החיפוש הניב 269 תוצאות

חזור

על ידי אברך
17 אוקטובר 2017, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בנושאי היברובוקס

צוקר כתב:כעת גיליתי שיש אפשרות להיכנס להיברובוקס דרך הקישור הזה: http://beta.hebrewbooks.org והוא הרבה יותר טוב דרכו.

באתר הרגיל החיפוש לא עובד ויש פחות ספרים, כנראה הפסיקו לעדכן אותו בכלל.
יישר כח. באמת יש שם הרבה יותר אופציות מהאתר הישן.
על ידי אברך
22 ינואר 2018, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קוביה הונגרית

דעת הגרשז"א - שלחן שלמה שבת ח"ג סי' ש"מ הע' כח עמ' שיד שלחן שלמה.jpg דעת הגריש"א הגרישא.jpg חוט שני שבת ח"ב עמ' רמח חוט שני א.jpg חוט שני ב.jpg עלון 'מים חיים' להגרי"א דינר שליט"א מס' 286 - אייר תשע"ו מים חיים.jpg קונטרס דברות מנחם - הג"ר מנחם מנדל פוקס שליט"א הגרמ"מ פוקס שליט"א (רב קרית שומרי החומו...
על ידי אברך
22 ינואר 2018, 01:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

אענה חלקי בכמה נידונים שהעלו כאן : והשב את העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם וכו' - כבר העירו כאן שהמ"ב בסי' ק"כ התייחס לזה בפירוש, וז"ל: כתב הטור, על מה שאנו אומרים ואשי ישראל ותפלתם וכו' ואף על פי שאין עתה עבודה מתפללים על התפילה שהיא במקום הקרבן שתתקבל ברצון לפני הש"י, ובמדרש יש מיכאל שר הגדול...
על ידי אברך
25 ינואר 2018, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טהור ישועתנו קרבה- נע או נח

סבא כתב:אם "קרבה" הוא במקום "קרב אותה" למה אין בה מפיק הא?
לק"מ, דגם ב'נקבה שכרך עלי ואתנה' (שהזכיר הרב @גבריאל פולארד ) אין מפיק הא, וההסבר פשוט, כי אין הכוונה כאן 'קרבה' במקום 'קרב אותה', אלא 'קרבה' במקום 'קרב', וכמו ש'נקבה' במקום 'נקוב'.
על ידי אברך
30 ינואר 2018, 02:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "מנהג ירושלם" בלויות

מקור המנהג ופרטיו (מתוך ספר דברי סופרים להגר"נ יברוב שליט"א, פרק יב סעיפים ה-י) מנהג ירושלים שאם המת זכר אין צאצאיו הולכים אחר מטתו [ה] מי שהוציא זרע לבטלה בחייו, נבראים מזה רוחות רעות, ואחרי מיתתו אינם מתפרדים ממנו ומלוים אותו, כי הם בניו, ואין לו צער גדול מזה רח"ל, ותיקונו להקיפו עשרה טבולי יום ו...
על ידי אברך
05 פברואר 2018, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מראית העין בגלאקסי יאנג הכשר

אני שמתי מדבקה גדולה עם ההכשר של ועדת הרבנים על הצד האחורי של המכשיר. מצו"ב למי שרוצה ג"כ להדפיס.
חותמת מאושר ועדת הרבנים.jpg
על ידי אברך
13 פברואר 2018, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

ראיתי ש'אברך' הודה לך אף שאתה סותר את דבריו לעיל שכתב שאין מקום אחד שליטאים אומרים מלרע במקום שצריך לומר מלעיל, חשבתי אולי טעיתי בהבנת הדברים. ואולי הודה לך ללא קשר ;) הודיתי לו כי התפעלתי מאד מהבקיאות. וכאן המקום להעיר לחו"ר הפורום היקרים, אל "תתקמצנו" על 'לייקים', זה לא עולה כסף... (בינתיים...), ...
על ידי אברך
18 פברואר 2018, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרלה - חסרון באמונה?

