החיפוש הניב 143 תוצאות

חזור

על ידי יעבץ
10 מרץ 2016, 16:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כורש

אני אפרש. בגמ' שם מובא החשבון של שבעים השנים של גלות בבל, ומבואר שיש כמה אפשרויות איך למנות שנים אלו, והיו שטעו בזה. ואת אחד מהפסוקים בנדון מבארת הגמ' שהוא מכוון להכרזת כורש הידועה, אלא שזה היה 'פקידא בעלמא', שהרי אח"כ התבטל הענין על ידי ה'שטנא'. והחשבון האמיתי הוא שונה. מיד לאחר מכן מובאת דרשה בגמר...
על ידי אחד התלמידים
10 מרץ 2016, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לפי הידוע לי הפוסק היחיד שמתיר פאה נכרית הוא השועה"ר, ואדרבה יקומו בעלי הידע ויחכימו אותנו לא כדאי לך לכתוב על דברים שאינך יודע מהם כלום. אפשר לפתוח שו"ע או"ח סי' ע"ה סע' ב' ולהגיע משם לכל המקורות בלבד . לא צריכים לבקש מחברים בפורום. מניסיון במקומות אחרים, זה נושא מאד טעון ויש הרבה בעלי אג'נדה, בעי...
על ידי יעבץ
11 מרץ 2016, 15:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דקדוק קריאת התורה

יש להוכיח מהרמב"ם שאין בעי' לחבר מילים בקה"ת, כי הרמב"ם מפרש את הגמ' של "ואבדתם מהרה" שלא יניח הנד ולא יניד הנח, משמע שבאופן ששני האותיות נחות, אין בעי' שהוא לא אומר אותם פעמיים. וע"כ שזו דרך הקריאה. וצ"ע מדברי המסורה "אש דת" שזה תיבה א', ו"בגד" שזה ב' תיבות, למאי נ"מ אם בלא"ה אפשר לאמרם כאחד אחר ה...
על ידי אריך
12 מרץ 2016, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר צירי או סגול

א' ממפרשי הגמ' ב"ב מפרש שזו היתה הטעות של יואב שהרג רק את הזכרים. אפרש את כוונת כבוד שמים שליט"א: יש המפרשים (אינני זוכר מי) ביאור נפלא. שהטעות של המלמד לא היתה שהקריא לו "זכר" בקמ"ץ, דבאמת תמוה לטעות בכזה דבר נגלה, אלא שהקריא לו בסגו"ל, והסביר לו המלמד שבעצם הכוונה לזכר בקמ"ץ, אלא שהניקוד הוא סגול...
על ידי יעבץ
12 מרץ 2016, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסחים פו א' עליית קה"ק

מה שתמהת ממשנה כלים, אכן מקור המימרא מתוספתא כלים שאבא שאול מוסיף על המשנה את עלית בית קה"ק, ואכן לא הודו לו כמו שמובא שם אמרו לו אין זו ראיה, והכוונה שהטעם שלא נכנסו הוא מפני שאין צורך ולא מפני חומר הקדושה. וכך פירש שם הזר זהב (מהגאון). וטעמו של אבא שאול לא נתפרש. אפשר שסבר שעצם העובדה שלא ניתן הית...
על ידי גלאט
12 מרץ 2016, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שליחות לשילוח הקן

לשיטתך העושה שליח לגנוב או להרוג או לחפור בור וכל כיוצ"ב מדוע איצטריך לפטור המשלח משום שאין שליח לדבר עבירה
תיפוק ליה מצד דאין כאן מה שישייך את המשלח למעשה
על ידי אבא לאחד
13 מרץ 2016, 06:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

הבנתי כוונתך אבל זו לא השרשה של קופות הצדקה [שינסו להשריש בנו טעויות אנחנו משתדלים לא לקנות הכל] התקנה הייתה לתת לעני שיהיה לו לסעודת פורים ולא מצות צדקה, זה לכאו' פשוט אף שאין לי ראיות על כך, ומשום כך יד עניים לא שייך בזה, אע"פ שאם אתה מזכה לעני זה מועיל וגם זה פשוט. עיי' ב"מ עח: מגבת פורים וכו' ו...
על ידי שאול
14 מרץ 2016, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר לחורבן

