החיפוש הניב 21 תוצאות

חזור

על ידי רחמים
20 יולי 2017, 18:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע אמרה התורה לגואל הדם להרוג את הרוצח בשוגג ?

במסכת יומא דף כג ע"א שנינו מפורשות: "...לא תקום ולא תטור ההוא בממון הוא דכתיב...וצערא דגופא לא". ולענ"ד יש לומר שההבדל בין צער גוף לממון הוא כהבדל ת"ח משאר אדם המחוייב לנקום ולנטור כנחש. שפגיעה בגוף האדם הרי היא כבזיון ופגיעה בכבוד התורה, שהרי אדם יכול להמשיך ללמוד תורה ללא ממון כפי ששנינו באבות: "...
על ידי אלכס
08 ספטמבר 2017, 03:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשירה בחיי אזמרה בעודי

להבנתי המלבי"ם חולק על רש"י וחבורתו בפירוש המילים "בחיי" ו"בעודי". רש"י וחבריו סוברים כי הכוונה על זמן - כלומר יש לזמר לה' כל עוד האדם חי ואזי המילים שוות בפירושם, (שאם לא כן הרי שלא "כפל הדבר" ואזי פירוש המצודות איננו נהיר לי), ואילו המלב"ים סובר ש"חיי" ו"עודי" הן סיבת השיר והזמר - כלומר יש לשיר ע...
על ידי הפקדתי שומרים
22 אוגוסט 2018, 20:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דוחו"ת וקנסות בהלכה

לענין מה שדנו מצד 'בל תלין' צריך לקחת בחשבון שרוב ככל חברות האוטבוסים הם חברות בעירבון מוגבל, שהגדר והמעמד ההלכתי שלהם שונה מאשר איש פרטי, לענין ריבית חמץ, שבת, ויש דעות שלא שייך בהם איסורים כלפי מחזקי המניות וכדומה, ולכאורה גם לענין בל תלין, שאינו מלין שכר של אדם ספיצפי אלא של גוף "מופשט" שדיני התו...
על ידי דרומאי
22 אוגוסט 2018, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דוחו"ת וקנסות בהלכה

ויראה לי שמעבר לתשלום הקנס, יש בעייתיות לא לשלם מלכתחילה משום "בל תלין" (אלא אם מתכוון לשלם באותו היום). או אם אין לו ממון, שאז אינו עובר. שו''ר שאין זה פשוט כלל שתשלום ב'רב קו' שייך בו בל תלין, כי אין זה תשלום ממש אלא תיקוף בעלמא שעל סמך זה אח''כ נערכות התחשבנויות בין החברות כידוע, ועדיין צ''ע. סו...
על ידי הפקדתי שומרים
02 ספטמבר 2018, 16:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להטעות או לשקר לילדים לצורך חינוך

יישר כח גדול. ועדיין צ"ע האם מחלוקת האחרונים הוא בגדר האיסור, מדאורייתא או דרבנן, או שמא המחלוקת היא בדבר האם קיים איסור בכלל לשקר במקרה שאינו ממוני. ונראה לי מרוב המקומות שהובאו שם, שדנים באיסור עצמו האם מותר או אסור לשקר (אפילו מדרבנן) בנידון שאינו ממוני. וכן בשערי תשובה חילק בכת המשקרים בין המשק...
על ידי סבא
04 ספטמבר 2018, 09:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירה בחזרת הש"ץ בר"ה ויו"כ

ר' עזריאל אוירבך פוסק [כך מביא תלמידו רבי מאיר סנדר בקול מהיכל] שמותר אפילו בין התקיעות לעשות כן, כיוון שזה מעניין התפילה.
הרב מאיר סנדר.jpg
על ידי סבא
04 ספטמבר 2018, 09:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירה בחזרת הש"ץ בר"ה ויו"כ

עתה מצאתי שכן פוסק גם רבי מרדכי גרוס
הרב מרדכי גרוס.jpg
על ידי יהודה1
04 ספטמבר 2018, 09:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירה בחזרת הש"ץ בר"ה ויו"כ

אכן גם אני התקשיתי בזה. אבל אולי יש לחלק אם מתחילה עושים כולם על דעת כן, ונקבע שזה יהיה חלק מחזרת הש"ץ וכמו שמותר לומר פיוטים. ולפי זה באמת אסור לזמר עם הש"ץ אלא כשהוא מפסיק בשביל זה. או שידוע מראש שכך מנהג הציבור במקום זה. וההלכה נאמרה באנשים שעושים כן על דעת עצמם בלי מנהג קבוע. זה עדיין לא יתרץ את...
על ידי יהודה1
04 ספטמבר 2018, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירה בחזרת הש"ץ בר"ה ויו"כ

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=35901&st=&pgnum=282 זה מובא במחזור המפורש (מתוך ספר תחכמוני) ומשמע שם שהמנהג היה שהקהל שר יחד עם החזן את הפיוטים. אבל באמת לא מוכח שכך יש לנהוג גם בתוך התפילה בחלק מהברכה. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=35901&st=&pgnum=284 ובבואם אל בית התפי...
על ידי סענדער
05 ספטמבר 2018, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירה בחזרת הש"ץ בר"ה ויו"כ

