החיפוש הניב 190 תוצאות

חזור

על ידי לישועתך קויתי השם
16 מרץ 2020, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת המקוואות - מה עושים ?

וחי בהם כתב:
15 מרץ 2020, 23:26
אפשר גם להסתפק בתשעה קבין - אשר כמדומה שניתן לקיים זאת ע"י עמידה תחת מקלחת, וזה מועיל גם להצריך טבילת עזרא.
אבל את המעלה הגדולה של טבילה במקווה אין בזה
על ידי לישועתך קויתי השם
16 מרץ 2020, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ציפייה למשיח

כיהודים אמיתים אנו צריכים בעיקר לחכות למשיח לא רק כי "זה יהיה טוב לנו", אלא שיתקיים תפילנו - וידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו' ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה!!! וודאי שכל הדורות שחיכו למשיח זה היה הצפיה העיקרית. בשביל זה צריך להיות בדרגה גבוהה מאד מאד, שכל מה שמעניין אותך ז...
על ידי לישועתך קויתי השם
16 מרץ 2020, 20:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ציפייה למשיח

כבר בתפילה אנו מזכירים את הציפיה לישועה. אין צורך לצפות למימוש חזיונות שווא או זעם או להתעסק בהן, הרצון בישועה חיובית בלבד מוציא את האדם ידי חובת "ציפית לישועה".  ואם ברמב"ם עסקינן,ידועה הסתייגותו מהעיסוק בתיאורים משוערים בדבר ימות המשיח. זה נכון שלא צריך להתעסק בזה, אבל תכלס' איך אני יצפה לדבר שיש...
על ידי לישועתך קויתי השם
17 מרץ 2020, 07:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מידת הכעס - על מה להתגבר? ואיך?

הרב באיגרת הרמב"ן מדגיש לנו, שכעס היא מדה רעה, שבכוחה לגרום לאדם לחטוא, בחטאים אחרים כמובן, נוסף על חטא הכעס עצמו. וזהו שכתב- "שהיא מדה רעה להחטיא את האדם, וכמשארז"ל כל הכועס כל מיני גהינם שולטים בו" ולדעתי הפירוש בזה הוא, שע"י הכעס, עשוי האדם לחטוא בכל החטאים, ועי"כ כל מיני גהינם שולטים בו. יישר כ...
על ידי לישועתך קויתי השם
17 מרץ 2020, 10:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

הפקדתי שומרים כתב:
15 יולי 2018, 15:41
והבא להורות בזה היתר, אינו אלא מן המתמיהים.
תלמידי חכמים גדולים מתירים, אי אפשר לקרוא להם מתמיהים! צריך לכבדם!
על ידי לישועתך קויתי השם
17 מרץ 2020, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

אולי באמת מותר? מי אמר שלא?
על ידי לישועתך קויתי השם
17 מרץ 2020, 15:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

אברהם משה כתב:
17 מרץ 2020, 15:34
לישועתך קויתי השם כתב:
17 מרץ 2020, 15:24
אולי באמת מותר? מי אמר שלא?
כך באמת יצא לי כשלמדתי הלכות שבת בעיון,
אבל שוב, אם סוחט ואין צריך למימיו לא נאמר בכל הלכות שבת, א"כ לכאו' אסור.

אני לא בקיא מספיק בסוגייא זו, אבל אם יצא לך שמותר אז מותר לך
על ידי לישועתך קויתי השם
17 מרץ 2020, 19:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

פרלמן משה כתב:
17 מרץ 2020, 14:38
שמעתי מת"ח ביקורת חריפה נגד אברכים שמוציאים ספרים, "כל אפצ'י צריך להדפיס"?
"ביקורת חריפה"?! גם אם זה לא נכון, מה האיסור הגדול? מה כל כך שלילי בזה?
על ידי לישועתך קויתי השם
17 מרץ 2020, 19:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

חושב שאין בושה גדולה מזו - לכתוב שמוציאים ספר בשביל כבוד! לא חושב שיש משהו שמוציא רק לשם כבוד, אבל כל אחד מאיתנו צריך כבוד, ובדרך כלל בדור שלנו עם ריבוי האברכים, לא מספקים את זה לאברך מהשורה, ולכן הוא כותב ספר, וזה נותן לו מוטיבציה. כן הכבוד נותן לו מוטיבציה. מה רע בזה? חז"ל כבר אמרו שמתוך שלא לשמה...
על ידי לישועתך קויתי השם
17 מרץ 2020, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחלוקת הפוסקים - בדאוריתא הלך אחר המחמיר ובדרבנן הלך אחר המקל

