החיפוש הניב 26 תוצאות

חזור

על ידי שמואל דוד
02 מאי 2016, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

כפיית מטה

כתובות סב: כפו מטתו וברש"י כדת המתאבלים כו'

צ"ע שלכאורה הול"ל מטתה או מטתן ודוק
על ידי שמואל דוד
03 מאי 2016, 09:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כפיית מטה

נא להעתיק דברי הגמרא
על ידי שמואל דוד
04 מאי 2016, 09:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידושין נב:

שוב ראיתי בריטב"א
על ידי שמואל דוד
04 מאי 2016, 10:18
עבור לפורום
עבור לנושא

יבמות מב:

ברד"ה מכלל כו' אחת ארוסות ואחת בתולות...

וצריך עיון דלכאורה הול"ל אחת ארוסות ואחת נשואות כו' .. ובאמת כ"א בכמה ראשונים.

אולם אנכי מצאתי גירסא נפלאה בדפוס ונציה .. עיין שם שהגירסא ברש"י הוא אחת ארוסות ואחת בעולות ודו"ק
על ידי שמואל דוד
04 מאי 2016, 10:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יבמות מב:

צדקת. סליחה. עוד חזון...
על ידי שמואל דוד
08 מאי 2016, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כפיית מטה

האחרונים האריכו בזה...
על ידי שמואל דוד
11 מאי 2016, 16:36
עבור לפורום
עבור לנושא

בבא בתרא צד:

עיין הגהות הב"ח ולא הבנתי כוותו. נא להאיר עיני
על ידי שמואל דוד
11 מאי 2016, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בבא בתרא צד:

הב"ח מגיה והדרה מלוקח... ואין זה מובן.
על ידי שמואל דוד
12 מאי 2016, 04:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בבא בתרא צד:

אני חושב שצדקת ועיין בארות המים
על ידי שמואל דוד
03 יוני 2016, 03:26
עבור לפורום
עבור לנושא

הערות בריש בבא קמא

דף ב. רש"י השור והבור כו' וכ"ה ברש"י שברי"ף אולם בנמוקי יוסף לא כתב כו' ועיין הגהות הב"ח שמוסיף כו'. ויל"ע בזה. ועיין פנ"י ברד"ה הבער ובאמת ליעקב. רש'י לא זה וזה כו' אלו שלשתן כו' כוונתו לפרש דהול"ל במתניתין לא זה וזה וזה ... ודוק'! ובאמת מצינו כמה פעמים שהגמרא מקצר. אולם מהנמוקי יוסף מבואר דלא כמש"...
על ידי שמואל דוד
27 יולי 2016, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

הערה ברש'י

ב'ק נה: קשרו בעליו במוסירה ונעל לפניו כראוי ויצא והזיק כו'
וברש'י קשרו בעליו - לשור. ולכאורה אינו מובן כוונתו.
אולם עיין תוס' שבת נב. וז"ל קשרה בעליה במוסרה. הוה מצי לשנויי הא מני חנניא היא והא דמשמע בריש הכונס (ב"ק נה:) דמוסרה שמירה פחותה היא היינו דוקא בשור: ונראה דזה כוונת רש'י ודוק'
על ידי שמואל דוד
04 אפריל 2018, 08:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת הוריות - הערות וחידושים

ג.
פשיטא מרובין ונתמעטו כו׳
פירש״י שמתו מקצתן.
וצ״ע מדוע לא פירש שנולדו עוד ילדים למיעוט הקהל.
על ידי שמואל דוד
08 אפריל 2018, 18:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת הוריות - הערות וחידושים

ג:
מתני' אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהוא קרוב לפטור מן החובה כו'
משמע מדברי ר"ע שעדיין יש ספק אבל יותר קרוב לפטור מחובה.
אולם עיין רש"י ד"ה שהוא קרוב לפטור- דהוי ודאי תולה כו' וצריך עיון קצת. ועיין ספר עקבי אהרן שהרגיש בזה. ואחר זה ראיתי במרומי שדה ד. ד"ה החזיק בדרך ע"ש ודו"ק
על ידי שמואל דוד
14 מאי 2018, 07:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת זבחים - הערות וחידושים

