החיפוש הניב 12 תוצאות

חזור

על ידי איש גלילי
02 ספטמבר 2018, 08:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

הכהן כתב:אגב, מה המקור ל"מגמה"?
עיין חבקוק א, ט.
על ידי איש גלילי
02 ספטמבר 2018, 10:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

בענין אהבת חנם - היה שגור על לשונו של הרה"ק מוהר"י מויז'ניץ (בעל אהבת ישראל) זצללה"ה: אני מעדיף להכשל באהבת חנם מאשר להכשל בשנאת חנם.
על ידי איש גלילי
02 ספטמבר 2018, 15:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

הלא הזכרתי את דברי מצו"ד שמפרש לשון 'קסם' על מעשה ההעלאה באוב (ולא על גילוי העתידות, שזה עשה שמואל אחרי שהעלתה אותו). ועכשיו עיינתי יותר, והנה לשון הרד"ק שם: והקסם הוא כלל לכל המעשים ההם הנעשים בלאט , לפיכך אמר קסמי, ופרש אחר כן באוב. וכן וקסמים בידם (במדבר כב ז), בלעם בן בעור הקוסם (יהושע יג כב), מ...
על ידי איש גלילי
03 ספטמבר 2018, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נושאים נשים במועד?

גם הלמ"ד הנוספת בתאריך (לשבעה עשר לחודש תשרי) שגויה לכאורה.
על ידי איש גלילי
05 ספטמבר 2018, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לכך שאין הדרישה מכל בני האדם שווה?

[quote="ראב"ע (בראשית לב ט)"]ועוד ידענו, כי כל עון - קטן וגדול - כנגד העושה, על כן העון הקל - לגדול - יקרא גדול.[/quote]
על ידי איש גלילי
05 ספטמבר 2018, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כי תבוא - לפי מה נקבעו השבטים לברכה ולקללה?

2. א' בני אמהות מול שפחות. אבל קשה ראובן וזבולן. ואולי הואיל רק ששה שייכים על כל הר, הרי השמיטו שנים והם ראובן שאבד הבכורה וזבולן קטן שבאמהות. ברוך שכונת. [quote="ראב"ע (דברים כז י)"]על הברכה - בני הגבירות, ועל הקללה - בני השפחות, ואם יחסרו שנים, ובני לאה רבים, ונלקחו הגדול והקטן.[/quote] כלומר: בא...
על ידי איש גלילי
06 ספטמבר 2018, 04:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון נסתר כלשון כבוד

לשון נסתר כלשון כבוד נמצא כמה פעמים במקרא (ולגבי עשו ויעקב אפ"ל דכלפי אביו שאני, וכמו שהזכיר @אוריאל).
דוגמא אחת שעולה כעת במחשבתי היא בדברי אחימלך לשאול (שמואל א' כב טו). ואמנם פסוק אחד לפני זה הוא מדבר אתו גם בלשון נוכח, ולכאורה אפשר להסיק מזה שאין זה חיוב גמור לדבר דוקא כך, ומ"מ זה דרך כבוד.
על ידי איש גלילי
06 ספטמבר 2018, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום ראש השנה הוא 'דו-פרצופי'?

עיין בספר נתיבות שלום על ראש השנה שמסביר כל זה במתיקות נפלאה. ומ"מ נראה פשוט שאת עבודת ראש השנה נלמד ממה שחז"ל קבעו לנו להתפלל בו, וזה אומר שכל העיסוק בראש השנה צריך להיות בהמלכת השי"ת עלינו ועל כל העולם כולו. הדין נעשה אם נרצה ואם לא נרצה, ואם נמליכו עלינו כראוי - ממילא גם נצא זכאים בדין. עוד יש לז...
על ידי איש גלילי
12 ספטמבר 2018, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום ראש השנה הוא 'דו-פרצופי'?

ביצה טו: בשעת פטירתן אמר להם {נחמיה ח-י} לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם לפי הזכור לי זה מדבר על ראש השנה (ה' העלים מעיני כרגע את המקור) ורואים מפורש שנאמר על זה "ואל תעצבו כי חדוות וגו'" זה מפורש בפסוק בתחילת הענין שם (פסוק ...
על ידי איש גלילי
05 יולי 2019, 16:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קורח היה נגד התכלת או רק היקל בטלית שכולה תכלת או שרק התלוצץ סתם? והאם כשיהיה לוי גדול הוא ילבש כליל תכלת (כמרדכי)

לעצם נושא האשכול, נראה פשוט על פי סברא שליצנותו של קרח היתה על המצוות שמוגדרות בפרטי דינים, ואין הסבר בשכל האנושי לפרטיהם. כי טעם מצות תכלת הוא בשביל לזכור את מצוות ה' (ובתוספת הבהרה בדברי חז"ל, שיזכיר את כסא הכבוד), ואם כן למה יש לחייב בטלית שכולה תכלת להוסיף חוט נוסף של תכלת. וכן מה שהלעיג על מצות...
על ידי איש גלילי
08 יולי 2019, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מפת הארץ - אז והיום

המפה המופיעה כאן, היא קודם כל בעייתית, מפני שלפיה אין לזבולן נחלה הסמוכה לים, ודלא כנבואת יעקב "זבולן לחוף ימים ישכן". ואף שיש מיישבים בדוחק, זה נגד דעת רוב המפרשים.
על ידי איש גלילי
14 יולי 2019, 18:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

הפייטנים הם הראשונים שהשתמשו ב'חשמלים וזיקים' כשמות של המלאכים עצמם.. חגיגה דף יג . מאי חשמל? - אמר רב יהודה: חיות אש ממללות. במתניתא תנא: עתים חשות עתים ממללות. בשעה שהדיבור יוצא מפי הקדוש ברוך הוא - חשות, ובשעה שאין הדיבור יוצא מפי הקדוש ברוך הוא - ממללות.    טעיתי. אכן טעית לגבי המקום הראשון בו ...