החיפוש הניב 197 תוצאות

חזור

על ידי אברך
25 אפריל 2018, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוח רעה במים אחרונים

חולין קה: - אמר אביי מריש הוה אמינא האי דלא משו מיא בתראי על ארעא משום זוהמא אמר לי מר משום דשריא רוח רעה עלייהו. והטעם - איתא בזוהר (זוהר חדש רות דף מו ע"א) פתח ההוא (רווק) [רביא] ואמר צעיר אני לימים ואתם ישישי' על כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם [איוב לב]. עד דפתח ואמר במילין דברכת המזון ואמר השתא [ד...
על ידי אברך
29 אפריל 2018, 00:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדר לידה, מהו בהזכרת ש"ש

מזל טוב!!! מצטרף בכל לב לכל הברכות דלעיל!
על ידי אברך
02 מאי 2018, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש לכם המלצה על ספר ללימוד הלכות שבת?

@נתנאל שטרן הספר הפופולרי ביותר הוא הספר ארחות שבת (שלשה כרכים). סגנון מאד מאד ברור, מפורט ואקטואלי. מתאים גם לנשים (בלי ההקדמות).
על ידי אברך
02 מאי 2018, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

הפקדתי שומרים כתב:ישר כח ר' @משה הלוי שחור ור' מלח ברית על העידכונים.
ויש שנהגו להצביע עבור ההודעות שנהנו מהן...
על ידי אברך
02 מאי 2018, 15:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש לכם המלצה על ספר ללימוד הלכות שבת?

בנוגע לספר פסק"ת לציבור החסידי לא ידעתי על מערערים.. רבינו @הפקדתי שומרים אני אישית למדתי ולומד המון המון בספר הזה (גמרתי ללמוד כבר את 3 הכרכים הראשונים מכריכה לכריכה), ובכל נושא הלכתי שאני דן בו אני מסתכל שם. ומנסיוני (וכן שמעתי מרבים אחרים) - אם בודקים את המקורות שלו, מזדעזעים לגמרי מחוסר הדיוק ש...
על ידי אברך
03 מאי 2018, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש לכם המלצה על ספר ללימוד הלכות שבת?

מעניין שלא דנו כאן על 'משנה ברורה -דרשו'. האם יש למישהו מושג אודות מהימנותו של ליקוט זה? מעלעול פה ושם עושה רושם של עבודה חפוזה, וכן היה נדמה לי חוסר שיטתיות ועקביות, שנגרם בעיקר מחמת הרצון להביא את דעת כל הפוסקים האחרונים, בנוגע ל כל השאלות המעשיות שהתחדשו. מי שמכיר את הספר יותר טוב, נא להביע את ד...
על ידי אברך
06 מאי 2018, 15:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

@רחמים , במ"ב (סי' תפ"ט סק"ג) לא הזכיר כלל הטעם שהבאת אלא טעמים אחרים, וז"ל: וכתב בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד וגם ע"פ רוב אינם יודעים פירוש המלות, עכ"ל.
על ידי אברך
06 מאי 2018, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

מה הגדר של נקודה שחורה על אתרוג? איזה נקודה שחורה פוסלת אתרוג? מראה פסול בחוטמו פוסל בכל שהוא [שו"ע סי' תרמ"ח סי"ב]. ואין הכוונה ממש כל שהוא, אלא דוקא אם נראה תיכף למסתכל, בהשקפה ראשונה [שו"ע הרב סי' תרמ"ח סכ"ב, וכ"מ במג"א סקי"ח שכתב דבעי' שיהיה נראה להדיא], אבל אם נראה רק אחר הסתכלות ועיון כשר [מ"...
על ידי אברך
06 מאי 2018, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לדרשה לברית

ISI כתב:אני עושה בס"ד מחר ברית
מזל טוב מזל טוב! שתזכה להכניסו בבריתו של אאע"ה בעתו ובזמנו ולגדלו לתורה ולחופה ולמעש"ט!

ואם תרצה, תוכל להמשיך להשתתף פה בפורום ולהעשירו מידיעותיך.
על ידי אברך
07 מאי 2018, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

האם נקודה שחורה הוא מראה פסול? מראה פסול היינו כגון צבע שחור (שו"ע סי' תרמ"ח סט"ז), חום כהה מאד ונוטה לשחור (ס' חיים וברכה אות ש"ב, וכ"כ בחוט שני עמ' רפג. ובס' הלכות חג בחג פרק ד' הערה *62 כתב דכשר), כחול כהה ונוטה לשחור (חוט שני שם), ובאדום כהה נחלקו הפוסקים (עיין בה"ל שם סט"ז ד"ה אם). אבל חום וכח...
על ידי אברך
07 מאי 2018, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

