החיפוש הניב 140 תוצאות

חזור

על ידי גבריאל פולארד
10 ינואר 2019, 08:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

בעיני שני המופתים הגדולים ביותר של הגרח"ק הם:
א) נחל איתן- חובר בנערותו (!)
ב) דרך אמונה.
על ידי חכם באשי
26 דצמבר 2019, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

תפקיד האברך

ראיתי לנכון להעתיק כאן מה שפורסם במקו"א, מתוך דבריו של ראש כולל אחד שליט"א התפרסמו דברים בשם הרב .... על המציאות בדורינו שבה אברכים מחליפים מתכונים בכולל.. לא שמעתי את דבריו, ומה שאני עומד לדבר, זה לא תשובה לדבריו, אלא על העיקרון באופן כללי. המסר הכללי של הסיפור הוא 'הנה אברכים נהיו בשלנים', האשה הו...
על ידי איש ווילנא
22 מרץ 2020, 13:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תכלת וקורונה (מעניין מרתק ומחכים - גם אם בלי להסכים)

לדעתי זה הפוך ממש, בגלל כל הוזי התכלת שלא עושים דבר בעולמם בלתי לנסות להטיף ולשכנע על דבר שכפשוטו לא נכון בכלל, הגיעה אלינו הרעה הזאת. תנוח דעתך. לא הגיעה שום רעה.  רק בגלל כל הוזי הקורונה שלא עושים דבר בעולמם בלתי לנסות להטיף ולשכנע על דבר שכפשוטו לא נכון בכלל, הגיעה אלינו הבהלה הזאת. ידוע כי כל ה...
על ידי בנציון
24 מרץ 2020, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נכרית - למתירים

ומצאנו להרבה ראשונים ואחרונים שמפיהם אנו חיים, שכתבו בבירור שטעם כיסוי הראש הוא משום פריצות והרהור: פסקי הרי"ד שבת נז. שכ' "שאין דרכה של אשה לגלות שערה, משום פריצות. וכ"כ הריטב"א: "מכלל דפריעת הראש פריצות הוא לאשה", וכ"כ הרא"ש (שם, פרק ז, ט) דפריעת הראש אסור משום חציפותא וחשד זנות, עיי"ש. וכ"כ בתרו...
על ידי בנציון
26 מרץ 2020, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נכרית - למתירים

א. לגבי פסקי הרי"ד - לפני שאתייחס לדבריך, אני מרגיש שצריך להזכיר לך מה כתבת לפני כן: "ומצאנו להרבה ראשונים ואחרונים שמפיהם אנו חיים, שכתבו בבירור שטעם כיסוי הראש הוא משום פריצות והרהור"... זה התברר??? כעורבא פרח, לא מיניה ולא מקצתיה. אף אחד לא התייחס לטעם כיסוי הראש מהתורה (וללמד על הכלל כולו יצא.....
על ידי בנציון
29 מרץ 2020, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נכרית - למתירים

זה התברר כעורבא פרח, כי אף אחד לא כתב "התורה אסרה פריעת ראש משום כך וכך". ובוודאי שאין אפילו רמז בדברי הראשונים, לקביעה ש"הנשואה צריכה להוסיף בצניעותה". יש כאן תילי תילים של הנחות חסרות יסוד. בנוסף לדברים לא נכונים, בלשון המעטה (כי היה ניתן לכנות זאת רמאות, שקר וסילוף) שנכתבו בשם הראשונים, כאשר הם ...
על ידי עמנואל
09 אפריל 2020, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי שבטעות שתה ד' כוסות בירה, האם יצא ידי חובה ?!

