החיפוש הניב 70 תוצאות

חזור

על ידי אברהם לוי
11 מרץ 2020, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות מ.

תנו רבנן המקפה אכילתו במים אינו בא לידי חולי מעיים, וכמה אמר רב חסדא קיתון לפת.
תמיד הוקשה לי דבר זה שלא ביארוהו המפרשים, כמה הוא שיעור הקיתון?
גם יש לדעת איזה גודל פת מדובר, שלא יתכן שעל פת בגודל ביצה ועל פת בגודל שתי ביצים ישתה אותו קיתון?
בברכה
על ידי אברהם לוי
11 מרץ 2020, 19:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תאריך עלייתו לגדולה של המן: ה' שבט...

באמת הדברים נאים, ודבר פלא שהדבר תואם בהחלט להקרבת העומר, שזורעים השדות שבעים יום קודם הפסח [ויוצא ה' שבט] כדאיתא במנחות פה, א, והעומר קרב בט"ז בניסן, באותו יום שנתלה המן כמפורש בסדר עולם פרק כט. אמנם מה שתמוה בכל זה, שמפורש במדרש סדר עולם שם כל חמש שנים היה המן כונס שלל למרדכי. כלומר שבשנה השביעית ...
על ידי אברהם לוי
17 מרץ 2020, 11:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת דף יא - כמה הערות והארות

ודלא כמו שאומרים בנוסח האקדמות לשבועות "גְּבוּרָן עָלְמִין לֵהּ וְלָא סְפֵק פְּרִישׁוּתָא [גבורות עולמים לו, ולא היה מספיק לפרש], גְּוִיל אִלּוּ רְקִיעֵי קְנֵי כָּל חוּרְשָׁתָא [אילו היו הרקיעים גויל, וכל החורשות קנים], דְּיוֹ אִלּוּ יַמֵּי וְכָל מֵי כְנִישׁוּתָא [אילו דיו היו הימים וכל המים הנקווי...
על ידי אברהם לוי
18 מרץ 2020, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תאריך עלייתו לגדולה של המן: ה' שבט...

אברהם לוי כתב: אמנם מה שתמוה בכל זה, שמפורש במדרש סדר עולם שם כל חמש שנים היה המן כונס שלל למרדכי. מי אמר שהכוונה 'כונס שלל' היינו שעלה מאז לגדולה? חזרה למעלה הסדר עולם אינו ספר היסטוריה, אלא בא לפרש המקראות. וזה כל מה שבא לומר, כיון שכבר נתגדל המן, למה נשתהה כל מעשה המגילה. והשיב שחמש שנים כנס המן...
על ידי אברהם לוי
19 מרץ 2020, 12:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

עכשיו אני חוזר לפטטיא דאורייתא טבין, ולא לשאר פטטיא דבישין אינון [ירושלמי ברכות ט, ה]  לא כ"כ מובן מה ברכת שהחיינו שייכת כאן כבר העירו לנכון שהוא לא מורגל בהלכה. והנה קיימא לן [שו"ע ריט, ב] שחולה שנתרפא צריך להודות, ולברך הגומל. ולדינא נראה פשוט שיצא ידי חובת הברכה במה שאמר שהחיינו. דלא גרע ממה שכתב...
על ידי אברהם לוי
19 מרץ 2020, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פירוש המילה הארמית "פון"?

Untitled Extract Pages.pdf
מצו"ב דברי המתורגמן [ספר על שרשי המילים הארמיות] בשורש פון:
על ידי אברהם לוי
23 מרץ 2020, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להגביה קול באיש"ר יותר מקולו של בעל הקדיש

חזק וברוך כתב:
23 מרץ 2020, 11:37
בכל כוחו - בקול רם (רש"י)
עשה את שאינו ישנו [ע"פ ספר יצירה פ"ב].
רש"י פירש: בכל כוונתו, ותוספות הם שהביאו מדרש שאומרים בקול רם.
וכתבתי בזה: נטה מפשוטו (והיא דעת תוס' שכתבו בקול רם), משום הא דברכות [מה.] מנין לעונה אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך.
על ידי אברהם לוי
23 מרץ 2020, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דור שכולו זכאי- האם אנו כפסיעה ממנו!!

