החיפוש הניב יותר מ 1285 תוצאות

חזור

על ידי המצפה לישועת ה'
25 מאי 2021, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קל יותר בזמנינו להאשה לכסות במטפחת?

פינחס רוזנצוויג כתב:
25 מאי 2021, 08:21
גם בזמן השלטי גיבורים עדיין תנועת ההשכלה לא קמה.
אז היתה בעיצומה תקופת ה"רינסאנס", כידוע, שהיתה הקדמה של ההשכלה המודרנית.
על ידי המצפה לישועת ה'
30 מאי 2021, 16:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קל יותר בזמנינו להאשה לכסות במטפחת?

מבקש אמת כתב:
30 מאי 2021, 06:54
אולי כדאי לחשוב על כיוון שהגברים יעבדו על עצמם...
משום מה התורה הקדושה לא הסתפקה ברעיון זה, ודרשה מהאשה שלא לגלות ברבים את שער ראשה (עי' כתובות עב.)
על ידי המצפה לישועת ה'
30 מאי 2021, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמתי התחילו כמעט רוב בנות ישראל לכסות ראשיהם בבית

זה לשון הב"ח אהע"ז סי' קט"ו "והכי נהוג בכל גבול ישראל דאפילו בפני אנשי ביתה אינה שרויה פריעת ראש בלא מטפחת וכיפה בראשה". ע"ש.
על ידי המצפה לישועת ה'
31 מאי 2021, 15:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמתי התחילו כמעט רוב בנות ישראל לכסות ראשיהם בבית

משיב כהלכה כתב:
30 מאי 2021, 18:34
ואגב דעסקינן בקמחית שלא מזמן הופיעה בדף היומי, הרבה שוכחים מה שענו לה חז"ל, שהרבה עשו כן ולא עלתה בידם.... דהיינו שלא קיבלו את דבריה שמחמת זה יצאו בניה כהנים גדולים, אלא שזכות אחרת היתה בידה
והגמ' הקדושה שהביאה את דבריה, זה סתם כדי לספר לנו כמה אפשר לטעות...
על ידי המצפה לישועת ה'
31 מאי 2021, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמתי התחילו כמעט רוב בנות ישראל לכסות ראשיהם בבית

ואגב דעסקינן בקמחית שלא מזמן הופיעה בדף היומי, הרבה שוכחים מה שענו לה חז"ל, שהרבה עשו כן ולא עלתה בידם.... דהיינו שלא קיבלו את דבריה שמחמת זה יצאו בניה כהנים גדולים, אלא שזכות אחרת היתה בידה. עי' גמ' נדה ע': "מה יעשה אדם ויחכם אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורה אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם אלא יבקש...
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יוני 2021, 14:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קל יותר בזמנינו להאשה לכסות במטפחת?

בגמ' כתובות ע"ב וברש"י שם אין רמז שהכיסוי הוא כדי לא להכשיל את הרבים אלא רק מנהג בנות ישראל המוזכר בתורה התורה הסכימה והצדיקה את מנהג בנות ישראל, ובנות ישראל שנהגו כך ודאי שנהגו בגלל טעם וסיבה, וכשהתורה הסכימה למנהגם היא הסכימה לו בגלל שראתה את טעמו כמוצדק ונכון. אגב, בריטב"א שם מפורש "מכלל דפריעת ...
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יוני 2021, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קל יותר בזמנינו להאשה לכסות במטפחת?

הנסיון להוריד את העול מהגברים ולהטיל את כולו על הנשים הוא נסיון שמלבד היותו לא הוגן - הוא גם לא מעשי. אין נסיון להטיל את העול כולו על הנשים, אלא רק לבקש מהם את מה שנדרש מהם ע"פ התורה. גם אחרי שהנשים מקיימות את מה שנדרש מהם, יש הרבה עול על הגברים, ובודאי שהוא מוטל עליהם. מעשי ולא מעשי זה נתון לויכוח...
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יוני 2021, 15:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קל יותר בזמנינו להאשה לכסות במטפחת?