ליקוט שעשיתי בעבר בנושא זה: [/b] מרן הקה"י ב קריינא דאיגרתא (ח"א איגרת נ"ב) כתב דקנית כרטיס הגרלה הויא בכלל השתדלות, אבל מצד המציאות אי"ז כדאי, כי הקונה יושב ומצפה על דבר שאינו מצוי כלל שיהא הוא הזוכה, ובא רק לידי כאב לב, עכ"ד. ו במעשה איש ח"ב (עמ' קנ"ח) הביאו שסיפר הגרמ"י ליפקוביץ' (שליט"א) [זצ"ל]...
על ידי אברך
19 פברואר 2018, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרלה - חסרון באמונה?

היכן ראית שהחזון איש אסר זאת? הלא הוא בעצמו שלח מישהו לקנות? מקסימום הוא היה כמסתפק אם זה בגדר השתדלות אבל איני יודע אם אפשר להוציא מכאן איסור במעשה איש ח"ב (עמ' קנ"ח) הביאו שסיפר הגרמ"י ליפקוביץ' (שליט"א) [זצ"ל] שפ"א נכנס למרן [החזו"א] זצוק"ל עם הר"ר שמעון שוחט ז"ל שהיה מנהל הכולל "תורת ארץ ישראל"...
על ידי אברך
22 פברואר 2018, 15:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר לדבר בשבת 'דברי מלכים'? שבת קנ.

קצת רקע : בגמ' שבת קנ. איתא אמר רב יהודה אמר שמואל חשבונות של [מלך] ושל מה בכך מותר לחשבן בשבת תניא נמי הכי וכו'. בביאור 'של מלך', פירש"י וכ"ה במיוחס לר"ן, של מלך - של עצה שאינו שלו ואין צריך בכך, כגון הרוצה לבנות בית כך וכך צריך להוציא בו, ולי נראה כמו מה לך, מה לך ולחשבונות הללו, הרי אין צורך בהן...
על ידי אברך
26 פברואר 2018, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

הרב פיש שליט"א ידוע בגישתו המעניינת (בלשון המעטה) לעניני גימטריות, קבלה, הכשר על ע"ז בפאות ועוד.
על ידי אברך
28 פברואר 2018, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופט חרדי- שלילה מוחלטת?

לאחרונה מונתה עו"ד חוי טוקר לשופטת בבית המשפט העליון. הבנתי שמכל הכיוונים נשמעת ביקורת צולבת, למשל קבלתי במייל קטע מ'יתד' שמוחה בין היתר על - הפירצה הנוראה והלגיטימציה הניתנת לערכאות ב"מינוי שופטת חרדית ", מאידך, בהיסטוריה החרדית, כמדומני זכור לטוב שופט בית המשפט העליון ר' יצחק קיסטר שעוד זכה להתיי...
על ידי אברך
23 מרץ 2018, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

כנראה לזה אתה מתכוין. שמעתי מהרב קרלנשטיין שליט"א בשיעור לפני שבוע-שבועיים, דאיתא בגמ' עירובין צו. יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט ת"ל והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות, יצאו אלו (שבתות ויו"ט) שהן גופן אות. והק' הסמ"ג דהרי גם בחול יש אות דמילה. ותירץ דכתיב "על פי שנים עדים יקום דבר" ובעי ב' עדים...
על ידי אברך
26 מרץ 2018, 02:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

קישור מעניין- סרט על הפטם שאוכלים את חבריהם בעודנו בחיים! https://www.dropbox.com/s/bny2jc35bsbexxe/Video_112717_001.mp4?dl=0 זה רק הוכחה שהפירוש של דורס הוא לא כר״ת, שהרי הפטם שיש לו מסורה כבר ששים שנה, וכל גדולי ישראל אכלוהו, והוא כ״כ דומה לעוף שאכלו כלל ישראל בכל הדורות עד שלא על על דעת השוחטים ...
על ידי אברך
29 מרץ 2018, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

