החיפוש הניב 276 תוצאות

חזור

על ידי אור זרוע
06 אוגוסט 2017, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

כל הראיות שלך מהמגן אברהם והפרי מגדים לא יעזרו לפאות של ימינו כלום כי הפאות של זמנם היום ניכרות היטב ואף כאשר היו עשויות משער טבעי כלומר, הנך מניח בוודאות שבזמנו של המגן אברהם ובמקומו היו נפוצות פאות נכריות, כך שהוא דיבר על סוג מסוים של פאות שידע שהן ניכרות היטב לכל רואה. מנין הביטחון הזה? קודם כל ...
על ידי אור זרוע
06 אוגוסט 2017, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אני לא מסכים עם דבריך, אבל הם משמשים הוכחה נגדך. הרי ברור שהמג"א לא שלח שלוחים לכל קצווי תבל כדי לבדוק את תעשיית הפאות, על כן יש להסיק שסבר שגם פאה במראה טבעי מותרת. מנין ברור לך? למה שלא ישלח שליחים לברר? ולמה שלא ישאל לפחות את אנשי עירו ומדינתו. הרי בית הדין מצווה לחקור ולדרוש הייטב לפי שפוסקים ה...
על ידי אור זרוע
07 אוגוסט 2017, 16:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ידע טכני מגיע אחרי יגיעה רבה, מחקרים מקיפים על השיער, ודרכי ההשפעה עליו, מחקר אחרי חומרים כימיים ודרכי השימוש בהם, ואופן השפעתם על השער, וכל זאת צריך גם לבחון לאורך זמן, שהצבע או הטיפול בשער יהיה עמיד לשנים ולא יעלם במהרה. המחקרים דורשים אנשי מחקר, שיעבדו אלפי שעות במשך שנים, המחקרים לא נעשים אם אי...
על ידי אור זרוע
07 אוגוסט 2017, 18:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לדבריך, במקומו של הרמ"א ושל המג"א הלכו עם פאות, אחרת הם לא היו מתייחסים לענין כי זה תאורטי ולא מעשי. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, מה שברור שלפני שהם פסקו מה דינה של פאה הם ביררו מהי, ואיך היא נראית וכו' וכו', ורק אז פסקו. השו"ע והפוסקים עוסקים בסיכום ההלכות העולות מן המשנה והגמרא והראשונים, ומבי...
על ידי אור זרוע
09 אוגוסט 2017, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

כלומר, הפוסקים נתנו "הכשר" למפעל פאות מסוים, ולא לקחו אחריות על כל מי שיעשה פאות באופן אחר. נראה לך רציני? איפה הזכרתי "הכשר" או מפעל? תקרא שוב את דברי בעיון בבקשה. וה"ה לשאר ההערות שלך. במשפט הבא: לא אמרתי שעשו מחקר אודות היצור, אופן הייצור לא מעניין, אלא התוצאה, כלומר לפני שפסקו בענין הפאה חקרו ו...
על ידי אור זרוע
13 אוגוסט 2017, 10:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנוא ולתעב דברים אסורים

ועוד יש לומר שהכוונה שהדברים האסורים יהיו מאוסים על האדם מצד האיסור שבהם, והיינו שלא שיאמר שהוא מואס בהם מצד עצמם, אלא רק מפני שהתורה אסרה אותם על כן הוא מואס בהם בתכלית.
על ידי אור זרוע
14 אוגוסט 2017, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנוא ולתעב דברים אסורים

ועוד יש לומר שהכוונה שהדברים האסורים יהיו מאוסים על האדם מצד האיסור שבהם, והיינו שלא שיאמר שהוא מואס בהם מצד עצמם, אלא רק מפני שהתורה אסרה אותם על כן הוא מואס בהם בתכלית. כלומר, שמה שאמרו שלא יאמר אדם "אי אפשי בבשר חזיר" היינו שלא יאמר ש"אני סתם ככה לא אוהב את זה", אבל בהחלט ראוי לומר "אני לא אוהב ...
על ידי אור זרוע
23 אוגוסט 2017, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