לתועלת העניין מומלץ לצרף צילום של הטעות. אם זה אפשרי. לא חובה. כמובן... קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא... הרב שליט"א ציין למעלה לטעות בגמ' נדה, ולא העלה צילום, חרף הערות הלומדים שלא הבינו על מה מדובר... מובן מאליו שדף זה בש"ס יש לחשוש מפני אינשי דלא מעלי, ולא להעלותו. שמא רק את השורה המדוברת. ומ...
על ידי אברך
08 מאי 2018, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

הרב @הפקדתי שומרים שליט"א, כדאי לענ"ד להשתדל תמיד להשיב באורך רוח ובשפה נעימה, גם אם נראה לך שמאן דהו שולף דברים בלי מקורות וכו', אפשר להעיר בעדינות שהיה כדאי לכתוב מקורות, וכדו'. והבן...
על ידי אברך
08 מאי 2018, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

בבקשה. יש את הספר באוצר החכמה. שלחן שלמה סימן תפט ס"ג ג. נשים פטורות מספירת [ה]עומר דהוי מ"ע שהזמן גרמא, אך שויו עלייהו חובה, ונ"ל דעכ"פ לא יברכו, דהא בודאי יטעו ביום א' ולא יודעין הדין, ועוד דהא אינה מבינה מה היא סופרת, ובזה מאד צריך ליזהר להבין מה שהוא אומר, דאם לא כן לא יצא, ויותר טוב לספור בלשון...
על ידי אברך
09 מאי 2018, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

הכרת הטוב של ישראל למצרים איננה על תקופת השעבוד, וכמו שאמרו בספרי: "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם, וכי יש בענין שהיו המצריים נותנים להם דגים בחנם והלא כבר נאמר ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם, אם תבן לא היו נותנים להם בחנם ודגים היו נותנים להם בחנם ומה אני אומר חנם, חנם מן המצוות". אלא הכוונה לז...
על ידי אברך
10 מאי 2018, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הברות מילים בזמנים שאסור לדבר

ב''וזאת הברכה'' (פרק ב, ט; עמ' 14) מביא בשם הגריש''א שהוי הפסק. בדיוק עמדתי לכתוב את זה. ועע"ש שכתב ללמוד מדברי המנחת יצחק (ח"ז סי' ט') והשבט הלוי (ח"ה ריש סי' ט"ז) שכתבו דלנגן בפיו הוי ג"כ הפסק, דה"ה לענין 'נו' ו'שה'. וכ"כ בס' שערי הברכה פי"ג הערה לד. אכן יש להוסיף שב'וזאת הברכה' שם הביא בשם הגריש...
על ידי אברך
10 מאי 2018, 22:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקרוא קריאת שמע בזמן הגר"א???

מה שיותר תמוה שהמנהג מאז ומעולם היה כהמג״א וזה דעת רוב ככל הראשונים וכך סתמו רוב גדולי הפוסקים האחרונים, וכמה מגוחך הדבר שאנשים שמחמירים לא לאכול מקמח שנטחן לפני הפסח ולא לסמוך על העירוב אע״פ שיש הרבה צדדים להקל וכך היה המנהג, ובזה שהוא חיוב דאורייתא סומכים על כמה שיטות נגד רוב המכריע של גדולי הראש...
על ידי אברך
10 מאי 2018, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 15

@חמד ילד
א. הכתב חידה יפה מאד, הן בניסוח והן בחריזה.
ב. "שברתי את הראש" ועדיין לא הצלחתי לפענח לא מי הדמות ולא אף מילה מהכתב חידה.
ג. אני הייתי שמח לאיזה רמז. השאלה אם הציבור גם רוצה, או שעדיין רוצים לפענח בלי רמזים.
ד. תן התראה עם אולטימטום לפני שאתה מפרסם את הפתרון! אולי בסוף נצליח...
על ידי אברך
14 מאי 2018, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

המתפלל ביחידות מוסף של יו"ט של פסח או של שמיני עצרת, וכן נשים, האם משנים ההזכרה?