ובגמ' עירובין ק' איתא שזוהי קללה שהתקללה חוה, שתהא עטופה כאבל, ולא כדי שהגברים לא יהרהרו בה אם חוה התקללה, מסתבר שהקללה חלה על כל צאצאיה ולא רק על היהודיות, (מלבד זאת שהקללה היתה כ2500 לפני מתן תורה), ובאמת כל שאר הקללות המוזכרות שם בעירובין הינם על כל הנשים ולא רק על היהודיות, ובהכרח שאין הכונה שם...
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יוני 2021, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קל יותר בזמנינו להאשה לכסות במטפחת?

הנה שאלתי הוא, שהיות שכל מה שהקילו היתה מחמת גודל הנסיון מחמת פריצת הדור שבא מהנסיון הנורא של המשכילים, אולי עלינו לחשוב דרכינו עוד פעם, שאולי כן אנו ראוים לחזור "עטרב ליושנה" לכסות במטפחת הרב שראלטשיק , ראוי שתדע שבאמת מתחת לשולחן קיימת התעוררות ציבורית רחבת היקף לחיזוק בנושא, אין הכוונה רק מצד עצ...
על ידי המצפה לישועת ה'
02 יוני 2021, 09:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קל יותר בזמנינו להאשה לכסות במטפחת?

מבקש אמת כתב:
01 יוני 2021, 19:47
מי שמרגיש יותר טוב שאשתו תלבש מטפחת - שיעשה כפי שמרגיש (אם לאשתו זה לא מפריע)
ההתעוררות הנ"ל קיימת בעיקר בציבור הנשים, אדרבה, את הגברים צריך לעורר בעניין, ללימוד הסוגיא במקורותיה, ובבירור דעת הפוסקים בדור האחרון בנושא כאוב זה. (אולי ניתן לנצל במה זו, כל אחד מוזמן לקיים את זה בעצמו...).
 
על ידי המצפה לישועת ה'
02 יוני 2021, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קל יותר בזמנינו להאשה לכסות במטפחת?

ומה שכתב התרוה"ד אינו אלא לבאר החילוק בין גילוי ראש לגברים שאסור בכל גוונא מחמת עצם הגילוי, ובין גילוי ראש לנשים שאסור דווקא בפני גברים ("פריצות דגברי") וממילא במקום דלא שכיחי רבים אין בעיה להסתובב בגילוי ראש התרוה"ד שם בא לחלק להלכה מכח הסברא הנ"ל, להחמיר טפי בכיסוי ראש של אשה, שלא תכסה בכיסוי קלו...
על ידי המצפה לישועת ה'
02 יוני 2021, 16:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קל יותר בזמנינו להאשה לכסות במטפחת?

ועדיין, לא ידוע לי על מציאות בה כל הציבור שינה את סגנון הלבוש שלו נגד הסגנון המקובל גם בנושא המסויים הזה היה שינוי משמעותי ממה שהיה מקובל לפני השואה בליטא וברוב ארצות אשכנז, שרוב נשות ישראל, אף של החרדים והיראים, היו הולכות בגילוי ראש גמור, ואילו לאחר השואה נתקן הענין, וכל הציבור שינה את סגנון לבוש...
על ידי המצפה לישועת ה'
02 יוני 2021, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קל יותר בזמנינו להאשה לכסות במטפחת?

המשך ל הודעה הקודמת . גם מגוף הסוגיא בכתובות ע"ב. מוכח להדיא שהטעם של חובת הכיסוי הוא משום הצנעה והסתרה של נוי השיער. שהרי כידוע מבואר שם שאין חובה לכסות רק בשוק וברה"ר ולא בחצר, ובראשונים (רא"ש ומרדכי ועוד) בברכות כ"ד. הוסיפו עוד להתיר בפנויות, שאינן חייבות בכיסוי ראשן, וכידוע. והנה, אם נאמר שמקרא ...
על ידי המצפה לישועת ה'
23 יוני 2021, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה יפה בצניעות

זה ברור שאין איסור מעיקר הדין. אמנם בכל נושא תורני (ובפרט בנושא כזה) צריך הרבה שיקול דעת נכון, לאמוד דבר כנגד דבר, לדעת מהו רצון ה'. ודאי שאין אשה מחוייבת בכל דבר שנוגד את צרכיה הבסיסיים, (וכגון זה שודאי אינה צריכה בשום זמן לכסות את פניה, כיון שגילוי הפנים לצורך השימוש בהם הוא צורך בסיסי לאשה ואין ש...
על ידי המצפה לישועת ה'
24 יוני 2021, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מציאות קשה-כותל או שמירת העיניים

מהדורה יותר מתוקנת
סיפור האהבה הנצחית.pdf
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2021, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם השם תפילת 'מנחה' - ולמה לא תפילת צהרים?