[את רוב הממצאים המובאים כאן, רוב החוקרים לא מקשרים ליצ"מ, אבל מי שיודע מודע שרוב דבריהם השערות על גבי השערות בעלמא, ואפשר לסדר עם התיארוך של התנ"ך ואז ההגיון הפשוט מורה שהם מדברים על אותו סיפור ואכמ"ל. ואדרבה הגיע הזמן שמתוך הביהמ"ד, מתוך המאמינים בבורא עולם ובהיסטוריה של עם ישראל שהם אלו שהדברים ב...
על ידי אור זרוע
20 אוקטובר 2017, 03:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

מקור לתועלת של חשיבה חיובית בדברי חז"ל: בסנהדרין דף כו, ב אמרו: "אמר עולא: מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, שנאמר מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה." ולפי פירוש אחד כותב רש"י: מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה כך וכך תעלה בידי - מועלת להשבית הדבר, שאין מחשבתו מתקיימת אפילו לדבר תורה, כגון האומר עד יום...
על ידי אור זרוע
05 דצמבר 2017, 01:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

רב שמקבל כסף על ההכשר אינו נאמן על הכשרות כמו שנפסק בשמלה חדשה (ס' י"ח כא) אין לטבח ליטול שכר כי אם מכשרות וטריפות בשווה, כי אם נוטל מכשירות ולא מטריפות – הרי נוגע בדבר ולבו יטנו להכשיר בשביל שכרו ואפילו ידוע בעצמו שהוא חסיד ולא יטה – מכל מקום מידי חשדא לא נפיק... ומכל מקום נלמד מזה שהמורה אסור לו ...
על ידי אור זרוע
11 דצמבר 2017, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נעשה נס ל"שושנים".

הם ישראל שנקראו שושנים שנאמר (שיר השירים ב, א): "שושנת העמקים", וכן נאמר בפסוק הבא (שם, ב): "כשושנה בין החוחים".
על ידי אור זרוע
11 דצמבר 2017, 13:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'ובעל הבית בטלית מצויצת' או בתפילין

בני ברקי כתב:מה עם להדליק נרות חנוכה עם תפילין???
כמדומני שמדברים מזה.
במאירי שבת כב, א כתב: "...ותהא נר חנוכה משמאל הנכנס ופרשו בהגדה ויבא בעל הבית בתפליו ובטלית מצוייצת ביניהם חונה מלאך י"י סביב ליראיו ויחלצם" עכ"ל.
על ידי אור זרוע
11 דצמבר 2017, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

החילוניות התחילה הרבה לפני קום המדינה, וגם לפני שקמו תנועת הציונים. כלומר, החילוניות היתה קיימת ממילא והציונות לא הוסיפה עליו הרבה. ולא היא, הציונות חידשה את המושג "לאומיות" כערך העומד בפני עצמו. המושג "לאומיות" גרם להמונים להאמין שניתן להיות יהודי גאה גם בלי תורה ומצות. זה שהרעיון הלאומי המיט חורב...
על ידי אור זרוע
11 דצמבר 2017, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'ובעל הבית בטלית מצויצת'

מאמר מקובץ "פעמי יעקב":
על ידי אור זרוע
11 דצמבר 2017, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

וראה שפת אמת תרמ"ז ז"ל: 'איתא בגמ' יוסף מחייב הרשעים הלל מחייב עניים ור"א בן חרסום העשירים ע"ש. וצריך ביאור כי היתכן שיאמרו לרשע שיהי' כיוסף הצדיק. אכן הפי' כי אלו הצדיקים הובאו לידם הנסיונות כדי להכין דרך לכל הדורות. וע"י שהקדים יוסף הצדיק לעמוד בנסיון. הוכן הדרך שיוכל כל איש ישראל ג"כ להינצל. וכמ...
על ידי אור זרוע
20 דצמבר 2017, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואחיו מת- מקץ ויגש

