החיפוש הניב 18 תוצאות

חזור

על ידי מבקש ה'
13 אפריל 2016, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יבמות כ"א ב'

בפשטות הכוונה שבתקופתם מלמדי תינוקות לא היו תלמידי חכמים גדולים, אלא אנשים פשוטים.
על ידי אלימלך
12 אוגוסט 2018, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת זבחים - הערות וחידושים

מוזר מאוד שהיעב"ץ הנ"ל אינו מופיע לא בש"ס וילנא לא בעוז והדר ולא בוגשל החדש, רק במהדורת נהרדעא הוא הופיע פתאום ושוב נעלם. לגבי הקושיות מבעשא וירבעם עלה בליבי לדחוק שמשום "שם רשעים ירקב" העדיפה הגמ' להזכיר את איזבל שהיתה מרשעת גדולה ועוד ש"במת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים" לא נזכר שם הרשע, ואולי זה אף יי...
על ידי יונה
12 אוגוסט 2018, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת זבחים - הערות וחידושים

כ״ו ע״א בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא הוא בפנים וציציתו בחוץ מהו כו׳ ופירש״י ציציתו - ציצית ראשו דהיינו שערו ויש להעיר דהנה הכהן חייב לספר כל שערו א׳ לשלושים יום וא״כ איך אפשר ציור כזה? וכה״ג יש להעיר בגמרא י״ט. יצא שערו בבגדו כו׳ לפי פירש״י שם שהכוונה לשערות ראשו. (ועיין שם בשיטה). עוד יש לעיין מד...
על ידי אלימלך
16 אוגוסט 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות פרק כל הבשר

חולין קג: במתני׳ כל הבשר אסור לבשל ״בחלב״ חוץ מבשר דגים וחגבים ואסור להעלות עם ״הגבינה״ על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים ועיין רש״ש ותפארת יעקב שהעירו מדוע פתח בחלב וסיים בגבינה. ועיין עוד מלאכת שלמה ושושנים לדוד על המשנה וערוך השולחן יו"ד פח' ס"ו. ואני חשבתי לתרץ דמתניתין דיבר בהווה ודרך לבשל בחלב ול...
על ידי אלימלך
15 ספטמבר 2018, 22:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות והארות במנחות

שמואל דוד כתב:כט:

שעטנז גץ
לכאורה צ"ע בסדר זה, ומדוע לא כתב על סדר א"ב.

ועיין רש"י ד"ה שעטנז גץ - והוא הדין לצדיק כפופה ולנון פשוטה עכ"ל
וצ"ע מדוע לא כתב כסדר הגמרא (וכסדר א"ב) נון, צדיק. וצ"ע.
השדי חמד המצורף שייך להודעתי למעלה
על ידי הפקדתי שומרים
11 אוקטובר 2018, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויגוע כל בשר

פרק ז פסוק כא וַיִּגְוַע כָּל-בָּשָׂר הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ, בָּעוֹף וּבַבְּהֵמָה וּבַחַיָּה, וּבְכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ--וְכֹל, הָאָדָם. ויש להעיר, א) מה זה "כל בשר הרמש" הרי אח"כ כתב קרא "ובכל השרץ" ב) מדוע נקט קרא בסדר זה עוף,בהמה,חיה,שרץ,אדם. ועיין לקמן פסוק כג וַיִּמַח אֶת-כָּל-הַ...
על ידי amsgula.net
11 אוקטובר 2018, 10:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויגוע כל בשר

נשאלנו ג"כ שאלה זו, וכתבנו בזה כאן בס"ד
http://amsgula.online/viewtopic.php?f=2&t=29&p=51#p51

(ובהזדמנות זו הנני לציין כפי שבקשוני, כי אין אתרינו הנ"ל בבחינת פורום דסגי בפורום דהכא, אלא מענה לשאלות).
על ידי יצחק
29 מרץ 2019, 09:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חולין קיט

כנראה אפשר לטעות בזה ולחשוב שהמלאי של שבלים הוא שומר לכן בא התנא ללמד אותנו שלא נטעה בזה אלא נדע את האמת הקדושה שמלאי של שבלים הוא רק יד.
על ידי הכהן
01 אפריל 2019, 09:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחלוקות במציאות בחז"ל

שמואל דוד כתב:
01 אפריל 2019, 05:48
האי אשון והאי רכיך וצ״ע.
אני הבנתי שזו מחלוקת פשוטה בהגדרת אשון ורכיך
על ידי אחד התלמידים
02 אפריל 2019, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בשר עוף בליל סדר

מסתמא זה כמו מנהג מזמן המשנה שלא לאכול צלי, שלא יחשבו שזה קדשים בחוץ. השאלה, מה מקור מנהג זו. אצלי בבית אמא שלי הקפידה על זה, וזה היה תמיד פשוט אצלי שכן נוהגים. כשהתחתנתי וראיתי בבית אשתי שאוכלים בשר בהמה בליל פסח תמהתי, אבל כשחפשתי הופתעתי לגלות שמנהג זה אינו מוזכר בשום מקום. [זה היה לפני עידן מאגר...
על ידי יהודה1
13 אוגוסט 2019, 12:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמורה כב.

