החיפוש הניב 22 תוצאות

חזור

על ידי ענבשהל
02 מאי 2017, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאינו יודע לשאול, את פתח לו- מאיזה גיל, והאם צריך שיבין התשובה או רק השאלה

בשמחה רבה.
מחילה מכבודו שלא עניתי לו זה זמן רב, אך בעז"ה עוד אכתוב כאן יותר.
אכן מצאתי זאת בהיברו בוקס.
על ידי ענבשהל
08 יולי 2017, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מידות הר הבית

נעם ה' עליך, מפשט הגמרא במסכת בבא בתרא דף ד' עמוד א' משמע שהרחבת הורדוס הייתה ברשות (ועידוד) חכמים. ראשית, בבא בן בוטא השיאו עצה לבנות את ביהמק"ש, וכן מופיע שם שחכמים אומרים להורדוס לא למלא בזהב את החומה, משמע שברצון חכמים הייתה הבנייה. ומכיוון שברצון חכמים הייתה סביר להניח כי קידשו הרחבה זו, אך לא ...
על ידי ענבשהל
20 יולי 2017, 17:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע אמרה התורה לגואל הדם להרוג את הרוצח בשוגג ?

במסכת יומא דף כג ע"א שנינו מפורשות: "...לא תקום ולא תטור ההוא בממון הוא דכתיב...וצערא דגופא לא". ולענ"ד יש לומר שההבדל בין צער גוף לממון הוא כהבדל ת"ח משאר אדם המחוייב לנקום ולנטור כנחש. שפגיעה בגוף האדם הרי היא כבזיון ופגיעה בכבוד התורה, שהרי אדם יכול להמשיך ללמוד תורה ללא ממון כפי ששנינו באבות: "...
על ידי ענבשהל
30 מרץ 2018, 17:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לחם משנה בפסח

משמע מדברי רב שרירא גאון שאינו צריך לחם משנה בליל הסדר בלבד, אך בשביעי של פסח צריך לבצוע על לחם משנה: "והלכה רווחת היא בכל מקום שאין בוצעין בשבת וימים טובים אלא על שתי כיכרות, ובליל פסח אל אחת וחצי, והן כמו שתי כירות, משום לחם עוני".
על ידי ענבשהל
04 אוגוסט 2018, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סדרת פיבונאצ'י ויחס הזהב

אינני בקיא כלל וכלל בתורת הסוד, אבל מצאתי כי בארון הברית (בין האורך לרוחב) ובתיבת נח (בין הרוחב לגובה) קיים יחס זה בקירוב. וכן מצאתי בזהר בפרשת נח נט,:"מאן תיבה, דא ארון הברית, ונח ותיבה לתתא הכי הוו כדוגמא דלעילא, נח כתיב ביה ברית, דכתיב והקימותי את בריתי אתך וגומר, וכו', וכדין הוה תבה ארון הברית, ...
על ידי ענבשהל
20 אוגוסט 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שופטים - פשט בדברי הרמב"ן

לענ"ד יש לומר על דרך שאמרו רבותינו "אלא, ע"י שהיו בהם דלטורין היו נופלין" - כלומר, מצד האמת לא היה צריך להיפקד מישראל אף לא אדם אחד במלחמה, שהרי ה' נלחם להם לישראל. אך מכיוון שעמ"י חוטא, כן נופלים במלחמה ואפילו במלחמת מצווה. ולכן הכהן המייצג את הקשר בין עמ'"י לקב"ה אומר להם שלא יפול מהם אף לא אחד, ו...
על ידי ענבשהל
20 אוגוסט 2018, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שופטים - פשט בדברי הרמב"ן

הכהן לא מדבר על השתדלות רוחנית, אם הכהן היה אומר ועתה בטחו בה' אלקיכם ושובו אליו בכל לבבכם כי הוא המושיע אתכם מכל אויבכם... - ניחא. אבל שהכהן אומר "אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלקיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם אוביכם להושיע אתכם" ולא תלה את זה במעשים שלהם ולא בתשובה , איך אפש...
על ידי ענבשהל
22 אוגוסט 2018, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העתקת תוכן מויקיטקסט

