החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי חכ''א
15 אוקטובר 2017, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי נולד בנו יצר הטוב

יש שני סוגי יצה"ט כשם שיש שני סוגי יצה"ר, כדכתב הגרי"ס באיגרת המוסר. ונראה ששניהם מגיעים בגיל יג'. היצה"ט הגופני שהוא השכל פשוט שבא בגיל יג' כיון שאז האדם בא לכלל דעת. ואף היצה"ט הרוחני שהוא הנשמה שניתנת באדם ניתנת בגיל יג' כדכתב הזוהר פר' משפטים על הפס' ואם לבנו ייעדנה, עי"ש. וכך מפורש באבות דר' נת...
על ידי חכ''א
08 מאי 2018, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'שב-לד' - הכצעקתה?

אם איני טועה רוב הפוסקים לא אסרו נורת לד משום שלהבת אלא רק גופים שיש בהם להט, ומה שאסרו לטלטל תאורת לד בשבת זה יותר מסיבה שלא מצינו להתיר שאדם ילך עם פנס לד בשבת ברחוב. ולגופו של העלון- הם כתבו שם שהוא מותר בקריאה בשבת, וצ"ע מה עם איסור שטרי הדיוטות שלכאור' חמור יותא מחומרא זו. מה גם שהם פרסמו שם על...
על ידי חכ''א
24 מאי 2018, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

הרב גולדווסר דחה את ראיות הגרח"ש, בספרו צרופה אמרתך. יש להוכיח מדברי הרמב"ם והמלבי"ם כיסוד הגר"ח שמואלביץ ממה שכתבו דברים דומים ליסוד זה: במס' אבות פ"ב משנה ו' מסופר על הלל הזקן שראה גולגולת אחת שצפה על פני המים ואמר 'על דאטפת אטפוך, וכתב שם הרמב"ם בפיה"מ "ומאמר החכמים: "במידה שאדם מודד בה מודדין ל...
על ידי חכ''א
29 מאי 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

הטעם הגלוי והטעם הפנימי בתקנות חז"ל

מצרף כאן, מאמר שכתבתי בענין גזירות ותקנות חז"ל, הדברים אינם גמורים ומושלמים, ואשמח שחו"ר הפורום יוסיפו וירחיבו בזה כיד ה' הטובה עליהם. הקדמה: דבר ידוע הוא שבגזירות דרבנן, ובתקנות שונות שתיקנו, בנוסף לטעם הגלוי יש טעמים נוספים פנימים עפ"י הקבלה שאותם לא גילו בגמ', ונ"מ בזה דפעמים שמחמת הטעם הראשון עו...
על ידי חכ''א
29 מאי 2018, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות צריכות כוונה

שמעתי שיש הסוברים דאעפ"י דקי"ל מצוות צריכות כוונה, כ"ז במצוות שבין אדם למקום, אך במצוות שבין אדם לחבירו, היות ועיקר מגמתם ותכליתם להיטיב לחבירו, לכו"ע א"צ כוונה. האמנם? עיין בספר בתורתו יהגה ח"ב במילואים סימן י' באריכות בענין זה. ובספר אבני מילואים עם הערות שיצא זה מחדש [הרב יברוב] האריך בזה בהקדמת...
על ידי חכ''א
17 אוגוסט 2018, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

מה שר' ישראל כותב (מכתבים ו; טו) הוא שכל עבירה מתחלקת לבחינת קלות וחמורות, וכמה שיותר קל לקיים, התביעה יותר גדולה, וכשעושים תשובה אפשר להתרכז לפחות בחלק הקל (שהוא בעצם החמור), ואותו יותר קל לשנות, ובזה נקרא בחינת בעל תשובה עכ"פ בחלק זה. אין כאן איזה פטנט שפועל על כל העבירה (שזה לא כתוב שם), אלא באמ...
על ידי חכ''א
19 נובמבר 2018, 14:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית

א. לגבי חיוב ידיעת התורה כבר הבאתי שני שיטות האם זה חיוב או לא, אך גם לשיטת שו"ע הרב שהוא חיוב הרי החיוב ה וא דווקא בשני תנאים: א. כשיש לו פרנסתו ברווח ב. אם הוא מוכשר ללימוד באופן שיכול להגיע למדרגת תלמיד חכם כהלל (צ"ע מהי בדיוק ההגדרה לזה). ב-ג. כו"ע לא פליגי שאדם מחוייב לזון את אשתו ולפרנסה לפי ...
על ידי חכ''א
27 דצמבר 2018, 14:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.

שמעתי פעם וורט, שבחומש בראשית- זה התחלה חדשה וכולם קוראים שמו"ת
אבל כשמגיעים לחומש שמות- כאן צריך לעורר על קריאת שמו"ת...