החיפוש הניב 23 תוצאות

חזור

על ידי יודע ספר
04 מאי 2016, 13:38
עבור לפורום
עבור לנושא

ובעיני כל רואינו וכו' כשם שנתת את יוסף וכו' בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים ?????

בתפילה שאומרים בשעת ברכת כהנים ברגלים כשכהנים מנגנים את ה'שלום' המובאת בשערי ציון ומודפסת בסידורים, אנו אומרים כך: ותתנו לאהבה לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ויהיו דברי נשמעים לעבודתיך כשם שנתת את יוסף צדיקך בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואיו וכו' האומנ...
על ידי יאיר
04 מאי 2016, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ובעיני כל רואינו וכו' כשם שנתת את יוסף וכו' בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים ?????

הגר"ח זייצ'יק כתב [ואני תפילה ח"ב עמ' 138]: אבל י"ל שאם נדקדק בנוסת התפילה "ב ש ע ה" כלומר באותה שעה שהלבישו אביו היה נסוך על פני יוסף הן ויופי אלוקי, ובגלל זיו וחן זה שמשמעם עליה גבוהה ועליונה ברוחניות היו באמת האחים משוכנעים והודו שהשראה עליונה חופפת עליו ולא הירהרו אחריו והיו מודים שזכה בעליה נדי...
על ידי חסידיש פלוס
10 פברואר 2017, 10:13
עבור לפורום
עבור לנושא

טעות דפוס נפוצה ב"פני יהושע", איזהו נשך...

שלום רב! השבוע נפגשתי עם טעות דפוס נפוצה מאוד בספרו של מרנא הפני יהושע. טעות קריטית ממש, שהיא היפך ההבנה שהמחבר רצה להציג. התמוה בעיני, שעברתי על כמה וכמה הוצאות מכובדות, וכולם מעתיקים אחד מהשני, ולכן בכל ההוצאות היתה אותה הטעות... העליתי סריקה עם הטעות, היא ממוסגרת באדום. ודאי וודאי שמרנא הפנ"י רצה...
על ידי סופר
18 יולי 2017, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

אל תשאירו אותנו במתח.... תביאו תשובות בבקשה.
על ידי משה בן חנינא
18 יולי 2017, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

חומש הפקודים: עטרות ודיבן

עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען (חומש הפקודים/ספר במדבר) הפסוק הזה נזכר על ידי רבי אמי בתוך מאמר שלו על שנים מקרא ואחד תרגום: ׳׳אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבן שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו...
על ידי רחמים
18 יולי 2017, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלדד ומידד בני מי היו? מתי נולדו?

תשובה ל א. מדוע זה יהיה לפלא בעינך ומדוע לא יתכן שהאריכו ימים, והלא סרח בת אשר האריכה ימים מרובים מזה כמו שנתפרש ברש"י פרשת פינחס פרק כו פסוק מו 'ושם בת אשר שרח - לפי שהיתה קיימת בחיים מנאה כאן': סרח זו לא ראיה כי היא זכתה להכנס חיה לגן עדן בגלל ברכתו של יעקב, עמרם חי 137 שמות פרק ו וּשְׁנֵי חַיֵּי...
על ידי רחמים
19 יולי 2017, 18:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכר לאוה"ע לעתיד?

מרן הגרי"ז מבריסק היה אומר שבאמת הם עשו בשביל ישראל כי כך יתברר לבסוף שהכל בשביל ישראל, אלא שהיות ולא כיוונו לזה לא יקבלו על זה שכר. אין הכוונה שלא יקבלו שכר כלל, כיון שלבסוף יצא תועלת ומצווה ממעשיהם, וכמו שהמן זכה שמבני בניו למדו תורה בבני ברק כיון ש'בזכותו' עם ישראל חזר בתשובה. ונבוכדנצר זכה למלו...
על ידי פעלעד
20 יולי 2017, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

חלוקת ספרים לבתי כנסת ומסודות חינם בב"ב

ברחוב חזו"א 47 בבני ברק
הוצאה לאור 'יהדות התורה' בע"מ עורכים חלוקה ענקית לכל מי שמביא מכתב מבית כנסת או ישיבה וכדו' כל אחד מקבל לפחות 50 ספרים.
השבוע הם נותנים 3 קופסאות מלאים בספרי המדרשים של חז"ל מלבד מדרש רבא, כגון פסיקתא וכו'.

שבוע הבא הם יחל'ו ספרים אחרים.

החלוקה כל יום בין השעות 4-7 אחה"צ.
על ידי רחמים
20 יולי 2017, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע אמרה התורה לגואל הדם להרוג את הרוצח בשוגג ?

א. מהו לא תעשה שיש בו מעשה? ספר החינוך מצוה רמא 'שלא לנקום': ועובר עליה וקבע בלבו לשנוא חבירו על שהרע לו עד שיגמלהו כרעתו עבר על לאו זה, ורעתו רבה כי הוא סיבה לתקלה מרובה, אבל אין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה. וכלל זה יהיה בידך בכל מקום שנאמר לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, שאע"פ שעשה בו שום מ...
על ידי נפתולי
20 יולי 2017, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האשה השונמית

לפי רבינו אשתורי הפרחי בספרו כפתור ופרח והנוסע בנימין מטולדה ועוד מקורות קדומים, מדובר אך ורק בביתה של השונמית.
"קבר" מאן דכר שמיה?
על ידי הכהן
21 יולי 2017, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האשה השונמית