מצאתי בתנאי השימוש שם שהם לא מגבילים את הזכות "לשימוש הוגן". כלומר, אם נעשה "שימוש הוגן" במסמך אין צורך לעמוד בתנאים המגבילים שציינת. תחת תנאי "שימוש הוגן", מופיע בין השאר הזכות לשימוש לצורך למידה (ללא מטרות רווח). לכן, אני לא רואה כל בעיה לצטט מויקיטקסט ללא ציון המקור...
על ידי ענבשהל
02 ספטמבר 2018, 01:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להטעות או לשקר לילדים לצורך חינוך

הגמרא שהזכיר "הפקדתי שומרים" היא בסוכה מו: "וא"ר זירא לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה משום דאתי לאגמוריה שיקרא שנא' למדו לשונם דבר שקר" וכן מופיע ביבמות סג. "אמר ליה היינו דקא אמרי אינשי דנפיק מינך טעמא מלפך את לא תעביד הכי שנאמר למדו לשונם דבר שקר העוה וגו'". אך עדיין צ"ע, שהרי בס...
על ידי ענבשהל
05 ספטמבר 2018, 10:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירה בחזרת הש"ץ בר"ה ויו"כ

האם יש לכבודו מקור ממנו אנו למדים שהנהיגו שהציבור יאמר פיוטים ביחד עם החזן? מסופק אני שמא המנהג הנפוץ במקומותינו לומר הפיוטים ביחד עם החזן, נובע מהדין שהחזן יאמר הפיוטים, וכפי שמצינו בתפילה בכל השנה שהתירו לומר בלחש התפילה עם החזן על-מנת לכוון, התרחב המנהג בימים אלו, מכיוון שאין אנו בקיאים בפיוטים ...
על ידי ענבשהל
06 ספטמבר 2018, 14:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירה בחזרת הש"ץ בר"ה ויו"כ

במחילה ממעכ"ת של @ענבשהל לא הבנתי את השאלה כלל ועיקר. היכן מצאת שאסור לזמר יחד עם החזן? אם מלשון השו"ע 'לשתוק', הרי לא כתוב כאן כלל שהכוונה גם לשתוק מלזמר. אם מלשון המשנ"ב, איני יודע למה ציטטת רק חלק מדברי המשנ"ב ולא את כל דבריו, וזה לשון המשנ"ב: היינו לא מיבעי שאסור לומר עם הש"ץ כל הברכה דהוי ברכה...
על ידי ענבשהל
06 ספטמבר 2018, 19:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יָצור או יְצור

אינני בקיא כלל וכלל בענייני הדקדוק, אך מצאתי בילקוט יוסף שמביא בהערה י"ח על נוסח תפילות ראש השנה: "ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, הנכון לקרות: יצור, בשבא תחת היו"ד, ולא כהאומרים יצור בקמץ. וכ"כ הגר"ח פלאג"י בספר רוח חיים [חזון עובדיה ימים נוראים עמ' עה]" עכ"ד
על ידי ענבשהל
12 ספטמבר 2018, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרשו ה' בהמצאו

החידושי אגדות שם מביא חילוק יפה בין תפילת יחיד לציבור: משה רבך אמר מי כה' אלהינו בכל קראנו וגו' משמע ליה ב' בכל היינו בכל זמן קראינו דאל"כ הל"ל לכל קראנו כמו קרוב ה' לכל קוראיו ומסיק הא ביחיד הא בצבור ובפרק מצות חליצה ובפ"ק דר"ה מסיק דבצבור אפי' נחתם גזר דין מתקרע מה שאין כן ביחיד והא דלא מוקי כולהו...
על ידי ענבשהל
13 אוקטובר 2018, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרם יריחו ומעילת עכן

יראה לי שיש לדמות לסקילת בהמה והריגת גויה שבא עליהן ישראל (רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב) שמפורש בסנהדרין (נה.) שזה משום תקלה וקלון הבאה על ידם שלא יעברו ברחוב ויאמרו שבהם נכשל ישראל, כך היה צריך לשרוף את רכוש עכן, שלא ירננו אחריו הבריות לומר שבזה נכשל, ויזכירו עוונו. זה לא נוגע לשאלה שלי, אני שא...
על ידי ענבשהל
28 אוקטובר 2018, 12:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