עכשיו ראיתי רשימה מאחד התלמידים וחשוב להביא את זאת- יש בדבריו הרבה דברים אשר לא כדת . ואני מצרף מה שקיבלתי מא' מן התלמידים הנאמנים בהשמטת משפטים חריפים- 10) שבענייני הנאות העולם "לא מנע מזה עצמו מזה בדווקא כלל" כי "הבין שאם הקב"ה נטע באדם את תאוות האכילה זה לא על מנת לדכא אותה" (היפך מה שאמרו ז"ל: ...
על ידי אברך
02 אפריל 2018, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתיבה במחשב בחול המועד

זכיתי בס"ד להרחיב דברים בזה בחוה"מ סוכות השתא, והנני מציגם כאן לתועלת הרבים. שאלה [/size] האם מותר בחול המועד לכתוב במחשב, ולהדפיס במדפסת. תשובה [/b][/size] כתיבה במחשב [ומחשבון] בדבר האבד א. בדבר האבד בודאי מותר, שהרי גם מעשה אומן הותר בדבר האבד (מ"ב ריש סי' תק"ל). שלא בדבר האבד ב. שלא בדבר האבד, י...
על ידי אברך
08 אפריל 2018, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג לבישת חלוק אדום בפסח - היכן המקור?

חיפשתי היטב בפרוייקט השו"ת (גירסה 25+) ואוצר החכמה (גירסה 14) ולא מצאתי מנהג כזה (חלוק/בגד/לבוש/מלבוש - +אדום - +פסח). מה שכן - בתאור הרומי הידוע שנדפס בספר שבט יהודה, והובא בסידור יעב"ץ (ונפוץ בזמנינו בהרבה הגדות וספרים על פסח), איתא 'והכהנים בשעת אותה עבודה היו לובשים אדום מפני שלא יראה דם אם יפול...
על ידי אברך
08 אפריל 2018, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 10

מתי, המחמיר שלא לקנות חמץ שנמכר לגוי, אסור גם לקנות בשר? תשובה" ראובן מכר בהמותיו לגוי בערב פסח כדי שיוכל לפטמם בחמץ, בוך הפסח נולד כבש בכור, בכור זה אין בו קדושת בכורה, כמבואר במהרש"ם הנ"ל כי היה מכור לגוי, אולם לצדיקים המחמירים כשיטת התבואת שור, וסוברים דהמכיר היא הערמה, הבכור קדוש ואסור לאכלו, כ...
על ידי אברך
08 אפריל 2018, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אברך
08 אפריל 2018, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוצר החכמה

תתצ כתב:האם אחד מכיר קבוצת רכישה כאלו?
בד"כ הם מפרסמים (עכ"פ בריכוזים החרדים הגדולים) בתקופה שהם רוכשים. נדמה לי שיש לי את המספר שלהם, בל"נ אם כן - אעלה לכאן.
על ידי אברך
10 אפריל 2018, 01:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

סתם שאלה, אתה מכיר כיום את רי"מ מקרוב? מתי פעם אחרונה הסתופפת בצילו ממש, לא סתם לראותו בטעות באיזה שמחה מרחוק...? וכן אולי תקרא שוב את המלל, איזה חמש פעמים השואל מנסה לדחוק אותו לפינה שיגיד שזה ממש 'אסור' אך הוא מתעקש חזק לא לומר, כי גם הוא כשאר גדולי ישראל הם אנשים שאחראים על משא הדור ונזהרים מאד ...
על ידי אברך
10 אפריל 2018, 20:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

לגבי עניין לשון הקודש ובן יהודית יש לי ספר מקיף ונפלא שנקרא בנין שלם שפה ברורה של הרב כהנא מזכרון יעקב הספר נכתב בלי הגבלה להעתקה ובשיחה עם המחבר (שאינני מכירו כלל) הוא הסכים להפצתו כמדומני שהרב כהנא מוכר למשתמשים הותיקים של וורד מתוכנת "וורד לאברך" שחיבר, אין זה כן? כמדומני שוורד לאברך זו לא תוכנה...
על ידי אברך
13 אפריל 2018, 13:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה "פתוך"

