החיפוש הניב 82 תוצאות

חזור

על ידי אחד הבנים
22 אפריל 2020, 17:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ביזוי אוכלין - דאורייתא, דרבנן או משהו אחר?

לכאורה יש להבחין בין הפסד אוכלין שהוא מלתא דבל תשחית לבין ביזוי שהוצרך רש"י לטעם שבועט בטובה. אמנם בברכות נ: עירב רש"י בין הדברים שמתחילה כ' "כרבי אליעזר דאמר נוטלין הימנו לידים ולא חייש להפסד אוכלין", ואח"כ, "אין מעבירים כוס מלא על הפת שלא ישפך על הפת ותהא הפת בזויה". ובהמשך גבי ממשיכין יין בצינורו...
על ידי אחד הבנים
22 אפריל 2020, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ביזוי אוכלין - דאורייתא, דרבנן או משהו אחר?

על ראשון ראשון וכו'. יש"כ. ומ"מ נראה שיש ענין הפסד ג"כ והוא מלתא דבל תשחית. וכנ"ל
על ידי אחד הבנים
22 אפריל 2020, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עיקר איסור רבית ומה שיאטיה לגזל [ב"מ סא.]

מבואר בגמרא ב"מ סא. שבעקרון היה אפשר ללמוד רבית מגזל אילולי זה היה מדעתו, וצריך ביאור למה רבית זה גזל ? [לכאורה זה דבר לגיטימי מאוד לקחת כסף על הלואה ועכ"פ ודאי לא גזל]. וכן מבואר בתוספות בדף ע: שגם לגוי אסור להלוות ברבית משום שנאמר מכל עץ הגן תאכלו ולא מן הגזל ולא מן הרבית, וצ"ע כנ"ל. וכן כמדומני ...
על ידי אחד הבנים
22 אפריל 2020, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עיקר איסור רבית ומה שיאטיה לגזל [ב"מ סא.]

אולי כוונתך לקו' התוס' כתובות מו. שהביא רעק"א שהק' דלמא אצטריך לאו ריבית לפמשו"פ דא"א למילף ליה מגזל ואונאה, ומזה הוכיחו דגם ריבית ליתא בפמשו"פ. אבל הביאור הוא כך, דמעיקר הדין של ריבית א"א ללמוד כלום דאצטריך לגופיה ללמדנו שאינו ממון הגון, והלאו שבו עליו הנידון כנ"ל, וזה הק' רבא דאת הלאו נילף מריבית ...
על ידי אחד הבנים
23 אפריל 2020, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שידוכים בעניין הקורונה

אולי שתיים. ועוד א' בטלפון, איני יודע הפרטים בדיוק. לגוף הענין שמעתי שיש מורים שלא להתחיל כעת שידוכים מחמת חוסר ישוב הדעת וכדומה. אך ריהטא דעלמא ע"פ מודעות המאורסים הוא לא כך. מי מורה לא להתחיל שידוכים? ומה למי שכבר בשידוכים? הכווה הייתה לא להתחיל פגישות. לא הייתה כוונתי לרבנים אלא יותר ליועצים.
על ידי אחד הבנים
23 אפריל 2020, 11:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס למשנה ברורה - האם כמו שאר הפוסקים, או יותר?

וידוע שחולק גם על ראשונים (אם כי איני יודע איפה), להד"ם אכן כך. ידועה הטעות הזו כביכול חולק הרבה על ראשונים אך הבקי בתורתו יודע שרק דוחק הרבה מעבר למקובל בלשונותיהם. אך לא חולק. רק על אחרונים, אף על גדולים שבהם, חולק, מלבד הגר"א שיש לו אליו יחס מיוחד. ולדוג' אציין בחזו"א יו"ד ע' לגבי הנושא הידוע הא...
על ידי אחד הבנים
23 אפריל 2020, 17:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה בזוהר ע''פ הלכה

הבאת דברי הרמ"א האלה נובעים מטעות ושטחיות ואדרבה דברי הרמ"א הם ראיה שהוא האמין בזוהר הרמ"א מעולם לא מפקפק על הזוהר שיצא מידי תנאים ואמוראים להיפך. הבית יוסף מביא ראיה שגיד הנשה אסור בהנאה מהזוהר והרמ"א דוחה שלפי מה ששמע שהזוהר יצא מידי רשב"י אם כן רבי שמעון לשיטתו שאוחז שגיד הנשה אסור בהנאה אבל אדר...
על ידי אחד הבנים
23 אפריל 2020, 18:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המשמעות של ד אמות

