החיפוש הניב 92 תוצאות

חזור

על ידי בלדד השוחי
23 אפריל 2020, 02:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי

עקביא בן מהלל אומר כתב:
23 אפריל 2020, 01:43
וחי בהם כתב:
23 אפריל 2020, 01:31
עקביא בן מהלל אומר כתב:
23 אפריל 2020, 01:26
 


שוב אתה משקר
אולי בשוגג
אבל במזיד אתה מתעקש על מה שאתה לא יודע
מי שמשקר זה אתה. הצדק עם @וחי בהם. מהרגע הראשון דובר רק על רסיסי רוק. נקודה. לא מי שכותב את דבריו באלימות ועצבנות ['שתוק'] ומאשים את כל העולם ואחיו בשקרים הוא הצודק.
 
על ידי בלדד השוחי
23 אפריל 2020, 11:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניין טילטול שעון בשבת

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן כד וע"ז שכתבתי באג"מ ח"א דענייני או"ח סימן קי"א, שכתבתי שמדינא בעצם יש להתיר לאיש ללבוש על גוף ידו ממש שעון ולצאת בו, כיוון דהוא לבישה ממש. והוכחתי זה ממה שמותר לאיש לצאת בטבעת שיש עליה חותם (סימן ש"א סעיף ט'), אף שוודאי לבישתו הוא רק להמלאכה שיחתום בחותם דיש שם. ...
על ידי בלדד השוחי
27 אפריל 2020, 10:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה מעוברת שחייבת מיתה אין ממתינין לה עד שתלד

דף על הדף ערכין דף ז עמוד א: כתב הר"ן (בפ"ח דיומא) בטעם הדין הזה דאין ממתינין ליוצאת ליהרג עד שתלד, שאינו מטעם דעובר ירך אמו וחייב מיתה עם האם, אלא אף למ"ד עובר לאו ירך אמו אין ממתינין, דלא חיישינן למיתת עובר. וכו' וכו' הגאון החלקת יואב זצ"ל בקו' קבא דקשיתא (קושי' יט): כתב, היוצא מדבריו דמה שאין ממ...
על ידי בלדד השוחי
28 אפריל 2020, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה לשנות הקיים -מועילה?

שאלה טובה. בדף עה"ד הביא מקובץ כרם שלמה בשם הג"ר יעקב שור, איך יכול לברך בשו"מ, שמא לא תחול הברכה. ותירץ שנאמר בה ביחוד והריקותי לכם ברכה. ולעניננו אפשר דוקא במעשרות שיש הבטחה של הצדקה ובחנוני נא בזאת. וכתי' 'ישלח ה' את הברכה באסמיך' דייקא, כשסמוי מן העין, כדפי' רש"א בב"מ מב. כך באמת מבו' ברמב"ן [א...
על ידי בלדד השוחי
29 אפריל 2020, 19:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא בגבורת הסוס יחפץ

מהרשום אצלי בביאור מזמור זה, ובביאור מזמור נוסף. [לתשומת לב הרב אורח ].  הנה לאורך מזמור זה מוזכר כמה פעמים ענין שבחם ואהבתם של ישראל וירושלים אצל הקב"ה, בתחילה 'בונה ירושלים ד' נדחי ישראל יכנס', ובאמצע הפרק 'שבחי ירושלים וגו' ברך בניך בקרבך וגו' חלב חטים ישביעך', וכן בסוף הפרק 'מגיד דבריו ליעקב וג...
על ידי בלדד השוחי
06 מאי 2020, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבינים. בואו והסבירו איך זה קורה?

ששמואל כתב:
06 מאי 2020, 14:24

דרך אגב נתקלתי בתקופה האחרונה הרבה בחלק הזה של הבושה והחרדה מפרסום העובדה שחלו בקורונה.


מתחבר לכל מילה שכתבת.
אני רק לא מצליח להבין מה הבושה בלהיות 'חולה קורונה'? 
 
על ידי בלדד השוחי
06 מאי 2020, 17:41
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בלדד השוחי
06 מאי 2020, 21:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד נשמר את החתונות הצנועות

קבלתי במייל: פעם פעם, לפני עידן הקורונה, זכורני שעמדתי בטבור רחוב שלמה המלך בבני ברק, והמתנתי למישהו שהיה אמור לצאת אליי מאחד האולמות. תוך כדי, אני מבחין במשהו שגרם לי להתבלבל בין צחוק לבכי: לפתח האולם הגיע יהודי, אוזניות תחובות לו בתנוכי אוזניו, והוא באמצע ויכוח לוהט עם מאן דהו מעבר לקו. לפתע הוא ק...
על ידי בלדד השוחי
08 מאי 2020, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בלדד השוחי
08 מאי 2020, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בלדד השוחי
08 מאי 2020, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוהבה כגופו במשנת האר"י הק'

זה נכון לא רק ע"פ נסתר, אלא גם ע"פ נגלה.
על ידי בלדד השוחי
08 מאי 2020, 15:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הפירוש אלהא דמאיר ענני???