בשפתי חכמים דן בדבר, וז"ל: ואם תאמר אדרבה בזה היה מכחיש את עצמו, דהא בפרשת מקץ כתיב כשבאו אל יוסף (לעיל מ"ב י"ג) אמר להם שעדיין חי אלא שנמכר שנאמר והאחד איננו, ויש לומר דבירידה ראשונה אמרו האחד איננו, אבל בירידה שניה היו אומרים לו שמת, וכאן מיירי בירידה שניה, ואף שלא נכתב בהדיא ששאל לו על אחיו שנאבד...
על ידי אור זרוע
01 ינואר 2018, 17:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שיעבוד מצרים

לשעבוד מצרים אין סיבה אלא תכלית. והוא הכשרתו של העם לקבלת התורה. וזה עצם הסיפור של השעבוד והיציאה ממצרים וקבלת התורה. לא ניתן אפוא לטעון שיש כאן שתיקה של הכתובים.
צריך הסבר על עצם הצורך בכור ההיתוך הזה, וכיצד הדבר מועיל ומביא לידי הבאתו של עם ישראל לדרגה הראויה של קבלת התורה. אבל זו כבר שאלה אחרת.
על ידי אור זרוע
10 ינואר 2018, 11:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וארא - לפשוטו של מקרא ורש"י

שתי השאלות הראשונות הן מפרשת שמות ולא מפרשת וארא כמצוין בכותרת. למען ענותו בסבלותם אומר רש"י בסבלותם של מצרים אני לא מבין? המלה "בסבלותם" שפירושה בעבודה שלהם, יכולה להתפרש בשני אופנים: (א) בסבלותם של מצרים, היינו בעבודה שהטילו המצרים על ישראל. (ב) בעבודה של ישראל, היינו בעבודה שהייתה מוטלת על ישראל ...
על ידי אור זרוע
29 ינואר 2018, 12:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

"חבית" בימינו משמעה כלי גדול מאד לשמירת נוזלים. בלשון חכמים חבית היא כלי חרס, כעין כד גדול לשמירת יין או שמן וכיוצא בו. ההבדל הזה מבלבל את הלומד על חבית בהלכות שונות.
על ידי אור זרוע
02 פברואר 2018, 12:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שני פירושים הם במשנה שבת שם, ולפי פיהמ"ש לרמב"ם פירושו מלשון עמל ויגיעה. וז"ל התוי"ט שם: אבל לא מתעמלין - פירש הר"ב לשפשף בכח וכן פי' רש"י ונראה דטעמא כמו שפירשו בלא מתגרדין דהוי כעובדא דחול ויש להרמב"ם פירוש אחר ובחיבורו פרק כ"א מבואר יותר וז"ל שם איזה הוא מתעמל זה שדורסין על גופו בכח עד שייגע ויזי...
על ידי אור זרוע
04 פברואר 2018, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

למלה "המון" כמה משמעויות:
קהל רב, אנשים רבים.
רעש, שאון כמו בפסוק (מלכים א ח, מא): קול המון הגשם.
הרבה, שפע. המלה המון בקשר לריבוי כסף מופיעה ביוסיפון, טז: כי אין קץ להמון הכסף ולזהב ולאבנים היקרות אשר בו, כי אין מספר.

בעברית החדשה: עם הארץ, פשוטי עם: ההמון התחיל להתפרע
על ידי אור זרוע
09 פברואר 2018, 15:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שילוח הקן לזש"ק

המקור מחז"ל. מצאתי מובא מספר 'סגולות ישראל' ואני מעתיק:
בספר "סגולות ישראל" (את ב') כתב וז"ל: סגולה להוליד בנים, אפילו לעקרים ועקרות, לקיים מצות שילוח הקן, וזהו מפורש במד"ר ותנחומא פר' כי תצא, אמר הקב"ה אם קיימת מצות שילוח הקן חייך שאני פוקדך בבנים, שנאמר שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך, עכ"ד.
על ידי אור זרוע
06 מרץ 2018, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוצה"ח בכונן קשיח

זה לא עוזר. אין לי בעיה להיכנס לדף הבית של אוצר החכמה, החסימה רק באוצר המקוון מטעם ועדת הרבנים של אוצה"ח, וכמובן בפורום מטעם נטפרי. ואני בתווך...
אשמח לשמוע מה קורה אצל משתמשים נוספים.
על ידי אור זרוע
09 מרץ 2018, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופט חרדי- שלילה מוחלטת?

