החיפוש הניב 116 תוצאות

חזור

על ידי אלימלך
01 ינואר 2019, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וארא - מדוע לא יכלו החרטומים להוציא את הכינים בלטיהם, לפי המדרש ש'קטנה שבהן כביצה של תרנגולת'???

מתוך חומת אנך לחיד"א
ובכנים הקשו המפרשים דאמרו רז"ל דהכנים שבאו על מצרים היו גדולים כביצים ואיך אמרו דהשד אינו שולט על בריה פחותה מכשעורה. ותירצו דכיון דעיקר בריאת הכנים פחותה מכשעורה אין השד שולט.
על ידי שניאור
25 יולי 2019, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לבכות כמו חצי שעה??? איך בדיוק?

לדעתי הנושא הוא עמוק מני ארץ, אבל בוא נתחיל עם דבר פשוט מאוד, הרי אין אף אחד שמרוצה ממצבו הן ברוחניות הן בגשמיות, ולכולנו ברור שאילו היה לנו בית המקדש וגילוי שכינה הכל היה אחרת לגמרי, אז הבה ונתבונן קצת בצרות הפרטיות והכלליות שיש לנו ונבכה כולנו יחד עליהם בכוונה שאילו היה לנו משיח כל זה לא היה לנו. ...
על ידי תורה לשמה
02 נובמבר 2019, 19:14
עבור לפורום
עבור לנושא

מאי שנא אדם הראשון ותנינים שרק בהם נאמ' ויברא

מאי שנא אדם הראשון ותנינים שרק בהם נאמ' ויברא ולא ויהי או ויעש כמו בשאר הנבראים, וכן לפי רש''י שהכל ביום הראשון נוצר ורק חיזק את מעמדם בימים שלאחר מכן, האם גם אדם הראשון נוצר ביום הראשון? ראיתי משהו ברמב''ן אם כי לא הבנתי
על ידי שמואל שלומוביץ
19 נובמבר 2019, 12:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטבע ברכת אבות - אל עליון קונה שמים וארץ, ושינויו - פתרון תעלומה

בעקבות דברי הרמב"ן בפרשת השבוע ראיתי להציע דברים בנושא. רמב"ן בראשית כד, ג אלהי השמים ואלהי הארץ - הקדוש ברוך הוא יקרא אלהי ארץ ישראל, כדכתיב (מ"ב יז כו) לא ידעו את משפט אלהי הארץ, וכתוב (דהי"ב לב יט) וידברו אל אלהי ירושלים כעל אלהי עמי הארץ. ויש בזה סוד עוד אכתבנו בעזרת השם (עיין ויקרא יח כה). אבל ...
על ידי אחד הבנים
27 אפריל 2020, 06:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בכל עת ובכל שעה

בסוף ברכת השלו' אומרים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך, וצ"ב מהו החילוק בין בכל עת לבכל שעה, וע' דרכי משה או"ח קפ"ז, ולפי דבריו צ"ב למה לא סגי בבכל שעה? עכ"פ, משמע שבאים לומר רבותא, שטוב בעיניך לברך בכל עת, ולכא' הביאור, אפילו בעת של הסתר פנים, [ויש בקהלת ג' כ"ח עיתים י"ד לטובה...
על ידי בחור צעיר
27 אפריל 2020, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור ברכת אבות

הגדול הגבור והנורא. צריך לדעת מהו שבח זה, ומה משמעות של כל אחת מתיבותיו. וגם ידענו, שירמיה הנביא אמר [לב' יח'] הא'ל הגדול הגבור ולא אמר הנורא. ודניאל [ט' ד']ונחמיה [א' ה'] אמרו הא'ל הגדול והנורא שומר הברית והחסד. ולא אמרו גבור. ופירשו חז"ל [יומא סט:] אמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדו...
על ידי אחד הבנים
28 אפריל 2020, 04:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע

