החיפוש הניב 13 תוצאות

חזור

על ידי chagold
02 יולי 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בלק - רוח צפונית - חטא שיטים

סבא כתב:
והוצרכו לאכול לחם הקלוקל זולת המן, כי המן היה נבלע באברים ולא היה יכולים לעבוד לפעור, וז"ש בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור, דהיינו בתחילה לעבוד לפעור, ועי"כ ועל דבר כזבי בת צור.
האם השלו ג"כ היה נבלע באיברים?
על ידי chagold
30 ספטמבר 2018, 13:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר למחוא כפיים בשמחת תורה

ס' תורה שלמה -יט, משפטים עמ' 138
על ידי chagold
06 אוקטובר 2018, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בראשית - מאכל החיות בעת בריאת העולם

רמב"ן פרשת בחקתי, "והשבתי חיה רעה מן הארץ" - על דעת ר' יהודה שאמר מעבירן מן העולם (תו"כ פרק ב א) הוא כפשוטו שלא יבואו חיות רעות בארצם כי בהיות השבע וברבות הטובה והיות הערים מלאות אדם לא תבאנה חיות בישוב ועל דעת רבי שמעון שאמר משביתן שלא יזיקו (שם) יאמר והשבתי רעת החיות מן הארץ והוא הנכון כי תהיה ארץ...
על ידי chagold
06 אוקטובר 2018, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

@ החסיד ערבת 2 שאלות. א' מה צריך לעשות - הלכה, ב' איך כנוי העובדים לעומת הלומדים (בתוך חברת ה'חרדים'). בשאלה הראשונה צריך להסתכל בראשונים ובפוסקים (עי' הלכות ת"ת בטושו"ע, ועי' רא"ש ב"ב סימן כו) ובשאלה השניה צריך להעמיד בצד אחד של המאזניים את כל נסיונות ופיתויי הדור ויצה"ר של האנשים, ובצד השני את יקר...
על ידי chagold
29 אוקטובר 2018, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קרבן של עכו"ם חייב בשחיטה?

@יצחק, יישר כח! טרם ראיתי תשובתך, ליקטתי קצת מאוצר החכמה (ויישר כח על היסודות שהבאת, דלכאו' סביבם נסובים ג"כ האחרונים דלהלן). בחלקת יואב סי' א' מבאר את הגמ' זבחים קטז. שעכו"ם מקריבים בבמה אע"ג ששחיטתם ודאי אינה כשירה לאכילה, ששחיטה לגבוה אפשר שיהיה ע"י עכו"ם. עוד ראיתי בשם החת"ס (שו"ת חת"ס סי' כא) ד...
על ידי chagold
02 יוני 2019, 18:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שילוח הקן

ס' שלח תשלח מהד' ו' עמ' קעו מביא מהגר"ח קנייבסקי שלכאו' אפשר לקיים. אכן עי' בס' דעת נוטה ציצית עמ' סד
על ידי chagold
12 יוני 2019, 17:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.

@ייעוץ תורני לא התכוונתי להתייחס ל40 יום במצבם כיום, אלא לרעיון המשותף לשניהם.
וכמו שכתב @שאר לעמו המסלול לע"ע נגמר (אולי אפשר לדמות, לכך שבעצם כל הבריאה אמורה להאמין במלכות ה', וכך יהיה לע"ל, אבל מעת נבדל עם ישראל א"כ אי"ז מתפקידנו לפני הגאולה אלא להתמקד בעם ישראל).
 
על ידי chagold
12 יוני 2019, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.

ייעוץ תורני כתב:
12 יוני 2019, 19:59
אשמח לדעת מנין לך שהלוחות הראשונות היו מיועדות לתקן את הגויים.
לא היה לי הו"א ולא כתבתי את זה.
על ידי chagold
13 ספטמבר 2019, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השיר המפורסם: מה זה שמחה של מצוה

הפסוק של תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה וכו' מבואר בערכין יא. כשירה
וברש"י שם אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה
על ידי chagold
24 ספטמבר 2019, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

רואים את הקולות לא תהא שמיעה גדולה מראיה והיום ידוע שפרסום ללא תמונה הוא חלש מאוד והתורה מעבירה את המסר הנצחי האמיתי של העולם - באופן של המחשה חזותית למרות שאין לו דמות הגוף ספר החינוך רצ"ט מצות קרבן מוסף כל שבעת ימי הפסח  – להקריב קרבן מוסף בכל שבעת ימי הפסח, שנאמר (ויקרא כג ח) והקרבתם אשה ליי שבע...
על ידי chagold
28 ספטמבר 2019, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה לזיכוי הרבים

ראש השנה.doc
מצ"ב
על ידי chagold
16 נובמבר 2019, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

'דנת מלך גרר בחלום הלילה' - איזה לילה? (פרשת וירא)

רש"י מביא (מהמדרש) שאברהם הלך לגרר אחרי הפיכת סדום (או מפני שם רע שיצא על לוט או מפני שנתמעטו העוברים ושבים). ובמדרש נחלקו אם מעשה דבשורת המלאכים לאברהם היה בפסח ו'כעת חיה למועד הזה' היינו בפסח הבא, או שהיה אחר יו"כ ועכ"פ לידת יצחק הוי' בפסח (כיון שהיתה שנה מעוברת ונולד לז' חדשים. וכ"ה במסכת ר"ה יא....