החיפוש הניב 95 תוצאות

חזור

על ידי מעל הסטנדרט
15 מרץ 2020, 21:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכר אולם ונתבטלה החתונה האם משלם?

ב"מ עח. השוכר את החמור והבריקה, או שנעשית אנגריא - אומר לו: הרי שלך לפניך. מתה או נשברה - חייב להעמיד [לו] חמור. וברש"י: והבריקה - בגמרא מפרש. או שנעשית אנגריא - שנטלוה לעבודת המלך. אומר לו - משכיר לשוכר. הרי שלך לפניך - טלנה כמו שהיא סמויה ותלך, שאף מזלך גרם כמו מזלי, וטרח ואשר אותה בדרכים, וגבי א...
על ידי מעל הסטנדרט
15 מרץ 2020, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתחתי את הדלת ושברתי לחברי את המשקפיים

קימ"ל אדם מועד לעולם וחייב אף באונס, שו"ע חו"מ סי' שעח, ושיטת הרמב"ן ב"מ פב: שחייב אף באונס גמור. אולם והזיק כתוצאה ממעשה שמותר לו לעשותו חשוב כמזיק ברשות שפטור כל שמן שלא פשע, כך מבואר בראשונים כי אע"ג דאדם מועד לעולם ה"מ בהזיק ע"י מעשה שאסור לו לעשותו, אך אם היה מותר לו פטור כל זמן שלא פשע, ודוגמא...
על ידי מעל הסטנדרט
16 מרץ 2020, 11:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרי מי ללכת בהלכה?

כן יכול לברר ההלכה בעצמו ואף ללכת נגד רבים, אם הגיע להוראה, כך כתב בחזו"א. והסברא בזה כי כלפיו אין לו ספק וממילא אינו מחיוב לשמוע לרוב כי ההלכה המחייבת לשמוע לרוב היא דוקא במקום ספק. וביסוד כללי הפסיקה, חשוב לציין דברי השו"ע והרמ"א בחו"מ סי' כה שהם כתבו בזה את עיקרי הדברים שבכל ספק שקול הולך אחר המ...
על ידי מעל הסטנדרט
16 מרץ 2020, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני רעבון

בספר דרכי טהרה, עמ' 286 כתב באי דינא דשנת רעבון, כמה כללים, ראה שם הראשון, שצריך שיהיה הצרה לכלל ישראל, ודוקא שיהיה צרה של רעבון אך בשאר צרות, מותר בליל טבילה, וכן בלא קיים פריה ורביה, או שחושש שיעבור איסור. זאת ועוד אפשר ובארץ ישראל עוד לא הגענו למצב של צרה של ממש, אלא לחשש מצרה כזו שתבוא אם לא ינ...
על ידי מעל הסטנדרט
16 מרץ 2020, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשא נגיף הקורונה שמסתובב חופשי - דינו כרודף?

ואם כנים הדברים שאינו מוגדר כ'רודף', האם נמצא לפי"ז שאסור למוסרו לשלטונות שיסגרוהו בבידוד וכו', לפי שאין לנו זכות להפקיעו מביתו וממקומו הטבעי? לפי"ז גנב שפורץ בית לגנוב כסף וח"ו לא להרוג (אין אף אחד בבית). הרי כנים הדברים שאינו מוגדר כ'רודף', ונמצא לפי"ז שאסור למוסרו לשלטונות (= להתקשר למשטרה) שיסג...
על ידי מעל הסטנדרט
17 מרץ 2020, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

האם הת"ח שחירף, כן יכול בעצמו לכתוב ספרים או לא, כי אם לא אפשר והוא מגן על עצמו מדוע לא הוציא הוא ספר, ולמעשה כבר אמר החכם "עשות ספרים אין קץ".
על ידי מעל הסטנדרט
17 מרץ 2020, 16:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

פרלמן משה כתב:
17 מרץ 2020, 16:03
מעל הסטנדרט כתב:
17 מרץ 2020, 15:56
 שאר ספרים או ספרי ליקוטי שיטות שהם בעיקר הספרים שיוצאים היום מה החסרון בזה.
ומה המעלה בזה?