וַיְהִי בַּעֲלוֹת הַמִּנְחָה וַיִּגַּשׁ אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא וַיֹּאמַר וגו' (מלכים א יח לו) וַיְהִי בַבֹּקֶר כַּעֲלוֹת הַמִּנְחָה וגו' (מלכים ב ג כ). וצ"ע. שו"ר מקרא מפורש מלכים ב' ט"ז ט"ו "עַל הַמִּזְבֵּחַ הַגָּדוֹל הַקְטֵר אֶת עֹלַת הַבֹּקֶר וְאֶת מִנְחַת הָעֶרֶב", הרי להדיא שתמיד השחר נקרא ע"ש ה...
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יולי 2021, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

שם הוי"ה בשמות יהודים לפני יציא"מ

כתיב ריש פרשת וארא וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי הוי"ה. וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב בְּאֵ-ל שַׁ-דָּ-י וּשְׁמִי הוי"ה לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם. מבואר בפשוטו שלפני יציא"מ לא הכירו כלל את שם הוי"ה. ובאמת כל השמות של היהודים מזמן זה מוזכר בהם רק שם א-ל כגון: אליצ...
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יולי 2021, 09:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם הוי"ה בשמות יהודים לפני יציא"מ

אולי הכירו י-ה בלי ההמשך. בפסוק הנ"ל שהבאתי בהודעה הקודמת, מופיע השם "אליועיני", שעניינו כמו "אל-יהו-עיני", (וכמו שמופיע שם זה בצורה זו במקומות אחרים), וכן השם "יועש", שעניינו כמו "יהועש", (וכמו אליה-אליהו, יואש-יהואש, וכו'), ומבואר שאף הכירו את שם יק"ו, ולא רק את י"ק, וכמו בכל השמות בתנ"ך. (בשום ש...
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יולי 2021, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם הוי"ה בשמות יהודים לפני יציא"מ

הרב נדיב לב , (וכן הרב ובכן שהסכים עמו בהערתו), בקשר למה שהערתם בהתחלה, שכל רבותינו ביארו על ההתגלות ולא על ידיעת שם הוי"ה. אני מסכים עם עצם ההערה, לא עסקתי כעת בפרשת וארא, אלא בספר דה"י, והיה זכור לי מהעבר שישנה דעה כזו בראשונים, ואכן היא מובאת באבן עזרא שם, וז"ל "והנה מצאנו כתוב באברהם אני ד' אשר ...
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יולי 2021, 17:00
עבור לפורום
עבור לנושא

עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי גָדוֹל הוי"ה מִכָּל הָאֱלֹהִים כִּי בַדָּבָר אֲשֶׁר זָדוּ עֲלֵיהֶם

עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי גָדוֹל הוי"ה מִכָּל הָאֱלֹהִים כִּי בַדָּבָר אֲשֶׁר זָדוּ עֲלֵיהֶם" (שמות י"ח י"א) ותרגם אונקלוס "ארי בפתגמא דחשיבו מצראי למדן ית ישראל, ביה דננון". וכן פירש רש"י שם "כי בדבר אשר זדו עליהם. כתרגומו, במים דמו לאבדם והם נאבדו במים". וצריך להבין פשט הדבר, מה מיוחד במידה זו של "מי...
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יולי 2021, 17:06
עבור לפורום
עבור לנושא

ביאור בשבועת הנקמה והגאולה בסוף שירת האזינו

בס"ד כתוב בשירת האזינו כִּי אֶשָּׂא אֶל שָׁמַיִם יָדִי וְאָמַרְתִּי חַי אָנֹכִי לְעֹלָם: אִם שַׁנּוֹתִי בְּרַק חַרְבִּי וְתֹאחֵז בְּמִשְׁפָּט יָדִי אָשִׁיב נָקָם לְצָרָי וְלִמְשַׂנְאַי אֲשַׁלֵּם (ל"ב מ'-מ"א) ופירש"י (סוף פסוק מג) "אם שנותי ברק חרבי - הרבה 'אם' יש שאינם תלויין, כשאשנן ברק חרבי ותאחז ...
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יולי 2021, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם הוי"ה בשמות יהודים לפני יציא"מ