לא זכר רש"י במדבר יג כז
על ידי אלכס
21 יולי 2017, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרובים בזמן חורבן הבית

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף צט עמוד א כיצד הן (הכרובין) עומדין, רבי יוחנן ור' אלעזר חד אמר פניהם איש אל אחיו, וחד אמר פניהם לבית, ולמ"ד פניהם איש אל אחיו, הא כתיב ופניהם לבית (דברי הימים-ב ג, יג). לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום. לפי האמור בזמן ש...
על ידי אלכס
21 יולי 2017, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרובים בזמן חורבן הבית

יהודי פשוט מאוד כתב:אלכס, יישר כח.
ברם עדיין התי' הראשון צריך לענ"ד ביאור.
כי אם זה דבר שכ"כ מסמל ככלל לעושין רצונו של מקום או אינם עושים רצונו של מקום
אז בדיוק בזה רצה הקב"ה להראות להם מה היתה חיבתו לעם ישראל?
ראה בהערות של שוטנשטיין ביומא שם
שוטנשטיין.JPG
על ידי י. זהב
25 יולי 2017, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השתמשות בהטבה למטרה אחרת

כאן יש הערמה על חשבון מבצע של מאוחדת - וזה וודאי. והאם מותרת כזו הערמה? ובבקשה... אני פונה לכל הפתלתלים שבנינו נא לא להכניס לומדע'ס שאין צורך. צריך להסתכל למעשה בכללותו, להגדירו הלכתית, ולהבין את מבט ההלכה על זה! אגב... ברוכים הבאים ל'אלימלך' לכניסתו לישיבתנו. אמנם זה סוף זמן. אבל ברכתי מצורפת להצלח...
על ידי אלכס
28 יולי 2017, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

עקיבא נחמתנו ?

ברוח הימים ובציפייה לגאולה במסכת מכות כד: שנינו שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ור"ע מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו: והזר הקרב יומת ועכשיו שו...
על ידי רחמים
28 יולי 2017, 08:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עקיבא נחמתנו ?

ערוך לנר מסכת מכות דף כד עמוד ב ועוד י"ל ביישוב זה, בשנדקדק עוד למה הזכיר ר"ע דוקא ב' נבואות אלו, הלא כמה נביאים נבאו בפורענות ובגאולת ישראל, ולמה תלה הכתוב ב' נבואות האלה דוקא בהדדי. וביותר יש לתמוה מה שאמר ר"ע הייתי מתיירא שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה, וכי ח"ו נסתפק בקיום דבר ה' ע"י נביאו. אבל י"...
על ידי אלימלך
28 יולי 2017, 10:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עקיבא נחמתנו ?

לכאו' היות והכתוב תלה קיום נבואת זכריה בקיום נבואת אוריה לא שייך נבואה טובה אינה מתבטלת כי כל הנבואה היתה על תנאי
על ידי אלימלך
03 אוגוסט 2017, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קודם משיח או בנית ירושלים

הגמרא במגילה דף יז: אכן אומרת שהסיבה ש'את צמח' אחרי 'ולירושלים עירך' כי קודם נבנית ירושלים ורק אח"כ בא דוד.
על ידי רחמים
03 אוגוסט 2017, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קודם משיח או בנית ירושלים

נתעוררתי היום בתפילה, לכאו' משיח צדקינו יבוא ויבשרינו על הגאולה קודם לבנית ירושלים וא"כ מדוע אנו מתפללים בתפילת שמ"ע, קודם ולירושלים עירך, ואח"כ את צמח דוד וכו' לכאו' היה צריך להקדים ברכת 'את צמח' קודם לברכת 'ולירושלים עירך' השאלה מה הכוונה בנין ירושלים? האם הכוונה ליישוב ירושלים, כלומר ושבו בנים ל...
על ידי שלום על ישראל
05 אוגוסט 2017, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קודם משיח או בנית ירושלים

לענ"ד לא קשיא כלל. הנחת השואל הינה שברכת את צמח מתיחסת למשיח. וממש לא כן היא. הברכה את צמח מבוססת על הפסוק בתהילים "שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי". (קל"ב). ובמצודת ציון פירש שהמושג קרן כאן מושאל למלכות, כמו שבעלי הקרניים במלחמה מנצחים כך צמיחות קרן הכוונה שמלכות דוד תתעלה ותנצח. הברכה את צמח דוד...
על ידי הכהן
06 ספטמבר 2017, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמן תחילת תפילת נעילה

פלג המנחה זה שעה ורבע (זמנית) לפני השקיעה.
יש מהמדקדקים המתחילים נעילה חצי שעה בלבד לפני השקיעה.
על ידי גבריאל פולארד
27 ספטמבר 2017, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

הערות על הפיוט י"ג מידות

התקבצו אצלי כמה הערות על פיוט זה, שמחר [בין היתר] נוהגים לאמרו: *ד' ד' אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה וְנַקֵּה וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנֵנוּ וּלְחַטָּאתֵנוּ וּנְחַלְתָּנוּ אֶזְכְּרָה אֱלֹהִים וְאֶהֱמָיָה בִּרְאוֹתִי כָּל עִי...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
28 ספטמבר 2017, 18:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחרות כתיבה תורנית

תקנון תחרות חיבור תורני.PNG
מי שאין לו יכולת לכתוב את הסוגיה באתר מפני חוסר נגישות לאינטרנט, תיתכן אפשרות חריגה של שליחת סוגיות במייל. יש ליצור קשר בכתובת: wiki@betmidrash.org.il.