מראה מקומות לעיון. או דירבון למחבר לשבת וללמוד את השיטות.
על ידי מעל הסטנדרט
19 מרץ 2020, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מעל הסטנדרט
19 מרץ 2020, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

בגדים צמודים

הנה דבר פלא, הרב יצחק יוסף שליט"א בספרו ילקוט יוסף אוצר דינים לאשה, בהי' צניעות הלבוש, כתב לאסור רק, בגד שקוף, או קצר, או ללא שרוולים, ולא כתב לאסור בגד צמוד, כמו בכל שאר ספרים בנושא זה. והנה בספר שו"ת הראשון לציון הנדפס לא מזמן, בח"א הביא בסוף הוראות בצניעות הלבוש וכתב כך "י"א כי אסור ללבוש צמוד, מ...
על ידי מעל הסטנדרט
20 מרץ 2020, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגדים צמודים ברכות כ"ד טפח באישה ערווה

תראו מה שכתבתי בענין זה אתמול, באשכול "בגדים צמודים", במשנת הרב יצחק יוסף.
על ידי מעל הסטנדרט
20 מרץ 2020, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר המזיק בקרונה

א. לכאורה אין לחיידק יחס עצמי , ולכך נזק יחשב כאדם המזיק ולא בור וכ"ש שלא ממונו . ב. מכיון שאין פה נזק ישיר ומיידי , לכאורה שייך לסוגיא של גרמא . ג. בשיעול יש חומרא בכך שהוי נזק מיידי יותר ובגוף הניזק , ואילו במגע במשטחים נגועים גרע . אך מ"מ אינו ברי היזיקא ולכך אינו גרמי וחייב רק בדיני שמיים [כך ר...
על ידי מעל הסטנדרט
20 מרץ 2020, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר המזיק בקרונה

בענין מה שהעלתי אתמול בדין הנושא את הנגיף נראה לי לאחר עיון קצר  שאין הנושא את הנגיף מוגדר כאדם המזיק כיון שדין אדם המזיק הוא רק במקום שהאדם יוצר את ההיזק ולא את המזיק וכיון שבנגיף זה משתתף גם הניזק דע"י שנושם את החיידק שנמצא באויר  הרי שהוא גורם לעצמו נזק ופעולת המזיק היא ליצור את הנגיף באויר וזה ...
על ידי מעל הסטנדרט
22 מרץ 2020, 09:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קורונה. זוית המבט הבריאה של הצעירים והבריאים.

(סליחה על התקיפות) זה ממש ליצנות לעסוק בזה עכשיו!  עכשיו צריך להתעורר ולהזהיר אנשים לשמור על הכללים על עצמם ועל יקיריהם ולהתפלל  מחילה, ע"י לימוד הלכות הענין וחומרת העונש מגיעים לידי התחזקות, כך אמר ר' ישראל מסלנט, ובגדר ליצנות יראה כבודו את דברי הפלא יועץ, ערך ליצנות כשיש שריפה רצים לכבות ולא לומד...
על ידי מעל הסטנדרט
22 מרץ 2020, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נכרית - למתירים

א. חיוב כיסוי הראש, הוא משום "ופרע ראש האשה" שלא יהו בנות ישראל פרועות ראש, ועל כן פאה מאחר ומכסה יוצאת ידי חובת שלא תהא פרועת ראש. ב.מה שאסרו גדולי ישראל שלא יהיה כשער ממש או משום מראית עין או למיגדר מילתא או ת יהודית, כל פוסק כטעמו, וכמדומה שבשו"ת אז נדברו כתב שאין בזה חיוב כלל. אם אפשר מקור של ש...
על ידי מעל הסטנדרט
22 מרץ 2020, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נכרית - למתירים

מהלשון של הפרי מגדים איני זוכר את לשונו המדויק בהמשך אביא בלנ"ד כיוון שיש כאן לינק בשם משיב {שלא } כהלכה  שקופץ להתיר כל פריצות וזימה על ידי כתיבת כתבות בצורת העתק הדבק , מרגע ששמו יתנוסס כאן הריני פורש מיד כדכתיב אל תען כסיל  לכבוד השרף בוצינא קדישא, "חיים ליצא", אתה לא יותר צדיק מהרב שו"ת אז נידב...
על ידי מעל הסטנדרט
22 מרץ 2020, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נכרית - למתירים

לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 15:54
אם אפשר להעלות את דבריו של האז נדברו, או לפחות לצטט את לשונו הרלוונטי לעניינינו.
תודה.
בח"יג סי' נו כותב כי מה שחושבים רבים שיש ענין שיהיה בפאה נוכרית היכר בין נשואה לפנויה אין מקור לזה.
אם היתי יודע כיצד מעלים קטעים מהספר לכאן הייתי מעלה.
 