שלו' כתב:
28 אפריל 2020, 04:10
באותה הזדמנות הוא עורר על מה שלא מבקשים במפורש שלא נחלה אף דאי' [שבת ל"ב א'] לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה כו'.
אף אני אבא בדברי שבח להרב שלו' שליט"א שהחכימנו מאוצרות דעתו הרחבה.
ועל שאלה זו זכורני די"מ שפי' דהושיענו ונוושעה היינו מניעת המחלה. ומי שיודע מקורו איה ויודיע, יישר כוחו.
על ידי משה שמחה
28 אפריל 2020, 08:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הממחיש דיני בורר בשבת עובר משום בורר

הגרש"ז אוירבאך בתשובתו בסוף הספר מאור השבת חלק א סי' ח אות ו כתב חושבני דאסור כיוון שמראה להם שזהו בורר בשבת
על ידי אסף
29 אפריל 2020, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור ברכת אבות

בדברי הגאון רבי נתן רוטמן שליט"א מתבאר שהיותר מפורש בדברי חז"ל שאלוקי אברהם אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב אינם מידות של האבות אלא אלו האופנים של ההתגלות של הקב"ה על האבות. להלן כמה ציטוטים מתוך שיעור שהתפרסם בשנה שעברה ב'אוסף גיליונות': "אמר רבי שמעון בן לקיש ואעשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוקי אברהם,...
על ידי לא פסקה ישיבה
29 אפריל 2020, 12:57
עבור לפורום
עבור לנושא

ליקוט כל המאמרים בעניני השעה מבית מדרש פחד יצחק

דיבורים לרגל המצב ממרן הרב שכטר, בהלכות דעות וחובת הללבות.pdf
על ידי בבא בוטא
29 אפריל 2020, 17:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא בגבורת הסוס יחפץ

לא אמנע מהציע הרהור, שאולי יתפרש כהא דסנהדרין צ"ו א' שנדרש "סוסים" על האבות שרצו לפני השי"ת כסוסים, וקמ"ל קרא כאן חי' גדול, שעיקר החפץ והנרצה בעבודתו ית' אינה הגבורה [עם כל מעלתה וחשיבותה כמובן], אלא היראה והיחול לחסדו. כאמור, הרהור גרידא, וצריך תלמוד ובירור, ואצפה לדברי החכמים הנעימים.     ובכן, א...
על ידי בלדד השוחי
29 אפריל 2020, 19:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא בגבורת הסוס יחפץ

מהרשום אצלי בביאור מזמור זה, ובביאור מזמור נוסף. [לתשומת לב הרב אורח ].  הנה לאורך מזמור זה מוזכר כמה פעמים ענין שבחם ואהבתם של ישראל וירושלים אצל הקב"ה, בתחילה 'בונה ירושלים ד' נדחי ישראל יכנס', ובאמצע הפרק 'שבחי ירושלים וגו' ברך בניך בקרבך וגו' חלב חטים ישביעך', וכן בסוף הפרק 'מגיד דבריו ליעקב וג...
על ידי פיילוט 0.4
30 אפריל 2020, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ענין מעים לרחמים ואהבה?

מעלה כיוון: המעיים הם איבר רגיש מאד שכמעט ראשון להגיב על מצבים נפשיים. כמו לדוג' אנשים שנתקפים בפעולת מעיים שונה לפני היום הראשון ללימודים או לפני ראיון עבודה, לקראת אירוע חשוב וכדו'. ''מעי המו עליו'' משמש בעברית כמו ''התהפכה לי הבטן'', תגובה פיזית של רגישות בתוך הבטן בתגובה לרגש דומיננטי כמו אהבה, ...
על ידי נדיב לב
01 מאי 2020, 00:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש אביזרייהו דניאוף בגויים?