א. קי"ל (שו"ע סי' קי"ד ס"ב) דאין היחיד רשאי לשנות ההזכרה עד שיכריז הש"ץ. ויש לדון ביחיד המתפלל בלא מנין, וכדמצוי בנשי דידן, שהרי אין להן ש"ץ שיכריז. ב. ובשלמא באופן שיש רק ביהכנ"ס אחד בעיר ורוב בני העיר התפללו שם, א"כ לכאו' י"ל דכל היחידים נגררים אחריהם, וכדמצינו לענין קבלת שבת שהיחיד נגרר אחר הציב...
על ידי אברך
14 מאי 2018, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

מתוך JDN http://www.jdn.co.il/breakingnews/994565... לא אהבתי את הניסוחים המוטים והחצופים למדי, של הכתבה שם: אחרי הכישלון בסיבוב הקודם העוף בעל המראה המוזר במהלך השנה החולפת התגלה הניסיון של מספר משקיעים להביא למהלך הלכתי של איסור להמשך אכילת עופות הפטם ולהכניס לשוק את עוף הבראקל בטענה כי מדובר בעו...
על ידי אברך
15 מאי 2018, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המרת שמע לטקסט

להלן מספר קישורים: https://www.prog.co.il/threads/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98.32212/ https://www.youtube.com/watch?v=Mo1KmD08JIY http://www.kaldanut.com/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9C-%...
על ידי אברך
15 מאי 2018, 22:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

אלכס כתב:@אברך בקטע הזה אני מסכים איתך
לא היה לי כוח לערוך מחדש
לא התכוונתי שצריך לערוך, רק הערתי על גישת אותו אתר.
על ידי אברך
16 מאי 2018, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש אפשרות להעלות את דברי המגיד על ליל שבועות

של"ה מסכת שבועות פרק נר מצוה ו. ולהראות גדולת מעלת זה הלילה, איך שחביב לפני הקדוש ברוך הוא לבלתי נדום רגע אחת מדביקות התורה, גם יש רשות להפסיק בין ענין לענין לדבר דברי התעוררות מוסר ופשפוש מעשים ולתקן תקנות ליראת ה', אכתוב לכם מעשה שאירע קרוב לזמנינו, והועתק מכתב המקובל הר"ר שלמה הלוי אלקביץ, שהיה מ...
על ידי אברך
16 מאי 2018, 15:00
עבור לפורום
עבור לנושא

קיצור דיני מי ששאלוהו כמה היום לספירה

קיצור דיני מי ששאלוהו כמה היום לספירה מי ששואל אותו חבירו 'כמה ימי הספירה בזה הלילה', אם יאמר לו 'היום כך וכך', לא יוכל לחזור ולספור אח"כ בברכה (שו"ע סי' תפ"ט ס"ד), משום שיש דעות שיצא בזה ידי חובת ספירה, שאף שאינו מכוין לצאת יד"ח, מ"מ לדעת הסוברים מצוות אי"צ כוונה, יצא. וי"א דאף למ"ד מצוות צריכות כ...
על ידי אברך
16 מאי 2018, 21:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 22

'אפילו יעצור אתכם' נשמע לי כמו חג העצרת, וגם הרמז של ה'חידת ביכוריי', נשמע כמו חג הביכורים. אבל את שאר החידה עדיין לא הצלחתי לפענח. אולי אפשר עוד רמז.
על ידי אברך
16 מאי 2018, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 22

אלאור אזריה...

הרב @הפקדתי שומרים , עוד רמזים בבקשה.
על ידי אברך
17 מאי 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 22

כיוון - עוד י"ח שעות נגמרת ספירת העומר. אולי מדובר במנחת העומר. בין הציבור אני נמצא - שהיא מנחת ציבור. אחר שישבתי במאסר ימים ארוכים - שבאה להתיר את התבואה החדשה שהיתה אסורה עד עכשיו. השתחררתי באיחור זמן אודות ליד הארוכה - המגל? ואז העולם גם קיבל אותי לחיקו - ? כשאתם פונים אלי אל תשכחו לקרוא לי בכל ש...
על ידי אברך
18 מאי 2018, 14:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב:אשמח מאוד לקבל ספר בית ארזים על השו"ע סימן שכ
תודה לכל המסייעים
@אחד התלמידים @מוטי
בבקשה (גם לי יש אוצה"ח).
https://jumbomail.me/j/vA-WUP2AVEi67lC
על ידי אברך
18 מאי 2018, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 22 -הפתרון

אני מסכם בנוסח שלי: הפתרון - חג שבועות ושמותיו בין הציבור אני נמצא - שבועות נקרא בתורה 'יום הקהל' . אחרי שישבתי במאסר ימים רבים - שבועות נקרא גם 'עצרת' , ועל זה רומזת המילה 'מאסר', עצרו לכם ממלאכה. וגם, שחג השבועות כביכול ישב במאסר - שהמתין אלפי שנים עד לקבלת התורה ע"י ישראל. השתחררתי באיחור זמן - מ...
על ידי אברך
21 מאי 2018, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

הזכירו כאן את הארחות שבת. לתועלת הענין אעלה את לשונו (חלק א עמ' תכו)
ארחות שבת חלק א עמ' תכו.jpg