החיפוש הניב יותר מ 1199 תוצאות

חזור

על ידי שאול
06 ינואר 2016, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

ניטל ללמוד או לא

נכנס מישהו אל הבאבובער רבי ואמר בלגלוג: אני רוצה לראות את הגהינום של הלומדים בניטל! אמר לו זה איני יכול להראותך אבל אוכל להראות לך את הגהינום של המלעיג על דברי חכמים... כמה חכמה במשפט כה קצר! לאמר אתה נוהג כך אינני חושב שמגיע לך גהינום על מנהגך לפי רבותיך, אבל באותה מידה אל תחשוב שמגיע לי גהינום על ...
על ידי ה' רועי
06 אפריל 2016, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

היחס לזולת בפורום.

שלום לכל הת"ח שבפורום. הפורום שבו אנו נמצאים נפתח בס"ד ע"י המנהל שליט"א, נפתח אך ורק למטרה טובה והיא להרבות את ספסלי בית המדרש גם באינטרנט. (עד כאן הנוסח שכולנו מכירים...) אבל לאחרונה לצערי אני נתקל הרבה פעמים בתגובות בהן יש הערות ציניות ומזלזלות כלפי האנשים בפורום. רציתי להבהיר שלפני שאתם שולחים תג...
על ידי יהודי
18 אפריל 2016, 17:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידו"ת ופנינים ממרנא הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

למה הורד 6 פעמים ורק 2 כתבו תודה? יהודי העלה חומר לטובת הציבור, מגיע לו תודה.
על ידי יהודי
19 אפריל 2016, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידו"ת ופנינים ממרנא הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

לא כתבתי שרק פה צריך להודות, אלא מי שמתאמץ ומביא חומר לציבור ראוי להכיר בטובתו.
על ידי אריק
31 אוקטובר 2016, 11:15
עבור לפורום
עבור לנושא

דעת תורה בענין האינטרנט

דעת מרן בעל השבט הלוי זצ"ל על האינטרנט.
על ידי משה-שפיר
19 ינואר 2017, 12:59
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה מעשית שנשאלתי - בעניין איסור הליכה לערכאות.

שאלה מעשית שנשאלתי ע"י ידיד - אדם שידו רב לו בסידורי חובות לחייבים וישובי סכסוכים וכו', ונציג אותה בקצרה בשינוי פרטים: ראובן תבע את שמעון לדין בערכאות ללא שום היתר וכנגד דעת תורה, בית המשפט חייב את שמעון סך: 230,000 ש"ח - כאשר על פי ההלכה (כפי ששאלתי כמה דיינים ופוסקים) שמעון פטור לחלוטין מכל חיוב, ...
על ידי יהודי
07 פברואר 2017, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר"ה כח, כפאוהו פרסים לאכול מצה - מדוע דווקא פרסיים ?

תעשו חיפוש בבר אילן, מופיע הרבה פעמים בחז"ל.
על ידי אריך
13 פברואר 2017, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר"ה כח, כפאוהו פרסים לאכול מצה - מדוע דווקא פרסיים ?

אחרי החיפוש באוצה"ח מצאתי כמה תירוצים יפים לקושיא הנאה הנ"ל (ומה שכתבתי לעיל שאולי יש כאן שיבוש גירסא, בדקתי בכמה כתבי יד ודפו"י ובכולם איתא כלפנינו): א) יש מתרצים שכיון שהפרסיים שטופים באכילה ושתייה, לכן כופים אחרים לאכול. ב) בהליכות שלמה ניסן עמ' רלז מביא בשם ר' שמאי גינזבורג (וכ"כ בצפנת פענח חמץ ...
על ידי עזריאל ברגר
14 פברואר 2017, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר"ה כח, כפאוהו פרסים לאכול מצה - מדוע דווקא פרסיים ?

ולהעיר, שדרך הפרסיים היה לכפות על שתיה, כדרז"ל על "והשתיה כדת אין אונס".
על ידי ה' רועי
05 מרץ 2017, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אדע מה מותר לי לקרוא ?

ומאיפה אדע כי הקבצים ששלחת הם חומר כשר לקריאה...?
(הערתי היא בבדיחותא, בהתאם לאווירת פורים...)
חזק וברוך על העלאת המודעות בנושא!
על ידי אריק
21 מרץ 2017, 11:30
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מסלול כשר לפנסיה ולתכניות חסכון זה חיוב גמור או הידור מצווה?

