החיפוש הניב 108 תוצאות

חזור

על ידי סופר
04 יולי 2017, 15:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נבואות ישעיה

האבן עזרא דן בזה בכמה מקומות, ראה ישעיה נב א, נה ג-יב, סב ח, סג א, ועוד
על ידי סופר
04 יולי 2017, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים חדשים

מבית לוי.jpg
אכן מן הדין אין צריכים הגעלה מכיון שנפסל מאכילת כלב. מכל מקום מנהג ארץ ישראל הוא להחמיר ולהגעילם. ובחוץ לארץ אין נוהגים כן.
ומכל מקום שמעתי מכמה מורי הוראה שמקילים להרתיח מים מבפנים ויגלוש החוצה.
על ידי סופר
05 יולי 2017, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש חוזר בקופסאות קפה

כבר נחלקו בזה גדולי האחרונים,דעת האגרות משה (יו"ד ח"ב סי' מ)שאינם צריכים טבילה, מכיון שאצל הגוי הכלי לא שימש ככלי אכילה אלא לצורך איחסון שהוא כקליפה למאכל (בשונה מכלי איחסון בבית), ורק לאחר שקנאו הישראל נעשה כלי אכילה. וראה קובץ מבית לוי (תשנ"ח ח"א מו-מט) שדעת הרב וואזנר להצריך טבילה. ובשמירת שבת כה...
על ידי סופר
05 יולי 2017, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מונה מים בשבת

קודם כל להווי ידוע שלאו כו"ע מודים שאכן אסור להשתמש עם מוני מים אלו, הרב שמחה בונם לייזרזון הוציא לפני שנה או שנתיים קונטרס בו מבאר את דעת הגאון רש"ז אוירבך זצ"ל, שאין איסור להשתמש בהם. ולעצם הענין, בשעונים המרכזיים עוברים כמיות של מים בכל רגע נתון, ועל כן השעון זז כל הזמן, וכשהאיש הקטן בביתו הפרטי ...
על ידי סופר
06 יולי 2017, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים חדשים

למסקנא כולם אומרים אותו דבר, מדינא יש הרבה צדדים להקל, ועל כן נהגו להקל בזה בהרבה קהילות קדושות בחו"ל, מכל מקום מנהג ארץ ישראל להחמיר.
על ידי סופר
10 יולי 2017, 15:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אתם צריכים להבין שבפאה נוכרית יש שלשה נקודות. 1. האם זה נחשב ככיסוי. 2. פאה ארוכה. 3. פאה פרוצה. 1. האם פאה נחשבת ככיסוי, נחלקו בזה גדולי אחרונים, וכב הובא דעותיהם ושיטותיהם במה שנכתב למעלה באשכול זה. ובזה אין נפקאמינה בין פאה של זמן הגמרא או לאו, כי אם זה נחשב כיסוי זה אומר שזה מכוסה גם בפאה של זמנ...
על ידי סופר
10 יולי 2017, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

א. את הטענה שלך אפשר להגיד לחומרא לא לקולא. אדרבא כל שיש רגליים לדבר שדיברו דווקא באופן מסויים ברור שאין לך בו אלא חידושו. ב. הפוסקים לא יכולו להגיד "כי הפאה לא נראת כשער אמיתי" כי זה מובן מאיליו כי זו הייתה המציאות בזמנם. הם לא ידעו מה יהיה בעתיד. ג. אדרבא מזה שלא אמרו מפורש ש"מותר על אף שנראה כשע...
על ידי סופר
16 יולי 2017, 13:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לתבוע את אגד ?!

זה לא ענין אם דינא דמלכותא דינא או לא (דעת רוב הפוסקים שבמדינתנו אין דינא דמלכותא). הסכם משרד התחבורה עם החברה המפעילה נעשה לטובת הציבור, ואם כן כל מה שהם מפירים את התנאים וזה פוגע בציבור, הרי הם מפירים את החוזה נגד הציבור שמשרד התחבורה שליחם. ואדרבה, משרד התחבורה ממליצה שמי שנתקל בבעיה ישלח פנייה ב...
על ידי סופר
18 יולי 2017, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

אל תשאירו אותנו במתח.... תביאו תשובות בבקשה.
על ידי סופר
27 אוגוסט 2017, 15:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

הדבר ידוע וברור שאותם אנשי בני ברק שחדשים לבקרים מחפשים בעיות מתחת לאדמה, ומנסים פעם אחר פעם לערער אחר מנהגם של ישראל קדושים, ולטובת הענין מסתובבים בין הרבנים וגדולי ישראל ומשקשים קשקושים ומטרטרים מוחות עד שעולה בידם להוציא פסק מכמה רבנים כדעותיהם. ובדרך כלל אחרי כמה חודשים או שנים הסיפור יורד מסדר ...
על ידי סופר
28 אוגוסט 2017, 15:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