בס"ד שמעתי מהרב יונתן דומב שהביא  מהרש"א בע"ז  יח שהקשה האיך אמר רבי מאיר לאותו גוי שיאמר אלהא דמאיר והרי אין הקב"ה מייחד את שמו על הצדיקים בחייהם ותי' המהרש"א  וז"ל וי"ל דלא אמר אלהא דמאיר וכו' רק לסימן בעלמא על שמו ולא נתכוין כל עיקר על שמו רק נתכוין אלהא דמאיר לארץ ולדרים עליה הוא יעננו או שאמר ...
על ידי בלדד השוחי
11 מאי 2020, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש חיסרון בלימוד עם פיג'מה

יש מחמירים אפילו לא להרהר בתורה עם פיג'מה, ולכן הם לוקחים ספר קריאה או עיתון למיטה, כדי שלא יבואו חלילה לידי הרהור בתורה.
על ידי בלדד השוחי
12 מאי 2020, 01:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

image.png
המשגיחים הגר"ש ולבה זצ"ל והגר"ג אייזמן זצ"ל

image.png
הגר"ג אייזמן זצ"ל והגרש"מ דיסקין זצ"ל

image.png
הגר"ג אייזמן זצ"ל

image.png
הגר"ג אייזמן זצ"ל

image.png
מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל ויבלחט"א הגרמ"י שלזינגר שליט"א
על ידי בלדד השוחי
12 מאי 2020, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "הן הן גבורותיו" - מידת "גבורה" בזמן הגלות

אבקש ממע"כ החברים שיחיו להחכימני בדבר שנתקשיתי להבין בו פשט הדברים. גמ' יומא סט, ב: דאמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה אתא משה אמר האל הגדל הגבר והנורא אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו לא אמר נורא אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו ל...
על ידי בלדד השוחי
14 מאי 2020, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך חשב יעקב שיוסף נטרף ע"י חיה

(קצת קשור) ר' צדוק הכהן מלובלין - פרי צדיק בראשית פרשת ויגש אמנם יובן על פי דברינו, כי בעת שהביאו לו כתונת הפסים אמר כתונת בני חיה רעה אכלתהו ואיתא (שבת קנ"א ב) אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה והיינו שנשתנה זיו פניו וכדאיתא בזוה"ק (ח"א קצ"א א) בגין דאתחלף ליה האי דיוקנא קדישא אתחלף ליה האי דיוק...
על ידי בלדד השוחי
14 מאי 2020, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך חשב יעקב שיוסף נטרף ע"י חיה

אגב, ראיתי פעם שאלה מעניינת בשם ה'ישמח משה' בפרשת וישב,
הרי אמרו 'אין חיה שולטת באדם, אלא אם כן נדמה לו כבהמה', ואם כן למה מועד לאדם אינו מועד לבהמה, אדרבה, בגלל שהיה נראה לה כבהמה לכן הזיקה ?
על ידי בלדד השוחי
15 מאי 2020, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאורים על תהלים

והאיש משתאה כתב:
15 מאי 2020, 15:06
למה הכל סודי כאן
חכם אחד/אחד מבעלי העבודה/אחד מרבני הבית מדרש
מישהו מתבייש במשהו
@לא פסקה ישיבה זה לא אישי

זה סוג של שיטת שיווק. בלי זה לא היית מתייחס בכלל לענין הזה.
אבל תכלס התוצאה היחידה של זה היא שמדברים רק סביב האנשים, ופחות מתעסקים בתוכן עצמו.
על ידי בלדד השוחי
20 מאי 2020, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור תשובת מרן הגר"ח שלש מאות גרבי יין של תפוחים של ע' שנה

אגב, המספר 300 גרבי יין מופיע כמה פעמים,
פסחים דף נז עמוד א
אמרו עליו על יוחנן בן נרבאי שהיה אוכל שלש מאות עגלים, ושותה שלש מאות גרבי יין, וכו'
ביצה דף כט עמוד א
תנו רבנן: הוא כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המדות, וחבריו וכו'
מגילה דף כז עמוד ב
תנא: כשמתה הניחה לו שלש מאות גרבי יין, 
על ידי בלדד השוחי
21 מאי 2020, 21:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המקור שקטן פטור ממצוות?