במטותא, אולי תפרט יותר?
על ידי אריך
15 מרץ 2016, 08:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה ספיקות בהא דאסור לנשק בניו בבית הכנסת

לצערי, לא נתקלתי באשכול זה, בשום דבר בעל מקור מוסמך. כולם כתבו פה את סברות כריסם בלבד. מישהו יכול להביא אמירה כלשהי בנושא, עם מקור מוסמך? לחיי! את סברות כריסכם, שמרו לעצמכם. אין כל חפץ בסברות כאלו, כיוון שאני תמיד יכול להגיד, שאני חושב אחרת. לאט לך. בואו ונראה העושר שבאשכול זה. והיופי שלו שתחילתו ב...
על ידי אחד התלמידים
16 מרץ 2016, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אפרקסתא דעניא
17 מרץ 2016, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגן אבות

הדבר אינו פשוט. יעויין תוס' ברכות מו. ד"ה ולמאן.
על ידי יעבץ
22 מרץ 2016, 01:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת טו א' שני גרדיים

ולא אמנע להעיר, שמה שהוקשה לי, וככל הנראה לכן התפתח כאן הדיון, הוא שמרישא דמתני' אפשר להבין שהלל כן מסר שמועה, שהרי המשנה מפרשת את הביטוי מלא הין 'שחייב אדם לומר בלשון רבו'. וכן פירש רש"י בשבת שם לישנא בתרא. אתה צודק כמו תמיד. אבל לדעתי אין לעשות כאן מחלוקת ולטעון שרש"י הבין שיש כאן עדות. על פירוש ...
על ידי אהרן
23 מרץ 2016, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אריך
23 מרץ 2016, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לרדוף אחרי הפורים

אין שום ענין לרדוף אחרי מצוות ולהכריח בכך את הבו"ע לתת לנו שכר. צריך לחמוד יופי המצוה ואח"כ את שכרה כלשון רבינו יונה. לכן אין הדברים שייכים אלא במצוה שהיא "מתבקשת" וכשלא מחפשים להתחייב בה הרי היא "חסרה" לאדם, כמו מצות ציצית שאף שהתורה קבעה מחייב של ד' כנפות, ברור שהמטרה שלה שהאדם יזכור מצוות ה', ובה...
על ידי לחזות בנועם
24 מרץ 2016, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

למה כפתה בתו של המן את הכלי עליו - מילתא דבדיחותא

מובא במגילה שהמן נכנס אל ביתו אבל וחפוי ראש, וכל זה מחמת שכפתה עליו ביתו את הכלי.. הגמ' במס' חולין שואלת - המן מן התורה מנין? שנאמ' "..המן העץ..", ופס' זה מדבר על עץ הדעת, ולפי דעת ר' מאיר עץ הדעת היה עץ שמגדל חיטה, ובפסח ישנה הלכה, שאם מוצא חמץ כופה עליו את הכלי, ומעשה המן היה בתקופת הפסח, ולכן כפת...
על ידי אריך
24 מרץ 2016, 08:20
עבור לפורום
עבור לנושא

הפלת המחיצות בפורים

המצוות בפורים באות להפיל מחיצות, לשבור את החומות האימתניות. ויש 4 סוגי חומות. 1) מגילה באה לקלף את המחיצה בין הקב"ה והאדם. כי אכן אתה ק-ל מסתתר. הוא מתלבש בתוך הטבע והמגילה מראה איך הוא מוביל את כל המהלכים. 2) ישנן מחיצות בתוך החברה האנושית. ראשית ישנה זרות בין כל אדם לחבירו. זרות ואכזריות. המצוה שב...
על ידי יאיר
26 מרץ 2016, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזמנת חברים

יש דרך לשלוח מייל חסוי, תראה אם יש משהו שפתוח לך פה (אך נ"ל שזה רק למייל אחד כל פעם): https://www.google.co.il/search?as_q=%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C+%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%99&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=active&as_filetype=&as_rights= https:/...
על ידי אריך
28 מרץ 2016, 08:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה מדאורייתא לדעה אחת ועבירה גמורה לדעה שנייה

