כללים על תרגום אונקלוס? לא ייתכן לומר כן. שהרי אונקלוס מתרגם ארי בכל מקום (כפי שציינת), גם כאשר כי לא יכול בשום אופן ל...
על ידי והאיש משתאה
06 מאי 2020, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'גופו של גט' בזמן חז"ל (המשנה) ובזמן התנ"ך

איני יודע מה היה בזמן התנך אך יודע אני שלא בכל הזמנים כתבו הרי את מותרת
עיין גיטין  כו. תוס' ד"ה וצריך
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&res ... ook=142571
על ידי יהי חסדך עלינו
12 מאי 2020, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

מתוך הספר החדש של הרב אז נדברו

קראו לה רחל.pdf
מתוך הספר החדש של הרב אז נדברו ואהבת
על ידי בירור השיטות
17 מאי 2020, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עופות טבעיים / ללא זריקות

עופות טבעיים הם ללא אנטביוטיקה חברת עוף טוב מפרסמים על עצמם שהעופות שלהם הם ללא אנטביוטיקה עופות ללא זריקות הם ללא זריקת חיסונים נגד מחלות עופות בהעדה החרדית ישנה ימי שחיטה מעופות אלא כמו שמתפרסם בקישור זה https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=46&t=1399&p=147499&hilit=%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%...
על ידי בירור השיטות
20 מאי 2020, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עופות טבעיים / ללא זריקות

ידוע לכם על חברה אחרת עם כשרות מהודרת? פשוט העוף שלהם בהכשר הרב אוירבך מטבריה (לא נכנס לרמת הכשרות, אני באופן אישי לא אוכל את זה), בשונה מהפסטרמות הודו שלהם שזה רובין. הם מוכרים לגלאט עוף בכשרות העדה החרדית ולברקאי בכשרות הרב לנדא אך לא כל העופות שם הם דוקא מחברה אפשר לברר במפעל אם העופות באותו יום...