שו"ת הרא"ש כלל טז סימן א:
וששאלת מאין לנו דבן י"ג שנה ויום אחד הוא בר עונשין אבל פחות מכן לא, דע כי הל"מ =הלכה למשה מסיני= הוא והוא בכלל שיעורין חציצין ומחיצין שהן הלכה למשה מסיני, דשיעור וקצבה לכל דבר נתן למשה בעל פה. 
על ידי בלדד השוחי
21 מאי 2020, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המקור שקטן פטור ממצוות?

פירוש רש"י על אבות פרק ה משנה כא
בן שלש עשרה למצות. דכתיב איש או אשה אשר יעשו מכל חטאות האדם וגו' ואינו קרוי איש עד שהוא בן שלש עשרה
על ידי בלדד השוחי
21 מאי 2020, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת הלל ביום ירושלים

סופר לי על אחד שאיחר לתפילה ביום ירושלים כאשר הקהל כבר אחז באמצע שירת 'ירושלים של זהב'. הלה השלים מהר את המילים של החצי הראשון כדי להספיק לשיר עם הציבור יחד את החלק האחרון.
על ידי בלדד השוחי
22 מאי 2020, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

במספר שמות - בהגדת שמות (הגר"א)

במדבר פרק א (כ) וַיִּהְי֤וּ בְנֵֽי־רְאוּבֵן֙ בְּכֹ֣ר יִשְׂרָאֵ֔ל תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֤ר שֵׁמוֹת֙ לְגֻלְגְּלֹתָ֔ם כָּל־זָכָ֗ר מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כָּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא: (כא) פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה רְאוּבֵ֑ן שִׁשָּׁ֧ה וְאַרְבָּעִ֛ים אֶ֖לֶף וַחֲמֵ֥ש...
על ידי בלדד השוחי
26 מאי 2020, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יהושע בן נ' שערי בינה?

של"ה מסכת תענית פרק תורה אור
ואז תגדל ההשגה ביותר, שכולם יזכו לחמשים שערי בינה, במה שלא זכה אלא משה וגדולי ישראל קצת מהם, כי מסרה ליהושע, ועל כן נקרא בן 'נון', שהיה לו הבנה ב'נון' שערים והשגה מהם. ואוירא דארץ ישראל מחכים (בבא בתרא קנח ב).
על ידי בלדד השוחי
26 מאי 2020, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יהושע בן נ' שערי בינה?

(את השל"ה הבאתי להראות להיפך, שיהושע למד זאת ממשה) מסתמא כוונתך לקטע הבא ר' צדוק הכהן מלובלין - רסיסי לילה אות נב ועל כן המלחמה נגד עמלק לא היה על ידי משה רבינו ע"ה שהוא שורש כל החכמים שבישראל ושורש התורה שמצידה ניצוח כל אומה ולשון חוץ מעמלק שהשער שכנגדו בדברי תורה נעלם בעולם הזה והוצרך לשלוח יהושע ...
על ידי בלדד השוחי
26 מאי 2020, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה 'ציון'? ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, בית המקדש

בהזדמנות זו אשמח מאוד אם יוכלו החברים להעלות ביאור הגון (הן מדילי' הן בשם אומרו) בפרק דלהלן (בעיקר פסוקים ד-ה-ו): תהלים פרק פז (א) לִבְנֵי־קֹ֖רַח מִזְמ֣וֹר שִׁ֑יר יְ֝סוּדָת֗וֹ בְּהַרְרֵי־קֹֽדֶשׁ: (ב) אֹהֵ֣ב יְ֭קֹוָק שַׁעֲרֵ֣י צִיּ֑וֹן מִ֝כֹּ֗ל מִשְׁכְּנ֥וֹת יַעֲקֹֽב: (ג) נִ֭כְבָּדוֹת מְדֻבָּ֣ר בָּ֑ך...
על ידי בלדד השוחי
26 מאי 2020, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה" - מה המקור?

עבודה זרה לה ע"א מאי כי טובים דודיך מיין? כי אתא רב דימי אמר, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע, עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה.  רש"י: דברי דודיך - דברי סופרים. מיינה - עיקר תורה שבכתב.  ילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתקפא חברייא בשם ר' יוחנן חמורים דברי סופרים מדברי תורה שנאמר כי...