על ידי מעל הסטנדרט
22 מרץ 2020, 16:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נכרית - למתירים

לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 15:54
אם אפשר להעלות את דבריו של האז נדברו, או לפחות לצטט את לשונו הרלוונטי לעניינינו.
תודה.

אני לא הצלחתי להעלות, אבל זה לשונו בחלק יג סי' נו "מה שחושבים כי יש חיוב שיהא היכר בפאה נוכרית בין נשואה לרווקה, אין לזה מקור.
על ידי מעל הסטנדרט
22 מרץ 2020, 18:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מימונה זה חג מרוקאי או חג יהודי..?

נדיב לב כתב:
27 אפריל 2019, 22:58
מכל מלמדי השכלתי כתב:
27 אפריל 2019, 22:44
IMG-20190427-WA0005.jpg

סיבה למסיבה ותו לא מידי

אני מוחה על כבודם של רבני מרוקו שהנהיגו כן, שחזקה עליהם שלא עשו כן לסיבה למסיבה, אלא להחדיר אמונה שהמשיח עוד יבוא בפסח ואם עתה לא בא יבא בעז"ה לשנה הבאה.
על ידי מעל הסטנדרט
22 מרץ 2020, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר המזיק בקרונה

מי שזרק על חבירו עקרב, ואחר שהעקרב נחת על האדם עקץ אותו והפילו למשכב, האם דינו כאדם המזיק ודאי שלו, כי אדם המזיק הוא מי שהזיק בגופו או בכחו [שכח התנופה הביא את ההיזק] ואין צורך בפעולה נוספת מלבד הכח הוי אדם המזיק, וראה בענין זה בלשונו הזהב של החזו"א סי' א ס"ק ד ד"ה לבשן. ומעתה אף המשתעל ובכך זורה את...
על ידי מעל הסטנדרט
22 מרץ 2020, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר המזיק בקרונה

מי שזרק על חבירו עקרב, ואחר שהעקרב נחת על האדם עקץ אותו והפילו למשכב, האם דינו כאדם המזיק ודאי שלו, כי אדם המזיק הוא מי שהזיק בגופו או בכחו [שכח התנופה הביא את ההיזק] ואין צורך בפעולה נוספת מלבד הכח הוי אדם המזיק, וראה בענין זה בלשונו הזהב של החזו"א סי' א ס"ק ד ד"ה לבשן. ומעתה אף המשתעל ובכך זורה א...
על ידי מעל הסטנדרט
22 מרץ 2020, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ד' אמות של אדם קונה לו

לענ"ד לכאורה לא קנה מטעמא אחרינא. אדם שמביא לחיים לבית הכנסת הוא לא מתכוון להקנות אותם למתפללים אלא לתת להם לאכול , והראיה שאם אחד יבוא ויעשה קניין הגבהה על הכל וייקח הביתה לא מהני משום דלאו אדעתא דהכי הסכים בעל השמחה להביא את ה"מזונות" לכולל (רק שבד"כ אם מישהו לוקח בורקס לאשתו יש על זה מחילה). יש ...
על ידי מעל הסטנדרט
23 מרץ 2020, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ד' אמות של אדם קונה לו

נכון אתה צודק ברמ"א בחו"מ סי' רב כתב כי בית הכנסת הוא רשות השותפין של המתפללין, ברם בשו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' תתיט  כתב כי בתי כנסיות של ימנו שרשומים על שם אדם או עמותה א"כ הבעלות היא למי שרשום על שמו. ולענין חצר השותפין האם קונה דוקא לשניהם, או אף לאחד מהם באנו למח' קצות ונתיבות סי' רס, ע"ש. נה...
על ידי מעל הסטנדרט
23 מרץ 2020, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת השם 'מחוץ לקופסא' - חיים ומוות!!