ר' נדיב לב , איני יודע על מה יצא הקצף. כבודו קרא את כל הדברים ביישוב-דעת? הויכוח בינינו (אם ישנו...) הינו אך ורק על דקדוקי לשון, מה לשים לפני מה, ומה לשים בסוגריים. בזה כבר הסכמתי לו, וכבר חזרתי בי מהסדר של הדברים אמנם עדיין הנני מסכים עם עצם הערתך וביקורתך, כיון שבאמת רוב רבותינו ביארו בזה בענין הה...
על ידי המצפה לישועת ה'
02 יולי 2021, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

בסוף עלינו "כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד". כלומר, שגם בשמים ממעל וגם בארץ מתחת, הוא האלקים ואין עוד אחר.
ולא "כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד". ופשוט.
על ידי המצפה לישועת ה'
05 יולי 2021, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין "מיישר רגליו" בהלכות קידוש לבנה

כבוד הרב כמעיין המתגבר . דבר ראשון. הלשון של "יישור הרגלים" דומה במאוד ללשון של ההלכה בתפילת שמונ"ע (ברכות י':, שו"ע או"ח צ"ה א') "המתפלל צריך שיכוין את רגליו שנאמר ורגליהם רגל ישרה ". ועי' רוקח (הל' תפילה סימן שכ"ב, הו"ד באליה רבה סי' צ"ה) שנקט להדיא לשון של יישור הרגלים לגבי תפילה. וזה לשונו: "ועו...
על ידי המצפה לישועת ה'
05 יולי 2021, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם הוי"ה בשמות יהודים לפני יציא"מ

אגב, בנושא זה, מענין לציין את המסופר במלכים (ב' כ"ג ל"ד) "וַיַּמְלֵךְ פַּרְעֹה נְכֹה אֶת אֶלְיָקִים בֶּן יֹאשִׁיָּהוּ תַּחַת יֹאשִׁיָּהוּ אָבִיו וַיַּסֵּב אֶת שְׁמוֹ יְהוֹיָקִים". כלומר, ששינה את שמו ובמקום השם "א-ל" החליף לשם הוי"ה. וצ"ב.
על ידי המצפה לישועת ה'
05 יולי 2021, 09:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין "מיישר רגליו" בהלכות קידוש לבנה

אשריכם ישראל. כנראה שהמציאות תלויה במנהגי הקהלות השונות.
על ידי המצפה לישועת ה'
05 יולי 2021, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיטה לצפון ודרום

חושב מבחוץ כתב:
05 יולי 2021, 14:20
האם יש למשהו רעיון איך לבדוק צדדים היכן זה צפון והיכן דרום
פשוט מאד. כל הקולטים של דודי השמש שעל גגות הבתים, פונים תמיד לכיוון דרום בלבד, בצורה מדוייקת. (לכיוון זריחת השמש. ואכמ"ל). דוק ותשכח.
על ידי המצפה לישועת ה'
06 יולי 2021, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם איסור שעטנז הוא משום מידת האכזריות

ועוד, גם לו יהיבנא שהצדק עם כבודו, ששייך לומר "כעין הפרט" גם על דבר שאינו חומרא וקולא, אלא סגי בכך שיש בו הגדרה שמגדירה את הענין בצורה מסויימת, ועל פיה נקבע "כעין הפרט". מ"מ, בודאי שצריך שההגדרה תהיה על ענין חיובי שישנו בפרט, ולא על ענין של שלילה והעדר. ואילו כאן בסוגיא בכריתות, ההגדרה היא לכאורה ענ...
על ידי המצפה לישועת ה'
06 יולי 2021, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם איסור שעטנז הוא משום מידת האכזריות

אין דרך חז''ל להיכנס לטעם המצוות ואף אנו כך נוהגים. כיון שטענתך היא טענה רווחת, אשר שגורה מאוד בפי הציבור כדבר פשוט, אאריך מעט להוכיח, שאף חז"ל אין זו דרכם, ובודאי אף הם דרשו רבות את טעם המצוות ואף קבעו דינים על פי הטעם שקבעו. עי' ר"ה ט"ז. "מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח, מפני שהפסח זמן תבואה הו...