גם אם שתה כזית חמץ גמור תליא בפלוגתא אי אמרינן מהב"ע בשוגג, ואי אמרינן - לא מועיל זה שהשיעור אסור מדרבנן.
על ידי איש ווילנא
20 אפריל 2020, 14:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת זיתים עם לחם בירור שמועה מפי החזו"א

ב. יש עוד נקודה בלי קשר, שאם זה דבר שנעלם מהעין ולא ניכר, אז אין בו שום משמעות. זה בעצם אומר שאין לו השפעה... לא שאינו ניכר אלא שבשביל להוכיח שמי שאכל זיתים ניזוק בזכרונו צריך לעשות מחקר כמו שבשביל להוכיח שמי שאוכל כולסטרול נפגע בליבו צריך לעשות מחקר [אגב היום יש מחקרים שאכילת כולסטרול אינו גורם לה...
על ידי יוספזון
21 אפריל 2020, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי

כל אחד רוצה לתלות בוקי סריקי באילני רברבי במקום הטשטוש הזה שכל אחד יתיעץ עם ת"ח שהוא מכיר מה לעשות ואיך צריך להתנהג בעניני פיקו"נ זה הרבה יותר רציני מאיזה כתבה עיתונאית יש כאן חוסר הבנה מוחלטת בציבור שלנו. אין אף רב אחד אפילו אצל הקיצוניים ביותר, שאמר שאין לשמור על ההוראות, הוויכוח הוא אם כל מה שנא...
על ידי מהרילניק
23 אפריל 2020, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה רבית לקטן נקרא בשר שחוטות [ב"מ ע.]

רב אחא כתב:
23 אפריל 2020, 22:22
בדף סב. מבואר שרבית זה גזל, אטו גם במעות גזל תאמר שעין איסור להספותם לקטן ?
קושיא חדא מיתרצא בחברתה
תוכן איסור ריבית הוא שיהא לי כגזילה ובלמעשה הוא איסור גזל ממש וכיוון דקטן לא מצווה שיהא לו כגזל אין כאן בכלל גזל (א"א באמת להבין על רגל אחת מה שלומדים זמן שלם)
אם אתה כן רוצה הנה
משכיות 11.pdf
על ידי עפר ואפר
28 אפריל 2020, 11:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזרת הלימודים בבתי יעקב

לעניות דעתי כתב:
28 אפריל 2020, 09:21
האם בבתי ספר חוזרים ללמוד ביום ראשון הקרוב? (אני מדבר על בתי יעקב שחונכו שחמרתא סכנתא מאיסורא)
מישהו יודע פרטים. אשמח לדעת

מסברא שלי היה ראוי בבניינים של הבית יעקב להשכין את כיתות ד - ח' של החיידרים
בצורה מרווחת טובא
על ידי ינון בר כוכבא
29 אפריל 2020, 13:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנהגת הגראי"ל זיע"א בישן חלק מהלילה, לענין ברכות התורה

אולי מישהו יוכל לבאר בבקשה מה "הספק" שיש במי שבירך באמצע הלילה וחזר לישון. מה הצד שלא יצטרך לברך שוב בקומו. הרי רוב הראשונים סוברים שאפילו על שנת יום צריך לברך. ומעיקר הדין כן ההלכה אלא "שנהגו" לא לברך כמו שכ' בב"י ובשו"ע סי' מז סעיף יא. ובמשנה ברורה כתב שפשוט שהמברך לא הפסיד, עיי"ש. וא"כ פשיטא ופש...
על ידי יושב אוהלים
29 אפריל 2020, 18:26
עבור לפורום
עבור לנושא

שבת דף נד. - כלאים דאדם ובהמה

בגמ' שבת נד. מתני' - לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך ובלבד שלא יכרוך: ובגמ' אבל מכניס: אמר רב אשי לא שנו אלא לענין כלאים כלאים דמאי אילימא כלאים דאדם והתנן אדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך [פירש"י  אי נימא כלאים דאדם . דכי כריך להן סביבות ידו נמצא קשור עם הגמלים ופעמים שהן ...
על ידי HaimL
29 אפריל 2020, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת דף נד. - כלאים דאדם ובהמה

המעשה נעשה ע"י שניהם וברור שבשור וחמור אסור אני לא הצלחתי להבין. אתה טוען שהס"ד היא גם כאשר הבהמה מנהיגה והאדם מכביד, אז החידוש הוא שמותר, ורק אם האדם מנהיג בקולו אז לא עלה על דעתנו בכלל שזה יהיה אסור. אם הבנתי את כוונתך נכון, אז אני טוען שאין ס"ד כזה. מאחר והתורה אמרה לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, וע...
על ידי החושב
30 אפריל 2020, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

