הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 21 תוצאות

חזור

על ידי שף ויתיב
19 פברואר 2018, 12:45
עבור לפורום
עבור לנושא

ד' פנינים מהגר"ל מינצברג שליט"א

ראיתי להביא כאן
פורים.docx
על ידי שף ויתיב
18 מרץ 2018, 15:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון הצדיק רבי שלמה רוזנר זצוק"ל

אהה ויהי נועם נשבת במוצאי שבת הגאון רבי שלמה רוזנר זצ"ל מירושלים שכונת נוה צבי. דו"ז הצדיק אשר זכיתי להתחמם לאורו. בעל מח"ס רבים (ביניהם: ביאור גדול על ספר חפץ חיים, מעמד הר סיני, יציאת מצריים, כי היא חכמתכם ובינתכם, וינשאם וינטלם, סדר התפילה ועוד רבים, ועוד בכתובים רבים) היה תלמיד חכם מופלג, לא פסי...
על ידי שף ויתיב
08 יוני 2018, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

ספר מקרא מפורש להורדה

''מקרא מפורש'' פרשת שלח - להורדה אחי ורעי בני בית המדרש דכאן! אי"ה אקוה לסייע בהוצאת הספר מקרא מפורש להגאון המופלא רבי יצחק יהודה טרונק מקוטנא זצוק"ל מאחרוני גאוני פולין - חתן השם משמואל - נכדו של בעל ישועות מלכו שגם הוציא את כתביו. ברצוני לפרסם את ספרו ''מקרא מפורש'' המלא בדברים מתוקים מזן אל זן, ב...
על ידי שף ויתיב
15 יולי 2018, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

מפורש בתנחומא 'אף על פי שמדבר בלשון הקודש לשונו סרוח'
על ידי שף ויתיב
07 אוגוסט 2018, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרנסה

לתת חומש!! עיין בשאלתות להגרח מוולוז'ין בסוף סידור הגר"א - אשי ישראל. ובשם מוהר"ר הגרש"ד פינקוס שאמר שכשהיה לו כסף היה נותן מעשר, אבל שאין לו כסף היה נותן חומש... והייתי מציע לך לעסוק בשידוכים שהוא מצוה עצומה אשר אין לתאר ולשער. אפשר גם ללמד ילדים / בחורים אפשר למכור או להשכיר דברים מהבית (כמובן שלא...
על ידי שף ויתיב
07 נובמבר 2018, 13:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, ויעתר יצחק לנוכח אשתו- היכן התפלל

אין סתירה כלל וכלל, פעמים רבות התפלללו בביתם זה בזוית זן וכו', ופ"א הלכו להר המוריה ושם נתקבלה תפילתם.
ואגב, כבר נשאלתי על דברי התרגום יונתן, וציינתי לדברי הרמב"ם בית הבחירה שהיה מקום הקרבה לאדם ונח, ואם כן הוי גם מקום תפילה, ומלבד זכות העקידה. ותן לחכם ויחכם עוד
על ידי שף ויתיב
16 נובמבר 2018, 10:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שמעתי מתלמידו המובהק של הגרש"ד פינקוס זצ"ל ששמע ממנו שאמר שברור לו שהוא התפלל שיצחק ינצל מהעקידה! הוא עשה רצון ה' בשמחה, אבל יש כאן סכנת חיים ליצחק והוא התפלל שינצל!
הדברים מחודשים, והוא האריך בהם.
על ידי שף ויתיב
06 ינואר 2019, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'לבו של פרעה הפך לכבד' האם הוא כפשוטו?

מובא באילת השחר על התורה ומובא ששמע כן מעד ראיה שראה הגופה במוזיאון באנגלי'
על ידי שף ויתיב
31 ינואר 2019, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד השימוש המוגזם ב''נטפרי''

יש 'שני דינים', אסור ומותר, ראוי ולא ראוי. יתכן שנטפרי הוא מותר, אבל האם ראוי שלכל אחד שלא צריך דוקא לצרכי פרנסה יהיה נטפרי? לא! מוהר"ר הגרש"ד נ"ע היה אדם גדול בענקים וכהגדרת כמה גדולים זכה להרים לגבהים את כל סביבותיו, ודרש מעצמו ומאחרים פסגות גבוהות והם אכן הגיעו! לכן אין כאן רק פרומקייט 'אל תקראו ...
על ידי שף ויתיב
15 מרץ 2019, 01:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת אחוזים בהתרמה

ידוע מגדולים שאמרו עד ארבעים ותשע אחוז מו"ר הגר"י טשזנר אמר לי בשם הגרח"ק עד שלושים אחוז. ובחורים עד עשר. כמדומה שכך שמעתי.
ואמר שא"צ להודיע לתורמים.
על ידי שף ויתיב
15 מרץ 2019, 01:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרנסתם של השד"רים - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?