מי שיש בו ניצוץ מר' לוי יצחק מברדיטשוב ודאי יהנה מזה.
על ידי אברהם לוי
24 מרץ 2020, 11:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סדר התפילה העולמי

מצו"ב לרווחת הציבור בקובץ וורד, ניתן לערוך בגופן הרצוי לכל אחד.
תפילה לעצרת.doc
על ידי אברהם לוי
25 מרץ 2020, 12:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קובץ של יום כיפור קטן להדפסה

מצו"ב בגירסת וורד:
סדר תפלת יום כפור קטן.doc
על ידי אברהם לוי
30 יוני 2020, 19:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמלה אדומה

דיינו בפירוש הערוך שם שהוא פירוש יחידאה בזה, ושאר הראשונים לא מצינו כזה פירוש, (ויעויין ברמב"ם בהלכות כלאים, שנראה מדבריו שזה בגד שעטנז). אולי רש"י הוא יחידאה, מה גם שהרמ"א [יו"ד קעח, א] פסק כהערוך וז"ל:  שנהגו בו העובדי כוכבים לשום פריצות, כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים. והנה מצינו דבר מעניין שבג...
על ידי אברהם לוי
01 יולי 2020, 17:42
עבור לפורום
עבור לנושא

שבת קכא: נסיון להתחקות אחר דמותו של אבא בר מניומי במעשה הנזכר כאן

קכא: אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסקי ביה דבי ריש גלותא זוזי, אייתיוהו קא מצערי ליה, הוה שדי רוקא, אמר להו ריש גלותא אייתו מאנא סחיפו עלויה, אמר להו לא צריכיתו הכי אמר רב יהודה רוק דורסו לפי תומו, אמר להו צורבא מרבנן הוא שבקוהו. במאמר קצר זה יש לדקדק: א' למה היה מוכתר בנימוסין בשמות הרבה ולא...
על ידי אברהם לוי
02 יולי 2020, 11:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דף סא. - יצר הרע בבהמה

מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה וייצר לית לה יצרא והא קא חזינן דמזקא ונשכא ובעטא ורמינהו בא וראה בגדי או בטלה כיון שהוא רואה את הבאר הוא חוזר לאחוריו לפי שאין יצר הרע בבהמה וכדברי האדר"נ איתא בזוהר ח"א קעט. וז"ל:  דהא בעירי מיומא דאתילידו כלהו נטרי גרמייהו וערקין מן גו נורא ומן כ...
על ידי אברהם לוי
02 יולי 2020, 12:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה אמור להיות!?

סתם כתב:
29 יוני 2020, 19:55
אני מכיר את אותו משועמם הגר באשדוד, שכל הזמן מחתים רבנים על החיוב והמצוה לעלות להר הבית.
זכורני שהוא חסיד ויזניץ [במקור] לכן זה יוצא משם, והפיץ קונטרס בבתי כנסיות על החוב הקדוש לעלות וכו',
והביא רבנים שמסכימים לדבריו למחצה שליש ורביע וכו' וכו'.
 
על ידי אברהם לוי
02 יולי 2020, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמו כשם חמיו - צוואת ריה"ח

ומה בענין התחכמות שינוי השם? עם שהרב החבי"ף הביא בשם החסיד בצוואה "ואם נשאה ישנה שם האחד אולי יש תקוה" שזה רק לשון ספק. נראה שיש לחלק שדווקא אם שינה אחר נישואין, אמנם קודם נישואין הוא ודאי או קרוב לודאי. ובזה מיושב מאי דנהוג עלמא וכך מורים ובאים הכל, לשנות השם בלי פקפוק, וי"ל דס"ל כהאי חלוק"א דרבנן.
על ידי אברהם לוי
02 יולי 2020, 12:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דבר מעניין בשו"ת הרמ"א

זה גם קשור לפרשת השבוע שכתוב [במדבר כו, ה] משפחת החנוכי, ופירש רש"י וז"ל: לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים מה אלו מתיחסין על שבטיהם, סבורין הם שלא שלטו המצריים באמותיהם, אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם, לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה, לומר מעיד אני עליהם שהם בני...
על ידי אברהם לוי
02 יולי 2020, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיבור ספרים - 'איני כדאי והגון לכך' או 'למען יעמדו ימים רבים'?.