שלום לחו"ר הפורום, שאלה שמטרידה אותי כבר זמן מה היא בדבר ההיתר שנהגו בקהילות רבות בישראל לשיר ביחד עם החזן בחזרת הש"ץ בימים הנוראים. והרי כבר כתב השו"ע: "כשש"צ חוזר התפילה הקהל יש להם לשתוק וגו'" (או"ח קכד) וכן במ"ב: "...וכ"ש אותם המגביהים קולם ומזמרים עם הש"ץ דהוי כיוהרא" ובשערי תשובה: "...ויש נוה...
על ידי אור זרוע
23 אוקטובר 2018, 13:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישנם תנאים שנלחמו עם היצה"ר והצליחו - ואחרים נפלו---

בנוגע ליוחנן כהן גדול יש לציין מש"כ בתוספות הרא"ש יומא לח, ב וז"ל: כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא, שנאמר רגלי חסידיו ישמור. וא"ת והרי יוחנן כ"ג ששימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי, וי"ל דודאי אם בא ליטמא אין נועלין בפניו לגמרי אלא הרבה מסייעין אותו מכאן ואילך בלא עמל ...
על ידי אור זרוע
28 אוקטובר 2018, 15:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

זה גמ' בר"ה יז,א בגמרא שם מבואר: פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה שנים עשר חדש לאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים שנאמר ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם אבל המינין והמסורות והמשומדים והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתח...
על ידי אוריאל
31 אוקטובר 2018, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

נדרים נ: יומא דמחייך בה רבי

"יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמא א"ל לבר קפרא לא תבדיחן ויהיבנא לך ארבעין גריוי חיטי". במהרש"א כתב שהיינו לפי שרבי בר יסורין הוה ויסוריו הגינו על הדור [כנראה הכוונה לאותן י"ג שנים שבאו עליו יסורין], ובר קפרא ידע מזה, אלא שאעפ"כ רצה לשמח את רבי כי אמרו על אותם דבדחי לאינשי שהם בני העולם הבא....
על ידי אוריאל
21 נובמבר 2018, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נדרים נו: - תפסת מועט תפסת

יש לענ"ד ליישב עפ"י מה שאמרו רבותינו שמחנה ישראל היה שנים עשר מיל, וע"כ כשצרו על יריחו חנו גם בתוך תחומה של עיר, מחוץ לעיבורה. לכן, היו זקוקים רבותינו לפס' שיוציא את תחום העיר מגדר עיר בפסוק לא כתוב שהיו כל העם ביריחו אלא רק יהושע. וכפי שאני למד מדבריך, כונתך שחז"ל למדו שבפשטות מה שכתוב ויהי בהיות ...
על ידי אור זרוע
22 נובמבר 2018, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נדרים נו: - תפסת מועט תפסת

הנודר מן העיר אסור בעיבורה. ובגמרא: "מנלן דעיבורא דמתא כי מתא דמי, א"ר יוחנן דאמר קרא ויהי בהיות יהושע ביריחו וגו' מאי ביריחו אילימא ביריחו ממש הא כתיב ויריחו סוגרת ומסוגרת, אלא ש"מ בעיבורא. אימא אפילו בתחומה" וכו'. ולכאורה יש להקשות, הא ודאי לומר שתחומה זה חלק מן העיר [אלפיים אמה] הוא יותר מחודש מ...
על ידי דרומאי
28 נובמבר 2018, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר חנוכה מחשמל

ר' @דרומאי כמדומני שישנה טעות בידך בדרך יצירת 'זרם חילופין'. אין הכוונה שמחליפים פיזית בין השנאים אלא רק שדרך יצירת הזרם היא שונה מ'זרם ישר'. בזרם חילופין בשל צורת המעגל (ראה תמונה מצורפת) נוצר זרם שהופך את הכיוון שלו - בהתחלה הזרם עולה, עד שהוא מגיע לערך המקסימלי ואז הוא מתחיל לרדת עד שהוא מגיע לא...
על ידי ים סוף
04 דצמבר 2018, 02:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלהא דמאיר ענני - אלהא דמאיר לנו במלכות יון בנס הנרות של חנוכה

יישר כח גדול להרב המכונה (משום מה) ענבשהל
מצו"ב הקובץ המבוקש
על ידי ים סוף
05 דצמבר 2018, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלהא דמאיר ענני - אלהא דמאיר לנו במלכות יון בנס הנרות של חנוכה

זה אינו תי' כלל, גם אם שמך הוא עובדיה נחמן בן שאול הלוי עדיין יכולת להיות מכונה: עשן להב / בן השעל / הענב בשל / שען בלה / עשן הלב וכו' וכדו' :)
על ידי יהודה1
13 דצמבר 2018, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים

מה שהצעתי הוא אינו להאמין לאנשים שאומרים שהטענה נבדקה, אלא המציאות היא שכל טענה חדשה שעולה מנסים להפריכה (ראה ערך peer review שמתחייב בו כל המגיש מאמר). לכן, יש לדעתי לומר מחזקה שכל עוד לא הצליחו להפריך אותה נראה שזו ראיה חזקה מסתמא. (כמובן שיש טענות יוצאות דופן, אך יראה לי שניתן לדון בזה עפ"י רוב,...
על ידי אור זרוע
19 דצמבר 2018, 13:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפרים ומנשה היו תאומים?

מקור נוסף מצאתי בספר הכתב והקבלה שכתב: ילד לו. אמר בהם לשון יחיד, וכן לעיל (מ"א נ') וליוסף ילד שני בנים. וכן לקמן (מ"ח י"א) הראה אתי אלהים גם את זרעך, ג"כ בלשון יחיד, וראיתי בספר הדורות שהביא בשם נתיבת ישרים בשם ב"ש כי אפרים ומנשה תאומים היו, ואפשר שמטעם זה אמר בהם לשון יחיד שבלידה אחת נולדו וכאחד נ...