כ״ו ע״א בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא הוא בפנים וציציתו בחוץ מהו כו׳ ופירש״י ציציתו - ציצית ראשו דהיינו שערו ויש להעיר דהנה הכהן חייב לספר כל שערו א׳ לשלושים יום וא״כ איך אפשר ציור כזה? וכה״ג יש להעיר בגמרא י״ט. יצא שערו בבגדו כו׳ לפי פירש״י שם שהכוונה לשערות ראשו. (ועיין שם בשיטה). עוד יש לעיין מדו...
על ידי שמואל דוד
16 אוגוסט 2018, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות והארות במנחות

א) מנחות ג. רש"י ד"ה ותו דחטאת יחיד - נקבה היא "והביא נקבה לעזרה" ושחטה לשם עולה מאי איכא למימר: יש להעיר מה כוונת רש"י בתיבות אלו? ב) מנחות ד. רש"י ד"ה אשם נאמר בו הוא לאחר הקטרת אימורין - בא"ד אבל "פסח" וחטאת כתיב הוא בשחיטה זבח פסח הוא בזבח נשיא כתיב ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני ה' חטאת...
על ידי שמואל דוד
16 אוגוסט 2018, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות והארות במנחות

מנחות ד: והתנן המפריש מעות לנזירותו לא נהנין ולא מועלין מפני שראויין לבא כולן שלמים מת והיו לו מעות סתומין יפלו לנדבה ועיין רש"י לא נהנין - מדרבנן מפני דמי "עולה" שבהן ולא מועלין - מפני שראויין לבא לשלמים הואיל ולא הפריש אלו "לחטאת ואלו לשלמים" ושלמים אין בהן מעילה דלאו קדשי ה' נינהו אלא ממון בעלים ...
על ידי שמואל דוד
20 אוגוסט 2018, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות והארות במנחות

יישר כח גדול!
ועיין בהגהות וחידושים בסוף הגמרא בשם השער המלך, וע"ע שיעורי רבינו משולם דוד הלוי
על ידי שמואל דוד
28 אוגוסט 2018, 07:40
עבור לפורום
עבור לנושא

מים חמין מעבירין זוהמא או לא?

עיין בהלכות שבת סימן רס שיש חיוב לרחוץ בחמין בערב שבת. ועיין ביאור הלכה שמסתפק בפושרים. והטעם הוא שחמין מעביריו הזוהמא. וצריך עיון מגמרא חולין דף קה שמבואר שחמין מפעפעין הזוהמא ופירש"י מבליעין הזוהמא בידים. ועיין שו"ע הלכות נט"י וצ"ע בזה.
על ידי שמואל דוד
02 ספטמבר 2018, 05:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מים חמין מעבירין זוהמא או לא?

כדברי רבינו אברהם מן ההר כתב הרמב״ם בהלכות ברכות.
וע״ע חסדי דוד מקואות פרק ח ובנתן פריו הלכות נטילת ידים בסוף הספר.
על ידי שמואל דוד
18 אוגוסט 2019, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

אפילו מאה

מצינו במשנה וגמרא ׳ואפילו מאה׳ כו׳ ולפעמים מצינו לשון אלף או ריבוא. יש לעיין מדוע לפעמים נקט הגמרא רבותא בלשון ״מאה״ ולפעמים בלשון ״אלף״ האם יש יותר חידוש באלף ממאה. גם מצאתי כמה פעמים בגמרא הלשון ״מאה״ והרמב״ם כתב ״אלף״ וצריך עיון מדוע שינה מלשון הגמרא. לדוגמא: עי׳ סנהדרין דף ח. יהא חביב עליך דין פ...
על ידי שמואל דוד
19 ינואר 2020, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

לשון כל על פחות מג׳

ידוע מבעלי הכללים שלא שייך לשון ׳כל׳ על פחות מג׳. ועיין תוספות כתובות ח. וברמב״ן עמ״ס מכות ועוד.  והנה בפרשת שמות כתיב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְיָן לֵךְ שֻׁב מִצְרָיִם כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַמְבַקְשִׁים אֶת נַפְשֶׁךָ ועיין רש״י שהכוונה לדתן ואבירם.  לכאורה יש ראיה מכאן דלא ככלל הנ״ל...
על ידי שמואל דוד
20 ינואר 2020, 17:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

תחפש אבא חלפתא כו׳

עבדים לא מקפידים שלא לקרות לאביהם בשמם...