לא מבין למה צריך לדחוף את הנושא של "לשמוע לחכמים". יש בזה כמה מצוות חשובות אחרות: קידוש ה' (כמ"ש הסטיפלר), החזקת עולם הישיבות והכוללים, צדקה לרבבות משפחות ע"י קצבאות וכדומה, שמירה על קדשי ישראל, אפרושי מאיסורא של המוני יהודים ע"י חוקים שונים כמו שבת וכשרות וטהרה. אין שום מעשה שיש בו כ"כ הרבה חשיבות ...
על ידי שמייח
28 מרץ 2016, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוף זמן סעודה ג'

יש יהודים שמחללים שבת לפני זמן רבינו תם ואז זה משהו יותר חמור ששנוי במחלוקת, ובכל זאת כך המנהג אז גם אלו כך מנהגם ואין כאן שום תמיהה.
על ידי מנהל ראשי
28 מרץ 2016, 16:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזמנת חברים לפורום

חבריא, בואו נפתח מבצע גיוס משתמשים ונשלח כל אחד את הנוסח הבא (או כל נוסח אחר) לרשימות תפוצה שיש בידו מי שאינו מעוניין לשלוח דרך המייל שלו שישלח לי בהודעה פרטית את רשימת התפוצה שלו ואשלח להם דרך מייל המערכת בברכת התורה שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום: שיש בהן הלכות רבות כגון טחינת חטים ואפיית ה...
על ידי שמייח
28 מרץ 2016, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוף זמן סעודה ג'

מה לא פשוט אם עוד לא יצא שבת זה חילול שבת מדאורייתא, ולדעת רבינו תם עדיין יום, (וכן פסק המשנ"ב)
על ידי יהודי
28 מרץ 2016, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דבר שהושוו בו הת"ח הגדול עם הפשוט מהמון העם

גם אני לא מבין מטרת נושא זה, אשמח להסבר.
על ידי אריך
29 מרץ 2016, 11:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נישוק החלות

כבוד שמים כתב:האכילה היא עדות על אהבת האדם את עצמו, הנשיקה היא עדות על אהבת המצוה.
אני מתכוון לומר שכשהחפץ של המצוה בא להעניק לך הנאה, אין טעם בנשיקה שהיא באה לחבר אותך אל החפץ, וכאן כל עיקר המצוה של החפץ הוא להעניק לך הנאה. שזה המצוה.
על ידי חושב
29 מרץ 2016, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן ישיבה
29 מרץ 2016, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כפר לעמך ישראל...

לפני י"ב חודש נהרגו שני יהודים על מדרגות ישיבת חכמי לובלין בב"ב ע"י יהודים חרדים שנחפזו לדרכם ורמסו ברגליהם את אחיהם עד לצאת נשמתם. לא נשמעה על כך שום עצרת או התעוררות, או איזה זעזוע ציבורי זכר לעגלה ערופה. אקוה שהזכרת הענין כאן יש בה מקצת מהסרת חרון אף על המעשה הנורא הלזה. אכן ידוע לי על אחד מגדול...
על ידי יעבץ
29 מרץ 2016, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כוונה במוסף

כיון שמי שהזכיר באמצע שמו"ע בכל מקום שהוא "יה"ר מלפניך שנעשה עבודת היום תמידין ומוספין", יצא יד"ח מוסף כמבו' בפו', אפי' אם טעה והתפלל במקום מוסף תפילה אחרת. לכן יש ללמוד מזה עצה למי שאכן התפלל מוסף אלא שלא כיון בפסוקי הקרבנות. מקוה שהבנתי מה שהתכוונת להעיר. מכאן ראיה להיפך. האם מי שהתפלל תפילת י"ח ...
על ידי יעבץ
29 מרץ 2016, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שהיות אחר העסק בבצק

אני דווקא מסכים לדברי כבוד שמים. מקור דין זה הוא מהרא"ש שחידש שכיון שהעסק בבצק גורם לחימום, יש לחשוש שיחמיץ מיד (ולא כמו עיסה רגילה שיש שיעור מיל). ויעוי' בבה"ל שהביא ראשונים שחולקים על דברי הרא"ש, וסיים בלשון "לאו בסתם עיסות מיירי אלא בשאנו רואים להדיא שנתחממה". ולפי זה אם אנו רואים להדיא שנתקררה מ...
על ידי חיים חיים
30 מרץ 2016, 01:51
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.