בכללות, ד"א הוא "מקום חשוב" "רשות בפני עצמו" לגבי חלק מהדינים.
הכל אותו ענין.
כמו שכזית אוכלין הוא "אוכל" כן ד' אמות הוא מקום חשוב.
מזה נגזר כמובן כדי הילוך ד"א שללכת מקום חשוב זה שיעור הליכה בסיסי.
על ידי אחד הבנים
24 אפריל 2020, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ג אדלשטיין שליט"א-חינוך ילדים -אסור להכריח

ברור שהנושא הוא נושא אינדבידואלי, וכ"א לפי טבעו וכמו ששמעתי בעצמי מהגרי"ג כ"כ הרבה פעמים כשלמדתי בישיבה. אבל מי ששואל בתור הוראה ובתור הכללה, זוהי ההכללה שכיום עכ"פ זוהי המציאות ברוב ככל הילדים והבחורים. ייזכר כ"א מה חשב ומה זמם בעת שהמלמד הכהו או האב הכהו. וכל המפקפק בזה אינו אלא משקר בכוחות נפשו ה...
על ידי אחד הבנים
24 אפריל 2020, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ג אדלשטיין שליט"א-חינוך ילדים -אסור להכריח

להגיד שלעולם אין להכות ובכל הדורות, לא יתכן, כי בפס' כ' חושך שבטו שונא בנו ובמדרש רבה כ' על אברהם אבינו שיצא לו ישמעאל וליצחק יצא עשו ומדוד יצא אבשלום הכל שלא רדו בנם עיי"ש. השבט שכתוב במקרא אינו שבט ממש, אלא שבט לשון. וכתיב בהדיא גבי אדוניהו [מ"א א, ו]: וְלֹא עֲצָבוֹ אָבִיו מִיָּמָיו לֵאמֹר מַדּוּ...
על ידי אחד הבנים
25 אפריל 2020, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צרעת בזמן הזה

עי' תפא"י הקדמה לנגעים אות לט הק' כן וגם בשם הגרעק"א ולא מתרץ.
והח"ח בשמיה"ל שער הזכירה פ"ו כותב שזהו חסד ה' שאין צרעת כיון שאין לנו הדרך לירפא ממנו. [אין כהנים מיוחסים ,ואו"ש טו"צ י"א ו' כותב משום שאין תולעת שני]
על ידי אחד הבנים
25 אפריל 2020, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צרעת בזמן הזה

כד הוינא תליא ראיתי אחד מספרי הרב יצחק זילברשטיין שהגר"מ פיינשטיין זצ"ל אמר פעם לאחד שיש לו צרעת ממש ואיני זוכר הפרטים. טובך יביעו ח"א עמ' קל"א הגר"מ פיינשטיין זצ"ל הבחין פעם בפצע על ידו של בחור בישיבה, ואמר לו כי זו צרעת. הבחור נבהל מאוד, והגר"מ שאלו האם דיבר לאחרונה לשון הרע, ולא זכר, ובאמת היה מ...
על ידי אחד הבנים
26 אפריל 2020, 02:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת קרבנות בין "ישתבח" ל"ברכו"

בן ראם כתב:
26 אפריל 2020, 02:28
אוסיף על השואל הפותח, ומה בדבר שניים מקרא ואחד תרגום? האם גם הוי בכלל דבר מצווה? ייש"כ לעונים
גרמת לי לחדד את דבריי בהודעה הקודמת, יש "דבר מצווה" ויש "צרכי מצווה". הותר דברים הנצרכים למצווה כמו מי שברך לחולה שצריך עכשיו או לפסוק צדקה. אבל דבר מצווה לא הותר.
  
על ידי אחד הבנים
26 אפריל 2020, 04:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרך לימודו של הרב שרייבר

עקביא בן מהלל אומר כתב:
26 אפריל 2020, 04:22
. במה התייחדה שיטתו של הרב שרייבר על פני הלימוד בישיבות?
מלבד כ"מ שעוד ודאי ידונו פה, אני רוצה להדגיש דבר א' ששמתי לב בספריו ובשיעוריו, שאולי פחות מודגש, וזה היכולת שלו ללמוד ראשונים היטב, ברמה אחרת.
כל הדורך על מפתן ביהמ"ד שלו יווכח בחתירה אמיתית לכוונות הראשונים באופן מעורר השתאות.
על ידי אחד הבנים
26 אפריל 2020, 04:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרך לימודו של הרב שרייבר

עקביא בן מהלל אומר כתב:
26 אפריל 2020, 04:32
מילים מפוצצות בלי הסבר מנומק אחד
למה אתה מצפה?
באתי לציין שגם בדברים שהוא אינו חורג מהמקובל ברמת הסברא, הוא מתייחד ביכולת הדיוק מראשונים.
על ידי אחד הבנים
26 אפריל 2020, 04:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרך לימודו של הרב שרייבר