שבועה שלא אישן ג' ימים

הנשבע שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן מיד 
ויש להקשות והרי שמא ימות אמרינן וא"כ אולי הוא לא יעבור על השבועה ואמאי מלקין אותו
על ידי המכיר את מקומו
30 אפריל 2020, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועה שלא אישן ג' ימים

אינו לוקה מחמת שיעבור על שבועתו בעתיד
אלא מחמת שעצם שבועתו היא שבועת שוא
כי שבועה שא"א לקיימה היא שבועת שקר
על ידי מחשבות
03 מאי 2020, 03:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד חלק ה׳אגדה׳ שבתורה

נראה שהמצווחים דכאן לא ראו מעולם הלכות ת"ת לשו"ע הרב
ודאי שעיקר גדר ת"ת זה לדעת את התורה
ואמרו חז"ל ושננתם לבניך שלא תגמגם ותאמר לו וכו'
וכתבו התוס' שזה דוחה שאר מצוות.
ומה עניין לכל זה סוגיית תורה לשמה
גם הלומד ע"מ לדעת ולקיים
וגם הלומד אגדה וכד'
יכולים ללמוד לשמה ולא לשמה.
על ידי יהודי אחד
03 מאי 2020, 07:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד חלק ה׳אגדה׳ שבתורה

עיקר לימוד האדם הוא מה שמחשיב אותו כת"ח ועד שהוא נחשב כת"ח הרי לימודו דוחה אף קיום מצוות [הגם שבעלמא ת"ת נדחה מפני מצוות] כמבואר בתוס' בכתובות יז בביאור מעשה דר"ע וכיון שמה שהופך אדם לת"ח הוא לימוד ההלכה ומי שבקי [אף בקי גדול] באגדה אין לו תואר חכם הרי שודאי הדין להיות חכם דוחה לימוד זה בקדימה דזמן...
על ידי יושב אוהלים
03 מאי 2020, 10:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם היה פיגול בבית המקדש?

אין חכמה כתב:
03 מאי 2020, 10:18
אולי י"ל שהנס רק על שוגג אבל מזידים למה שיעשה להם נס ואולי היו מזידים

שמעתי שכן השיב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ליישב את הקושיא הנ"ל.
וברוך שכוונת לדעת גדולים.
על ידי יהודי רציני
03 מאי 2020, 16:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יצא לכם פעם לברך את הברכה שתיקנו חז"ל - על רוח חזקה?

מש"כ באותיות הקטנות הוא טעות חמורה, הן אמת שיש מנהגי טעות (ולא אנחנו ראויים לקבוע מה הם אלא גדו"י הגדולים שבכל דור) אך מדבריך נשמע שאם נמצא הסברים בדברי רבותינו במאתיים שנה האחרונות למנהג שנוהג בינינו ולכאו' הוא נגד ההלכה ומאידך בדברי הקודמים להם לא נמצא התייחסות הרי שהם היו עמי הארץ ומהמחדשים ימ"ש,...
על ידי יעקוב
05 מאי 2020, 02:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זהירות - חשש ברכה לבטלה או שאינה צריכה כל יום!

לא נהגו כן וכמו שכתוב במשנ"ב ח יג והטעם כמו שכתב שם מפני שאין הכל בקיאין בלצאת ולהוציא ומה שכתבת שאין ברוב עם אם כולם מברכים יחד זה נסתר מדברי הפוסקים מקידוש לבנה ואין ראיה מזימון שודאי יש תוספת אם אחד מברך לכולם וכולם משתתפים עמו במעשה הברכה וכמו כן יתכן ששם איירי בשלשה ואולי שם אינו רוב עם עד שית...
על ידי דרומאי
05 מאי 2020, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה לבטלה לשיטות שספירת העומר הכל מצווה אחת

מה ההבדל בין נשים לגברים? אם ההבדל הוא שגברים מתפללים במניין ומידכר דכירי, האם בעת הזאת עדיף שלא לברך??? ההבדל הוא שבגברים אף אם ישכח יום אחד הרי בשעה שבירך היה מחוייב ושפיר בירך על חיובו אף דלבסוף נתברר שלא נעשתה המצוה כתיקונה. אבל נשים הברכה היא על המצוה עצמה ולא על חיובה וכל שיש חשש שמא לא יקיימ...
על ידי סלקא דעתך
06 מאי 2020, 10:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנחה או מעריב במניין

