הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 70 תוצאות

חזור

על ידי מוטי
14 אוקטובר 2015, 00:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ולכפרת פשע - מוסף דר"ח

ראיתי מאמר יפה מאוד שמסביר למה מוסיפים בשנת העיבור עוד בקשה, והוא לפי שיש י"ב בקשות בברכה זו (מלבד "ויהי החודש הזה סוף וקץ" וכו', עיי"ש שדן על זה) כנגד י"ב חדשים, וע"כ בחודש העיבור הוסיפו בקשה נוספת כנגד החודש הי"ג. ולכאו' לפי"ז היו צריכים לומר אמן על כל בקשה ובקשה, אמנם המנהג שעונים אמן רק על זוג, ...
על ידי מוטי
14 אוקטובר 2015, 14:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביעור שביעית - אתרוגים

לגוף שאילתך בענין זמן הביעור, בתשובות והנהגות להגר"מ שטרנבוך (ח"ד עמוד תמט) הזכיר טענתך בלא הכרעה, מצ"ב ומענין לענין כל הנידון ההילכתי הזה שיהיה חובת ביעור באתרוגי המצוה של כל אחד ואחד היה תמוה לי שהרי אין חיוב ביעור אלא כשיש בידו יותר ממזון ג' סעודות לכל או"א מבני ביתו, וכי אתרוג אחד נחשב ליותר מכד...
על ידי מוטי
14 אוקטובר 2015, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת מנחה של שבת

מצ"ב ג' מאמרים שונים המבארים את הקטע המדובר, עיין בהם ותרווה נחת. אשמח אם תעלה תקציר מדבריהם כשתהגה בהם.
על ידי מוטי
19 אוקטובר 2015, 09:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח - שליחת העורב

ציטוט הזוהר חדש (מפרוייקט השו"ת): זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת נח [דף לד עמוד ב] ולא רצה העורב להלוך בשליחותו מפני שמתוקן הוא לשליחות אחרת לפרנס אליהו שנאמר [מ"א יז] והעורבים מביאים לו לחם ובשר ולא רצה לעשות שליחותו עד יבשת המים מעל הארץ שהיה ע"י שבועת אליהו. כיון שראה נח שלא עשה כהוגן שלח את היונה. ב...
על ידי מוטי
27 אוקטובר 2015, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלגת דתות למי שייך ע"פ הלכה, לכולל או לאברך?

שאילה סבוכה שאלת, ואין אני מעיז להשיב עליה, כי רוחב ועומק דעת צריך עבור זה. אולם מ"מ לא נמנעתי מלצרף בכאן ב' מאמרים נאים בענין חיוב מלגה לאברך והכח שיש בידי ראש הכולל באופן כללי, שנתקלתי בהם אגב חיפושיי אחר פיתרון לשאילתך, אף שאין לזה קשר לשאילתך כלל.
על ידי מוטי
30 אוקטובר 2015, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לחש להנצל מגויים רוצחים היל''ת

מעניין מאוד!
מאז ומעולם ריתק אותי נושא זה, האם הענין בלחשים כגון דא הוא רק למי שמבין את עומק הענין וסודו (מה הלחש אומר וכו'), או שהוא ענין שהוטבע במציאות וזה פשוט עובד, ואם זה לא עובד יש לתלותו בתירוצים שונים, יש למישהו חומר על זה?
על ידי מוטי
01 נובמבר 2015, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיי שרה -זיווגו של יצחק

חושבני ב' תירוצים: א' מה שנתבשר שנולדה רבקה בת זוגו לא היה נבואה ש תהיה בת זוגו, אלא ש היא בת זוגו הראויה לו, והיינו בבחינת בת פלוני לפלוני, שמצאנו בו שאינו מוכרח שכך יהיה ושייך שמא יקדמנו אחר וכיוצ"ב, ועל כן עדיין הוצרך אברהם לוודא ולקדם את השידוך. וז"ל הרד"ק (כד,ד): "ואל מולדתי - העיר שנולדתי והיא...
על ידי מוטי
22 נובמבר 2015, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוטה יג:

ז"ל הפנים יפות ריש פרשת וזאת הברכה: "וזאת הברכה אשר ברך משה. מדרשות רבות נאמר בכל זה, ולפי פשוטו לפי מה שפירש רש"י לעיל [לא, ב] ד"א לא אוכל לצאת ולבוא בדברי תורה, מלמד שנסתמו ממנו מסורות התורה ומעיינות החכמה, וכדי שלא יעלה על הדעת שבשעה שברך אותם לא היה במעלה שהיה כל ימי חייו שנתנבא בזה הדבר וברכם מ...
על ידי מוטי
29 נובמבר 2015, 18:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'ובעל הבית בטלית מצויצת'

לפי פשוטו לא ראיתי בזה תשובה המניחה את הדעת.
אמנם תוך כדי עיוני, ראיתי שוב ושוב כי אדמור"י גור לדורותיהם עשו עסק גדול מ'שטיקל' זה ודלו ממנו סודות גדולים, יעוין בדברי השפת אמת המצ"ב.
על ידי מוטי
21 דצמבר 2015, 18:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המוציא לחם מן הארץ - תרתי משמע?

כוונתך שתיבת "המוציא" במטבע הברכה הוא מלשון "יוצא מן הכלל"?? שלפי"ז כוונת הברכה היא "המוציא את הלחם מכלל שאר פירות הארץ"?? זה אכן הברקה! אולם האם הדבר מסתבר? עי' ריטב"א שם (לה ע"א) שכתב שמקור ברכת "המוציא לחם מן הארץ" הוא מלשון הכתוב "להוציא לחם מן הארץ" (תהלים קד,יד), ועיין גם בדף לח ע''א שנחלקו אם...
על ידי מוטי
23 דצמבר 2015, 16:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיטין י"א:

בבית הלוי (ג,מד,ד) כתב, שמש"כ רש"י בגיטין הוא אליבא דרב חסדא שמפרש פלוגתתם של ר"א ורבנן בתופס לבע"ח, א"כ לר"א שהתופס לבע"ח קנה גם בעל השדה יכול לזכות, ומש"כ רש"י בב"מ הוא לפי רב פפא שמחלוקתם של ר"א ורבנן הוא במיגו דזכי, א"כ בעה"ב שמוזהר על שלו אינו יכול לזכות דלית ליה מיגו דזכי. וכ"כ בחי' ר' נחום גי...
על ידי מוטי
23 דצמבר 2015, 18:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמע קולנו

ראשית, יש להבחין בין נוסח פולין לנוסח ליטא בזה - בנוסח פולין סדר הפסוקים הוא: שמע קולינו וכו' השיבנו וכו' אמרינו וכו' יהיו לרצון וכו' אלא תשליכנו וכו'. וכך נדפס ברוב הסידורים, בין אלו שבנוסח אשכנז בין אלו שבנוסח ספרד. אמנם בנוסח ליטא, הפסוקים אמרינו וכו' ויהיו לרצון וכו' אינם לפני השליכנו אלא בסוף, ...
על ידי מוטי
28 דצמבר 2015, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה - האם את הכסף ששמתי בצד חובה עליי לתרום?

לכאורה כוונת שאילתו, האם אכן צריך ליישם כמו שחשב, או לא, ואם פירש בפיו מה דינו.
על ידי מוטי
28 דצמבר 2015, 13:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיקומים של ארצות קדומים לעומת היום?