מדברי הש"ך [יו"ד סימן קנז ס"ק י] בשם הר"ן על מה שכתב שם הרמ"א שנהרגים על אביזרייהו דג' עבירות, עולה שראיית ערווה עכ"פ באיסור לאו דג"ע ובכלל אביזרייהו וז"ל: רק לאו בעלמא כו'. דהא אמרינן בש"ס ס"פ סורר ומורה מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא ואמרו הרופאים אין לו תקנה עד שתבעל לו אמרו חכ...
על ידי בית מתתניק
01 מאי 2020, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ענין מעים לרחמים ואהבה?

מעים כאן הכוונה לכח הרוחני שבמעים, עי' ספר יצירה. ושם נמצא המיית מעים, סוג של אהבה שמיוחד למעיים. והדברים עומדים כמובן בכבשונו של עולם, וכבוד אלוקים הסתר דבר. עי' פחד יצחק שבת. והרוצה להחכים ילך לחכם אמיתי וילמדנו דעת וחכמה.
על ידי אבר כיונה
01 מאי 2020, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה "בי" אדוני

שלו' כתב:
30 אפריל 2020, 21:22
בר"פ ויגש
מה ענין בקשה ל"בי"? [לכא' בי ענינו בתוכי או שפלוני בחר בי, אך איך הגיע ל"בבעו"?].

זה מוזכר כבר קצת לפני זה, במקץ (מג, כ), ועי"ש ברש"י, ראב"ע ורמב"ן, כל אחד בדרכו
על ידי ספר וסופר
01 מאי 2020, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ענין מעים לרחמים ואהבה?

'והנה דבר ה' אליו לאמר לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך'. המעיים מפרישים מהמזון ג' דברים, חלק לגוף האדם, חלק החוצה, וחלק לאיברי הולדה. וז"א שההולדה באה מהמעיים, וכמפורש בכתוב, וכמו כן הקשר עם הבנים עדיין טבוע במעיים. [מלבד מה שיש באידרא זוטא - 'מעוי בדעת איתתקן', שכשם שהמוח שייך לחכמה, והל...
על ידי א. ל. חנן
01 מאי 2020, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש אביזרייהו דניאוף בגויים?

יש ספר באוצה"ח (משום מה האתר שלהם לא מגיב לי כבר כמה שעות, ואני כבר מבין את הבדיחה על ע"ה אימת שבת עליו...) של הרב יואל שוורץ, בשם 'ואתם עדי', ספר מעניין על הלכות בני נח, כולל סידור תפילה לבני נח ועוד. [נושא ארוך בפני עצמו].
שם הוא מביא הרבה מקורות בנושא אביזרייהו.
על ידי נדיב לב
01 מאי 2020, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה "בי" אדוני

פרדס יוסף על המקום. בי אדוני (מ"ג, כ). עיין רש"י ורמב"ן, ובמיני תרגומא [דף ג' ט"ד ד"ה בי אדוני] וביפה מראה על אגדת ירושלמי חגיגה (כרך ב' סימן י"ז) מה שכתב בדבריו, ועיין לקמן בויחי (מ"ט, כ"ו): רש"י - בי אדני - (יבמות צז סנהדרין סד) לשון בעיא ותחנונים הוא בלשון ארמי בייא בייא: אבן עזרא - בי - לשון בק...
על ידי במבי
03 מאי 2020, 21:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ענין מעים לרחמים ואהבה?

וכן כתוב בתהילים
כַּמַּ֥יִם נִשְׁפַּכְתִּי֮ וְהִתְפָּֽרְד֗וּ כָּֽל־עַצְמ֫וֹתָ֥י הָיָ֣ה לִ֭בִּי כַּדּוֹנָ֑ג נָ֝מֵ֗ס בְּת֣וֹךְ מֵעָֽי׃ (תהילים כב-טו)

וכותב שם הרד"ק בתוך מעי: כל האברים הפנימים נקראו מעים.
על ידי במבי
04 מאי 2020, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא בגבורת הסוס יחפץ