יש אנשים שאוהבים לפרסם על כלל ישראל שהם פושעים, מה לעשות. עיין עוד בענין עוף הבראקל.
על ידי סופר
28 אוגוסט 2017, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש פירוש לספר קהלת

טעיתי. אין רלב"ג על ישעיה, ואין אבן עזרא על שמואל ומלכים.
על ידי סופר
03 ספטמבר 2017, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ועדת מהדרין תנובה

אכתוב כמה פרטים הידועים לי. 1. ועדת מהדרין תנובה עומדת בראשה הרב זאב ויטמן, שהוא מומחה מספר אחד בתחום החלב, ואין חולק על זה. 2. שמעתי מיהודי מומחה בתחום החלב שאינו קשור לא לועדת מהדרין ולא לעדה"ח, הוא אמר שהוא משתמש דווקא עם מוצרים של וועדת מהדרין ולא של עדה"ח. 3. בענין המצלמות. כבר דנו בזה גדולי הר...
על ידי סופר
03 ספטמבר 2017, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג גור לומר סליחות יום אחד בלבד

מה הכוונה מנהג גור הקדום, לפני כמה שנים נוסדה חסידות גור, וכמה שנים נהגו כן. כך היה מנהג קאצק, וכך המשיכו ממשיכי דרכם חסידי גור, עד תקופת האמרי אמת ששינה זאת. רק נציין שהמנהג לא הגיע מקלות דעת ח"ו, אלא כידוע חסידי קאצק חתרו להגיע לאמת לאמיתה, וכיון שלא הרגישו בעצמם שאומרים את המילים בסליחותכגון 'ול...
על ידי סופר
03 ספטמבר 2017, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ועדת מהדרין תנובה

ידיד ששהה בבין הזמנים האחרון באחד המושבים סיפר לי: הרפתן סיפר לו שהוא מספק חלב לטרה. עד היום היה הוא בעצמו החולב בשבת, עתה לאחר העברת המפעל לכשרות בד"צ העדה החרדית הוא נאלץ להפסיק בחילול. מה שהסיפור הזה אומר, אם זה אכן נכון מה שהחקלאי סיפר: א. שהמצלמות לא מרתיעות. ב. שכנראה העדה החרדית כן לוקחת מרפ...
על ידי סופר
12 ספטמבר 2017, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבינו תם בזמן הראשונים

הגה"ק בעל הדברי יציב מקלויזנבורג זי"ע היה מעורר הרבהעל זמן ר"ת, פעם אחד שאל את בעל הלב שמחה מגור זי"ע, כיצד זה יתכן שבפסח שמחמירים כל כך הרבה חומרות, ומאידך לא מקפידים באכילת חמץ דאורייתא לפני זמן ר"ת. ענה לו הלב שמחה, שרק בפסח המנהג להרבות בחומרות, אבל בשעה זו לפני זמן ר"ת כבר הסתיימה פסח.
על ידי סופר
13 ספטמבר 2017, 16:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

עפר ואפר כתב:אם היא תפרסם כזה דבר זו תהיה עזות מצח. הם מאכילים נו"ט ואת הבראקיל של המדקדקים הם פוסלים.
ח"ו לומר שהרבנות מאכילה נבילות וטריפות. אכן הבשר שלהם לא גלאט, ואף בדיעבד, אבל לא נבילות ולא טריפות.
על ידי סופר
13 ספטמבר 2017, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תודה של הגרי"ש אלישיב

וכבר מובא הדברים באבודרהם (שמונה עשרה) וזה לשונו: וכשיגיע ש"ץ למודים וכורע כל העם שוחין ואומרין הודאה קטנה המתחלת כמו כן במודים, שאין דרך העבד להודות לרבו ולומר לו אדוני אתה על ידי שליח אלא כל אדם צריך לקבל בפיו עול מלכות שמים, ואם יקבל על ידי שליח אינה קבלה גמורה שיוכל להכחיש ולומר לא שלחתיו. אבל ב...
על ידי סופר
19 ספטמבר 2017, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

הרבי בליובאוויטש סבר שעדיף פאה ממטפחת. ומי אתה מול גאון וקדוש הזה לומר להולכים בדרכיו שלא יגידו כך.
על ידי סופר
17 אוקטובר 2017, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

אין אף אחד בעולם שיכול לומר איזה הכשר ברמה כזאת או ברמה כזאת, כי עוד לא הגיע הבן אדם שלא נמצא בשום הכשר, ושאין לו אינטרסים, שהלך לבדוק מה נעשה בכל ההכשרים. אני רק רוצה לעשות סדר בדברים מי הם כל אחד מההכשרים, ומה דרגת הכשרות אצלם ברשמי. הרב ווסטהיים: הוא יהודי חשוב רב ודיין ממנצסטר, ובעבר היה חלק מבד...
על ידי סופר
24 אוקטובר 2017, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומרות והידורים במגילת אסתר