ר' רפאל, אתה גדול! כ"כ ברור ופשוט.
להשלמת תשובתך הנהדרת, והקלת המשך ההשוואה, אני מעלה את מפת 'דעת מקרא' (שהעלית כקובץ pdf) באותה מתכונת שהעלית את המפות האחרות
דעת מקרא.png
על ידי מוטי
31 דצמבר 2015, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מועד הניטל

אם מדברים על ניטל, כל הבודק את הטעמים שנאמרו למנהג זה רואה עד כמה הדברים קשים ולא מתיישבים על הלב. ואיך שיהיה נראה שעיקר המנהג שייך בארצות אירופה שחיו בין הנוצרים והיה משמעות לתאריך זה, אבל בארצינו הק' שאין אנו מכירים כלל את הנוצרים ומנהגיהם, ומי מרגיש ויודע כלל חגאותיהם, לא על זה היה המנהג. הגע בע...
על ידי מוטי
31 דצמבר 2015, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיף ללמוד עם הפסקות או לא ללמוד?

וואו, אני כבר עומד שעה על הדעת זקנים הזה, וחושב מה כתוב בו (האם אכן יש להוציא מדבריו כנ"ל)...
על ידי מוטי
31 דצמבר 2015, 01:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "לזכור" את השואה

לא כ"כ הבנתי את כוונת פותח האשכול, האם לזכור את המאורע בכללותו הרי זה ודאי שאינו לזכור לשם לזכור, תילי תילים של ספרים נכתבו ואפשר לכתוב (בדרכה של תורה) על משמעותיו ולקחיו של הטרגדיה הזאת, שלקחה את המילה "שואה" מהמילון והפכה אותה ל" שואה ". ואם כוונתו היתה במובן אישי על הנפשות הפועלות, מ"ש מכל צער וז...
על ידי מוטי
04 ינואר 2016, 11:13
עבור לפורום
עבור לנושא

שו"ע או"ח א' - לעבודת בוראו - במה מדובר?

שו"ע או"ח א,א: יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר. מקדם חשבתי שהשו"ע מדבר על כלליות עבודת ה', עד שלאחרונה נפל לי שהשו"ע בכלל מתכוון לעבודת בוראו = תפילה שקרויה עבודה, וזהו שכתב הרמ"א "ועכ"פ לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללין". אם כנים דברי מש"כ המשנ"ב "כי לכך נברא האדם" קאי ג"כ ...
על ידי מוטי
31 דצמבר 2015, 08:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיקומים של ארצות קדומים לעומת היום?

ישר כח! אבל אפילו לא מרומז שם את שמות המדינות כ היום בהשוואה לפעם. לכן ר' רפאל העלה את "מפת גוגל" שם כתוב את שמות המדינות כהיום, אלא שבמפת שהעלה שמות המדינות כתובות בשפתן, לתועלת הענין אצרף כאן מפה עם תרגום לעברית, תשווה את המפות ותראה בקלות כל מדינה של פעם איך היא נקראת היום. כך תראה בבירור איך פר...
על ידי מוטי
03 ינואר 2016, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וארא - ושמי ה' לא נודעתי להם

כתוב בפרשתינו: וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם, אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב, בְּ'קֵל שַׁקָּי', וּשְׁמִי 'יְקוָק' לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם והקושיא עצומה - הלא שם הוי"ה נזכר פעמים רבות בפנית ה' אל האבות?! מעניין שאסכולת ביקורת המקרא כבר היתה אז, עי' באבן עזרא שמביא בשם ישועה הקראי, שבאמת לא ידעו זה השם רק משה רבינו ...
על ידי מוטי
06 ינואר 2016, 09:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוח רעה בידים שלא ניטלו בבוקר לגבי אוכל הנקנה בחנויות וכד'

כבר דנו בשאילה זו גדולי המורים (כאשר תחזינה עיני המעיין בפנים מישרים, אני לא העתקתי אלא סופם של דברים): שו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן ב אודות מוסד אחד שהעובדים העוסקים בהכנת המאכלים אינם נזהרים בנטילת ידים שחרית אם מותר לאכול משם את המאכלים. ב"ה. יום א' י"ד אדר"א תשל"ו. ירושלים עיה"ק תובב"א להרה"ג ר"ב...
על ידי מוטי
06 ינואר 2016, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיבור עם אשה כשיש טפח מגולה