מילים מפוצצות בלי הסבר מנומק אחד למה אתה מצפה? באתי לציין שגם בדברים שהוא אינו חורג מהמקובל ברמת הסברא, הוא מתייחד ביכולת הדיוק מראשונים.  לדוגמה אתה כותב על היכולת שלו ללמוד ראשונים ברמה אחרת או שאתה כותב כל הדורך..יווכח בחתירה אמיתית לכוונת הראשונים ושאר ראשי ישיבות ברמה פחותה? הם לא חותרים לאמת?...
על ידי אחד הבנים
26 אפריל 2020, 17:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירה בעולם הישיבות ובציבור החרדי

רציתי ואשמח לשמוע דעתכם בנושא השירה. כמובן הכוונה בעיקר לכתיבה ולא להלחנה. בדורות עברו זה היה קיים במגוון עצום של סגנונות בקרב היהדות על כל גווניה היום זה פחות מצוי, אין לזה במה, זה לא נתפס כעיסוק שראוי ליחס כמעט וחבל. בתוך עמי אני יושב ויש הרבה אנשים, צורבים ומבוגרים, שיש להם הרבה מה לתרום, וכמובן...
על ידי אחד הבנים
26 אפריל 2020, 17:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרך לימודו של הרב שרייבר

להרב שרייבר יש משהו מעניין בלימודו. הוא מאוד בריסקאי, דן רק בדינים ולא בטעמים. כמה רייד בעולם הישיבות אתה מכיר שמתמקד בטעמים או עכ"פ מתייחס אליהם (מעבר לאיזה מליצה)? דומני שהגרש"ש לדוגמא מתעסק הרבה בטעמים וזה חידוש גדול, אבל הרב שרייבר בזה הוא יותר שייך לבריסק [אגב הוא למד שם] שלא מתעסק בטעמים. אדר...
על ידי אחד הבנים
27 אפריל 2020, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטן בשמירת מי פרה

מלבד שבפרה הקילו יותר בנאמנות עליה מאשר בתרומה וקדשים - וְהָיְתָה לַעֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁמֶרֶת לְמֵי נִדָּה", שֶׁהַכֹּל נֶאֱמָנִין עַל שְׁמִירָתָהּ. אמנם זה נא' לגבי ע"ה שוב, יש לחלק בין הנאמנות על הטהרה שלזה הבאת מקור לגבי ע"ה, לבין למסור להם. אם הבנתי נכון השאלה הייתה הרי אינם אחראים [ל...
על ידי אחד הבנים
27 אפריל 2020, 06:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בכל עת ובכל שעה

בסוף ברכת השלו' אומרים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך, וצ"ב מהו החילוק בין בכל עת לבכל שעה, וע' דרכי משה או"ח קפ"ז, ולפי דבריו צ"ב למה לא סגי בבכל שעה? עכ"פ, משמע שבאים לומר רבותא, שטוב בעיניך לברך בכל עת, ולכא' הביאור, אפילו בעת של הסתר פנים, [ויש בקהלת ג' כ"ח עיתים י"ד לטובה...
על ידי אחד הבנים
28 אפריל 2020, 04:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע

שלו' כתב:
28 אפריל 2020, 04:10
באותה הזדמנות הוא עורר על מה שלא מבקשים במפורש שלא נחלה אף דאי' [שבת ל"ב א'] לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה כו'.
אף אני אבא בדברי שבח להרב שלו' שליט"א שהחכימנו מאוצרות דעתו הרחבה.
ועל שאלה זו זכורני די"מ שפי' דהושיענו ונוושעה היינו מניעת המחלה. ומי שיודע מקורו איה ויודיע, יישר כוחו.
על ידי אחד הבנים
28 אפריל 2020, 19:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם השותה מים בידיו חייב בנטילת ידים?

האוכל דבר שטיבולו במשקה חייב בנטילת ידים משום שהמשקה מקבל טומאה מטומאת ידים לפי זה קל וחומר שהשותה מים בידיו [כמו שנהוג לשתות מקולר או ברז]  חייב בנטילת ידים  ואולי כיון שהוא מילתא דלא שכיחא לא גזרו בזה  משנה ברורה סימן קנח ס"ק כז (כז) השותה וכו' - דלא עביד דנגע בידו במשקין שבתוך הכלי לכן לא תקנו נ...
על ידי אחד הבנים
28 אפריל 2020, 20:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדמורי"ם שפרשו מכס האדמורות

בקונטרס תולדות קדושת לוי, שיש באחד הדפוסים המצויים אצלי של ספר קדושת לוי, מובא מספר היכל הברכה להרה"ק מקומרנא שבשנת ה'תקנ"ג עד שנת ה'תקנ"ד הייתה להרה"ק מבארדיטשוב נפילת המדרגה, והיה מתפלל אז בסידור קטן ובמהירות. וכמובן שהיא תועלת לרבים. שאם כזה צדיק נשגב נפל ממדרגתו, כ"ש שאין לפשוטי עם כמונו להתפעל...
על ידי אחד הבנים
28 אפריל 2020, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם השותה מים בידיו חייב בנטילת ידים?