האם מסלול כשר לפנסיה ולתכניות חסכון זה חיוב גמור או הידור מצווה?
והאם מי שלא בתכנית כשרה נכשל בריבית דאורייתא או דרבנן?
ראתי מאמר נפלא בעניין ריבית בבנקים ובקרנות הפנסיה מהגאון רבי אשר דוייטש שליט"א ראש ישיבת פוניבז'.
על ידי זעירא
01 יוני 2017, 13:55
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
12 יולי 2017, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי סופר
13 ספטמבר 2017, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תודה של הגרי"ש אלישיב

וכבר מובא הדברים באבודרהם (שמונה עשרה) וזה לשונו: וכשיגיע ש"ץ למודים וכורע כל העם שוחין ואומרין הודאה קטנה המתחלת כמו כן במודים, שאין דרך העבד להודות לרבו ולומר לו אדוני אתה על ידי שליח אלא כל אדם צריך לקבל בפיו עול מלכות שמים, ואם יקבל על ידי שליח אינה קבלה גמורה שיוכל להכחיש ולומר לא שלחתיו. אבל ב...
על ידי שומע כעונה
14 ספטמבר 2017, 01:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תודה של הגרי"ש אלישיב

ניתן להוסיף בדרך חידוד, ע"פ האמור בפרשת ביכורים ריש פרשת כי תבוא, 'ובאת אל הכהן כו' ואמרת אליו הגדתי היום כו' ', ובפירש"י ואמרת אליו שאינך כפוי טובה, וכפי המבואר בהמשך הפסוקים שענין האמריה היא הודאה להשי"ת, ובהמשך נאמר 'וענית ואמרת כו' ', ופירש"י והרא"ש ובדעת זקנים דמלשון זה נלמד שצריך לאומרו בקול ר...
על ידי חקרן
29 ספטמבר 2017, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות אכילה בערב יום כיפור - זה גם בלילה ?

http://kavhahalacha.co.il/index.php/halachahyomit/halacha-yomit-maagar-read/103-2016-09-13-20-47-51/2103-32016-07-10-19-14-83 מצוה לאכול בערב יום הכיפורים ולהרבות בסעודה, וכן דרשו חז"ל (ברכות ח: ור"ה ט.) ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה לחודש מתענים והלא בעשירי מתענים, אלא לומר שכל הא...
על ידי יוסף יצחק
29 ספטמבר 2017, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות אכילה בערב יום כיפור - זה גם בלילה ?

דעת המג"א ריש סי' תרד דהמצווה מהלילה (כ"ה מהשל"ה).
על ידי גבריאל פולארד
29 ספטמבר 2017, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות אכילה בערב יום כיפור - זה גם בלילה ?

עי' במפרש נדרים סג: והנצי"ב בהעמק שאלה [כמדומני קסט או קסז] למד מדבריו דיש מצוה גם בלילה ועי' בספר שונה הלכות עם תורת המועדים [קולדצקי] סי' תר"ד ובמכתב ברכה מהגרח"ק בריש הספר. ועי' גם ברש"ש בנדרים שלפי הבנתו בדברי המפרש אין שום ראיה משם.
על ידי הכהן
29 ספטמבר 2017, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות אכילה בערב יום כיפור - זה גם בלילה ?

בשאלה אי חשיב מאורתא כיו"ט,ידוע שיש בזה סתירה במנהגינו, דמחד מקצרין בסליחות הנאמרות בלילה משום דהוי יו"ט, ומאידך אומרים תחנון במנחה שלפניו ואכמ"ל.
על ידי שומע כעונה
01 אוקטובר 2017, 01:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות אכילה בערב יום כיפור - זה גם בלילה ?