מצאתי בסדר עולם רבה פרק ג' משפט רשעים בגיהינום י"ב חדש, שנאמר: והיה מדי חדש בחדשו וגו' (שם סו כג), רבי יוחנן בן נורי אומר מן הפסח ועד העצרת, שנאמר: ומדי שבת בשבתו (שם ס"ו כ"ג),לאחר י"ב חדש פושעי ישראל שעברו על התורה ועל המצות נפשן כלה וגופן כלה והן נעשין אפר וגיהינום פולטתן והרוח מפזרתן תחת כפות רגל...
על ידי ענבשהל
28 אוקטובר 2018, 16:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

זה גמ' בר"ה יז,א בגמרא שם מבואר: פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה שנים עשר חדש לאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים שנאמר ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם אבל המינין והמסורות והמשומדים והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתח...
על ידי ענבשהל
21 נובמבר 2018, 16:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נדרים נו: - תפסת מועט תפסת

יש לענ"ד ליישב עפ"י מה שאמרו רבותינו שמחנה ישראל היה שנים עשר מיל, וע"כ כשצרו על יריחו חנו גם בתוך תחומה של עיר, מחוץ לעיבורה. לכן, היו זקוקים רבותינו לפס' שיוציא את תחום העיר מגדר עיר
על ידי ענבשהל
28 נובמבר 2018, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר חנוכה מחשמל

הערת אגב. אף פעם לא הבנתי למה כ"כ פשוט לכולם שרק נורת להט היא אש וכל השאר לא, הרי גם בנורת להט אין מצב של "בעירה", כלומר אין שם חומר שמתכלה, הנורות כולם עובדות על אותו עקרון, מעבירים זרם חשמלי בחומר מסוים וע"י החיכוך של הזרם בחומר נוצר חום ונוצר אור, כל חומר מגיב אחרת, ישנם חומרים שנוצר בהם יותר חו...
על ידי ענבשהל
04 דצמבר 2018, 16:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

כבר פקפקו רבותינו שדברים אלו אכן יצאו מפיו של רבינו החת"ס, גדול מליצי היושר על רבותינו הקדושים, ובמיוחד על רבינו הקדוש שעליו נאמר: "משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא" (סוטה מט:) ועיין בקובץ המצורף עמ' 14-15 וכן בפירוש האשל למגילת תענית דף נח.
על ידי ענבשהל
10 דצמבר 2018, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם גוזרים גזירות מדעתנו

ואפשר דהגאונים אלים כוחם ג"א חשבתי מתחילה כך, אבל ראיתי שמקור הדברים הוא מהרא"ש שבת פ"ב סט"ו שכותב "על מה שחששו הגאונים... ועוד תמיהני היאך יכלו הגאונים לחדש גזירה אחר שסתם רב אשי התלמוד". יש להביא ראיה קצת שהגאונים אלים כוחם טפי מדברי המגיד משנה על הלכות חמץ ומצה פרק ה' הלכה כ': "ואני אומר אין לנו...
על ידי ענבשהל
13 דצמבר 2018, 11:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים

א"כ יראה לי שבנידון דידן יש לו להכריע כפי ההוכחה היותר מקובלת, שהרי אין זה הכרעה כאדם מסויים, ואל לנו לשים תהילתנו בבשר ודם, אלא בכך שההוכחה המקובלת נבחנת תמיד חדשות לבקרים ומנסים להפריכה. ואם לא הצליחו להפריכה חזקה עליה שהיא הוכחה טובה. אמנם בזה עליך להאמין למספרים לך שאכן הראייה נבדקה. ושוב אתה צ...
על ידי ענבשהל
19 דצמבר 2018, 10:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפרים ומנשה היו תאומים?

עדינו העצני כתב:זכורני שיש דעה כזו בחז"ל (אולי לפי הספרי).
אודה למי שימצא.
מופיע ברד"ק בראשית מ"א,נ': "וליוסף יולד – דרך כלל, ואולי תאומים נולדו, לפיכך אמר יולד, כי נולדו בלידה אחת"