קשה לי להבין מדוע מי שמחוקק ונותן את כל הבסיס לערכאות להחליט את מה שהם מחליטים, אינו מרים יד בתורת משה, ומי שמבצע את הדבר בפועל הוא המרים יד, זה נשמע "יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא", הלא אם באמת הערכאות היה פוסק רק עפ"י החלטות של ועדי עובדים וכדו' שזכותם לתקן תקנות, ואף "מסיעים על קיצתם" כמבואר בבבא...
על ידי אור זרוע
11 מרץ 2018, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופט חרדי- שלילה מוחלטת?

יישר כוח. כעת הבאת באמת מקור חשוב מאוד, מאחד מגדולי הפוסקים בחושן משפט בדור האחרון [ויש אומרים הגדול שבהם], וזה בדיוק מה שחיפשתי. רק הערה אחת- כתבת- אתה כותב: הלא אם באמת הערכאות היה פוסק רק [/highlight] עפ"י החלטות של ועדי עובדים וכדו' שזכותם לתקן תקנות, ואף "מסיעים על קיצתם" כמבואר בבבא בתרא ח: [...
על ידי אור זרוע
13 מרץ 2018, 12:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות מכונה

ידוע שהראב"ד הגאון רבי פינחס עפשטיין זצ"ל בקר בפעם במאפיית מצות יד של חסידות תולדות אהרן, כדי לעמוד מקרוב על סדרי האפיה וההשגחה. הוא התפעל מאד מכל ההידורים, הזהירות והזריזות המיוחדים, וכה התבטא: "כמעט כמו מצות מכונה"...
על ידי אור זרוע
23 אפריל 2018, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה ספיקות בכללי הפסק

יש לי כמה ספיקות בכללי הפסיקה, שמטרידים אותי הרבה, ואין לי מידע ברור לגביהם 1. אם אני לומד סוגיא לעומקה, ונדמה לי שלהלכה צריך לצאת כך וכך, אני יכול לסמוך על עצמי, או שעליי להכפיף דעתי לדעת גדולי מורי ההוראה, והאם יש חילוק בזה בין גדולי הדור הזה, לבין המשנ"ב, שאר אחרונים, רמ"א ושו"ע לעומת זאת יש לצי...
על ידי אור זרוע
04 מאי 2018, 15:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרושים או חסידים? - הכרעת הבן יהוידע

יש סיפור שמובא במקור שטוענים שאינו מוסמך, שכשהיה הגרי"ז בוורשא הקיפוהו כמה "חסידישע יונגעלייט", בטענות מדוע ובמה הם מתנגדים לחסידות, פנה אליהם הגרי"ז ואמר הסבירו לי אתם קודם מהי חסידות, ואז אסביר לכם במה אנו מתנגדים, ונשמטו אותם האברכים במבוכה... גם אם הסיפור הוא המצאה, באמת מאוד אני תמה במה מרגישי...
על ידי אור זרוע
06 מאי 2018, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור

בברכות כח, ב כתוב "וכשאתם מתפללים - דעו לפני מי אתם עומדים". ובלשון יחיד: "דע לפני מי אתה עומד" נמצא באוצר המדרשים (איזנשטיין עמ' 29 אות יח), אולם כנראה שהמקור הידוע הוא מהגמרא הנ"ל. ההמשך לפני ממ"ה הוא מטבע לשון על פי אבות ג, א במשנה של עקביא בן מהללאל.
על ידי אור זרוע
07 מאי 2018, 11:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל תשובה, חוזר בתשובה, או עולה על המסלול..

@סבא עכ"פ לכאורה מהאוה"ח שכותב שנפטרו מדיני שמים והיינו בגלל שעלה בידם מצוה כמו שהביאו, משמע לא ככה. [ואה"נ גם לי היה פשוט מסברא לא כך, וכבר ציטטתי ההיא דנתכוון וכו' דרואים שלא מסתכלים על התוצאה, אבל כיצד ניישב זאת עם דברי האוה"ח הנ"ל]. זה לא דומה לדוגמא של האוה"ח. בדוגמא של האוה"ח הוא הגיש לו בסופ...