בחסידות גור נהגו לאכול סעודה גדולה גם בליל ערב יו"כ מחמת מצוה זו
על ידי ערך רב
10 אוקטובר 2017, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ללכלך ולבלגן - אסור או שאינו ראוי

הלכלוך במקום ציבורי הוא איסור. ראה בבא קמא ו, א: כל אלו שאמרו: פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן, בימות החמה אין להן רשות, ובימות הגשמים יש להם רשות. ורש"י: בימות החמה אין להם רשות. מפני שהרחוב נאה והוא מקלקלו. אבל בימות הגשמים שהרחובות מלוכלכות יש להן רשות. הרי שמשום כך "אין לו רשות" כלומר הדבר אסור...
על ידי שמר
13 אוקטובר 2017, 02:45
עבור לפורום
עבור לנושא

עצרת בסוכות ולא בפסח

שִׁבְעַת יָמִים תַּקְרִיבוּ אִשֶּׁה לַידֹוָד בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַידֹוָד עֲצֶרֶת הִוא כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשו פרש"י עצרת היא - עצרתי אתכם אצלי כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים כיון שהגיע זמנן להפטר אמר בני בבקשה מכם עכבו עמי עוד י...
על ידי רמתים צופים
02 פברואר 2018, 11:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון הרע על 'ניק'

מהו הגדר של הכרת אדם מול ניק? מה ההבדל בין שמו שקיבל בשעה שנכנס לברית, לבין שמו שקורא לעצמו בפורום? האם ידיעת צורת פניו היא הקובעת? וכי עיוור שאינו יכול לראות אין בו איסור לשה"ר? מהו הגדר של ידיעת והכרת האדם?! או אולי לא די בהכרת פניו, אלא צריכים להכיר גם תהלוכות חייו?! לכאורה כל שם שמסתתרת מאחוריה ...
על ידי רמתים צופים
05 פברואר 2018, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדול הנהנה מיגיע כפו

מדרש רבה על אתר:
טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו, עול תורה עול אשה עול מלאכה
על ידי אאא
09 אפריל 2018, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

מרן הגריש"א זצוק"ל העיד שכבר בצעירותו למד קבלה עם סבו בעל הלשם.
מרן הגרש"א זצוק"ל היה גאון גדול גם בתורת הנסתר.
מרן הגרח"ק שליט"א לומד זוהר הקדוש בכל לילה. ויש תמונות מזה.
על ידי אאא
09 אפריל 2018, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, למד קבלה אצל הגר"מ שרעבי זיע"א.
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, למד קבלה אצל הגר"מ שרעבי זיע"א.
על ידי שלום עולם
09 אפריל 2018, 12:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

הרב עובדיה למשל לא דיבר כלום
אך אומרים ממקורביו או איכשהוא שהוא כן ידע
על ידי גבריאל פולארד
11 אפריל 2018, 09:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

ודי לראות את כל המתעסקים בנסתר דדורינו הכללה גסה וכלל לא מדויקת. אני מכיר עשרות אברכים בכולל פוניבז' מכל העדות והסגנונות שעוסקים בזה, כמובן שרובם בצנעה. באופן כללי לטעמי כל הנדון הזה מי עסק ומי הבין הוא די מיותר. אני אומר זאת מניסיון בשיחות עם כל מיני אנשים בתחום. כי זה ברור באופן כללי שזה חלק שצרי...
על ידי אוריאל
11 אפריל 2018, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

אין לי הרבה מה להוסיף בענין, אך זאת אספר, שהייתי אצל מרן הגראי"ל זצ"ל בזמן שעשה סיום הש"ס את תלמידיו שומעי שיעורו [ואנכי הייתי חד מינייהו, אך לא זכיתי להשתתף באופן קבוע בשיעור], והיה הגראי"ל שרוי בחדוותא גדולה, ולאחר שאמר הקדיש ביקשוהו שיפתח במסכת ברכות, ופתח בדברים נפלאים מאד, וביאר את כל המשנה הרא...
על ידי גבריאל פולארד
12 אפריל 2018, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

שמעתי שהגר"ד לנדו אמר שמי שיש לו טעם בגלידה לא יתכן שכול ללמוד קבלה ואמר על עצמו שאף שאינו אוכל גלידה אבל הוא חושב שאם הוא יאכל יהיה לו טעם [ויל"ד האם אפשר להוכיח מזה שכל מי שאוכל גלידה אינו לומד קבלה או שיש חולקים עליו בזה] ודאי שיש חולקים, ואין חולקים ואבאר דברי. הדעה המקובלת על הרבה מהת"ח העוסקי...