עמנואל כתב:
17 מרץ 2020, 19:36
מהלשון מוכח בבהירות שזה לכתחילה ובאופן שאינו מותיר מקום לשאלה על כך
הרב עמנואל אני מסכים אתך, אבל הרב מעל הסטנדר טוען שיש פני יהושע בפסחים שאומר שזה בדיעבד, וכתבתי לו שצריך את המקור הברור כדי לעיין בפנים.
על ידי לישועתך קויתי השם
17 מרץ 2020, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחלוקת הפוסקים - בדאוריתא הלך אחר המחמיר ובדרבנן הלך אחר המקל

השאלה היא אם גם בהלך אחר המקל זה לא לכתחילה.
יש צד (כמדומני בבית הלוי) שזה דין בפני עצמו, ולא מדין ספיקא דרבנן לקולא.
על ידי לישועתך קויתי השם
19 מרץ 2020, 07:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד המוסר

אני יביא לך דוגמא ללימוד הספר כולם בקיאים בשורה הראשונה של ההקדמה שהיא " יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו" הנה בפשטות הרמח"ל בא לבאר מהו רוצה לעשות בספר שלפניו אך בא תנסה להבין מה הפירוש "יסוד החסידות"...
על ידי לישועתך קויתי השם
19 מרץ 2020, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נקודה טובה - עצות לקיום העצה של רבי נחמן

כן. מה בגלל שזה 'עצה' וזה 'עצה'?
איך ליישם את זה בפועל בצורה תועלתית?
על ידי לישועתך קויתי השם
22 מרץ 2020, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נכרית - למתירים

ידידי, מה קורה כאן זה שו"ע מפורש אבהע"ז סי' כא סעי' ב "לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש אחת פנויה אחת אשת איש", מה אתה לא רואה שכל בנות הסמינר אם שער אסוף תמיד, זה בגלל השו"ע הזה. עיין שם בנושאי כלים, כתב החלקת מחוקק: "פנויה בעולה קאמר, אבל בתולה אמרי' דיוצאה בהינומא וראשה פרועה וכן הוא בב"ח ועיין במ...
על ידי לישועתך קויתי השם
22 מרץ 2020, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

מגיפת קורונה - האמנם?

בגמ' בתענית (יט, א) איתא: "איזהו דבר? עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה ג' מתים בג' ימים זה אחר זה, הרי זה דבר! פחות מכאן אין זה דבר!", לכאו' לפי"ז אין זה "מגיפה". אגב יל"ע אם "דבר" ו"מגיפה" זה אותו דבר או שני דברים?
על ידי לישועתך קויתי השם
22 מרץ 2020, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נכרית - למתירים

בגגל שיש חולקים על המגן אברהם שסבר שיש בפנויה איסור פריעת ראש, לכן הבאתי את מנהג הסמינרים שמוכיח כי חוששים מאוד לשיטת המגן אברהם בזה. אינני יודע אם מקפידים על זה בגלל המגן אברהם, או שזה סוג של גדר של הסמינרים כמו גדרים אחרים שהם לסמינרים בלבד ואינם מעיקר הדין. מה גם, שרוב ככל בנות הסמינרים הולכות א...
על ידי לישועתך קויתי השם
23 מרץ 2020, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגיפת קורונה - האמנם?

יצחק כתב:
22 מרץ 2020, 22:30
דבר הכוונה שאנשים מתים בלי סיבה הנראית לעין,
מניין לך? מה גם שתמיד יש סיבה, רק שלא רואים אותה, ומה המשמעות של זה שלא רואים כיון שתכלס' יש?
על ידי לישועתך קויתי השם
27 מרץ 2020, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתיחת בקבוקים בשבת - על מה סומכים?

על מה סמכו המקלים בחימום מים שהצטננו קצת? זה רמ"א שמבוסס ע"פ הראשונים שמתירים מיים שהתבשלו והצטננו, כך פירש החזו"א את הרמ"א. והאגלי טל פירש שזו פשרה במחלוקת הראשונים ההיא במיים שהתבשלו. עכ"פ זה הכרעת רמ"א. "וכל בני ישראל יוצאים ביד רמה". עד ביאת ינון בב"א בתוך שיתא אלפין. פסקי רבנו הרמ"א לא צריכים ...
על ידי לישועתך קויתי השם
27 מרץ 2020, 15:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי אפשר לסמוך על מו"ץ בדאורייתא - תמיהות ע"ד החזו"א המפורסם

יעויין היטב בדברי הרמב"ן והרשב"א שם שתירצו, שכאשר בכל דעה יש גם קולא וגם חומרא, שבין אם ילך כדעה זו יקל ויחמיר ובין אם ילך כדעה זו יקל ויחמיר, בזה הרוצה לעשות וכו', אבל במחלוקת (כמו פתיחת בקבוקים בשבת) שלדעה אחת מותר והוי קולא ולדעה אחת אסור והוי חומרא, בדאורייתא הלך אחר המחמיר.
על ידי לישועתך קויתי השם
30 מרץ 2020, 17:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעתו האמיתית של רבי גרשון לגבי שאר הארץ

ayedavid כתב:
30 מרץ 2020, 17:08
וחי בהם כתב:
30 מרץ 2020, 17:06
שמחתי לשמוע את דעתך, אולם שאלתי מה דעת ר' חיים.