1. אם יש לו תעודה ממשמרת הסת"ם, הרי שהוא נבחן על כל ההלכות, וכנראה יודע זאת. 2.בהלכות סת"ם לא שייך כל כך לבדוק, כי בצורת האותיות כולם עושים כפי שלימדו אותם, ועיקר החששות הם לגבי חק תוכות, וזה רק הסופר יודע או שלא יודע, ותלוי ביראת שמים שלו. מוקף גויל - הרבה פעמים מוחקים ונהיה חור, וצריך לשים טלאי על...
על ידי סופר
29 אוקטובר 2017, 15:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

תודה רבה ל @אחד התלמידים שהביא את דבר המומחה, אכן ניכרים דברי אמת. רק על מה שכתב על הכשירים מסויימים שאין להם משגיח בסין, אינו ראיה לכלום. כי הרבה הכשרים אף הטובים ביותר משתמשים במשיגיחים שנוסעים לסין למטרת הכשר אחר, ומעבירים דרכו את דרישותיהם, וסומכים עליו. אחר כל הדברים האלה, צריך לעשות קצת סדר בד...
על ידי סופר
29 אוקטובר 2017, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוכנת תורת אמת, האם כדאי להוריד?

בהחלט אתר שווה להוריד, יש שם את ספרי היסוד, תנ"ך משנה בבלי ועוד, ובנוסף לזה הרבה ספרים בנות ימינו יפים ונחמדים.
אני הצלחתי להוריד את זה.
על ידי סופר
30 אוקטובר 2017, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

אבל גם מדברי סופר אני מבין שהוא לא הבין את דבריי נכון לא אמרתי שא"א להשגחה מהודרת להכשיר ממתקים, רק אמרתי שזה קשה ועבודה קשה, וגם בגלל המורכבות בהרבה מקרים א"א להתיר רכיבים מסויימים שבלעדם הממתק לא קיים, ולכן אם כל יום מופיע ממתק חדש בהכשר מסויים, וממתקים וסוגי ממתקים שמעולם לא היה להם בכלל הכשר, א...
על ידי סופר
06 דצמבר 2017, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מועד הניטל

ניטל - הרב טוביה פריינד.pdf
כתבה יפה בענין מהרב טוביה פריינד.
על ידי סופר
08 דצמבר 2017, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

ניתן לתרץ על דרך החסידות. כתוב בספרי החסידות, שמה שכתוב נראתה לו דמות אביו, הכוונה שעל ידי שהיה דבוק בצדיק - באביו, ניצל מהחטא. על פי זה יש להבין, שדורשים מהרשעים גם להיות דבוק בצדיק, כך כשיבוא לעשות עבירה יגן עליו זכות הצדיקים. חסידי מרן הבית ישראל מגור היו אומרים,שכשמפתה אותםהיצה"ר לעשות עבירה, מי...
על ידי סופר
09 דצמבר 2017, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

יהודי כתב:אך עדיין יטעון מי שהצליח לשמור ע"ע זמן מסוים ולבסוף נפל כטענה הנ"ל.
לכן כתוב מחייב את הרשעים, ולא כתוב מחייב את עוברי העבירה. ודו"ק.
על ידי סופר
09 דצמבר 2017, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

אני רוצה לחדד מספר דברים. 1. הערבים ימ"ש שונאים את היהודים בלי שום קשר לציונים, הם עשו צרות ופרוגרומים בכל השנים ובכל הדורות מכל הסיבות שרק מצאו לעצמם. 2. נכון שעצם הקמת המדינה היתה מרידה במלכות שמים, אבל אנחנו אנשים ריאליים ומנסים להשלים עם המצב, ולחיות בו במקסימום ביטחון ובמקסימום יהדות, טיפשמי שי...
על ידי סופר
09 דצמבר 2017, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

ידוע מה שאמר האדמו"ר מגור זצ"ל על הקמת המדינה, ששאל למה לגבי חנוכה כתוב "לשנה אחרת קבעום", ותירץ שאמנם ראו ישועה אבל רצו לראות מה יהיה הלאה, וכשראו שזה טוב קבעו הודאה, וה"ה לגבי המדינה אמר שצריך לראות אם זה יהיה טוב, ולמעשה זה גרם להרבה חוליניות לצערינו, וה"ה בהכרזת טראמפ אין טעם שכל אחד יביע את הש...
על ידי סופר
11 דצמבר 2017, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

יהודי אחד אמר לי בשבת, שכתוב בספרים שמי שבא לידי ניסיון, יצייר בעיניו את דמותו של אביו, ומסוגל להצילו מן החטא. וזה מה שיוסף הצדיק עשה, שצייר בעיניו את דמותו של אביו. (בשונה מהתירוץ הראשון שדווקא צדיק, אלא כל אחד באביו יהיה מה שיהיה). על פי זה גם אפשר לתרץ את שאלת ה @מנהל א' שאומרים לרשע יש לך עצה פש...