החיפוש הניב 116 תוצאות

חזור

על ידי כבוד שמים
07 מרץ 2016, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החזו"א חולק על הראשונים, האומנם? הכיצד?- מבט שורשי.

לתשומת לב! מכתב זה הוא חלק מהתכתבות, בסופה החזו"א מודה שטעה במחלוקתו עם רש"י והוא חוזר לדבריו שכתב בספר חזו"א שמפרש כדעת רש"י.
חזו"א כלים סי' י"ב נמחק והוסר מפני שראה בראשונים שלא כדבריו - ולא השאירו ללימוד ולא להלכה
על ידי כבוד שמים
09 מרץ 2016, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בענין ריבית לגבי רב קו לאחר הרפורמה בתחבורה ציבורית

לא מובן למה להחזיר 10 ש"ח על נסיעה שמחירה 5 ש"ח - זה שכתוב בחשבונית סכום של 10 ש"ח אין לזה שום משמעות. על כל פנים ריבית זה רק בהלואה ולא במכר. אם אדם רוצה לקנות מחבירו זכות נסיעה במחיר הנמכר ע"י החברה, ולא במחיר ששילם עליו חבירו, אין סיבה למנוע זאת ממנו.
על ידי כבוד שמים
09 מרץ 2016, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שוה פרוטה

רצו"ב קישורית למחיר הכסף http://xn--ceben6b.xn--5dbff.net/mobile ... =ILS&u=alt ע"פ הגר"ח נאה (וכך נהג גם החזו"א) שו"פ זה 1/40 גרם כסף צרוף. למעשה לא מחשבים לפי המחיר הרצו"ב אלא בחשבון אחר (אולי זה תלוי בתוספת מע"מ ומחיר לצרכן).
על ידי כבוד שמים
10 מרץ 2016, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

מעות שנמצאו ב'חיידר'

הלכה פסוקה מעות מפוזרות הרי אלו שלו, ולא חיישין שמא נפלו מילד קטן, ואצל אביו הוי יאוש שלא מדעת, כיון שרוב הכספים הנופלים מאנשים הם מגדולים. אבל יש לדון במוצא מעות ב'חיידר' שרוב המאבדים ילדים, דבכה"ג אינם של המוצא, כיון שבעל הכסף לא התייאש
על ידי כבוד שמים
10 מרץ 2016, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נאמנות האחיות לתלות במכה

הנידון כאן הוא יסודי יותר, כי הנידון הוא לא על אחות פרטית אלא על התופעה. הרב מוגנשטרן טוען שכל הפצעים שהאחיות מוצאות הם המצאה, ואחד ההסברים שלו למה הם משקרות הוא בגלל שהם מקבלות כסף טוב (? 35 ש"ח) ולא שזה הסיבה להרע את חזקתם
על ידי כבוד שמים
11 מרץ 2016, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

אם מביאים את זה כפקדון לפני פורים יש בזה מעלה של זריזין מקדימים שמיד בהנץ החמה נקנה הכסף לקופת הצדקה שהיא יד עניים ומקיים בזה את המצוה.
על ידי כבוד שמים
12 מרץ 2016, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חטא העגל - איך הם היו יכולים?

רבי ירוחם ממיר ענה פעם לתלמיד ששאל אותו שאלה זו, וציפה לשמוע דברי פילוסופי' נשגבים. רבי ירוחם השיב לו בניגון חודר "ארבעים שנה אקוט בדור וגו'". החזו"א אמר זאת בשפתו, כי אדם נטול יצר איננו אדם.
על ידי כבוד שמים
12 מרץ 2016, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

אתה מניח שלא מקיימים את המצוה עד שזה מגיע לידי האביונים, ואכן כך השרישו בנו קופות הצדקה בשנים האחרונות. לולי דבריהם הוא אמינא למרות שטעם המצוה הוא שיהי' לאביונים לסעודת פורים, גדר המצוה הוא שיגיע לעניים ולזה מהני יד עניים, וע"ז כתבתי שיש מעלת זריזין.
על ידי כבוד שמים
12 מרץ 2016, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר צירי או סגול