אם הטעם הוא סרח תרומה אז מה שייך במים? יש ב' טעמים לנט"י א' סרך תרומה ב' משום קדושה. עיין משנ"ב ריש קנ"ח. ובאמת כל ענין דבר שטיבולו במשקה מתאים יותר לטעם תרומה דהרי כל הטעם הוא משום טומאת משקין. אבל קושייתך אינה על מים דהרי גם בבשר יש דין דבר שטיבולו במשקה [מ"ב קנ"ח י"א] אף שאין בו תרומה וצ"ל דל"פ.  
על ידי אחד הבנים
28 אפריל 2020, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להישען בברכת על המחיה?

מה פירוש ישב באימה. מדוע צריך להיות באימה כאשר מברכים.  ??? אחר המחילה, דמי האי צורבא מרבנן כדלא גמיר שמעתתא. הדברים ארוכים וידועים וענין הברכה הוא שבח שנותנים למלך רם ונישא ופשיטא דבעי אימהו פחד בעת שבא לרוממו. ואם לא הבנתי שאלתך, אנא תקנני לבלתי תלין משוגתי עימי. כן, טוב, הרעיון המארגן ברור לי, ו...
על ידי אחד הבנים
29 אפריל 2020, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום האידם - זה יום עצוב או שמח

הדיון מגחיכני במעט, אטו רמת וכמות האברכים עובדי ה' באמת [גם אם לא תקרא להם אברכים] בארה"ב משתווה לרמה בארץ? וכ"ז מפני שיש כאן ריבוי של יהודים רק עם יהודים [מדינה או לא] שיצר כזה מצב שלא היה כמותו מימות עולם. ובכלל, נכון שלא כך האידיאל ופעם לא כולם למדו וכו' כמורגל בפי המלהגים, אבל האם יש הגבלה או מכ...
על ידי אחד הבנים
02 מאי 2020, 22:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלבוש הליטאי העממי

גם הלבוש הירושלמי הוא בסה"כ במסורת מהערבים, והאשכנזים שהגיעו מאירופא לבשוהו בלית ברירה כי לא יכלו לשרוד בירושלים בלי להיבלע בתוך הספרדים. הספודיק הוא גם כן לבוש אירופאי קלאסי המיועד לקור, כפי שניתן לראות בתמונות ישנות של הגויים שם. אם כבר, לאחרונה אני חושש שמתפתחת היום בעיה מאוד חמורה שצריך לעשות ע...
על ידי אחד הבנים
03 מאי 2020, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם היה מותר במות במדבר?

משהוקם המדבר נאסרו הבמות. משנה ריש פי"ד דזבחים. ושם בגמ' מבואר, וכן ברש"י על הפסוק שהבאת בפ' ראה, שאי"ז אזהרה לבמות אלא הגבלה מה להקריב בזמן היתר במות בא"י. אז מה זה ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו?  רש"י פרשת ראה (ח) לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים וגו' - מוסב למעלה (דברים יא, לא) על כי...
על ידי אחד הבנים
03 מאי 2020, 00:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבית הלוי

האם זה נכון שהוא נישא לאשה ספרדית? איך הגיע לשם ומה הסיפור? יש כזו אגדה [אני שמעתי בנוסח אישה תימניה] אך אין לזה כל ביסוס היו לו ג' נשים. הראשונה למשך כשנה בת לחסיד חב"ד מבוברויסק. [לא ידוע כ"כ פרטים] השנייה ממנה נולדו רוב ילדיו בהם הגר"ח הייתה בת לחסיד לכוויץ מוולזין  השלישית אם ר' שמחה ועוד בת הי...
על ידי אחד הבנים
03 מאי 2020, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'שירת קודש' - פיוט מעניין שקיבלתי + מכתב של רבינו האור שמח.

אם לא תתייחס לעצם הענין מהרה יתמוטט לך כל הבנין בהיתולים ובשחוק לא תבטל השיטות קח שיטתך ופתתנה לפיתות. הן זו דרכם מעולם של הקנאים לא להתייצב על יד ההגאים רק לזעוק בקול נגד רבי החובלים גיבובי דברים-לרוב הבלים. נא התכבד וכבד אחרים ששלא כרבותיך הם סוברים ללא איומים הפחדות וגידופים זה לא מכבדך, חרמות וח...