הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 10 תוצאות

חזור

על ידי נפתולי
13 יולי 2017, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס ספר חנוכת התורה מי יכול להסביר את הקטע הזה

קושיא אלימתא עתיקה, שהרי בתורה כתוב אכן "כי בחטאו מת ובנים לא היו לו", ולא קשיא מידי. ושייך למצודת השגיאה הידועה. והוא רחום יכפר וכו' בזמנו היה ע"ז אשכול בפורום אוצר החכמה, ובו ליקוט של כל השגיאות הללו המצויות בספרי אמת, והעתקתי משם תגובה הולמת. עכשיו מצאתי זאת בארכיון שלי, והנני מעתיק משם: א) ישנו ...
על ידי אלכס
16 יולי 2017, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס ספר חנוכת התורה מי יכול להסביר את הקטע הזה

חנוכת התורה פרשת פינחס קמד) בפסוק אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח ובנים לא היו לו כי בחטאו מת וגו'. ויש לדקדק דהוה ליה למיכתב כי בחטאו מת תיכף אחר הדיבור והוא לא היה בעדת קרח וכך הוה ליה למיכתב אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך הנועדים על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא ה...
על ידי משה בן חנינא
18 יולי 2017, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

חומש הפקודים: עטרות ודיבן

עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען (חומש הפקודים/ספר במדבר) הפסוק הזה נזכר על ידי רבי אמי בתוך מאמר שלו על שנים מקרא ואחד תרגום: ׳׳אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבן שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו...
על ידי יעבץ
27 יולי 2017, 11:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדול המחטיאו

המקור הוא ממדרש, אין לי את המיקום המדויק אבל זה נאמר על ההבדל בין המצרים למדינים כך שזה לכ' או במטות או בכי תצא. וכפי שהדגשתי אין זו הלכה. כלומר אין פוסקים הלכה על פי כלל זה. ומה שהבאת מהמהרש"מ וודאי שצריך להתאמץ אבל לא יותר מפיקו"נ שבחשש פיקו"נ מותר לחלל שבת ובחשש עבירה זו מח' גדולה כידוע. והוכחה ל...
על ידי יהודי פשוט מאוד
06 אוגוסט 2017, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קודם משיח או בנית ירושלים

לענ"ד לא קשיא כלל. הנחת השואל הינה שברכת את צמח מתיחסת למשיח. וממש לא כן היא. הברכה את צמח מבוססת על הפסוק בתהילים "שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי". (קל"ב). ובמצודת ציון פירש שהמושג קרן כאן מושאל למלכות, כמו שבעלי הקרניים במלחמה מנצחים כך צמיחות קרן הכוונה שמלכות דוד תתעלה ותנצח. הברכה את צמח דו...
על ידי רוצה ללמוד
01 ספטמבר 2017, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "הזמן לי" באינטרנט, האם הוא כמו קנה לי?

בגמ בב"מ י: מצינו דאם אמר לחבירו זכה לי במציאה הזו, מרגע שהגביה השליח זכה המשלח. השליח לא יכול לומר שזכה לעצמו, לא יכול לברוח עם המציאה כי זה גזל מהמשלח ועוד. הגמ' מחלקת שאם המשלח אמר "הבא לי מציאה זו" ולא זכה לי, הרי שהמשלח יזכה בה רק כשתבוא לידו, וא"כ השליח יכול לזכות בה לעצמו וללכת. בב"י חו"מ סי...
על ידי מוטי מוזס
09 אפריל 2018, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

לא ראיתי שכתבו אבל הגאון רבי חיים כץ בתוך כל הדברים אומר שהלחמניות של מאפיית עיני הם מעולות עיי"ש
על ידי הפקדתי שומרים
10 אפריל 2018, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חמץ שעבר עליו הפסח

ירושלמי כתב:
שלום על ישראל כתב:כי תערובת מלפני הפסח הוא רק חומרא של חוזר וניעור ולא איסור בעצם כמו חמץ שעבר עליו הפסח שהוא איסור דרבנן.
מקור?
עיין מש"כ המ"ב סימן תמז ס"ק ק"א ק"ב.