כוונתו ששאלת הגמרא היא למה המשנה נמצאת פעמיים גם במעילה וגם בתמורה. ורצה לומר שמשנה זו במעילה היא תחילת הפרק.
אכן לא ברור למה לא יכול היה לכתוב שיש שם משנה וכו' אולי רצה שישהי קל ללומד למצוא.
על ידי אלף זעירא
23 דצמבר 2019, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בנדה ברש״י

כמה הערות במסכת נדה  א) כג: רש״י ד״ה חוץ מן האנזים - וקשיא לרבא דאמר חסא.  לכאורה צ״ע מדוע לא קשה גם על ר׳ ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן.  (אגב, לכאורה צ״ל ברש״י לרבא ׳אמר׳ חסא בלא ד׳) ב) כג: רש״י ד״ה אפילו פרצוף אחד - אבר אחד כגון עינו או מצחו או לסת כו׳  ד״ה ומאי אחד - כחסא דאמר העין והלסת כו׳  צ״ע ...
על ידי אלף זעירא
23 דצמבר 2019, 12:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בנדה ברש״י

כמה הערות במסכת נדה א) לח: רש״י בגמרא ד״ה עד שיצא הולד - יצא הולד טמאה לידה. צ״ע כוונתו בזה. ועוד ק׳ מדוע לא פירש כן במתני׳ ? ב) מ. ומטמאין בכל שהוא אפילו כעין החרדל ובפחות מכן. צ״ע באריכות הלשון והול״ל ומטמאין בכל שהוא ותו לא מידי. ג) מב: וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה מהו לממהל בשבתא אמר ליה שפ...
על ידי אלף זעירא
23 דצמבר 2019, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בנדה ברש״י

א) נדה מז: רש״י ד״ה להחמיר - ל"א הלכה כדברי כולן להחמיר הביאה אחד מן הסימנים הללו ואפילו הקודם שבכולן ולא הביאה את כולן בוגרת ואינה בוגרת ואם קבל אביה בה קדושין וקדשה היא את עצמה לאחר צריכה גט משניהם דכיון שהביאה אחד מן הסימנין הללו ״יצתה לה במקצת מרשות אביה״ דאיכא למימר בוגרת הויא ואין כח בקדושי א...
על ידי יושב אוהלים
14 ינואר 2020, 17:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

רש״י דף י: כדרכו - או בקימה או בשכיבה או בישיבה או מהלך צריך עיון קצת מדוע נקט רש״י בסדר זה. הערה יפה. ואולי אפשר לומר שהרי בית הלל בא לאפוקי מדברי ב"ש שבשכבך ובקומיך היינו דוקא בצורת שכיבה ובצורת קימה. והתחיל רש"י לפרש בתחילה לגבי הדברים שנחלקו ב"ה להדיא עם ב"ש, דהיינו שכיבה וקימה, וכסדר הפסוק ובש...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון כל על פחות מג׳

ידוע מבעלי הכללים שלא שייך לשון ׳כל׳ על פחות מג׳. ועיין תוספות כתובות ח. וברמב״ן עמ״ס מכות ועוד.  והנה בפרשת שמות כתיב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְיָן לֵךְ שֻׁב מִצְרָיִם כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַמְבַקְשִׁים אֶת נַפְשֶׁךָ ועיין רש״י שהכוונה לדתן ואבירם.  לכאורה יש ראיה מכאן דלא ככלל הנ״...
על ידי אבר כיונה
22 ינואר 2020, 10:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון כל על פחות מג׳

הרש"ש דיבר ע"ז בכמה דוכתי: פסחים כג ע"ב: גמ' יתיב כו' מנין לכל איסורין כו' ומאי ניהו חמץ בפסח ושה"נ. לכאורה מזה סתירה קצת למש"כ בהגהותי למ"ר (בראשית פע"ה אות ה) בשם התוס' דאין לשון כל נופל על פחות משלשה. יומא ד ע"א : רש"י ד"ה מכל חטאות. ואני שמעתי א"פ של משה לא כלה. משמע דר"ל וא"כ הוה תמיד שתים אותה...
על ידי HaimL
22 ינואר 2020, 18:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

שמואל דוד כתב:
22 ינואר 2020, 17:16
כוונתך ש״על הלחם״ כולל המוציא והמזון?
כן. כי זה שהוא פטור מלברך כ"א מהן בעצמו, זה שמענו בתרי בבי. לכן, התנא יכול כבר לכלול את שתיהן בבבא השלישית, שהוא פטור לצאת יד"ח מאחרים, על שתיהן. והבבא הרביעית, אתיא לומר שגם אם רצה לברך, אסור לצרפו לזימון ג'.