השבט מוסר בפרק א' מביא את דברי האבות דר"נ (פל"א ג') שכל דבר שיש בעולם יש באדם כנגדו.... ברא סוסים בעולם, סוסים באדם זהו שוקיו של אדם וכו'  ועפ"ז י"ל שדוד המלך הביא את שניהם וכתב "לֹא בִגְבוּרַת הַסּוּס יֶחְפָּץ לֹא בְשׁוֹקֵי הָאִישׁ יִרְצֶה" כי יש שייכות בין האחד לשני ! (ואולי אף שניהם זה על האדם כמ...
על ידי אליעזר ג
08 מאי 2020, 09:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוהבה כגופו במשנת האר"י הק'

יש אימרה ש'מסתובב' בין כותלי ביהמ"ד המצטטת בשם האר"י הק', שתכלית מצות ואהבת לרעך כמוך מתקיימת בין איש לאשתו - משהו בסגנון הזה. אני מחפש כבר הרבה זמן מקור המאמר, ולא מצאתי. האם ידוע למישהו על המאמר הזה. נ.ב. אני יודע שהרה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א אמרה שבוע שעבר בין השיחות, ונדפס בחוברתו. שם מופיע מ...
על ידי אבר כיונה
10 מאי 2020, 12:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא ראי זה כראי זה

כבר היה על זה אשכול בעבר, עי"ש
על ידי HaimL
10 מאי 2020, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת פשט ברש"י משלי

שלו' כתב:
10 מאי 2020, 19:01
נא לבאר לי באופן מלא, מהי אותה עצה שנפשו של האדם יועצת לו, ולעומתה טוב יותר מה שחבירו מקרבו וממתקו בדבריו, מה הנושא כאן?
לטענתי, אדם תמיד רואה חובה לעצמו ודואג (והוא יודע שלקח מקח רע מן השוק). רק חברו יכול להמתיק עבורו את המר (ישבחנו בעיניו).
 
על ידי fantian
11 מאי 2020, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת פשט ברש"י משלי

נא לבאר לי באופן מלא, מהי אותה עצה שנפשו של האדם יועצת לו, ולעומתה טוב יותר מה שחבירו מקרבו וממתקו בדבריו, מה הנושא כאן? נ"ל שהמכוון הוא שנח לו לאדם שיהא חבירו יועצו ומשתתף עמו במתק שפתיו, מאשר שהוא ייעץ לעצמו ואף אם עצתו טובה משל חבירו ובאמת פותרת לו את בעייתו. מכיון שתחושת הקירוב וההשתתפות ממתקת ...
על ידי ראשון לציון
14 מאי 2020, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש ת"ח שאפשר לשאול ממנו בתורת חב"ד

פותח האשכול ביקש פשט בדברי בעל התניא והצמח צדק. 

וכי יש מישהו בדורנו שחושב משהו לא טוב על בעל התניא והצמח צדק?

אז איך התגלגלו הדברים לכל מיני דברים שאין להם קשר לענין?
על ידי נדיב לב
18 מאי 2020, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נביא חוזה צופה

האם ידוע החילוק בין ג' התוארים נביא חוזה צופה [רואה - בשמואל, ואיני יודע אם מצאנו עוד תואר זה בקשר לנבואה]?  על הפסוק בספר הושע [פרק ט פסוק ז] 'באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה'. כתב המלבי"ם וז"ל: אויל הנביא - משוגע איש הרוח, יש הבדל בין לשונות נב...
על ידי נהירו דאנפין
19 מאי 2020, 02:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מקור - האם ע"י התעוררות רחמי השי"ת מתעוררת גם מידת חסדו?

בעיקר הערתך היקרה בפשט התיבות הנז',  עי' בס' תורת חיים (ליובאוויטש, ויצא עמ' לה), ז"ל:  "וכמו שאנו אומרים במודים הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך הרי תלה הרחמים בחסד וחסד ברחמים כי פי' הטוב זה מדת הטוב דחסד דאברהם כמ"ש אך טוב וחסד כו', וכתיב כי טוב חסדך מחיים ומבחי' טוב וחסד זה נמשך הארת ...