הודעתי נכתבה לפני ששמתי לב לשאלתך, ובכל אופן היא עונה גם עליה


אני אנסה להסביר אותך, לפחות מה שאני חושב, כמו שלא נפתח נידון או אשכול אם דעת ר' חיים או ר' גרשון אם צריך לשמור שבת, או"ד פה שהמציאות אומרת שזה פיקוח נפש.
על ידי לישועתך קויתי השם
05 אפריל 2020, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילתא דבדיחותא

הנה הלשון - כתב הרש"ר הירש (שמות יד, א): "המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר - אירוניה חדה זו, אפילו ברגע של פחד ויאוש שאין למעלה מהם, מציינת את חוש ההומור שהיא תכונה אופיינית של שבט יעקב בהיר השכל" - לכן יש בדיחות על הקורונה...
על ידי לישועתך קויתי השם
09 אפריל 2020, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע לא מברכים שהחיינו בספירת העומר?

שאלה זו כבר נשאלה ברבים מהפוסקים. ראה בר"ן (סוכה כא,א ד"ה וכתבו): "צ"ע לפ"ז למה אין מברכין זמן על ספירת העומר וראיתי מי שכתב שאם לא ספר בלילה לא יספר ביום כדתנן כל הלילה כשר לספירת העומר משמע דהא ביום לא יצא ומשום הכי לא אמרינן ביה זמן". ובשו"ת רדב"ז (ח"ד סי' רנו) ביאר את כוונת הר"ן: "ונראה לי בטעמו...
על ידי לישועתך קויתי השם
12 אפריל 2020, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניין המרפסות - על מה סומכים?

נדיב לב כתב:
11 אפריל 2020, 23:33
לישועתך קויתי השם כתב:
11 אפריל 2020, 23:27
בכל אופן לעצם השאלה, לכאו' יש להתיר בלי קשר לש"ץ

ראה סימן נה סעיף טו ובמ"ב שם ס"ק נד שכתב הטעם דכיון שהוא ש"צ כל אחד נותן דעתו עליו והוא מחברן יחד.
שם הוי רבותא אף שאין רואין, אבל ברואין אין צריך לזה
על ידי לישועתך קויתי השם
13 אפריל 2020, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס למשנה ברורה - האם כמו שאר הפוסקים, או יותר?

עמנואל כתב:
13 אפריל 2020, 23:27
משה נחום כתב:
13 אפריל 2020, 22:38
בפחד יצחק פורים ביאר הענין שאין עצב בעולם למכיר האור האורות של האמת, וכתב בשבחו, והסביר דבריו.
זה נשמע מרבי נחמן.
יש שמוכיחים מכאן שהחזון איש למד ספריו של רבי נחמן זיע"א
על ידי לישועתך קויתי השם
16 אפריל 2020, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טומאה דרבנן - האם גזרו טומאה ממש או דין הנהגה בעלמא?

אולי כדאי באמת לפתוח אשכול בעניין מהות הטומאה, אבל זה לא 'דין הנהגה בעלמא', אלא יש כאן איזה משהו רוחני(?), והשאלה אם גם בטומאה דרבנן זה ככה?
על ידי לישועתך קויתי השם
16 אפריל 2020, 12:20
עבור לפורום
עבור לנושא

מהות הטומאה - מה זה טומאה?

אם אפשר לשאול מה זה בעלות ומה זה עדות... אולי אפשר גם לשאול מה זה טומאה? אם אפשר מקורות וראיות, לא סברות בעלמא.
על ידי לישועתך קויתי השם
22 אפריל 2020, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג המשפחה - האם יש מושג כזה???

מהרילניק כתב:
22 אפריל 2020, 22:51
לישועתך קויתי השם כתב:
22 אפריל 2020, 21:56
שמבואר בע"ז ז,ב שבדאורייתא יש לילך אחר המחמיר, ע"ש.
איפה?
סליחה. מסכת עבודה זרה דף ז עמוד א בשליש האחרון של העמוד
על ידי לישועתך קויתי השם
23 אפריל 2020, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס למשנה ברורה - האם כמו שאר הפוסקים, או יותר?

לגבי פרשת התמיד, ראיתי ששאלו את הגר"ח - על מידת החיוב, סתירה בין שתי פסקים במשנ"ב. והשיב: קרוב לחיוב. המקור לכך הוא מדברי כמה ראשונים שמבואר בדבריהם שיש חיוב לומר פרשת התמיד, וגם הרמב"ם לא הזכיר אלא פרשת התמיד ולא שאר קרבנות. בכלל כל המהלך הזה של פלפולים וקושיות ותירוצים בפסקי המשנ"ב כאילו מדובר בג...