בהגהות פורת יוסף פירש שרבו אמר לו לקרוא בקמץ, והי' כוונתו לקמץ קטן שזה צירי, ויואב חשב שצריך לקרוא בקמץ ממש.
על ידי כבוד שמים
14 מרץ 2016, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

שאלת בירור הנושא מבחינה הלכתית, איננה רק ספירת קולות או ישוב קושיות. לכלל ישראל יש סנהדרין ולשכת הגזית, הן מבחינה הלכתית הן מבחינה מציאותית, דבר שרבותינו המ"ב והחזו"א התירו הוא היתר, והנידון בשאלה אם הם טעו איננו נידון. דעתו של הגר"ע זצ"ל בפאה נכרית היתה חלק משיטה כוללת ביחס להתפשטות פסקי המשנ"ב והח...
על ידי כבוד שמים
15 מרץ 2016, 08:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה ספיקות בהא דאסור לנשק בניו בבית הכנסת

בגיטין דף ו' מבואר שסברא היא יותר חזקה ממקור, סברא אמיתית מאירה באור של אמת משכנעת, ומי שלא עומד עלי' איננו גברא רבא, מה שאין כן מקורות, שתלויים ביכולותיו המקריות של האדם.
על ידי כבוד שמים
16 מרץ 2016, 19:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר צירי או סגול

יהודי כתב:מעניין אם באותו זמן כבר קראו לניקוד בשמו [בזוהר כבר מופיע].
צ"ל בתיקוני זוהר.
על ידי כבוד שמים
17 מרץ 2016, 09:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'מגילת' אסתר, או 'ספר' אסתר?

אולי ההבדל הוא בין ספר גדול למגילה קטנה, עי' גיטין ס' א' תורה מגילה ניתנה.
על ידי כבוד שמים
20 מרץ 2016, 09:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרומת ספרים לבית כנסת

מכון מהרא"ל צונץ מחלקים את כל ספריו חינם לבתי כנסת 088648989
על ידי כבוד שמים
20 מרץ 2016, 14:10
עבור לפורום
עבור לנושא

מצות מכונה

הרב אייזנברג מירושלים מפרסם כל שנה קו' נגד מצות מכונה, הוא טוען שחימוץ זה 'ביטול ההתנגדות למתיחה', והוא טוען שזה קורה למצות מכונה בגלל אורך זמן האפי' , עכ"פ במכונות שאינם כ"כ מהודרות. להלן תגובותי: א. אפיתי פעם בתנור תעשייתי שחומו המקסימלי 300 מעלות, האפי' לקחה כ40 שניות, והמצות לא תפחו כלל. ב. יש ל...
על ידי כבוד שמים
21 מרץ 2016, 07:37
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי כבוד שמים
23 מרץ 2016, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

מהי תחפושת

התחפושת שני מובנים לה, ברובד השטחי התחפושת היא הצגת הצגה כיסוי והעלמת האמת, ועטיית מסכה על האישיות המקורית האותנטית. אבל לכשנתבונן יותר נראה כי אדרבה ואדרבה, בבחינה מסויימת האדם מעלים את אמיתת אישיותו, נוטה ממסלולי טבעיו, וחושב את מעלותיו לחסרונותיו. במובן זה פעמים התחפושת ודוקא היא, היא היא העמידה ...
על ידי כבוד שמים
23 מרץ 2016, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

סוף זמן סעודה ג'

ישנם אנשים שאינם מקפידים לאכול כזית פת של סעודה ג' קודם שקיה"ח. ואם כי מצד אכילה אחר שקיעה יש להם כמה צדדים על מה לסמוך שאין בזה איסור, אבל צריך לעורר מצד קיום מצות סעודה שלישית שזמנה הוא ביום השבת ואחרי השקיעה כבר עבר זמנה, ומבואר כן בשעה"צ סי' רצ"ט ס"ק ב' דהוי ספק עשה דרבנן, ומבואר דמצות סעודה ג' ...
על ידי כבוד שמים
23 מרץ 2016, 14:17
עבור לפורום
עבור לנושא

מוסרי רבי אברהם סלומון

אני מעלה חוברת שכתב המשגיח של ישיבת חברון בשנותיו האחרונות כשהי' שרוי במחלה ניוונית ולא יכל להניד אבר מלבד עיניו, וכך כתב זאת.
על ידי כבוד שמים
26 מרץ 2016, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

כפר לעמך ישראל...