הטענה של 'עשות ספרים הרבה' אינה מובנת לי אם היות זה פשוטו של מקרא, אך סופרים אחרונים פירשום איפכא, וז"ל היעבץ בסידור עמודי שמים בית תלמוד סעיף טז בסידור אשכול: (גם הר"ש קלוגר כתב כן, איני יודע מקומו) "לכן צריכין אנו להשתדל לפחות, בהשבת אבדות יקרות הללו כפי כחנו, ואם מעט מערכנו, וזהו ודאי פירוש הכתו...
על ידי אברהם לוי
06 יולי 2020, 11:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה קודם התפילה

וראיתי כתוב בספר שהוציא נכדו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל ששאל לסבו למה הוא אינו אומר תפילה זו לפני התפילות, הרי הבאוה"ל אומר שיש ליזהר לאומרה. והשיב לו הגרי"ש "מספיק לומר מה שכתוב בסדור". עכ"ל. שלא יהא מיחזי כחוכא ח"ו, אומר, שצריכין אנו למודעי שהירושלמי הזה השמיטוהו כל הפוסקים עד הביאוה"ל וערוך השולחן, ו...
על ידי אברהם לוי
08 יולי 2020, 13:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד חלקו הלל ושמאי ולא הגישו לסנהדרין את הנושא להכרעה?

בחגיגה כ. במחלוקת הסמיכה, מבואר שמינו בכוונה, נשיא מדעה אחת, ואב בי"ד מהשנייה. על טענת הוטו, למופלא, יש להביא מקור וראיות, בלא זה לכאורה אמור להידחות על הסף. מבואר ? או שזה תאוריה שלך ? הלא איתא שם הלל ומנחם לא נחלקו, הרי שמינו נשיא ואב"ד שהיו שוים בדעה. ...ולא פלא שבית שמאי הקימו בית דין לעצמם ובי...
על ידי אברהם לוי
10 יולי 2020, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד חלקו הלל ושמאי ולא הגישו לסנהדרין את הנושא להכרעה?

ואלא שמפני כבודו של שמאי ועוד שהיה לאב"ד קודם הלל, לכן עשו ישיבה לשניהם אין בכוונתי להשיב על כל הנ"ל, אחר שאני הבאתי עינים לדברי, ואתה נתלית באילן גדול [?!]. אבל נקודה זו שציינתי, היא טעות בדבר משנה, הלא מבואר [חגיגה טז:] שהלל היה נשיא ומנחם היה אב"ד, ואחר שיצא מנחם לעבודת המלך או לתרבות רעה, נכנס ...
על ידי אברהם לוי
10 יולי 2020, 15:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת קבלת שבת

לא הבנת דברי.
כוונתי שאין מקום לומר שאין צריך לעמוד, שהלוא המקור שצריך לומר פרק זה הוא מהמקובלים, והם אמרו לעמוד, הם אמרו והם אמרו, וליכא למימר פלגינן דיבורא.
הראיה מהבבלי זה רעיון שיש לדחותו כמו שכבר כתבו, ק"ש יוכיח שיש בו י"ח אזכרות ואין צריך לעמוד.
על ידי אברהם לוי
12 יולי 2020, 12:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קנאי יכול להיות מנהיג?

אין הדברים נכונים כל עיקר !! יש פה כמה טעויות !! א. אין נידון על קנאותו של פינחס שהיא ראויה, ולא כתוב בשום מקום שבגללה לא יכל להיות מנהיג. הרמב"ם דיבר על קנאותו של אליהו בימי אחאב , שאמר לה' על כלל ישראל כי עזבו את בריתך, ועל זה הקפיד ה' שאמר קטגוריא עליהם. הרי שלא מדובר על מעשהו כפינחס אלא על מעשהו...
על ידי אברהם לוי
12 יולי 2020, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קנאי יכול להיות מנהיג?