הרב הראשי לישראל הרב לאו למנדי ביתאן: "הריצה הזו לסגור בתי כנסת מעט מפריעה לי. סופרים פתוחים וטוב שכך, כי מזון צריך. בית כנסת הוא מזון רוחני". יש את ההוראות של משרד הבריאות, ויש את השאלה האישית מה לעשות? אני כשלעצמי לא הבנתי מה ההיתר ללכת לבית הכנסת, אפילו אם שומרים על הכללים, מה עם חשש פיקוח נפש? ...
על ידי מעל הסטנדרט
23 מרץ 2020, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת השם 'מחוץ לקופסא' - חיים ומוות!!

הרב הראשי לישראל הרב לאו למנדי ביתאן: "הריצה הזו לסגור בתי כנסת מעט מפריעה לי. סופרים פתוחים וטוב שכך, כי מזון צריך. בית כנסת הוא מזון רוחני". יש את ההוראות של משרד הבריאות, ויש את השאלה האישית מה לעשות? אני כשלעצמי לא הבנתי מה ההיתר ללכת לבית הכנסת, אפילו אם שומרים על הכללים, מה עם חשש פיקוח נפש? ...
על ידי מעל הסטנדרט
24 מרץ 2020, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

מעניין מאוד אם יש מי שטוען שמי שהסתמך לפי הבנתו על רב כל שהוא משום מה שאמרו חז"ל שהצדיק גוזר וכו', והדבר הביא לידי כך שהוא הרג נפשו או נפש אחרים או הזיק וקטל פלגא דנפש - האם לא ייתבע על כך ביום הדין. וכיו"ב ש לשאול על התמפלל או לומד בחלק מן המקומות שמצויה סכנת נפשות (למרות שתיאורטית ניתן היה ליישם ...
על ידי מעל הסטנדרט
25 מרץ 2020, 20:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיכום כל הסיבות שנאמרו ע"י רבנים על מה בא לנו הצרה הזו

אולי מפני שבפורום לתורה, לפעמים לא נהגו בכבוד זה לזה, על כן מחילה אם פגעתי במאן דהוא.
על ידי מעל הסטנדרט
26 מרץ 2020, 16:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדלקת חשמל ביו"ט - המתירים וטעמיהם

לא הבנתי כיצד בחור, כותב על הרבנים שהובאו בתחילת הנושא סוג ג'. תדייק, כתבתי דרג ג', לא סוג ג'. אתה גם מסכים שיש דרגות ברבנים, לא? ואתה גם מסכים שישנם רבנים בעלי דרגה גבוהה משל הנזכרים מעלה, שדיברו בנושא, לא? סליחה ידידי, חשבתי שכונתך במילה דרג ג' לסוג ג', [מקוה שאתה מוחל]. אבל בלאו הכי מעניין למה א...
על ידי מעל הסטנדרט
26 מרץ 2020, 16:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פריצת תכנות

גזל הגוי נאסר למעשה בשו"ע סי' שמח. אולם בכל גניבת תוכנה שנמצאת פרוצה לציבור, יש שדנו מצד דין זוטו של ים. ויש שדנו מצד שאין גזל בדבר שאינו מחסיר בעצם אלא רק מונעה רווח, [ כי מניעת רווח היא איסור בפני עצמו של גרמא בנזיקין, ולא ענין של גזל]. יש בזה ספר שסידר יפה ומתומצת את כל השיטות בזה, ובסוף די מיקל ...
על ידי מעל הסטנדרט
26 מרץ 2020, 18:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדלקת חשמל ביו"ט - המתירים וטעמיהם

אנשי הפרום צריכים להבין שגם שדנים על צדדים להקל בהלכה שלא כמקובל, זה אך ורק לשם דיון ולא לא לשם הכרעה [ואף לא לשם לערער על המחמירים]. לא צריך להילחץ ומיד לצאת חוצץ על עצם הדיון בבחינת לאפרושי מאיסורא, והמחמיר אף מלכלך את פיו ומוסיף מילות גנאי. חבל פורום מטרתו שכל אחד יעלה את צדדי ההלכה, אין כאן פסקי...