לפני י"ב חודש נהרגו שני יהודים על מדרגות ישיבת חכמי לובלין בב"ב ע"י יהודים חרדים שנחפזו לדרכם ורמסו ברגליהם את אחיהם עד לצאת נשמתם. לא נשמעה על כך שום עצרת או התעוררות, או איזה זעזוע ציבורי זכר לעגלה ערופה. אקוה שהזכרת הענין כאן יש בה מקצת מהסרת חרון אף על המעשה הנורא הלזה.
על ידי כבוד שמים
26 מרץ 2016, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שעטנז!

הנתונים דלהלן מעודכנים למצב בארץ ישראל בשנת תשס”ט: אזניות לחימום האזנים: אין מצוי שעטנז. אפודות וסוודרים לגברים: כשעשוי מ – 100% אקרילן או פוליאסטר אין צריך בדיקה, ואף כשיש בהם צמר – אין מצוי שעטנז. אבל סוודרים המכילים צמר עם ריקמה או קישוטים וכדומה – יש מקום לבדוק. אפודות וסוודרים לנשים: כשהאפודה ע...
על ידי כבוד שמים
26 מרץ 2016, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

שהיות אחר העסק בבצק

כתב בשו"ע שאחרי העסק אם יניח בלא עסק מיד יחמיץ, וביאר במ"ב מחמת שהתחמם הבצק. שמעתי מבעל מאפי' שבדק והרידוד על שלחן האלומיניום מוריד את חום הבצק בעשר מעלות מתחילת הרידוד. האם עדיין יש מצוה לשלם 300 ש"ח על מצות ללא שום שהיות.
על ידי כבוד שמים
28 מרץ 2016, 08:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה מדאורייתא לדעה אחת ועבירה גמורה לדעה שנייה

לי יש עוד היכי תמצי: הליכה לבחירות... לדעת חלק פוסקי הדורת יש בזה מצות עשה של ועשית ככל אשר יורוך, ולדעת חלק מגדולי הדור יש בזה אביזרייהו דע"ז... מי ס"ל שיש בזה מצות ועשית ככל אשר יורוך. זה טוב עבור תעמולה, אבל מי ס"ל שזה באמת נכלל במצות התורה שקאי על סנהדרין הגדול בלשכת הגזית. שאלת סנהדרין הגדול ב...
על ידי כבוד שמים
29 מרץ 2016, 08:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נישוק החלות

האכילה היא עדות על אהבת האדם את עצמו, הנשיקה היא עדות על אהבת המצוה.
על ידי כבוד שמים
31 מרץ 2016, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי כבוד שמים
01 אפריל 2016, 08:21
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי כבוד שמים
02 אפריל 2016, 22:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נפקד שאכל להפקדון

יש לחלק בין החיוב בשומר שהוא ע"ז שלא החזיר, ולכן משלם את כולו, לבין יורשים שהחיוב שלהם הוא רק מדין מזיק או נהנה.
על ידי כבוד שמים
03 אפריל 2016, 14:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחיקת הודעות

אני מתנצל על ההצעה.
על ידי כבוד שמים
04 אפריל 2016, 08:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמעות השם 'אהרן'

חלק מהשמות שהזכיר אריך כבר נתפרשו בחז"ל, סוטה י"ב, חלאה נערה יצחר וצחר ואתנן.
על ידי כבוד שמים
04 אפריל 2016, 08:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שהיות אחר העסק בבצק

אנחנו מדברים שעל ידי הלישה מצטנן הבצק ולא מתחמם, ומה הדיון כאן.