וזה גם מאוס ואינו אלא חנופה לרשעים, ותומך בידם ומעודדם להרשיע, ואומר לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים [משלי כד, כד]. איך אפשר להיות סנגור עבור מישהו שלפי האמת אי אפשר לפטור אותו? וכי מותר למכור לה' שקרים? ומה יועילו? ואם יש בהם מן האמת, מותר לומר אותם דברי סנגוריה ככל אמת שניתנת להאמר. כמוב...
על ידי אברהם לוי
13 יולי 2020, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמירות שבת

בפיוט 'כל מקדש' נמצא בסופו ה' אלקי ישראל אהבת תמים, האם חשבת פעם אם יש פירוש בכלל למשפט מוזר זה. אך באמת הגירסא הישנה כמופיע במחזור ויטרי [וכן העתיק בסידור וילנא], הוא ה' אלקי ישראל הבה תמים, והוא פסוק בשמואל א' יד, מא, ופירושו תן באמת. גם יצא לי לפתוח פעם ספר זמירות ישראל, ספר שלם של פיוטים מאת ר' ...
על ידי אברהם לוי
13 יולי 2020, 11:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה דוקא ע"י הריגת אנשים זוכים להיות כהנים?

השבוע שמתי לב שבעצם הדרך של פנחס אל הכהונה היא אותה הדרך של כל הכהנים. שהרי בדיוק כמו שהוא קיבל את הכהונה דוקא ע"י שהרג את זמרי וכזבי, כך כל אחיו הכהנים נבחרו לאותו תפקיד ע"י שקיימו את ההוראה של משה רבינו - "עברו ושובו משער לשער והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו" (פרשת כי תשא לב כט) והמי...
על ידי אברהם לוי
15 יולי 2020, 11:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה כלל ישראל חייבים כליון בגלל זמרי

יש ערבות של כלל ישראל, וכולם ידעו ושתקו. כמו שאמרו [שבת נד:] כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו. וכן אמרו [ע"ז יח.]  כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נענש עליו. אמנם באמת כל העובר עבירה בסתר הוא חילול ה' בסתר, ו...
על ידי אברהם לוי
17 יולי 2020, 15:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה

עיין דף על הדף בסנהדרין יד. וז"ל: וכתב בספר עונג חיים לשבת לבאר באור זה עפ"י הגמ' בסנהדרין הנ"ל כאן. ולפי זה יש לומר הכוונה, דאדם שהוא מלשון חשיבות, אינו רוצה לקבל עליו להיות שוטר מלמטה, אלא א"כ חושב בדעתו מחמת ענותנותו שנעשה רשע מלמעלה, אז הוא מקבל עליו להיות שוטר כדי שימחלו לו עונותיו. ע"כ. ולגופו...
על ידי אברהם לוי
19 יולי 2020, 11:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף כ"ד יום טבילה הוה

מבואר בגמרא שרב המנונא ידע מתי היה הליל טבילה של אשתו של רבא וכמו שביאר רש"י ז"ל "יום שטבלה אשתו דהוה ליה ליל תשמיש"  רואים כאן שרב המנונא ידע מתי אשתו של רבא טבלה והמשמעות הפשוטה היא שאין בזה משהו חריג או בעייתי. כבר העלו צדדים לכאן ולכאן. ואני מעלה רעיון שמא אין ראיה מכאן, שיתכן שהוא מעשה דשבת קכ...
על ידי אברהם לוי
19 יולי 2020, 12:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לעכו"ם להכניס את עצמו לסכנת נפשות?

עיין סנהדרין עד, ב בתוד"ה בן נח ותוס' רא"ש, וז"ל: וא"ת והא וחי בהם בישראל כתיב ע"ש.
על ידי אברהם לוי
22 יולי 2020, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תענית יד

כתב היעבץ בקולן של סופרים תענית טו. על דברי התוס' וז"ל: צ"ל מנין רגלים לבדות דבר כזה, אך זר הוא בודאי, ותמה על עצמך מאיזה עצם אדם יהא עפר זה, ואיה ימצאוהו, הרי ישרפו עצם אדם יהודי בשביל כך, או האם יקחו עצם מאת נכרי וישרפוהו ויתנוהו על ראשם, רחמנא ליצלן מהאי דעתא שבשתא, ועיין עוד לקמן בדף הסמוך {טז. ...