הלכתית ידוע בשם החזו"א שמותר עד 49 אחוז, אך אינני יודע אם זו רק שמועה בעלמא. מישהו אמר לי ששאל בעבר את הגרנ"צ פינקל כמה ראוי או מקובל [אינני זוכר בדיוק] ואמר לו 20 או 25 אחוז [אינני זוכר בדיוק]. וידוע הסיפור על הגר"ח וואלוז'ינער והסוסים של העגלה. כולם מצטטים את החזו"א אך זו אכן רק שמועה בעלמא ללא ש...
על ידי שף ויתיב
15 מרץ 2019, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרנסתם של השד"רים - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?

20190315_012935-1.jpg
כפי הנראה שם סמכו הכל על החזו"א שהיא היתה שליחה שלו והבינו שהכל 100% צדקה ולכן לא הסכים שתיקח אחוזים.
על ידי שף ויתיב
24 מרץ 2019, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הגר"מ שטרנבוך על התכלת - בירור

נחפשה דרכינו כתב:
24 מרץ 2019, 01:45
מה ששוטים "התלבשו" על זה [תרתי משמע] אינו אומר שזה חיצוני וזול, יש גם ת"חים גדולים שהטילו את זה, כגון הגר"ש דבליצקי שליט"א, הגרמ"מ קארפ שליט"א, ועוד
צר לי לבשרך שהגר"ש דבליצקי כבר שחל"ח..
עכ"פ זה שככה מקדמים ענין (שאמור להיות) כל כך רציני מטיל פקפוק גדול במניעים שמאחורי הפצת התכלת!
על ידי שף ויתיב
25 מרץ 2019, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

מזיקין בפסח

''לילה המשומר ובא מן המזיקין'' נראה שכידוע חיות השדים הוא מן הוז"ל שנותן חיות למזיקין, וכענינו של אדה"ר המבואר בעירובין יח, ב שכל אותן ק"ל שנים שפרש מאשתו הוליד רוחין שדין ולילין, ונשמות אלו הם נפשות גלות מצרים וכמו שמאריך בשער הפסוקים פרשת שמות. ואם כן ביציאת מצרים היה תיקון ענין זה, ומובן שע"כ בלי...
על ידי שף ויתיב
04 אפריל 2019, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שף ויתיב
05 אפריל 2019, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תזריע - נולדה בת כולם עציבין

כמדומה שאין הכוונה שכולם עציבין, אלא הכוונה לאב (לשון המדרש תנחומא ג' דברעם אין אדם רוצה שיהיו לו ואחד מהם בת בבניו.
בקידוש לבתי תחי' הארכתי בביאור הענין, שבן הוא ממשיך דרך אביו והבת לא, היא הולכת לבית בעלה ושם היא מתחילה חיים אחרים משלה, ולכן נח לאדם בבן מבת
ואכמ"ל עוד.
על ידי שף ויתיב
07 אפריל 2019, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

קידוש לבנה - ברכת הלבנה

שמעתי דבר נחמד ממו"ר הגר"י שוורץ שליט"א, מה שמצוי אצל בני עדות המזרח לומר ברכת הלבנה ולא קידוש לבנה, כי הם באו מארצות הערב הנמשכים אחר הלבנה, וקביעות הלוח שלהם על פי הלבנה, ואין ראוע לייחס קדושה ללבנה, ומשא"כ בני אשכנז שהם מאירופה שהלוח הנוצרי הוא על פי החמה לא היה שייך חשש זה. ובעצם השם 'קידוש לבנה...
על ידי שף ויתיב
10 אפריל 2019, 12:06
עבור לפורום
עבור לנושא

פסח והסתירה לנצרות

הנה הנוצרים ימ''ש קדשו לעצמם את חג הפסח ויכנוהו פסחא והם טוענים כי בו היתה סעודתו האחרונה של אותו האיש ימשו''ז ושמעתי ממו''ר הגר''י שוורץ דבר נפלא - שהנה בחז''ל אנו מוצאים (סנהדרין מג ב' - בהשמטות הש''ס) ''והתניא בערב הפסח תלאוהו ליש''ו וכו' ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב פסח'' הרי שחז''ל מדגישים היט...
על ידי שף ויתיב
03 יוני 2019, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוכח ונסתר בתפילת שמונה עשרה

עיין בסידור תפילת יוסף בתחילתו.
על ידי שף ויתיב
28 יוני 2019, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת קרח: דתן ואבירם - דבר תמיהא

מי אמר שכוונת רש"י שדתן ואבירם הצטרפו לקורח, אולי להיפך... פעם כתבתי בזה בארוכה ואינו תח''י כעת, תמצית הדברים היתה, שקורח הסית אותם בדעות אבל הוא לא בא לידי מעשים, והם לקחו את זה לפסים מעשיים עד שכבר קורח עצמו לא יכל לחזור בו.  ועיין היטב לשון הפסוק במדבר  -  פרק כ״ו  -  פסוק ט׳: ובני אליאב נמואל ו...