לעניין מעלת תפילה עם הציבור בלחש הרי שניהם שוים.
ובמנחה יש קדושה ואילו בערבית יש ברכו, איזה מהם עדיף?
ודאי שמעלת קדושה גדולה על ברכו.
על כן ודאי שעליך להתפלל מנחה בציבור.
על ידי מחשבות
15 מאי 2020, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומרות האם כמה היכן ולמי

ממש לא נראה נכון לומר שמי שלא שלם בכל התורה אין לו להחמיר וכי מי שלא השלים עצמו בלה"ר לא ידקדק בתפילין. ולעצם הנידון יש שני סוגי חומרות מרכזיים: א. לחשוש לשיטות שיש להם מקום בהלכה וזה מתחלק להרבה מחומרות שראוי מאוד לכל אחד עד חומרות שיש בכלל לדון אם יש בהם טעם ב. מידת חסידות שאין לה כל מקום בהלכה לד...
על ידי שאר לעמו
15 מאי 2020, 16:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא מצויים אנשים המחמירים לא לסמוך על פרוזבול? למה זה לא עוד סוג של היתר מכירה?

ולמה לא שאלו עד כה למה מותר למכור חמץ? יורשה לי לומר שאמירה כגון דא: שהיום אם הלל הזקן היה מתקן פרוזבול היו יוצאים נגדו - מריחה לא טוב. היום הרבנים לא מחמירים מפעם! ולא לערבב את היתר המכירה שהוא נושא אחר לחלוטין! הוא שיקרי. ומי שסמך על כך התנה את סמיכתו בהסכמת רבני א"י המכירים את המציאות - שאכן לא ה...
על ידי נדיב לב
19 מאי 2020, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החילוק בין ספירת העומר לז' נקיים

דברו בזה התוס' בכתובות עב וברדב"ז בהלכות תמידין ומוספין וכן תוספות גיטין ב: עיי"ש ובמהרש"א שם יש חכמה* הזכיר ובצדק את תוספות בכתובות ששואלים בהדיא מדוע אין ספירה בזבה [ועיין שם מה שכתבו השיטה והפנ"י] אבל תוספות בגיטין ב: מירי בנאמנות ע"א באיסורין הנלמד מוספרה לה ותו לא, וכנ"ל המהרש"א. מסופקני אם מו...
על ידי מחשבות
20 מאי 2020, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לרגל פתיחת בתי הכנסת

גם לי יש הצעה: אחר שפתחו כל המקומות שאין צורך בפתיחתם ובית הכנסת אחרון לרוב בושתנו וכלימתנו ועדיין מקומות רבים לא פתחו בתי הכנסת כשיכנסו לבתי הכנסת יאמרו כך. א. אשמנו בגדנו עד גמירא ב. עזרא הסופר אמר לפניך אל-הי בושתי ונכלמתי וכו' ג. אזכרה א-ל-הים ואהמיה בראותי כל עיר וכו' ד. ויחלצו נעליים וישבו על ...
על ידי איכא מאן דאמר
26 מאי 2020, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות, יש על מה לשמוח??

האם אנשים לא חותמים על טיפולים רפואיים קשים המלווים ביסורים נוראיים כיון שהם יודעים שזה יציל את חייהם
מדוע לא כאשר נגיע על ידי זה לחיי נצח
"ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך"
אף אחד לא דחף אותך לעסקאות מפוקפקות
יש פה חתימה ישירה מבורא עולם והשכר גדול לאין ערוך מהעונש
על ידי נבשר
26 מאי 2020, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות, יש על מה לשמוח??

הרב יראתי בפצותי , אני רוצה לציין שאני מתחבר לשאלה. אבל לדעתי ההשוואה מכל המקרים שהבאת לא דומה, שם יש לך אפשרות לבחור לבין לקבל שכר קצת ולקבל הרב עונש, שלדעתי קשה לאדם לבחור ומעדיף לא לבחור בזה. אבל לדעתי העוקץ כאן שזה לא לבחור בעונש או בשכר אלא לבחור להיות או לא להיות חיים נצחיים זה להיות במציאות כ...