רחמים כתב:שו"ת תורה לשמה סימן שצד
בחפץ חיים כלל ו במ"ח סקי"ד, האריך להוכיח (שלא כדברי הבא"ח הנ"ל) שאיסור עריות אינו נידון בכללים המקובלים בש"ס של לא אפשר ולא קמיכוין, וביאר הטעם, שהיות שנפשו של אדם מחמדתן, הגם שעתה חושב שלא ניח"ל בהנאה זו, פן יתגבר עליו יצרו בע"כ ויבוא להרהר עי"ז.
על ידי מוטי
06 ינואר 2016, 10:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשר כספים - מתנה לבר מצוה

נידון רחב בין הפוסקים בקניית ספרים וכל צורכי מצוה במעשר-כספים בכלל, עי' למשל באהבת חסד ב,יט,ב
ח''ח.png
ובזמנינו פקפקו ביותר בהיתר קניית ספרים בפרט, עי' למשל באבני ישפה (א,קצא,ד,ג) המצ"ב
אבני ישפה.png
על ידי מוטי
06 ינואר 2016, 12:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל-בו פליאה ופתרונו

שאול כתב: והכי קאמר וריק בגימטריא שמו של אותו האיש. לאל לא בגימטריא מחמד (כתיב חסר).
חשבתי שהדברים מדוקדקים, שהנצרות היא "ריק", משא"כ האיסלאם אינה נחשבת כע"ז, ומתפללים להקב"ה, וידוע מהמהריל"ד שלא היה עובר לפני מתפלל ערבי, אלא שהם מתפללים לקל לא יושיע להם
על ידי מוטי
06 ינואר 2016, 14:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיף ללמוד עם הפסקות או לא ללמוד?

שמעתי דוחים שדברי בעלי התוס' אמורים רק בדרך שהוא שעת סכנה והשטן מקטרג, אבל בעלמא עדיף ללמוד ולהפסיק, וילעב"ז.
ולפום שיטפיה מצאתי בדברי הלבוש שמשום מה דוחה פירוש בעלי התוס' הנ"ל מכל וכל:
לבוש.png
על ידי מוטי
12 ינואר 2016, 17:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שרוכים

על אף שניסיתי להבין הסברות לא עלתה בידי כ"כ, מה שלכאורה יצא לי זה כך: יש מחלוקת האם נעלים הוא משום רו"ר או נקיות – ולכאורה מצד רו"ר הוא רק בחולץ ונועל, ולא בנגיעה סתם, ואדרבה יתכן שכשחולץ בלי נגיעה ג"כ צריך נט"י, וא"כ שרוכים א"צ נטילה אא"כ נימא שגם קשירת השרוכים או התרתם חשוב נעילה או חליצה. ומצד נק...
על ידי מוטי
12 ינואר 2016, 17:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניטל ללמוד או לא

לא כ"כ הבנתי את הויכוח פה, ואולי זה כוונת הרב מנדי, זה ברור שהאמור בגמרא הוא חלק הנגלה, ויש חלק של קבלה ונסתר שמתחדש על פיו גם דברים למעשה, ומסתבר שענין הניטל שייך לחלק הקבלה והנסתר, א"כ מה הקושיא מדוע אינו כתוב בגמרא, וכי חכמת קבלה ונסתר כתובה בגמרא???
על ידי מוטי
20 ינואר 2016, 13:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערבית: ביאור 'לחרות עולם' הרי עדיין אנו בגלות

הרב רחמים, ממקום שבאת, ז"ל הגמרא במגילה שם:
"רבא אמר: בשלמא התם הללו עבדי ה' - ולא עבדי פרעה, אלא הכא - הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש? אכתי עבדי אחשורוש אנן".
ואם יש לנו לשאול, הרי יש לנו לשאול על הגמרא עצמה מ"ש, וכבר רבו בזה התירוצים