הלשון כיין המזוג בשלג משמע יותר שזה גוונים גוונים ולא גוון אחיד, כי אם השלג נמס ביין זה יין המזוג במים ולא יין המזוג בשלג, ואם השלג לא נמס בהכרח יש כאן גוונים גוונים. כבר עמד בזה התפא"י שם (אות י') וכתב: י) כיין המזוג בשלג. הראב"ד כתב דשיעור כמות התערובות היינו שיהיו נכרין בה לבנונית השלג ואודם היי...
על ידי אברך
15 אפריל 2018, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיד הנשה ברגל שלישית

הבן שלי הפתיע אותי בשאלה: איך הדין בבהמה שנולדה עם שלש רגלים, האם הגיד הנשה של הרגל השלישית אסור או מותר. נמתי לו שבלא"ה היא אסורה משום טריפה דכל יתר כנטול ואין איסור חל על איסור (וברש"י בבכורות מ. ד"ה כנטול, יש דבר תימא שנראה מדבריו שכל יתר כנטול יעשה אותה נבילה! כי בהמה שניטל הירך וחלל שלה נבילה ...
על ידי אברך
18 אפריל 2018, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור קדום לכך שהר סיני היה מלא בפרחים

במאמר בשם ''מנהג שטיחת עשבים והעמדת אילנות בבית הכנסת בשבועות' מאת הרב לוי יצחק קופר, שנדפס ב'סיני' קכ, תשנ"ח, עמ' רל - רנ, טוען שהמקור הראשון לזה הוא מהלבוש שם, והובא בפוסקים, אבל אין לזה שום מקור קדום. כך לדבריו.
על ידי אברך
22 אפריל 2018, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה ספיקות בכללי הפסק

יש לי כמה ספיקות בכללי הפסיקה, שמטרידים אותי הרבה, ואין לי מידע ברור לגביהם 1. אם אני לומד סוגיא לעומקה, ונדמה לי שלהלכה צריך לצאת כך וכך, אני יכול לסמוך על עצמי, או שעליי להכפיף דעתי לדעת גדולי מורי ההוראה, והאם יש חילוק בזה בין גדולי הדור הזה, לבין המשנ"ב, שאר אחרונים, רמ"א ושו"ע 2. במחלוקת בין ה...
על ידי אברך
22 אפריל 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נייר טישו המיוצר במפעל מחלל שבת רח"ל

לדברי 'שומרי שבת' - מוצרי הנייר של סנו מיובאים מחו"ל ממפעלים בבעלות נכרים. שומרי שבת הוא ארגון שנוסד לש"ש ע"י אברכים שהנושא נוגע לליבם, מכיסם הפרטי וללא כל טובת הנאה כזו או אחרת משום חברה. לתגובות עידכונים הערות והארות, ניתן לפנות לקו המידע – 079-577-9289 ובפקס 0733-215-744 וכן במייל ForShabat@gmail...
על ידי אברך
23 אפריל 2018, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור השם 'ציפרה'

בקובץ אור ישראל (מאנסי) ח, תשנ"ז, עמ' סח, הביא הרב יחזקאל סלומון, שהיתה רבנית בשם מרת חיה צפרה וייס (צפרה, בלא ואו כי לאמה קראו... צפורה) אשת הגאון רבי מנחם וייס דיין במונקטש (בת אחותו של האדמו"ר הגה"ק בעל אמרי יוסף מספינקא) היתה מלומדת וחידשה חידושים נאים בתורה במשפחתה, מסופר שפעם סייעה בידי חתן אח...
על ידי אברך
24 אפריל 2018, 00:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסגרות בוורד 2016

אתה יכול לעשות 'שמור קובץ בשם', ואז לבחור שיישמר כסוג WORD 2007. ואז יופיעו לך כל המסגרות הישנות והחביבות.